Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Raalte

Regeling betreffende de organisatie van de ambtelijke organisatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Raalte
Officiële naam regelingRegeling betreffende de organisatie van de ambtelijke organisatie
CiteertitelOrganisatieregeling gemeente Raalte
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerppersoneel en organisatie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Mandaatregeling
 2. Gemeentewet, art. 103
 3. Gemeentewet, art. 160
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-11-201301-07-201301-01-2015nieuwe regeling

21-10-2013

Weekblad voor Salland, 06-112013

3685

Tekst van de regeling

Intitulé

Organisatieregeling gemeente Raalte

Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte,

gelezen de nota Contouren Raalte 2.0, vastgesteld op 23 maart 2010 (nr. 1001426), de nota Raalte 2.0: de Uitwerking, vastgesteld op 7 september 2010 (nr. 1003534) en de Analyse en verbeterpunten MTO en evaluatie Raalte 2.0;

gezien het verslag van de overlegvergadering van de Ondernemingsraad van 19 september 2013;

gelet op de artikelen 103 en 160 van de Gemeentewet;

besluiten vast te stellen de volgende:

Regeling betreffende de organisatie van de ambtelijke organisatie van de gemeente, inclusief toelichting

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  ambtelijk apparaat: de organisatie als omschreven in deze regeling, met uitzondering van de griffie;

 • b.

  ambtelijk opdrachtgever: gemeentesecretaris, eenheidmanager of teammanager die, onder verantwoordelijkheid van de bestuurlijk opdrachtgever, zorg draagt voor de uitvoering van een bestuursopdracht;

 • c.

  bestuursopdracht: opdracht tot het leveren van één of meer producten binnen een vooraf vastgesteld bestuurlijk kader van uitgangspunten en randvoorwaarden;

 • d.

  bestuurlijk opdrachtgever: bestuurorgaan of lid daarvan in wiens opdracht een bestuuropdracht wordt gestart, uitgevoerd en gerealiseerd;

 • e.

  burgemeester: de burgemeester van de gemeente Raalte;

 • f.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte;

 • g.

  project: tijdelijk organisatorisch verband van medewerkers voor het uitvoeren van een opdracht;

 • h.

  resultaatgebieden: precisering van de hoofdtaken van een eenheid of een team.

Hoofdstuk 2 De ambtelijke organisatie

Artikel 2 De ambtelijke organisatie

 • 1.

  De gemeentesecretaris staat aan het hoofd van de ambtelijke organisatie.

 • 2.

  De ambtelijke organisatie is ingedeeld in eenheden en teams.

3.De eenheden en teams zijn vermeld op het bij deze regeling behorende organisatieschema.

4.De taken van de eenheden en teams liggen besloten in hun naam.

Artikel 3 Organisatie-eenheden

1.Het ambtelijk apparaat van de gemeente is ingedeeld in de volgende eenheden:

a.Eenheid Dienstverlening;

b.Eenheid Ontwikkeling, Realisatie en Beheer.

2.De eenheden zijn onderverdeeld in de volgende teams:

a.Eenheid Dienstverlening;

 • 1)

  team Advies;

 • 2)

  team Communicatie & Informatie (C&I);

 • 3)

  team Administratie;

 • 4)

  team Klant Contact Centrum (KCC);

 • 5)

  team Participatie;

 • 6)

  team Vergunningen & Handhaving (V&H);

 • 7)

  team Brandweer & Veiligheid (B&V) (tot regionalisering per 01-01-2014).

 • b.

  Eenheid Ontwikkeling, Realisatie en Beheer

  • 1)

   team Ontwikkeling & Projecten;

  • 2)

   team Ruimte;

  • 3)

   team Samenleving;

  • 4)

   team Beheer & Onderhoud (B&O);

  • 5)

   team Sport (tot het moment van verzelfstandiging).

3.Naast de eenheden en teams is er een bestuurssecretariaat, aangestuurd door de bestuurssecretaris.

4.De gemeentesecretaris kan de toedeling van resultaatgebieden aan eenheden en teams nader preciseren en daartoe aanwijzingen geven.

