Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veere

Regeling ten aanzien van de werkwijze van de Commissie Regionale Zaken Walcherse gemeenten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeere
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling ten aanzien van de werkwijze van de Commissie Regionale Zaken Walcherse gemeenten
CiteertitelRegeling ten aanzien van de werkwijze gezamenlijke commissie regionale zaken van de Walcherse gemeenten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpRegeling Commissie Regionale Zaken Walcherse gemeenten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het betreft een nieuwe regeling

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

bronvermelding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-10-2013nieuwe regeling

12-09-2013

de Faam , 2 oktober 2013

13b.01675

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling ten aanzien van de werkwijze van de Commissie Regionale Zaken Walcherse gemeenten

De raad van de gemeente Veere;

Gelezen het voorstel van het presidium d.d. 2 juli 2013;

B e s l u i t :

Vast te stellen de: Regeling ten aanzien van de werkwijze van de Commissie Regionale Zaken Walcherse gemeenten

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Walcherse gemeenten: Veere, Middelburg en Vlissingen

 • b.

  Lid: lid van een raadscommissie van één van de Walcherse gemeenten

 • c.

  Voorzitter: voorzitter van een raadscommissie van één van de gemeenten op Walcheren.

 • d.

  Commissiegriffier: secretaris van de raadscommissie van één van de gemeenten op Walcheren.

 • e.

  Vergadering: vergadering van de Commissie Regionale Zaken Walcherse gemeenten.

 • f.

  Raden: de gemeenteraden van de gemeenten Veere, Middelburg en Vlissingen.

 • g.

  Portefeuillehouders: wethouders of burgemeesters met een specifieke portefeuille van één van de gemeenten op Walcheren.

Artikel 2 Instelling raadscommissie

De gemeenteraden van Veere, Middelburg en Vlissingen stellen de Commissie Regionale Zaken Walcherse gemeenten in, waarbij de personele samenstelling gelang de agendering kan wisselen.

Artikel 3 Taken

 • 1

  De commissie Regionale Zaken Walcherse gemeenten bereidt in gezamenlijkheid gemeenschappelijke dossiers voor naast de procedurele afspraken van de individuele gemeenten.

 • 2

  De vergadering van de commissie Regionale Zaken Walcherse gemeenten is gericht op informatie overdracht waarbij, in voorkomende gevallen, ter voorbereiding op het besluitvormingsproces in de individuele gemeenten aandacht kan zijn voor de meningsvorming.

Artikel 4 Samenstelling

 • 1

  De commissie Regionale Zaken Walcherse gemeenten bestaat uit leden van de gemeenteraden en raadscommissies.

 • 2

  Per fractie per gemeente mogen twee leden deelnemen.

Artikel 5 Vergaderplaats

De commissie Regionale Zaken Walcherse gemeenten vergadert afwisselend in de gemeenten Veere, Middelburg en Vlissingen.

Artikel 6 Voorzitter en griffier

 • 1

  De vergadering wordt geleid door een voorzitter van de raadscommissie van de gemeente waar de commissie Regionale Zaken Walcherse gemeenten vergadert.

 • 2

  De voorzitter is belast met:

  • a.

   het leiden van de vergadering;

  • b.

   het handhaven van de orde;

  • c.

   het doen naleven van deze verordening;

  • d.

   indien mogelijk formuleren van gezamenlijke conclusies.

 • 3

  De commissie Regionale Zaken Walcherse gemeenten wordt door de griffier van de gastgemeente terzijde gestaan. De griffier of zijn plaatsvervanger is bij de vergadering van de commissie aanwezig.

Artikel 7 Aanwezigheid en deelname collegeleden Walcherse gemeenten

De voorzitter kan namens de commissie leden van de colleges van B&W van de Walcherse gemeenten uitnodigen in de vergadering aanwezig te zijn en aan de beraadslagingen deel te nemen.

Artikel 8 Uitroepen vergadering

 • 1

  Voorafgaand aan het uitroepen van de vergadering zal er, naar gelang de lokale procedure, overleg gevoerd worden met de raden en de commissies.

