Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoeterwoude

Huisvestingsverordening voor standplaatsen van woonwagens Zoeterwoude 1999

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoeterwoude
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHuisvestingsverordening voor standplaatsen van woonwagens Zoeterwoude 1999
CiteertitelHuisvestingsverordening voor standplaatsen en woonwagens Zoeterwoude 1999
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Huisvestingswet, art. 2
 2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-1999nieuwe regeling

04-11-1999

Voorschotense Courant, 23-11-1999

DR/int-99.13a RO-01

Tekst van de regeling

Intitulé

Huisvestingsverordening voor standplaatsen van woonwagens Zoeterwoude 1999

Nr. DR/int-99.13b

 

De raad der gemeente Z o e t e r w o u d e ;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 oktober 1999, nr. DR/int-99.13a;

 

Gelet op artikel 2 van de Huisvestingsweg en artikel 149 van de Gemeentewet;

 

B e s l u i t :

 

 • 1.

  Artikel 13 van de “Huisvestingsverordening 1998” in te trekken en de woorden “standplaats” en “woonwagen” te verwijderen uit de tekst;

 • 2.

  Vast te stellen de “Huisvestingsverordening voor standplaatsen van woonwagens Zoeterwoude 1999”.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  huisvestingsvergunning: een vergunning als bedoeld in artikel 7, eerste lid van de Huisvestingswet;

 • b.

  standsplaats: een standplaats als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel h van de Woningwet;

 • c.

  woonwagen: een woonwagen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e van de Woningwet.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is van toepassing op de in de gemeente Zoeterwoude gerealiseerde en nog te realiseren standplaatsen van woonwagens.

Artikel 3 Verbodsbepaling

Het is verboden zonder vergunning van het college van burgemeester en wethouders met een woonwagen een standplaats in gebruik te nemen of bezet te houden.

Artikel 4 Aanvragen van vergunning

 • 1.

  Degene die in de gemeente Zoeterwoude een standplaats wil innemen met een woonwagen, dient hiervoor een schriftelijke verklaring in op een door het college van burgemeester en wethouders beschikbaar gesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  De aanvrager verstrekt bij het indienen van de aanvraag aan burgemeester en wethouders de volgende gegevens:

  • a.

   de naam, burgerlijke staat en personalia van de aanvrager en van de eventueel tot het huishouden behorende personen;

  • b.

   het adres van herkomst;

  • c.

   het adres, met aanduiding van huisnummer, van de locatie waar de aanvrager standplaats wenst in te nemen.

 • 3.

  Het verlenen van een huisvestingsvergunning kan ook ambtshalve plaatsvinden.

Artikel 5 Voorwaarden voor inschrijving

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders gaat over tot inschrijving op de in artikel 6 of 7 genoemde lijst indien:

  • a.

   de aanvrager 18 jaar of ouder is en

  • b.

   een aanvraagformulier volledig is ingevuld.

 • 2.

  Als datum van inschrijving geldt de datum van ontvangst van het aanvraagformulier.

 • 3.

  Aan de aanvrager wordt zo spoedig mogelijk een inschrijvingsbewijs verstrekt.

Artikel 6 Wachtlijst

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders stelt een wachtlijst op van kandidaten die voor een standplaats in aanmerking wensen te komen.

 • 2.

  Kandidaten kunnen zich laten inschrijven op de wachtlijst indien is voldaan aan de voorwaarden, genoemd in artikel 5.

 • 3.

  Inschrijving als standplaatszoekende op de wachtlijst kan ook ambtshalve plaatsvinden.

 • 4.

  De wachtlijst vermeldt de namen van de kandidaten in volgorde van inschrijving.

Artikel 7 Voorrangslijst

 • 1.

  Als kandidaten die in aanmerking komen voor de in artikel 6 genoemde wachtlijst kunnen aantonen dat zij tevens voor 1 maart 1999 legaal in een woonwagen op een standplaats woonden of hebben gewoond, wordt hun naam vermeld op een voorrangslijst.

 • 2.

  De voorrangslijst vermeldt de namen van de kandidaten in volgorde van de inschrijving.

Artikel 8 Vervallen van de inschrijving

De inschrijving als gegadigde voor een standplaats van een woonwagen vervalt:

 • a.

  indien de ingeschrevene andere woonruimte – zoals een andere standplaats, een woning of een ligplaats – wordt toegewezen en hij deze woonruimte heeft geaccepteerd;

 • b.

  bij overlijden van de ingeschrevene.

Artikel 9 Toewijzing

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders wijst alleen dan een standplaats toe indien de aanvrager staat ingeschreven op de in artikel 6 of 7 genoemde lijst.

 • 2.

  De standplaats wordt toegewezen aan een aanvrager wiens naam bovenaan de lijst staat, met dien verstande dat gegadigden op de in artikel bedoelde voorrangslijst voorgaan boven de gegadigden op de in artikel 6 genoemde wachtlijst.

Artikel 10 Verlenen van de vergunning

Een huisvestingsvergunning wordt verleend voor een onbepaalde periode, is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Artikel 11 Intrekken van de vergunning

 • Het college van burgemeester en wethouders kan de huisvestingsvergunning intrekken indien:

 • 1.

  de standplaats niet binnen een termijn van vier weken na de bekendmaking van het besluit tot verlening van de vergunning wordt ingenomen. Indien de termijn is verlengd en de standplaats nog niet is ingenomen, kan de vergunning na afloop van de termijn van de verlenging worden ingetrokken of

 • 2.

  de vergunninghouder binnen twee weken na de bekendmaking schriftelijk te kennen heeft gegeven hiervan geen gebruik te maken of

 • 3.

  onjuistheid is gebleken van de door de aanvrager bij inschrijving verstrekte gegevens of

 • 4.

  de vergunninghouder in strijd handelt met de bepalingen van deze verordening.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders kan artikel 9 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het doel van deze verordening leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na de datum van bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Huisvestingsverordening voor standplaatsen en woonwagens Zoeterwoude 1999”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad,

gehouden op 4 november 1999.

De secretaris,

drs. R.J. Mauer

De voorzitter,

mw. drs. A.E. Koopmanschap