Artikel 4 Sturing en verantwoording

1.Sturing en verantwoording zijn geconcretiseerd in bijvoorbeeld concernafspraken, eenheidafspraken of teamafspraken, dienstverleningsovereenkomsten of bestuursopdrachten.

2.Voortgang en bijsturing vinden plaats in bilaterale overleggen tussen de gemeentesecretaris en eenheidmanagers en tussen eenheidmanagers en teammanagers.

3.Er is een planning & control cyclus voor het begroten, bijsturen en verantwoorden van het gemeentelijk beleid en de resultaten van en uitvoering door de organisatie.

Artikel 5 Vervanging functionarissen

 • 1. Bij afwezigheid van de gemeentesecretaris wordt de functie uitgeoefend door een eenheidmanager, in overeenstemming met de in het directieoverleg gemaakte afspraken voor vervanging. Bij afwezigheid van alle eenheidmanagers wordt, bij afwezigheid van de gemeentesecretaris, de functie van gemeentesecretaris uitgeoefend door de bestuurssecretaris.

 • 2. De gemeentesecretaris wijst voor elke eenheidmanager en voor de bestuurssecretaris een plaatsvervanger aan. Bij afwezigheid van de betreffende eenheidmanager of bestuurssecretaris wordt de functie uitgeoefend door diens plaatsvervanger.

 • 3. Teammanagers worden bij afwezigheid vervangen door hun eenheidmanager.

Hoofdstuk 3 Functies

Artikel 6 Gemeentesecretaris

 • 1. Onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het college berust het dagelijks beheer van de ambtelijke organisatie bij de gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris draagt bij het dagelijks beheer van de ambtelijke organisatie in het bijzonder de zorg voor:

  • a.

   de ondersteuning van de bestuursorganen;

  • b.

   het behulpzaam zijn van de burgemeester bij bevordering van een goede samenwerking tussen bestuursorganen, evenals de bewaking van het functioneren van het college als collegiaal bestuur. De gemeentesecretaris werkt hierbij zo nodig samen met de griffier;

  • c.

   informatievoorziening aan het college, zodat dat de leden van het college over alle informatie kunnen beschikken die zij nodig hebben om hun functie goed te kunnen uitoefenen;

  • d.

   tijdige en gedegen advisering aan het college

  • e.

   het voorbereiden van de vergaderingen van het college;

  • f.

   het vastleggen van de besluitvorming van het college;

  • g.

   het vertalen van deze besluitvorming naar de betrokken eenheden of teams;

  • h.

   het tijdig en correct uitvoeren van besluiten van het college;

  • i.

   het tijdig en correct uitvoeren van bestuursopdrachten van het college;

  • j.

   het initiëren van overleg en adviseren van het college over visie, doelen en strategie;

  • k.

   het op een doelmatige wijze terzijde staan van de bestuursorganen door de ambtelijke organisatie;

  • l.

   goede interne informatievoorziening;

  • m.

   de aansturing van de ambtelijke organisatie;

  • n.

   inrichten en beheren van een ambtelijke organisatie, die in goede samenwerking de gewenste producten en diensten oplevert volgens een vooraf met het college overeengekomen kwaliteit;

  • o.

   de juridische – en financiële rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid en beheer;

  • p.

   het direct leidinggeven aan de eenheidmanagers en de bestuurssecretaris, waaronder de verantwoordelijkheid voor de personele jaarplancyclus van de eenheidmanagers en de bestuurssecretaris;

  • q.

   het bevorderen van het optimaal functioneren van het directieoverleg en het teammanagersoverleg.

 • 2. Voor de uitoefening van één of meer van zijn bevoegdheden kan het college of de burgemeester mandaten verlenen aan de gemeentesecretaris. Indien in een verleend mandaat het verlenen van ondermandaten niet is uitgesloten, is de gemeentesecretaris bevoegd tot het verlenen van ondermandaten.

 • 3. De gemeentesecretaris stelt de procedure vast voor het aanleveren van collegevoorstellen.

 • 4. De gemeentesecretaris stelt de werkwijze vast voor projectmatig werken.

 • 5. De gemeentesecretaris stelt de werkwijze vast voor het opstellen van bestuursopdrachten.

 • 6. Dit artikel geldt als instructie van het college aan de gemeentesecretaris als bedoeld in artikel 103 van de Gemeentewet.

