Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eindhoven

Nadere regels sociaal domein “Samen bouwen aan WIJeindhoven”

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEindhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels sociaal domein “Samen bouwen aan WIJeindhoven”
CiteertitelNadere regels sociaal domein “Samen bouwen aan WIJeindhoven”
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpsubsidie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149 en 156
 2. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-08-2013Nieuwe regeling

27-08-2013

Gemeenteblad 2013, nr. 83

QF13017238

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels sociaal domein “Samen bouwen aan WIJeindhoven”

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven maakt bekend, dat

Gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven 2011, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 149 en 156 van de Gemeentewet

Het college van burgemeester en wethouders in de vergadering van 27 augustus 2013 het navolgende heeft vastgesteld:

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: Algemene Subsidieverordening gemeente Eindhoven;

 • b.

  zelfredzaamheid: Vermogen om dagelijkse algemene levensverrichtingen zelfstandig te kunnen doen en het vermogen om sociaal te kunnen functioneren/participeren.

 • c.

  vrijwillige inzet: inspanningen waar geen geldelijke vergoeding tegenover staat, uitgezonderd een eventuele tegemoetkoming in de onkosten en die de volgende kenmerken heeft:

 • -

  Geeft vorm en invulling aan (zelf)ontplooiing en sociale contacten;

 • -

  Versterkt de maatschappelijke betrokkenheid;

 • -

  Bevordert de sociale cohesie;

 • -

  Is geen vervanging van noodzakelijke professionele inzet;

 • -

  Is ongeacht de vorm toegankelijk voor alle Eindhovenaren.

 • d.

  zelfredzaamheidmatrix: is het instrument waarmee behandelaars, beleidsmakers en onderzoekers in de (openbare) gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en gerelateerde werkvelden, de mate van zelfredzaamheid van hun cliënten eenvoudig en volledig kunnen beoordelen. Het wordt gebruikt om de voortgang van de populatie te meten.

 • e.

  collectief welzijnswerk: welzijnswerk dat niet specifiek op een individu gericht is.

 • f.

  selectiecommissie: een commissie die een voorkeur voor een subsidieaanvraag uitspreekt.

Artikel 2 Doel

Met deze nadere regels wordt beoogd:

 • a.

  het bevorderen van de zelfredzaamheid

 • b.

  de verbetering van de leefomgeving.

 • c.

  het versterken sociale basisstructuur door vrijwillige inzet.

Artikel 3 Subsidieaanvrager

Voor subsidie komen in aanmerking zowel rechtspersonen als natuurlijke personen.

Artikel 4 De te subsidiëren activiteiten

 • 1.

  Een jaarlijkse subsidie wordt verleend voor activiteiten die bijdragen aan

  zelfredzaamheid en aan een aantrekkelijke leefomgeving en zijn gericht op het collectief welzijnswerk in Woensel Noord en Woensel Zuid.

 • 2.

  Een eenmalige of jaarlijkse subsidie wordt verleend voor activiteiten die

  bijdragen aan de zelfredzaamheid en aan een aantrekkelijke leefomgeving, met uitzondering van de activiteiten van het eerste lid.

 • 3.

  Een eenmalige subsidie wordt verleend voor activiteiten die bijdragen aan het

  versterken van de sociale basisstructuur door vrijwillige inzet.

Artikel 5 Algemene subsidievereisten

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor subsidie zoals bedoeld in artikel 4 , eerste en tweede lid leveren de activiteiten een meetbare bijdrage aan minimaal één van de volgende onderdelen:

  • a.

   het terugdringen van het aantal inwoners dat (langdurig) is aangewezen op voorzieningen op het gebied van wonen, inkomen/ financiën en zorg;

  • b.

   de beperking van het aantal noodzakelijke professionele interventies;

  • c.

   de bevordering van maatschappelijke activiteiten, vrijwilligerswerk en informele zorg.

 • 2.

  Om in aanmerking te komen voor subsidie zoals bedoeld in artikel 4 , eerste en tweede lid, worden in de werkwijze de volgende kernpunten opgenomen:

  • a.

