Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Uitvoeringsbesluit vervanging archiefbescheiden Helmond 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit vervanging archiefbescheiden Helmond 2013
CiteertitelUitvoeringsbesluit vervanging archiefbescheiden Helmond 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpautomatisering en informatisering
Externe bijlageHandboek digitale vervanging

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Archiefbesluit 1995, art. 6
  2. Archiefregeling, art. 26b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-10-2013nieuwe regeling

22-10-2013

Gemeenteblad, 2013, 81

Collegebesluit, 2013, 1309282

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit vervanging archiefbescheiden helmond 2013

Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond,

Gelet op artikel 6 van het Archiefbesluit 1995 en artikel 26b van de Archiefregeling

Besluit:

over te gaan tot digitale vervanging, middels het maken van een digitale reproductie, van zowel permanent te bewaren als op termijn te vernietigen fysieke archiefbescheiden. Dit volgens de uitgangspunten, criteria en procedures opgenomen in het ‘Handboek digitale vervanging Gemeente Helmond’ van 3 oktober 2013 en de hiertoe behorende documenten.

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking.

Bezwaar en verzoek om voorlopige voorziening

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Uw bezwaarschrift stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond, postbus 950, 5700 AZ Helmond. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via www.helmond.nl/bezwaar.

Zorgt u er voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

 

Een bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat verder: uw naam en adres, de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden (argumenten) van het bezwaar. Wilt u verhinderen dat het besluit op korte termijn wordt uitgevoerd? Dien dan ook een verzoek om een voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter. Een verzoek daartoe richt u aan: De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

 

Heeft u vragen over het indienen van een (digitaal) bezwaarschrift of een voorlopige voorziening ? Kijk dan op de site van de gemeente Helmond, www.helmond.nl/bezwaar Of vraag de brochure aan bij de Stadswinkel (telefoonnummer 14 0492).

Besloten in de vergadering van 22 oktober 2013

Burgemeester en wethouders van Helmond,

De burgemeester,

Mevr. P.J.G.M. Blanksma – van den Heuvel

De secretaris,

Dhr. A.A.M. Marneffe RA

Bekend gemaakt op:

25 oktober 2013

De gemeentesecretaris,

Dhr. A.A.M. Marneffe RA

Handboek digitale vervanging

Handboek digitale vervanging