Artikel 7 Eenheidmanager

 • 1. Onder eindverantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris is de eenheidmanager integraal verantwoordelijk voor de resultaten, inzet van middelen en capaciteit van de eenheid.

 • 2. De eenheidmanager draagt zorg voor de uitvoering van eenheidafspraken, vastgelegd in bijvoorbeeld eenheidplannen of vastgelegd op andere wijze of in andere vorm.

 • 3. De eenheidmanager draagt zorg voor de kwaliteit en integraliteit van voorstellen aan het college.

 • 4. De eenheidmanager is verantwoordelijk voor de personele jaarplancyclus van de teammanagers binnen de eenheid.

Artikel 8 Teammanager

 • 1. Onder de verantwoordelijkheid van de eenheidmanager is de teammanager integraal verantwoordelijk voor de inzet van middelen, capaciteit en te bereiken resultaten van het aan hem toegewezen team.

 • 2. De teammanager is verantwoordelijk voor de personele jaarplancyclus van de medewerkers binnen het team.

Artikel 9 Bestuurssecretaris

 • 1. De bestuurssecretaris is eigenaar van het administratieve besluitvormingsproces rond de vergaderingen van het college.

 • 2. Onder verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris geeft de bestuurssecretaris leiding aan het bestuurssecretariaat. Het bepaalde in artikel 8 is hierop van toepassing.

Artikel 10 Medewerker

 • 1. De medewerker is inhoudelijk verantwoordelijk voor zijn taak/ taken.

 • 2. De medewerker is naast een goede en integrale voorbereiding en behandeling van zijn taak verantwoordelijk voor een goede samenwerking met collega’s.

 • 3. De medewerker krijgt de bevoegdheden en de ondersteuning om zijn taken optimaal te kunnen doen.

Artikel 11 Projectleider

 • 1. Onder de verantwoordelijkheid van de ambtelijk opdrachtgever is de projectleider verantwoordelijk voor het tot stand komen van de afgesproken resultaten van het project. Hij is integraal verantwoordelijk voor de inhoud, het proces, het budget en de planning van het project.

 • 2. De projectleider werkt volgens de door de gemeentesecretaris vastgestelde werkwijze voor projectmatig werken.

 • 3. De projectleider is voor de duur van het project verantwoordelijk voor de aansturing van de projectmedewerkers. Hij stuurt op individuele prestaties en coacht op het bereiken van projectresultaten.

Hoofdstuk 4 Overlegvormen en bestuurlijke afstemming

Artikel 12 Portefeuillehouderoverleg

Collegeleden hebben structureel periodiek overleg met teammanagers en medewerkers over onderwerpen uit hun portefeuille.

Artikel 13 Directieoverleg

 • 1. De gemeentesecretaris, de eenheidmanagers en de bestuurssecretaris vormen samen het directieoverleg.

 • 2. Het directieoverleg heeft besluitvormende bevoegdheden. De gemeentesecretaris draagt eindverantwoordelijkheid voor de besluitvorming.

 • 3. De gemeentesecretaris is voorzitter van het directieoverleg.

 • 4. De gemeentesecretaris bepaalt de vergaderfrequentie van het directieoverleg.

 • 5. Op uitnodiging kunnen anderen dan de in het eerste lid genoemde leden deelnemen aan het directieoverleg.

Artikel 14 Teammanagersoverleg

 • 1. De gemeentesecretaris, de eenheidmanagers, de bestuurssecretaris en de teammanagers vormen samen het teammanagersoverleg.

 • 2. Het teammanagersoverleg heeft geen besluitvormende bevoegdheden. De gemeentesecretaris neemt, gehoord de meningsvorming en advisering van het teammanagersoverleg, eventueel besluiten en draagt de eindverantwoordelijkheid voor die besluitvorming.

 • 3. Op uitnodiging kunnen anderen dan de in het eerste lid genoemde leden deelnemen aan het teammanagersoverleg.

Hoofdstuk 5 Overige

Artikel 15 Bestuursopdrachten

 • 1. Voor de beleidsvoorbereiding kan het college of de burgemeester bestuursopdrachten geven aan de gemeentesecretaris.