   Professionele ontkokering door het principe van één contactpersoon per gezin te hanteren.

  • b.

   Community-based werken in het sociaal domein, gericht op netwerken, informele zorg, inzet van vrijwilligers en steunsystemen.

  • c.

   Daadkracht van professionals met een ‘erop-af’ mentaliteit, die dichtbij mensen en hun sociale netwerk met mandaat kunnen werken.

  • d.

   Vernieuwing te stimuleren en samenwerkingsrelaties aan te gaan om gezamenlijke resultaten te boeken.

  • e.

   Bij te dragen aan de WIJteams en zoveel mogelijk terugtrekken uit eerste en tweede lijn.

 • 3.

  Om in aanmerking te komen voor subsidie zoals bedoeld in artikel 4, derde lid, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   alleen vrijwilligersorganisaties of organisaties die grotendeels werken met vrijwillige inzet komen in aanmerking voor subsidie;

  • b.

   met de activiteiten wordt de sociale basisstructuur versterkt.

  • c.

   de aanvraag bedraagt minimaal € 25.000,--.

Artikel 6 Specifieke subsidievereisten Stedelijk Kompas Eindhoven

Om in aanmerking te komen voor een subsidie van artikel 4 , tweede lid, binnen het beleidsterrein Stedelijk Kompas Eindhoven, leveren de activiteiten in aanvulling op artikel 5, eerste en tweede lid, een bijdrage aan de volgende beleidsdoelen:

 • a.

  Het aantal dak- en thuislozen neemt af.

 • b.

  Het aantal mensen uit de doelgroep Stedelijk Kompas waarvan de

  zelfredzaamheid is vergroot en dat participeert in de samenleving groeit.

 • c.

  De overlast die aan de problemen van mensen uit de doelgroep Stedelijk Kompas kan worden toegeschreven neemt af.

Artikel 7 Specifieke subsidievereisten Jeugd

Om in aanmerking te komen voor een subsidie van artikel 4 , eerste en tweede lid, binnen het beleidsterrein Jeugd, leveren de activiteiten in aanvulling op artikel 5, eerste en tweede lid, een bijdrage aan de volgende beleidsdoelen:

 • a.

  Elke jeugdige groeit veilig op

 • b.

  Iedere jeugdige heeft de kans om zijn/haar talenten te ontwikkelen en het maximale uit zichzelf te halen

 • c.

  Iedere jeugdige is toegerust om zelfstandig (economisch en maatschappelijk) te participeren

 • d.

  Ouders zijn in staat om hun kinderen op te voeden

Artikel 8 Specifieke subsidievereisten Welzijn

Om in aanmerking te komen voor een subsidie van artikel 4 , eerste en tweede lid, binnen het beleidsterrein Welzijn, leveren de activiteiten in aanvulling op artikel 5, eerste en tweede lid, een bijdrage aan de volgende beleidsdoelen:

 • a.

  Participatie;

 • b.

  Zelfredzaamheid;

 • c.

  Sociale cohesie.

Artikel 9 Specifieke subsidievereisten Veiligheid

Om in aanmerking te komen voor een subsidie van artikel 4 , eerste en tweede lid, binnen het beleidsterrein Veiligheid, leveren de activiteiten in aanvulling op artikel 5, eerste en tweede lid, een bijdrage aan de volgende beleidsdoelen:

 • a.

  Het voorkomen en tegengaan van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

 • b.

  Terugdringen van recidive van huiselijk geweld.

 • c.

  Terugdringen van recidive na detentie.

Artikel 10 Specifieke subsidievereisten Publieke gezondheid

Om in aanmerking te komen voor een subsidie van artikel 4 , eerste en tweede lid, binnen het beleidsterrein Publieke gezondheid, leveren de activiteiten in aanvulling op artikel 5, eerste en tweede lid, een bijdrage aan de volgende beleidsdoelen:

 • a.

  Het percentage Eindhovenaren dat zijn gezondheid als goed beschouwt.

 • b.

  Het percentage Eindhovenaren dat zich thuis vanwege gezondheidsredenen niet belemmert voelt .

