Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eindhoven

Verordening Regels voor het toekennen van een onderscheiding aan kinderen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEindhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Regels voor het toekennen van een onderscheiding aan kinderen
CiteertitelRegels voor het toekennen van een onderscheiding aan kinderen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-11-2013Nieuwe regeling

30-10-2013

Gemeenteblad 2013, nr. 102

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven maakt bekend, de raad in de vergadering van 30 oktober 2013 heeft vastgesteld de navolgende:

Verordening Regels voor het toekennen van een onderscheiding aan kinderen

Artikel 1 Kinderlintje als bijzondere onderscheiding

Aan kinderen, die daarvoor volgens de bepalingen van deze verordening in aanmerking komen, kan bij wijze van bijzondere waardering een onderscheiding van de gemeente Eindhoven worden toegekend.

Artikel 2 Voordracht voor een kinderonderscheiding
 • 1.

  Het aanmelden van een kandidaat of een groep kandidaten gebeurt door middel van een vastgesteld aanvraagformulier. De indiener geeft minimaal twee personen op als referentie, waarvan tenminste één meerderjarig is en tenminste één geen familielid;

 • 2.

  De aanmelding van een kandidaat (een groep kandidaten) wordt ondersteund door tenminste twee onafhankelijke personen;

 • 3.

  De commissie van voordracht bepaalt of de aanmelding tot een voordracht aan de burgemeester leidt om een onderscheiding toe te kennen.

Artikel 3 Samenstelling en benoeming Commissie van Voordracht
 • 1.

  Er is een commissie van voordracht die de burgemeester voorstellen doet om een kandidaat (een groep kandidaten) te onderscheiden;

 • 2.

  De commissie van voordracht bestaat uit tenminste vijf leden (oneven aantal)en wordt benoemd door het college;

 • 3.

  De leden van de commissie zijn personen die hun antenne op de stad hebben gericht, weten welke maatschappelijk relevante onderwerpen spelen, kennen de (kleine grote) nieuwsfeiten en zijn mens georiënteerd;

 • 4.

  Het voorzitterschap van de commissie wordt vervuld door een lid van de raad die tevens lid is van de commissie;

 • 5.

  De leden van de commissie onthouden zich van het werven van kandidaten voor een onderscheiding op grond van deze verordening en voorkomen belangenverstrengeling.

Artikel 4 Toekenning door de burgemeester

Op voordracht van de commissie kent de burgemeester een onderscheiding toe aan een kandidaat of een groep kandidaten. De burgemeester informeert de raad over de toekenning.

Artikel 5 Randvoorwaarden kandidaten voor een kinderonderscheiding
 • 1.

  De decorandus is tenminste 4 jaar en maximaal 12 jaar oud én woont in Eindhoven;

 • 2.

  De onderscheiding kan ook toegekend worden aan een groep kinderen van tenminste 4 jaar en maximaal 12 jaar oud uit Eindhoven;

 • 3.

  De kandidaat moet van onbesproken gedrag zijn;

 • 4.

  De schoolleiding of een organisatie (indien van toepassing) verklaart schriftelijk dat de kandidaat (de kandidaten) (op school) van onbesproken gedrag is / zijn;

 • 5.

  De aanvrager en kandidaat zijn niet één en dezelfde persoon;

 • 6.

  De aanvrager is bovendien niet de ouder, voogd of wettelijk toezichthouder van de kandidaat;

 • 7.

  De onderscheiding wordt niet uitgereikt als er een andere onderscheiding met een vergelijkbare bedoeling wordt uitgereikt (bijv. Carnegie heldenfonds, voor het in de bres springen voor mensen waardoor jezelf ook gevaar loopt).

Artikel 6 Grond voor toekenning van een kinderonderscheiding

De onderscheiding is bedoeld voor een bijzondere onbaatzuchtige daad. Deze daad kwam ten gunste aan de stad, (één van) haar inwoners of een dier.

Artikel 7 Uitvoering toekenning van de kinderonderscheiding

De vormgeving en uitvoering van de onderscheiding worden door het college bepaald.

Artikel 8 Uitreiking kinderonderscheiding

De onderscheiding kan jaarlijks toegekend worden. Bij het ontbreken van geschikte kandidaten meldt de Commissie van Voordracht aan de burgemeester dat er geen voordracht kan worden opgesteld.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Regels voor het toekennen van een onderscheiding aan kinderen”.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het gemeenteblad.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 oktober 2013.

Eindhoven, 30 oktober  2013.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, burgemeester.

, secretaris.

 

Uitgegeven, 8 november 2013

Mij bekend,

de gemeentesecretaris van Eindhoven,