 • 2. De gemeentesecretaris wijst de uitvoering van een bestuursopdracht toe aan een eenheid en bepaalt daarbij of de bestuursopdracht projectmatig wordt uitgevoerd.

Hoofdstuk 6 Inwerkingtreding en slotbepalingen

Artikel 16 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 juli 2013.

 • 2.

  De Organisatieregeling gemeente Raalte, vastgesteld op 4 juni 2012, wordt ingetrokken met ingang van de datum, waarop dit besluit in werking treedt.

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Organisatieregeling gemeente Raalte”.

Ondertekening

Organisatieschema (als genoemd in artikel 2 van deze regeling)

organisatieschema

Algemene toelichting

De Organisatieregeling is gebaseerd op de notities “Contouren Raalte 2.0”, “Raalte 2.0: de Uitwerking” en de Analyse en verbeterpunten MTO en evaluatie Raalte 2.0. Deze notities en de Organisatiefilosofie Raalte vormen de onderbouwing van deze organisatieregeling.

Organisatiekenmerken

Kenmerken voor de werkwijze van de ambtelijke organisatie zijn:

 • a.

  richten op resultaten en maatschappelijke effecten;

 • b.

  helder opdrachtgever- en opdrachtnemerschap;

 • c.

  verantwoordelijkheid van de lijn voor kwaliteit;

 • d.

  sturing en verantwoording zowel via formele als informele lijn

 • e.

  werken vanuit een toekomstvisie;

 • f.

  maatschappelijke vraagstukken als vertrekpunt van handelen;

 • g.

  werken vanuit een brede beleidsmatige scope;

 • h.

  resultaatgericht werken, waarbij de vraag het aanbod bepaalt;

 • i.

  verplaatsen in de klant en duidelijk antwoord geven op vragen van de klant;

 • j.

  actief samenwerken in de regio.

De organisatie is ingedeeld aan de hand van rollen. De rollen ‘besturen’, ‘ontwikkelen’, ‘realiseren’, ‘dienstverlenen’, ‘beheren’ en ‘ondersteunen’ zijn beschreven in de uitwerkingsnota Raalte 2.0.

In de perspectiefnota en de begroting zijn de strategische visie en het bestuursakkoord of collegeprogramma doorvertaald. Deze politieke plannen vormen de basis voor de strategische doelen van de organisatie. Deze strategische doelen vormen de basis voor het concernplan, het eenheidplan en de teamplannen. Het directieoverleg stelt het concernplan vast. De eenheidmanager en de teammanagers binnen die eenheid stellen gezamenlijk de teamplannen van de eenheid vast. Aan de hand van managementinformatie vindt voortgangsbewaking plaats. Financiële bijsturing vindt plaats met behulp van de planning & control cyclus.

De ambtelijke organisatie werkt ten dienste van het gemeentebestuur. Dit betekent onder andere dat niet de gemeentesecretaris, maar een portefeuillehouder (de burgemeester of een wethouder) bepaalt wanneer een collegevoorstel bestuursrijp en beslisrijp is. De portefeuillehouder parafeert het voorstel dus eerst, voorafgaand aan parafering door de gemeentesecretaris. De portefeuillehouder is dus eigenaar van voorstellen op het terrein van zijn portefeuille. De medewerker zorgt allereerst voor instemming van de portefeuillehouder. Daarna bepaalt de eenheidmanager de route van het voorstel, waaronder het eventueel bespreken in het directieoverleg. De bestuurssecretaris is eigenaar van het besluitvormingsproces.

Leiding dagelijks beheer

Onder de verantwoordelijkheid van het college berust de zorg voor het dagelijks beheer van de ambtelijke organisatie bij de gemeentesecretaris. Onder de verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris berust het dagelijks beheer van een eenheid bij de eenheidmanager. Onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende eenheidmanager berust het dagelijks beheer van een team bij de teammanager. Het management hanteert de stijl van situationeel leidinggeven.

Artikelgewijze toelichting

Artikel 2 Organisatie-eenheden

Het ambtelijk apparaat van de gemeente is ingedeeld in de volgende eenheden:

 • a.

  eenheid Dienstverlening;

 • b.

  eenheid Ontwikkeling, Realisatie & Beheer.