 • 2

  Er wordt een vergadering uitgeroepen als tenminste twee van de drie Walcherse gemeenten hierom verzocht hebben.

Artikel 9 Oproep voor de commissievergadering

 • 1

  De vergadering wordt door de voorzitter belegd. Deze draagt er zorg voor dat elke lid in de regel tenminste zeven dagen voor de datum hier schriftelijk voor wordt opgeroepen, tenzij in spoedeisende gevallen een andere handelswijze vergt.

 • 2

  Met de oproep worden de agenda en bijbehorende stukken aan de leden toegezonden.

 • 3

  In de agenda zal duidelijk het doel van de commissievergadering opgenomen worden.

Artikel 10 Agenda

Bij aanvang van de vergadering stelt de commissie Regionale Zaken Walcherse gemeenten de agenda vast.

Artikel 11 openbaarheid

 • 1

  De vergadering is openbaar tenzij zich een grond uit de Wet openbaarheid bestuur voordoet.

 • 2

  De vergadering wordt door de Walcherse gemeenten aangekondigd in de daarvoor ter beschikking staande media.

Artikel 12 Spreekrecht burgers

 • 1

  Burgers hebben het recht het woord te voeren over geagendeerde onderwerpen.

 • 2

  Insprekers melden zich voorafgaand aan de vergadering bij de griffier. Hij vermeldt daarbij zijn naam, onderwerp, waarover hij het woord wil voeren en indien nodig het telefoonnummer waarop hij bereikt kan worden.

 • 3

  Bij de opening van de vergadering vraagt de voorzitter wie van de toehoorders het woord wil voeren.

 • 4

  Elke spreker krijgt in beginsel maximaal vijf minuten het woord, één en ander ter beoordeling van de voorzitter met een maximum van een half uur voor het geheel.

Artikel 13 verslag

Er wordt een kort verslag gemaakt van meningsvormende bijeenkomsten. Indien mogelijk wordt een kort puntenoverzicht opgesteld

Artikel 14 Woordvoeren en spreektijden

 • 1

  Elke fractie heeft per vergadering twee woordvoerders aan tafel, waarbij in principe één woordvoerder per onderwerp per termijn het woord voert. Hiervan kan afgeweken worden in het geval van een voorstel van orde.

 • 2

  Niemand voert het woord dan na het aan de voorzitter verzocht en van deze verkregen te hebben

 • 3

  De commissie kan op voorstel van de voorzitter bij de aanvang van of tijdens de vergadering regels stellen ten aanzien van de termijnen van spreken en de spreektijd van spreken van de leden.

Artikel 15 Voorstellen van orde

De voorzitter en ieder lid kunnen tijdens de vergadering mondeling een voorstel van orde doen, dat kort kan worden toegelicht. De commissie beslist terstond over het voorstel van orde.

Artikel 16 Deelname aan de beraadslaging door anderen

De commissie kan bepalen dat anderen mogen deelnemen aan de beraadslaging.

Artikel 17 Advies

 • 1

  Nadat de beraadslaging is gesloten, kan de commissie Regionale Zaken Walcherse gemeenten beslissen of er een advies aan de gemeenteraden wordt uitgebracht.

 • 2

  Indien de commissie Regionale Zaken Walcherse gemeenten gebruik maakt van het adviesrecht, dan beslissen de leden op voorstel van de voorzitter over de inhoud van het advies.

 • 3

  In het advies worden de standpunten van alle fracties opgenomen.

Artikel 18 Stemmen

Over zaken zoals genoemd in de artikelen 10 en 15 (agenda en voorstellen van orde) kan de commissie Regionale Zaken Walcherse gemeenten stemmen, waarbij ieder aanwezig lid één stem heeft.

Artikel 19 Inwerkingtreding

 • 1

  Deze regeling wordt aangehaald als ‘Regeling ten aanzien van de werkwijze gezamenlijke commissie Regionale Zaken Walcherse gemeenten’.

 • 2

  De regeling treedt in werking een maand na instemming van de Walcherse gemeenteraden

Domburg, 12 september 2013.

De raad van de gemeente Veere,

De griffier, De voorzitter,

mr. J.C. Waverijn drs. R.J. van der Zwaag