Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Son en Breugel

Verordening Stimuleringslening voor verduurzaming en kwaliteitsverbetering vastgoed Gemeente Son en Breugel 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSon en Breugel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Stimuleringslening voor verduurzaming en kwaliteitsverbetering vastgoed Gemeente Son en Breugel 2013
CiteertitelVerordening Stimuleringslening voor verduurzaming en kwaliteitsverbetering vastgoed Gemeente Son en Breugel 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-11-201318-12-2014Onbekend

31-10-2013

De Brug, 5 november 2013

130012420

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Stimuleringslening voor verduurzaming en kwaliteitsverbetering vastgoed Gemeente Son en Breugel 2013

 

 

 

Artikel 1 Begrippen

Deze Verordening verstaat onder:

 • a.

  aanvrager: een eigenaar die een aanvraag voor een Stimuleringslening doet. Bij twee of meer eigenaren gelden de gezamenlijke eigenaren als ‘aanvrager’;

 • b.

  gemeente: de gemeente Son en Breugel;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel;

 • d.

  raad: de gemeenteraad van Son en Breugel;

 • e.

  Midden- en Kleinbedrijf (MKB): onderneming als bedoeld in Aanbeveling 2003/361/EG van de Europese Commissie van 6 mei 2003 (Publicatieblad Europese Gemeenschappen, L124, 20 mei 2003, p.36.

 • f.

  Stimuleringslening: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de in deze verordening genoemde stimuleringsmaatregelen, die worden getroffen in de woning en/of bedrijfsruimte van aanvrager;

 • g.

  stimuleringsmaatregelen: maatregelen en voorzieningen, als bedoeld in artikel 6, lid 1;

 • h.

  werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van stimuleringsmaatregelen, eventueel vermeerderd met de kosten van een bouwkundig advies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Stimuleringslening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf ter zake van deze stimuleringsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten;

 • i.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, gevestigd te Hoevelaken.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op in de gemeente gelegen bestaande woningen die geschikt en bestemd zijn voor permanente bewoning en/of in de gemeente gelegen MKB-bedrijven.

 

Artikel 3 Budget

In het kader van de in deze verordening gestelde beleidsdoelen stelt de raad het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van Stimuleringsleningen.

Artikel 4 Deelnemingsovereenkomst

Op deze verordening is van toepassing de Deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente en SVn.

Artikel 5 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Stimuleringslening toe te kennen. Het college kan aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 6 Stimuleringsmaatregelen

 • 1.

  Tot de stimuleringsmaatregelen worden gerekend:

  • a.

   Warmtepomp;

  • b.

   Zonnepanelen;

  • c.

   Zonneboiler;

  • d.

   Gevelisolatie;

  • e.

   Dakisolatie;

  • f.

   Vloerisolatie;

  • g.

   Raamisolatie, zijnde minimaal HR++ -glas.

 • 2.

  Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van maatregelen uitbreiden en/of inkorten.

 • 3.

  De maatregelen genoemd in lid 1, onder a tot en met g, moeten op zich dan wel gezamenlijk leiden tot een energieprestatieverbetering van de woning met minimaal 1 labelklasse op de door Agentschap NL gehanteerde energiebesparingsverkenner.

Artikel 7 Aanvraag

Een aanvraag voor een Stimuleringslening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier of digitaal via een door de gemeente aangewezen website/portal onder opgave van:

 • a.

  de te treffen stimuleringsmaatregelen;

 • b.

  de werkelijke kosten van het treffen van de stimuleringsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (bijvoorbeeld offertes);

 • c.

  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 8 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag zo spoedig mogelijk.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 4.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die via een besluit mee aan aanvrager.

 • 6.

  Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 

Artikel 9 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • a.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • b.

  de werkelijke kosten naar haar oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • c.

  de werkelijke investeringskosten van de maatregelen minder bedragen dan € 5.000,--. Het hiervoor genoemde bedrag van € 5.000,-- is in het geval de aanvrager een particulier is het bedrag aan werkelijke kosten inclusief omzetbelasting. Ingeval de aanvrager een MKB-ondernemer is, is het bedrag exclusief omzetbelasting;

 • d.

  de aanvraag bij haar wordt ingediend ná het treffen van de stimuleringsmaatregelen;

 • e.

  naar haar oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

Artikel 10 Beleidsdoelen

Het college besluit aanvrager een Stimuleringslening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de stimuleringsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan vermindering van de CO2-uitstoot door beperking van de energievraag en verhoging van het aandeel duurzame energie in de gemeente, zulks met inachtneming van het bepaalde in art. 6, lid 3, van deze verordening.

Artikel 11 Krediettoets, verstrekken en beheer Stimuleringslening

 • 1.

  De toewijzing van een Stimuleringslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn;

 • 2.

  SVn verstrekt en beheert een toegewezen Stimuleringslening.

Artikel 12 Voorwaarden SVn

Op een Stimuleringsleningen zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, de ‘Productspecificaties (Gemeentelijke) Stimuleringslening’, de ‘Procedures Stimuleringslening’, ‘Uitvoeringsregels (Gemeentelijke) Stimuleringslening’, ‘Productspecificaties Bouwkrediet’ en ‘Toelichting op een SVn Financieringsplan’, zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente en SVn.

Artikel 13 Kenmerken Stimuleringslening

 • 1.

  De hoofdsom van de door het college toegewezen Stimuleringslening is 50% van de door haar aanvaarde werkelijke kosten voor de maatregelen als bedoeld in artikel 6, lid 1, onder a t/m g, en met een maximum van € 5.000,--;

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Stimuleringslening niet minder dan € 2.500,- en niet meer dan € 5.000,--;

 • 3.

  Het rentepercentage bedraagt 3%;

 • 4.

  De rente staat gedurende de gehele looptijd vast;

 • 5.

  De lening moet worden afgelost in overeenstemming met de in artikel 12 genoemde Productspecificaties;

 • 6.

  Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt;

 • 7.

  De looptijd van de lening voor maatregelen als bedoeld in artikel 6, lid 1, bedraagt 8 jaar;

 • 8.

  Bij verkoop van de woning of het bedrijfsobject dient de lening in zijn geheel te worden afgelost.

Artikel 14 Bouwkrediet

Een Stimuleringslening komt via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen, die verband houden met toegekende werkelijke kosten.

Artikel 15 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 16 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 6 november 2013.

Artikel 18 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Stimuleringslening voor verduurzaming en kwaliteitsverbetering vastgoed Gemeente Son en Breugel 2013”

Aldus vastgesteld door de raad van Son en Breugel op 31 oktober 2013