Daarnaast is er een bestuurssecretariaat. Het bestuurssecretariaat wordt aangestuurd door de bestuurssecretaris.

De eenheden zijn onderverdeeld in de volgende teams:

 • a.

  eenheid Dienstverlening:

  • 1)

   team Advies;

  • 2)

   team Communicatie & Informatie (C&I);

  • 3)

   team Administratie;

  • 4)

   team Klant Contact Centrum (KCC);

  • 5)

   team Participatie;

  • 6)

   team Vergunningen & Handhaving (V&H);

  • 7)

   team Brandweer & Veiligheid (B&V) (tot regionalisering per 01-01-2014).

 • b.

  eenheid Ontwikkeling, Realisatie & Beheer:

  • 1)

   team Ontwikkeling & Projecten;

  • 2)

   team Ruimte;

  • 3)

   team Samenleving;

  • 4)

   team Beheer & Onderhoud (B&O);

  • 5)

   team Sport (tot het moment van verzelfstandiging).

Resultaatgebieden van de bestuurssecretaris en het bestuurssecretariaat

 • -

  eigenaar van het administratieve proces rond bestuurlijke besluitvorming door het college van burgemeester en wethouders;

 • -

  ondersteuning van collegeleden;

 • -

  stroomlijnen van informatie tussen raad en organisatie.

Resultaatgebieden van de eenheid Dienstverlening

De eenheid Dienstverlening zorgt voor de directe dienstverlening aan inwoners, instellingen en bedrijven en voor advisering en facilitaire ondersteuning aan organisatie en het college. De resultaatgebieden van de eenheid per team zijn in ieder geval:

Team Advies

 • -

  personeelsbeleid (HRM-beleid);

 • -

  organisatieontwikkeling;

 • -

  informatiebeleid;

 • -

  juridische zaken en juridisch control;

 • -

  financiën en middelenbeleid;

 • -

  interne kaderstelling op gebied van het middelenbeleid;

 • -

  kwaliteitszorg;

 • -

  beleidsevaluatie;

 • -

  concernplanning en –control.

Team Communicatie & Informatie (C&I)

 • -

  publieksvoorlichting;

 • -

  communicatie;

 • -

  webmaster;

 • -

  kabinetszaken;

 • -

  archief;

 • -

  facilitaire service op het gebied van huisvesting, catering, postrouting, schoonmaak, repro, werkplekken, kantoorartikelen e.d.

 • -

  documentaire informatie voorziening.

Team Administratie

 • -

  kwijtschelding belastingen;

 • -

  personeels- en salarisadministratie.

Team Klant Contact Centrum (KCC)

 • -

  het portaal van de gemeente (telefoon, balie, post, email en website);

 • -

  verlenen eenvoudige subsidies;

 • -

  leerlingenvervoer;

 • -

  producten burgerzaken.

Team Participatie

 • -

  uitvoering van de Wet werk en bijstand (inclusief terugvordering en verhaal);

 • -

  verstrekking individuele voorzieningen in het kader van de Wet Maatschappelijke ondersteuning;

 • -

  leerplicht;

 • -

  uitkeringsadministratie.

Team Vergunningen & Handhaving (V&H)

 • -

  vergunningverlening;

 • -

  handhaving;

 • -

  milieu.

Team Brandweer & Veiligheid (B&V)(tot 01-01-2014)

 • -

  operationele taken op het gebied van brandweerzorg en veiligheid;

 • -

  extern veiligheidsbeleid;

 • -

  integraal veiligheidsbeleid.

Resultaatgebieden van de eenheid Ontwikkeling, Realisatie & Beheer

De eenheid Ontwikkeling zorgt voor strategisch beleid en integraliteit van werken, brengt nieuwe zaken tot stand en helpt andere eenheden door de inzet van projectleiders en specialistische kennis en zorgt voor het beheren, exploiteren en onderhouden van de openbare ruimte, gebouwen en voorzieningen. Resultaatgebieden van de eenheid per team zijn in ieder geval:

Team Ontwikkeling & Projecten

 • -

  integrale strategische advisering;

 • -

  formuleren bestuursopdrachten;

 • -

  doorvertalen van bestuurlijke besluiten naar (project)opdrachten;

 • -

  beleidsontwikkeling op alle beleidsvelden, exclusief bedrijfsvoeringonderwerpen;

 • -

  beleidsevaluatie;

 • -

  onderzoek en statistiek;

 • -

  ontwikkelen van kaders voor lokaal beleid op basis van de toekomstvisie en het bestuursakkoord;

 • -

  projecten;

 • -

  grondzaken, grondexploitatie;

 • -

  economie.

