Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Koggenland

Verordening subsidiëring energiebesparing en opwekking duurzame energie bestaande bouw 2014-2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Koggenland
Officiële naam regelingVerordening subsidiëring energiebesparing en opwekking duurzame energie bestaande bouw 2014-2015
CiteertitelVerordening subsidiëring energiebesparing en opwekking duurzame energie bestaande bouw 2014-2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 108 en 147 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-11-201301-01-2016Nieuwe regeling

28-10-2013

Koggen Nieuws, 17 november 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Artikel 1. Algemene bepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de verordening: de verordening subsidiëring energiebesparing en opwekking duurzame energie bestaande bouw 2014-2015;

 • b.

  duurzame energielijst: lijst met voor subsidie in aanmerking komende maatregelen en criteria;

 • c.

  aanschaf: eigendomsverkrijging krachtens een met een leverancier gesloten koopovereenkomst;

 • d.

  aanvraag: verzoek (digitaal) aan burgemeester en wethouders om verlening van subsidie ingevolge de verordening subsidiëring energiebesparing en opwekking duurzame energie bestaande bouw 2014-2015;

 • e.

  aanvrager: natuurlijke persoon die als eigenaar van een als woning gebruikte onroerende zaak, waaraan energie wordt geleverd een aanvraag heeft ingediend;

 • f.

  voorzieningen: installaties die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen zoals zonlicht en zonwarmte of maatregelen die de energievraag reduceren zoals isolatie en HF^-glas;

 • g.

  bestaande bouw: een woning die voor 1 januari van het jaar van aanvragen van subsidie is opgeleverd aan de eigenaar-bewoner.

Artikel 2. Doelstelling

De gemeente voert een actief klimaatbeleid en heeft hiervoor van de provincie Noord-Holland subsidiebudget beschikbaar gekregen. Dit budget wordt samen met gemeentelijke middelen ingezet om particulieren te stimuleren te investeren in energieefficiency van hun woningen.

Artikel 3. Subsidieplafond en subsidiabele kosten

 • a. Het subsidieplafond is jaarlijks vastgesteld op C 50.000,--.

 • b. Voor elk adres waarvoor een aanvraag wordt ingediend wordt maximaal C 750,- subsidie per kalenderjaar oegekend.

 • c. Het subsidiebedrag per voorziening is maximaal 1507o ,tot een maximum van C750,-per aanvraag, van de daadwerkelijk gemaakte kosten inclusief BTW voor het aanschaffen, installeren en in bedrijf stellen van de voorziening.

 • d. Voor zover aan de eigenaar-bewoner subsidie is toegekend op grond van een andere regeling, wordt dit bedrag in mindering gebracht op het bedrag waarop de eigenaar-bewoner recht heeft op grond van deze verordening.

Artikel 4. Subsidiecriteria

 • a.

  Subsidie wordt alleen verstrekt voor het plaatsen c.q. treffen van voorzieningen na het in werking treden van de verordening.

 • b.

  Subsidie wordt alleen verstrekt aan natuurlijke personen.

 • c.

  Subsidie wordt alleen verstrekt voor voorzieningen die betrekking hebben op de bestaande bouw, indien aantoonbaar de eigen investering minimaal C 2.500,— bedraagt.

 • d.

  Subsidie wordt alleen verstrekt voor voorzieningen die voorkomen op de Duurzame Energielijst in bijlage I.

 • e.

  Subsidie wordt alleen verstrekt indien de voorzieningen zijn toegepast bij woningen op het grondgebied van de gemeente Koggenland.

 • f.

  Er wordt geen subsidie verstrekt voor de technieken als genoemd onder de nummers 1 t/m 6 van de Duurzame Energielijst indien sprake is van een uitbreiding van een bestaande woning.

 • g.

  Subsidie wordt alleen verstrekt indien en voor zover met facturen en betaalbewijzen is aangetoond dat de voorzieningen daadwerkelijk zijn toegepast en betaald binnen de criteria van de verordening.

 • h.

  In het geval er een techniek wordt gebruikt als genoemd onder de nummers 1 t/m 6 van de Duurzame Energielijst dient te worden aangetoond dat aan het in de Duurzame Energielijst vermelde criterium wordt voldaan.

 • i.

  Het verstrekken van de subsidiebedragen geschiedt alleen indien wordt aangetoond dat deze technieken zijn geïnstalleerd door een hierin gespecialiseerd bedrijf. Het bedrijf vult daartoe de aannemer-Zinstallateurverklaring ( bijlage III) in.

j . Binnen twee maanden na afronding van de werkzaamheden en uiterlijk 1 maart van het daaropvolgende kalenderjaar dient de aanvraag tot vaststelling van de subsidie te zijn ingediend.

k.De aanvrager dient, voordat subsidie in het kader van de onderhavige verordening wordt vastgesteld, in het bezit te zijn van alle eventueel noodzakelijke vergunningen met betrekking tot de plaatsing van voorzieningen.