 • c.

  Het percentage Eindhovenaren dat zich vanwege gezondheidsredenen niet belemmert voelt in de vrije tijd.

Artikel 11 Subsidieplafond/de verdeling van de subsidie

 • 1.

  Het subsidieplafond wordt jaarlijks vastgesteld waarbij twee deelplafonds worden vastgesteld:

  • -

   een deelplafond voor de subsidies van artikel 4 eerste lid;

  • -

   een deelplafond voor de subsidies van artikel 4 tweede en derde lid.

 • 2.

  Subsidieaanvragen van artikel 4 worden onderling vergeleken, waarbij de geografische dekking en de aansluiting op de beleidsdoelstellingen doorslaggevend zijn.

 • 3.

  Daarnaast worden subsidieaanvragen van artikel 4 , eerste lid, waarbij sprake is van een redelijke verhouding tussen de totale kosten en de geoffreerde resultaten, voorgelegd aan een selectiecommissie, die de voorkeur voor één subsidieontvanger uitspreekt.

Artikel 12 Subsidiehoogte

Als subsidiabele kosten worden aangemerkt kosten die verband houden met de activiteit en die in redelijke verhouding staan tot de aard en de omvang van de activiteiten en beoogde resultaten.

Artikel 13 Bij aanvraag in te dienen gegevens

In aanvulling op het bepaalde in de ASV over de bij de aanvraag in te dienen gegevens:.

 • a.

  Bevat de aanvraag een probleemanalyse van de lokale situatie;

 • b.

  Geeft de aanvraag in meetbare termen weer welk resultaat wordt beoogd;

 • c.

  Is in de aanvraag aangeven aan welke maatschappelijke effecten wordt bijgedragen.

 • d.

  Is in de aanvraag aangeven wat de samenwerkingsafspraken zijn.

Artikel 14 Aanvraagtermijn

 • 1.

  Een aanvraag voor een jaarlijkse subsidie van artikel 4 , eerste lid, wordt ingediend vóór 1 oktober 2013.

 • 2.

  Een aanvraag voor een subsidie van artikel 4 , tweede en derde lid, wordt ingediend vóór 1 oktober in het jaar voorafgaande aan het jaar, waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 15 Beslistermijn

Het college beslist op een aanvraag voor subsidie uiterlijk op 31 december van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar .

Artikel 16 Verplichtingen

In aanvulling op de ASV over de verplichtingen van de subsidieontvanger;

 • a.

  de subsidieontvanger dient voor 1 juli een inhoudelijke en financiële rapportage over de periode 1 januari tot en met 31 mei in.

 • b.

  de subsidieontvanger die activiteiten uitvoert ter bevordering van de zelfredzaamheid past de zelfredzaamheidmatrix toe.

Artikel 17 Bevoorschotting

In aanvulling de ASV over de bevoorschotting worden subsidies:

 • a.

  tot € 5.000,-- 100% bevoorschot in één termijn;

 • b.

  vanaf € 5.000,-- tot € 25.000,-- 95% bevoorschot in vier kwartaaltermijnen;

 • c.

  vanaf € 25.000,-- 95% bevoorschot in twaalf maandtermijnen.

Artikel 18 Vaststelling subsidie

In aanvulling op de ASV over de vaststelling van subsidie geeft de subsidieontvanger die activiteiten uitvoert ter bevordering van de zelfredzaamheid bij de eindverantwoording van een subsidie van artikel 4 , tweede lid, inzicht in de toepassing van de zelfredzaamheidmatrix

Artikel 19 Inwerkingtreding en duur regeling

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking met ingang van de dag volgend op de bekendmaking.

 • 2.

  Deze nadere regels zijn van toepassing op subsidies voor activiteiten vanaf 1 januari 2014.

Eindhoven, 27 augustus 2013.

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, burgemeester.

, secretaris.

Uitgegeven, 29 augustus 2013.

Mij bekend,

de gemeentesecretaris van Eindhoven,

mw. drs. P.M. Pistor.

bvb/QF13017238