Team Ruimte

 • -

  ruimtelijke ordening;

 • -

  verkeer;

 • -

  civiele techniek;

 • -

  geo-informatie.

Team Samenleving

 • -

  maatschappelijke zaken (inclusief sport, na verzelfstandiging van team Sport/ het sportbedrijf);

 • -

  onderwijs (exclusief leerplicht en leerlingenvervoer);

 • -

  wonen;

 • -

  duurzaamheid;

 • -

  contact Plaatselijke Belangen;

 • -

  veiligheidsbeleid (met ingang van 01-01-2014).

Team Beheer & Onderhoud

 • -

  beheer en onderhoud van de openbare ruimte en infrastructuur (grijs, groen, blauw en riolering);

 • -

  beheer en onderhoud van gebouwen;

 • -

  technisch beheer van voorzieningen en materieel.

Team Sport (tot het moment van verzelfstandiging)

 • -

  exploitatie sportaccommodaties: verhuur van sportaccommodaties, contacten met verenigingen, aangaan van samenwerkingsverbanden, tarieven voorstellen, sponsoren zoeken e.d.;

 • -

  verenigingsondersteuning, sportstimulering en sportevenementen.

Artikel 6 Gemeentesecretaris

In lid 2 is het uitgangspunt verwoord dat het college of de burgemeester mandaten kunnen verlenen aan de gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris kan vervolgens ondermandaten verlenen, tenzij dit is uitgesloten. Mandaatverlening is uitgewerkt in de Mandaatregeling en het mandaatregister. In het mandaatregister zijn, voor zover van toepassing, ook volmachten opgenomen voor privaatrechtelijke rechtshandelingen. De eventueel bij mandaten of volmachten behorende budgetbevoegdheden zijn vastgelegd in de budgethoudersregeling. De budgethoudersregeling is daarmee een verbijzondering van de mandaatregeling.

Artikel 7 Eenheidmanager

De eenheidmanager zet verantwoordelijkheden helder weg, maakt resultaatgerichte afspraken met de teammanagers in de eenheid, stuurt op planning, inzet en te bereiken resultaten. De eenheidmanager heeft daarnaast een gedeelde verantwoordelijkheid voor het totaal van de organisatie. Hij draagt zorg voor de uitvoering van eenheidafspraken, vastgelegd in bijvoorbeeld eenheidplannen of vastgelegd op andere wijze of in andere vorm en zorgt voor afstemming binnen de eenheid en voor afstemming met de andere eenheden. De eenheidmanager richt zich op de strategie van de eenheid.

De eenheidmanager inspireert en enthousiasmeert teammanagers en is verantwoordelijk voor de personele jaarplancyclus van de teammanagers.

De eenheidmanager is integraal verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van taken van zijn eenheid. Hij draagt, met in acht neming van de gemeentebrede kaders, zorg voor:

 • a.

  het bewaken van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid bij de uitvoering van de resultaatgebieden;

 • b.

  het uitvoeren van aan de eenheid toegewezen bestuursopdrachten.

De eenheidmanager draagt zorg voor de kwaliteit en integraliteit van voorstellen aan het college. Hij let daarbij onder andere op:

 • a.

  tijdigheid, juistheid en volledigheid van de gegeven informatie;

 • b.

  juridische en financiële rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid.

Artikel 8 Teammanager

Onder de verantwoordelijkheid van de eenheidmanager is de teammanager integraal verantwoordelijk voor de inzet van middelen, capaciteit en te bereiken resultaten van het aan hem toegewezen team op tactisch en operationeel niveau. Het gaat daarbij om het leveren van productie in termen van inhoud, kwaliteit en tijdigheid. De teammanager zet verantwoordelijkheden helder weg, maakt resultaatgerichte afspraken met de medewerkers in het team, stuurt op planning, inzet en te bereiken resultaten. De teammanager faciliteert en coacht medewerkers van zijn team. De teammanager is verantwoordelijk voor de personele jaarplancyclus van de medewerkers binnen het team.

