Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Midden-Delfland

Beleidsregels vergunningverlening tijdelijke verhuur inzake de Leegstandswet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMidden-Delfland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels vergunningverlening tijdelijke verhuur inzake de Leegstandswet
CiteertitelBeleidsregels tijdelijke verhuur inzake de Leegstandswet
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Leegstandswet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010Nieuwe regeling

22-12-2009

Gemeenteblad, 2009, 8

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels vergunningverlening tijdelijke verhuur inzake de Leegstandswet

 

 

Artikel 1. Behandeling van vergunningaanvragen: de procedure

 • a.

  Een vergunning moet voor iedere woonruimte afzonderlijk worden aangevraagd op een formulier zoals voorgeschreven door het ministerie VROM. De gemeente Midden-Delfland heeft een eigen versie van dit formulier beschikbaar.

 • b.

  Indien het gaat om een bestaande woning dan wordt van de aanvrager verlangd om aan te tonen dat hij de woning in verkoop heeft en dat hij de eigenaar en laatste bewoner van de woning is.

 • c.

  Indien het gaat om een nieuwbouwwoning dan wordt van de aanvrager verlangd om aan te tonen dat hij de woning in verkoop heeft.

 • d.

  Van de aanvrager wordt verlangd een ingevuld formulier “Waardering zelfstandige woning” bij de aanvraag te voegen.

 • e.

  Indien ten tijde van de aanvraag bekend is wie de toekomstige huurder van de woning is, dan dient de aanvrager dit in de aanvraag aan te geven.

 • f.

  Indien de aanvrager een ander gemachtigd heeft de aanvraag in te dienen, dan dient hierbij een schriftelijke machtiging overlegd te worden.

Artikel 2. De huurovereenkomst

 • a.

  De huurovereenkomst heeft een geldigheidstermijn van tenminste zes maanden.

 • b.

  De opzegtermijn van de huur is gesteld op één maand.

 • c.

  De opzegtermijn van verhuurder is niet korter dan drie maanden.

 • d.

  De huurovereenkomst moet schriftelijk worden aangegaan.

 • e.

  De huurovereenkomst vervalt in ieder geval als de vergunning voor tijdelijke verhuur haar geldigheid verliest.

 • f.

  Een afschrift van de ondertekende huurovereenkomst wordt aan burgemeester en wethouders overlegd.

Artikel 3. De huurprijs

 • a.

  De huurprijs wordt op grond van mandatering bepaald door het afdelingshoofd Bouwen, Milieu en Handhaving van de gemeente Midden-Delfland.

 • b.

  De huurprijs mag niet liggen boven de maximaal redelijke huurprijs die bepaald wordt met behulp van het gebruikelijke puntenstelsel voor woningwaardering.

Artikel 4. De vergunning

 • a.

  De vergunning wordt ten aanzien van hetzelfde gebouw of dezelfde woning maar eenmalig verleend.

 • b.

  De eerste vergunning wordt verleend voor een periode van maximaal twee jaar.

 • c.

  Op verzoek van de eigenaar of beheerder van de woning kan de vergunning telkens met één jaar verlengd worden.

 • d.

  De totale duur van de vergunning is inclusief verlenging nooit langer dan vijf jaar.

 • e.

  Indien blijkt dat een vergunninghouder zich niet aan de gestelde voorwaarden houdt, dan kan een aanvraag om verlenging van de vergunning afgewezen worden.

Artikel 4. Leges

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning van tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet zijn op grond van de Legesverordening Midden-Delfland kosten verschuldigd.

Artikel 5. Citeertitel

De beleidsregels worden aangehaald als “beleidsregels tijdelijke verhuur inzake de Leegstandswet”.