Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Beleidsregel compensatie bij kleine woningbouwinitiatieven gemeente Sittard-Geleen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel compensatie bij kleine woningbouwinitiatieven gemeente Sittard-Geleen
CiteertitelBeleidsregel Compensatie kleine woningbouwinitiatieven Sittard-Geleen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

de regionale sectorale Structuurvisie Wonen Westelijke Mijnstreek;

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-02-2014nieuwe regelgeving

30-01-2014

Elektronisch gemeenteblad week 6 - 5 februari 2014

30012014

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel compensatie bij kleine woningbouwinitiatieven gemeente Sittard-Geleen

De raad van de gemeente Sittard-Geleen;

 

geletop de regionale sectorale Structuurvisie Wonen Westelijke Mijnstreek;

 

overwegende dat:

Mmedio 2011 hebben de regiogemeenten Sittard-Geleen, Schinnen, Stein en Beek de structuurvisie Wonen Westelijke Mijnstreek vastgesteld. Dit beleid richt zich op het realiseren van een duurzame, kwalitatief goede woningvoorraad en het in evenwicht brengen van vraag en aanbod. Gezien de verwachte afname van de bevolking en in de toekomst ook van het aantal huishoudens is afgesproken dat de woningvoorraad in de Westelijke Mijnstreek niet mag toenemen. Dit houdt in dat voor iedere woning die gebouwd wordt, een woning aan de woningvoorraad dient te worden onttrokken. De structuurvisie Wonen Westelijke Mijnstreek bevat een uitvoeringsprogramma waarin instrumenten worden genoemd om een kwalitatief goede en evenwichtige woningmarkt te bewerkstelligen.

 

Deze beleidsregel dient ter nadere uitwerking van het in het uitvoeringsprogramma van de structuurvisie Wonen Westelijke Mijnstreek voorgestelde instrument ‘Beleidsregel kleine woningbouwinitiatieven’. In geval van zeer kleine (particuliere) locaties is het niet altijd haalbaar om de gewenste compensatie fysiek te realiseren. Bij kleine woningbouwinitiatieven geldt een andere richtlijn ten aanzien van compensatie omdat de particulier vaak niet in staat is dit te organiseren. Bij deze kleine locaties wordt een financiële bijdrage voor de compensatie gevraagd. De beleidsregel kleine woningbouwinitiatieven dient ter uitvoering van de op 1 september 2011 in werking getreden regionale structuurvisie Wonen Westelijke Mijnstreek;

 

Besluit vast te stellen:

 

de beleidsregel compensatie kleine woningbouwinitiatieven gemeenteSittard-Geleen.

Artikel 1 Definities

Bevoegd gezag:

het college van burgemeester en wethouders

Kleine woningbouwinitiatieven:

een bouwplan van een particulier, bestaande uit maximaal vijf zelfstandige woningen

Artikel 2 Inhoud beleidsregel

Bij kleine woningbouwinitiatieven bestaat de mogelijkheid van compensatie in de vorm van een financiële bijdrage. Slechts die bouwplannen die voldoen aan het in artikel 1 tot en met 4 gestelde, komen in aanmerking voor compensatieplicht in de vorm van een financiële compensatie.

Artikel 3 Toepassingsbereik

De beleidsregel geldt voor kleine woningbouwinitiatieven. Een ‘klein’ woningbouwinitiatief wordt gedefinieerd als het toevoegen van maximaal 5 zelfstandige woningen.

Artikel 4 ‘Nee, tenzij principe’

De beleidsregel wordt enkel toegepast indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  Woningcompensatie door middel van fysieke sloop op projectniveau is niet mogelijk;

 • 2.

  Het kleine woningbouwinitiatief kan niet uitgeruild worden met een categorie 2 of 2b plan> Dit zijn plannen met een omgevingsvergunning, gebaseerd op een woningbouwtitel in een vigerend bestemmingsplan en/of een juridisch afdwingbare realisatieovereenkomst;

 • 3.

  Het kleine woningbouwinitiatief voldoet aan minstens drie van de volgende 4 criteria uit de kwaliteitszeef, zoals genoemd in de Structuurvisie Wonen Westelijke Mijnstreek:

  • a.

   versterken woonmilieu;

  • b.

   gewenst woningbouwprogramma;

  • c.

   inbreiding gaat voor uitbreiding;

  • d.

   wonen met zorg en levensloopgeschikt wonen in woonservice zone.

Artikel 5 Kostenverhaal

Enkel indien er een anterieure privaatrechtelijke overeenkomst is gesloten tussen het bevoegd gezag en initiatiefnemer, waarin overeengekomen is dat de initiatiefnemer afziet van fysieke compensatie en zich verplicht tot het betalen van een financiële compensatie, zal de planologische procedure worden opgestart.

Artikel 6 Financiële compensatie

Per te compenseren woning wordt een vast bedrag verhaald ad € 40.000.

Artikel 7 Fonds

Overeenkomstig hetgeen gesteld in de Structuurvisie Wonen Westelijke Mijnstreek, worden de in het kader van financiële compensatie ontvangen middelen door de (regio)gemeenten gestort in een lokaal/regionaal fonds met als doel herstructurering en het aan de woningvoorraad onttrekken van woningen.

Artikel 8 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als ‘Beleidsregel compensatie bij kleine woningbouwinitiatieven gemeente Sittard-Geleen’.

Artikel 9 Evaluatie

De beleidsregel compensatie bij kleine woningbouwinitiatieven gemeente Sittard-Geleen wordt na 2 jaar na vaststelling hiervan geëvalueerd.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 

Aldus besloten in de vergadering van de raad van Sittard-Geleend.d. 30 januari 2014.

 

De griffier,

drs. J. Vis

De burgemeester,

drs. G.J.M.Cox