Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting Peel en Maas 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van forensenbelasting Peel en Maas 2013
CiteertitelVerordening forensenbelasting 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

gemeentewet, art. 223

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-01-201301-01-201301-01-2015Nieuwe verordening onder intrekking van de oude.

18-12-2012

digitaal gemeenteblad

1894/2012/126976

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening forensenbelasting 2013

DE RAAD VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS

 

Gelet op het voorstel 2012-123 i

zaaknummer 1894/2012/126976

 

Gelet op artikel 223 van de Gemeentewet

 

Gehoord de beraadslagingen. 

 

BESLUIT 

 

vast te stellen deVerordening op de heffing en invordering van forensenbelasting Peel en Maas 2013 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder woning: een gemeubileerde woning als bedoeld in artikel 223 van de Gemeentewet.

 

Artikel 2 Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1.

  Onder de naam 'forensenbelasting' wordt een directe belasting geheven van de natuurlijke personen, die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden.

 • 2.

  Of iemand in de gemeente hoofdverblijf heeft, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

Artikel 3 Vrijstellingen

Niet belastingplichtig is degene die ter tijdelijke waarneming van een openbare betrekking of ter bijwoning van de vergaderingen van een algemeen vertegenwoordigend lichaam, waarvan hij het lidmaatschap bekleedt, dan wel ingevolge last of bevel van de overheid, buiten de gemeente van zijn hoofdverblijf vertoeft.

 

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De belasting per woning bedraagt € 393,00.

 

Artikel 5 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

 

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1

  Bij niet-automatische incasso:

  De aanslag moet worden betaald in twee gelijke termijnen, waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede een maand later. 

 • 2

  Bij automatische incasso:

  De aanslag moet worden betaald in zoveel gelijke termijnen als er na de maand van dagtekening van het aanslagbiljet nog niet geëindigde maanden in het kalenderjaar overblijven, met dien verstande dat het aantal termijnen tenminste vier en maximaal tien bedraagt.

 • 3

  De Algemene termijnwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

   

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de forensenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 9 Nadere regels

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de forensenbelasting.

Artikel 10 Onvoorziene gevallen

Voor gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist het college van burgemeester en wethouders.

 

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  De "Verordening op de heffing en invordering van een forensenbelasting 2012" van 20 december 2011 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

   

 • 2

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

   

 • 3

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

   

 • 4

  Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening forensenbelasting 2013'.

   

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van: 18 december 2012

De raad van de gemeente Peel en Maas,

 

de griffier,                                     de voorzitter,

drs. A. G. Joosten                           W. J. G. Delissen - van Tongerlo