Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Beleidsregels voor het verlenen van uitstel van betaling bij het indienen van bezwaarschriften

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels voor het verlenen van uitstel van betaling bij het indienen van bezwaarschriften
CiteertitelBeleidsregels voor het verlenen van uitstel van betaling bij het indienen van bezwaarschriften
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Awb, art. 4:81
 2. Invorderingswet 1990, art. 25
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-02-201206-03-2014nieuwe regeling

26-02-2013

gemeenteblad week 9 2013

1894/2013/10924

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voor het verlenen van uitstel van betaling bij het indienen van bezwaarschriften

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS;

 

Overwegende dat:

 

de uitvoering van de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen alsmede de uitvoering van de Wet WOZ op een zo efficiënt mogelijke en uniforme wijze dient te verlopen

 

en gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 25 van de Invorderingswet 1990

 

BESLUITEN:

 

Vast te stellen beleidsregels voor het verlenen van uitstel van betaling bij het indienen van bezwaarschriften

Artikel 1 Reikwijdte

Deze beleidsregels worden toegepast voor het verlenen van uitstel van betaling voor belastingplichtigen niet zijnde rechtspersonen, indien er sprake is van een ingediend bezwaarschrift tegen een aanslag OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing, reinigingsrechten, forensenbelasting, verblijfsbelasting of waterverblijfsbelasting.

 

Artikel 2 Voorwaarden voor het verlenen van uitstel van betaling

 • 1.
  • Het verlenen van uitstel van betaling gebeurt alleen na een schriftelijk verzoek van de belastingschuldige in verband met een tijdig gemotiveerd bezwaarschrift, mits het aanslagbedrag meer dan € 6.000,-- bedraagt.

 • 2.
  • Als het bezwaarschrift te laat is ingediend, wordt uitstel van betaling verleend, tenzij het bezwaarschrift volstrekt ongegrond is of slechts tot doel heeft het invorderingsproces te traineren.

 • 3.
  • Uitstel van betaling wordt bij beschikking verleend, onder vermelding van de voorwaarden waaronder het uitstel is verleend.

 • 4.
  • Als er aanwijzingen bestaan dat de belangen van de gemeente kunnen worden geschaad, kan de invorderingsambtenaar, ondanks het verzoek om uitstel van betaling, invorderingsmaatregelen treffen.

Artikel 3 Termijn van het verleende uitstel

 • 1.
  • Het verleende uitstel van betaling vervalt op het moment dat er uitspraak wordt gedaan op het bezwaarschrift.

 • 2.
  • De invordering wordt niet aangevangen of voortgezet binnen veertien dagen na dagtekening van de beschikking als bedoeld onder 3.1 hiervoor, tenzij de belangen van de gemeente kunnen worden geschaad.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1.
  • Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking.

 • 2.
  • Dit besluit wordt aangehaald als “Beleidsregels voor het verlenen van uitstel van betaling bij bezwaarschriften”.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas op 26 februari 2013

de gemeentesecretaris/directeur, de burgemeester,

drs. H. Mensink, W.J.G. Delissen-van Tongerlo