Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Reglement ambtelijk horen Helmond 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement ambtelijk horen Helmond 2013
CiteertitelReglement ambtelijk horen Helmond 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Reglement ambtelijk horen Helmond 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 160
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 7:5
 3. Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2011, art. 2, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-01-2015art. 7

06-01-2015

Gemeenteblad, 2015, 6831

Collegebesluit, 2015, 611929
28-09-201317-01-2015nieuwe regeling

23-09-2013

Gemeenteblad, 2013, 72

Collegebesluit, 2013, 1308596

Tekst van de regeling

Intitulé

REGLEMENT AMBTELIJK HOREN HELMOND 2013

Het college van burgemeester en wethouders van Helmond

Gelet op artikel 160 van de gemeentewet, artikel 7:5 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2 tweede lid van de Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2011

 

Besluit:

Vast te stellen het Reglement ambtelijk horen Helmond 2013

Artikel 1 Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  bestuursorgaan: het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  bezwaarmaker: degene die tegen een besluit van een bestuursorgaan een bezwaarschrift heeft ingediend bij dit bestuursorgaan;

 • c.

  wet: de Algemene wet bestuursrecht.

 • d.

  ambtelijk horen: horen zoals bedoeld in artikel 7:5 eerste lid sub b van de Awb

 • e.

  bezwaarschriftencommissie: een vaste commissie voor bezwaar zoals vastgelegd in de Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2011

 • f.

  secretaris van de bezwaarschriftencommissie: een medewerker van de afdeling Veiligheid en Bestuurs- en Juridische Zaken en als zodanig door de afdelingsmanager aangewezen.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het reglement heeft betrekking op besluiten die zijn genomen op grond van:

 • a.

  Artikel 36 van de Wet werk en bijstand (langdurigheidstoeslag)

 • b.

  De verordening maatschappelijke participatie kinderen Helmond 2012.

 • c.

  De verordening inkomensondersteunende maatregelen minima Helmond 2012.

 • d.

  Hoofdstuk IV van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (gehandicaptenparkeerkaart)

Artikel 3 Ambtelijk horen

 • 1.

  Bezwaarmaker wordt ambtelijk gehoord in het geval hij een bezwaarschrift heeft ingediend tegen een besluit op grond van de in artikel 2 genoemde regelgeving.

 • 2.

  Van het ambtelijk horen wordt afgezien als bezwaarmaker aangeeft dat hij gehoord wil worden door de bezwaarschriftencommissie.

Artikel 4 Vooronderzoek

 • 1.

  De secretaris stelt de bezwaarmaker of zijn gemachtigde een termijn, waarbinnen een eventueel verzuim als bedoeld in artikel 6:5 van de wet kan worden hersteld.

 • 2.

  De secretaris draagt zorg voor het bericht van ontvangst aan de bezwaarmaker, als bedoeld in artikel 6:14 van de wet.

 • 3.

  Indien in het bezwaarschrift gesteld wordt dat het is ingediend namens of mede namens een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon en daarbij geen schriftelijke machtiging van die andere natuurlijke

  persoon of rechtspersoon is overgelegd, kan de secretaris de bezwaarmaker wijzen op dit verzuim en kan hij hem in de gelegenheid stellen dit verzuim te herstellen, binnen een door de secretaris te stellen

  termijn.

 • 4.

  Het derde lid is niet van toepassing in het geval de gemachtigde als advocaat of procureur is ingeschreven.

 • 5.

  De secretaris stuurt de op de zaak betrekking hebbende stukken naar de gemachtigde.

Artikel 5 De hoorzitting

 • 1.

  De secretaris nodigt bezwaarmaker tenminste twee weken voor de zitting schriftelijk uit.

 • 2.

  De secretaris bepaalt de plaats en het tijdstip van de hoorzitting, waarin bezwaarmaker in de gelegenheid wordt gesteld zich te laten horen.

 • 3.

  Het horen gebeurt door een kwaliteitsmedewerker van de Zorgpoort en de secretaris. De secretaris leidt het horen.

 • 4.

  De hoorzitting is niet openbaar.

 • 5.

  De secretaris beslist over de toepassing van artikel 7:3, 7:4 zesde en achtste lid en artikel 7:6, vierde lid van de wet.

 • 6.

  Indien de secretaris op grond van het vijfde lid besluit af te zien van het horen, doet hij daarvan mededeling aan bezwaarmaker.

Artikel 6 Beslistermijn

De secretaris stelt bezwaarmaker op de hoogte indien de beslissing op bezwaar wordt opgeschort of uitgesteld, zoals bedoeld in artikel 7:10 van de wet.

Artikel 7 Inwerkingtreding en overgangsrecht

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt tot 1 januari 2016.

 • 2.

  Dit reglement is van toepassing op alle op de dag van inwerkingtreding en daarna ingekomen bezwaarschriften én op alle voor de dag van inwerkingtreding ingekomen bezwaarschriften waarvoor nog geen hoorzitting is gehouden.

Besloten in de vergadering van 23 september 2013

Burgemeester en wethouders van Helmond,

De burgemeester,

Mevr. P.J.G.M. Blanksma – van den Heuvel

De secretaris,

Dhr. A.A.M. Marneffe RA

Bekend gemaakt op:

27 september 2013

De gemeentesecretaris,

Dhr. A.A.M. Marneffe RA