Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dronten

Aanwijzing van categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bezwaar is vereist

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDronten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing van categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bezwaar is vereist
CiteertitelAanwijzing van categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bezwaar is vereist
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2:27 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 2. artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-10-2013Onbekend

26-09-2013

Gemeenteblad 2013, nr. 30

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Dronten,

gelezen het voorstel van het college van 2 juli 2013, No. B13.001001;

gelet op artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 6.5, eerste en derde lid, van het Besluit omgevingsrecht;

overwegende dat doelmatigheidsoverwegingen en de door de wetgever voorgestane korte termijnen voor het nemen van een besluit op de aanvraag om een omgevingsvergunning aanleiding zijn om te komen tot aanwijzing van categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen van de raad is vereist;

 

B E S L U I T:

 

tot het aanwijzen van categorieën van gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist.

Artikel 1 Categorieën

 • 1.

  Projecten die in overeenstemming zijn met door de raad vastgestelde structuurvisies, gebiedsvisies, bestemmingsplannen en andere (ruimtelijke) beleidsdocumenten. Voor laatstgenoemde categorie geldt de aanvullende voorwaarde dat de hieronder vallende documenten concrete toetsingscriteria dienen te bevatten, waaraan het betreffende project kan worden getoetst en waaraan deze dient te voldoen.

 • 2.

  Het geheel of gedeeltelijk vernieuwen, veranderen, vervangen en uitbreiden van bestaande hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken, mits de bestaande functie behouden blijft.

 • 3.

  Projecten die zien op het geheel of gedeeltelijk vernieuwen, veranderen, vervangen en uitbreiden van bestaande sportvoorzieningen, inclusief de daarbij behorende bouwwerken.

 • 4.

  Wijziging van het gebruik van bestaande bedrijfsgebouwen binnen de bebouwde kom, kantoorgebouwen, winkelpanden en gebouwen met een maatschappelijke bestemming, inclusief de bij alle voornoemde gebouwen behorende gronden, met een bruto-vloeroppervlakte van maximaal 3000 m², mits niet wordt getreden buiten de volgens het bestemmingsplan op het perceel toegestane milieucategorie.

 • 5.

  Projecten binnen de bebouwde kom voor de nieuwbouw van maximaal één woning met bijbehorende bouwwerken.

 • 6.

  Projecten voor het aanleggen van paddenpoelen en paardenbakken.

 • 7.

  Projecten voor openbare nutsvoorzieningen, voorzieningen voor het openbaar vervoer of het wegverkeer, kunstobjecten, speelvoorzieningen, parkeervoorzieningen en voorzieningen voor de plaatsing van afvalcontainers, met een maximale oppervlakte van 100 m², en indien er sprake is van een bouwwerk, niet hoger dan 5 m.

 • 8.

  De incidentele aanleg van kleinschalige voorzieningen voor parkeren, groen, wandelen en fietsen en water.

 • 9.

  Het vernieuwen en aanpassen, niet inhoudende het uitbreiden, van bestaande bovengrondse infrastructurele voorzieningen.

 • 10.

  Het realiseren of wijzigen van ondergrondse infrastructurele voorzieningen.

Artikel 2 Cumulatieve toepassing

Cumulatieve toepassing van de in artikel 1 genoemde categorieën is toegestaan.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Gemeenteblad.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: aanwijzing van categorieën van gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist.

 

Dronten, 26 september 2013

 

de raad van Dronten,

 

D.Petrusma

griffier

 

mr. A.B.L. de Jonge

voorzitter