Artikel 5. Aanvraagprocedure

 • a. Aanvragen moeten worden ingediend (digitaal) voorafgaand aan het plaatsen c.q. treffen van de voorzieningen. De aanvraag dient te bestaan uit het naar waarheid volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvraagformulier (bijlage II).

 • b. Subsidieaanvragen voor 2014 kunnen alleen worden ingediend (digitaal) met ingang van 1 januari 2014. Aanvragen die worden ingediend vóór deze datum worden niet in behandeling genomen.

 • c. Subsidieaanvragen voor 2015 kunnen worden ingediend met ingang van 15 januari 2015. Aanvragen die worden ingediend vóór deze datum worden niet in behandeling genomen.

 • d. Alleen volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvragen met offerte of koopovereenkomst worden in behandeling genomen.

 • e. De subsidieverordening is geldig tot 1 januari 2016. Daarna vervalt deze van rechtswege. Aanvragen ingediend na 1 januari 2016 worden niet in behandeling genomen.

Artikel 6. Subsidieverlening

 • a. Het college beslist op een aanvraag om subsidie als bedoeld in artikel 6, lid c binnen 6 weken na datum van binnenkomst. Deze termijn kan één maal onder opgaaf van redenen, voordat de termijn als bedoeld in voorgaande zin is verstreken, met 10 weken worden verlengd.

 • b. Het nemen van besluiten tot verlening van subsidie vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanvragen. Met dien verstande dat wanneer de aanvrager in de gelegenheid is gesteld de aanvraag om subsidie aan te vullen, de dag waarop die r aanvraag is aangevuld - zódat sprake is van een volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvraag met offerte of koopovereenkomst - voor die beslissing als datura van ontvangst van die aanvraag geldt.

 • c. Indien honorering van alle aanvragen die op één dag zijn ontvangen ertoe zou leiden dat het beschikbare subsidieplafond voor het betreffende kalenderjaar zou worden overschreden, geldt de volgorde van ontvangst van deze aanvragen.

 • d. Aanvragen die worden ontvangen op werkdagen na 17.00 uur of andere dagen, worden aangemerkt als ontvangen op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 7. Weigeringsgronden

 • a. De aangevraagde subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien met het plaatsen c.q. treffen van de voorziening, waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, is begonnen voordat de aanvraag is ingediend.

 • b. De aangevraagde subsidie wordt in ieder geval geweigerd voor zover door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden.

Artikel 8. Subsidievaststelling

 • a. Het college stelt de subsidie vast na indiening van het daartoe bestemde formulier (bijlage III).

 • b. Bij het indienen van het onder lid a bedoelde formulier dienen de kopieën van facturen en betaalbewijzen (bijvoorbeeld bank/giroafschriften) te worden meegezonden.

 • c. Het bedrag van de subsidievaststelling is nooit hoger dan het bedrag dat is opgenomen in de subsidieverlening.

 • d. Het subsidiebedrag wordt vastgesteld binnen acht weken nadat het formulier ten behoeve van vaststelling van subsidie op grond van de Verordening subsidiëring duurzame energiepakket gemeente Koggenland (bijlage III) is ingediend, en na vaststelling binnen vier weken betaalbaar gesteld.

Artikel 9. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening subsidiëring energiebesparing en opwekking duurzame energie bestaande bouw 2014-2015.

Artikel 10. Slotbepaling

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

Bijlage I: Duurzame Energielijst gemeente Koggenland 2014-2015 met toelichting

Nr. Techniek Criterium

1 Dakisolatie Rc^2,5 m2 K/W

2Vloerisolatie Rc ^ 2,5 m2 K/W

3Spouwmuurisolatie Rc^ 1,3 m2 K/W

4 Paneelisolatie Rcž2,5m2K7W

5Isolatie massieve muur Rc ì 2,5 m2 K/W

6HF^-glas Uglas ś 1 , 2 W / m2 of spouw 15 mm

7Laagtemperatuur verwarming

8(combi) Warmtepomp Aanvullende eis bij inzet van een combiwarmtepomp: bodem als warmtebron of buitenlucht als warmtebron in combinatie met cv-ketel, nageschakeld op de warmtepomp voor warmtelevering bij lage buitentemperaturen.

9 Zonneboiler

10 Douchewater-WTW Bij de berekening van de warmteweerstand(en) worden de volgende symbolen gebruikt. R, Rd, Rm: warmteweerstand van een materiaal. Rc: warmteweerstand van de scheidingsconstructie die is samengesteld uit meerdere lagen of onderdelen, bijvoorbeeld door een gevelopbouw van baksteen, luchtspouw, isolatie en kalkzandsteen.

U: totale warmtedoorgangscoëfficiënt van een constructie, inclusief de overgangsweerstanden van lucht naar de constructie en van de constructie naar lucht. De warmteweerstand van een isolatielaag w o r d t in het algemeen berekend op basis van de dikte van deze laag (d) en de materiaalspecifieke isolatiewaarde (A) volgens de volgende formule: R ^ d Z A.