Artikel 9 Bestuurssecretaris

De bestuurssecretaris is eigenaar van het administratieve bestuurlijk besluitvormingsproces en daarmee ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van besluitvormingsdocumenten. De bestuurssecretaris zorgt daarmee voor een efficiënte en correctie routering van documenten voor collegevergaderingen. Ook zorgt de bestuurssecretaris voor het stroomlijnen van informatie tussen gemeenteraad en organisatie. De bestuurssecretaris neemt deel aan het directieoverleg.

Artikel 10 Medewerker

De medewerker krijgt de bevoegdheden en de ondersteuning om zijn werk optimaal te kunnen doen. denk hierbij bijvoorbeeld aan bevoegheden via de mandaatregeling of de budgethoudersregeling en ondersteuning door opleiding of training.

Artikel 11 Projectleider

In de Leidraad projectmatig werken zijn onder andere de taken en bevoegdheden van de projectleider vastgelegd.

Artikel 12 Portefeuillehouderoverleg

Doel van het portefeuillehouderoverleg is consultatie, informatie-uitwisseling en afstemming tijdens de beleidsvoorbereiding of bij de uitvoering van door het college of door de burgemeester genomen besluiten. De afspraken die in het portefeuillehouderoverleg worden gemaakt passen binnen de kaders, zoals de vastgestelde begroting, het collegeprogramma en bestuursopdrachten. Besluitvorming vindt plaats in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 13 Directieoverleg

Het directieoverleg is een wekelijks overleg dat bestaat uit de gemeentesecretaris, de eenheidmanagers en de bestuurssecretaris. Het directieoverleg is de opvolger van het Managementberaad. In tegenstelling tot voorheen het managementberaad, is het directieoverleg besluitvormend. De gemeentesecretaris is voorzitter van het directieoverleg en bepaalt de vergaderfrequentie. Op uitnodiging van de voorzitter kunnen anderen dan de in het eerste lid genoemde leden deelnemen aan een vergadering van het directieoverleg.

Het directieoverleg heeft tot doel het goed functioneren van de ambtelijke organisatie te bevorderen door:

 • a.

  op hoofdlijnen de gang van zaken binnen de gemeentelijke organisatie te bespreken en af te stemmen;

 • b.

  informatie uitwisselen over eenheidoverstijgende en organisatiebrede onderwerpen;

 • c.

  strategische vraagstukken te bespreken en de integraliteit te bewaken;

 • d.

  de coördinatie van de planning, prioriteitenstelling en voortgang van de beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en verantwoording;

 • e.

  stimuleren van de ontwikkeling en uitvoering van een samenhangend middelenbeleid op gebieden als personeel, organisatie, financiën, informatie, communicatie, juridische zaken, automatisering, facilitaire zaken, administratieve organisatie en procesbeheersing;

 • f.

  signaleren van relevante ontwikkelingen.

Het directieoverleg stuurt niet op inhoud, maar vooral op proces, integraliteit, pasbaarheid in visie en uitvoerbaarheid. Op de agenda van het directieoverleg staan alleen strategische onderwerpen.

Artikel 14 Teammanagersoverleg

Het teammanagersoverleg is een niet besluitvormend periodiek overleg. Aan dit overleg nemen teammanagers en het directieoverleg deel. Het teammanagersoverleg is voorbereidend en oriënterend op besluitvorming in het directieoverleg. Het teammanagersoverleg draagt gezamenlijke verantwoordelijkheid in formulering en realisatie van visie op de gemeentelijke organisatie.

Het doel van het teammanagersoverleg is het goed functioneren van de ambtelijke organisatie bevorderen door:

 • a.

  op hoofdlijnen de gang van zaken binnen de gemeentelijke organisatie te bespreken en af te stemmen;

 • b.

  informatie uitwisselen over organisatiebrede onderwerpen;

 • c.

  signaleren van relevante ontwikkelingen.