Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ooststellingwerf

Inspraakbeleid ruimtelijke projecten en plannen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOoststellingwerf
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInspraakbeleid ruimtelijke projecten en plannen
CiteertitelInspraakbeleid ruimtelijke projecten en plannen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBijlageI: Standaard inspraakformulier Bijlage II: Standaard presentielijst Bijlage III: Standaard nota van inspraak en overleg Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Inspraakverordening gemeente Ooststellingwerf 2013

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-12-2013nieuwe regeling

13-08-2013

Nieuwe Ooststellingwerver, 11-12-2013

College, 13-08-2013

Tekst van de regeling

Intitulé

Inspraakbeleid ruimtelijke projecten en plannen

 

 

Inhoud

1. Samenvatting4

2. Aanleiding7

3. Communicatie ruimtelijke projecten8

4 Communicatie ruimtelijke plannen10

5. Algemene uitzonderingen17

6. Begrippenlijst18

 

BijlageI: Standaard inspraakformulier

Bijlage II: Standaard presentielijst

Bijlage III: Standaard nota van inspraak en overleg

 

1. Samenvatting

Het verlenen van inspraak op ruimtelijke plannen en projecten is wettelijk niet verplicht. De gemeente Ooststellingwerf wil graag burgers betrekken bij het vormgeven van beleid. Daarom is het gewenst als het gaat om ruimtelijke projecten en plannen toch in bepaalde gevallen inspraak te verlenen, hiervoor is inspraakbeleid opgesteld.

Het inspraakbeleid voor ruimtelijke projecten en plannen, dat voor een klein deel gebaseerd is op de inspraakverordening gemeente Ooststellingwerf, geeft aan in welke gevallen inspraak wordt verleend. Tevens wordt aangegeven wanneer, hoe en met wie gecommuniceerd wordt.

De gemeente heeft een aantal redenen om inspraakbeleid ruimtelijke projecten en plannen op te stellen. Deze zijn in hoofdzaak:

 • -

  Verbetering en vernieuwing van de dienstverlening door eenduidig en helder aan te geven op welke manier gecommuniceerd wordt in het kader van ruimtelijke projecten en ruimtelijke plannen, alsmede het gebruik van eenduidige begrippen;

 • -

  Verbetering en vernieuwing van de dienstverlening door adequater en eenduidiger dan nu het geval is inspraakprocedures te doorlopen;

 • -

  Inzicht te geven in de manier waarop invulling wordt gegeven aan de participatiedoelstellingen van de gemeente bij projecten en ruimtelijke plannen.

In het voorliggend inspraakbeleid wordt de volgende aanpak uiteengezet.

 

Ruimtelijke projecten

In het kader van ruimtelijke projecten worden onder meer stedenbouwkundige plannen of inrichtingsplannen ontwikkeld, welke de basis vormen voor bijvoorbeeld het opstellen van een bestemmingsplan, een uitwerkingsplan, een wijzigingsplan of een ruimtelijke onderbouwing voor het afwijken van het geldende bestemmingsplan. In verband hiermee is het belangrijk om de wensen, behoeften, suggesties, opmerkingen en vragen van de diverse doelgroepen, waaronder de inwoners van de gemeente Ooststellingwerf, te inventariseren en deze te betrekken bij de ontwikkeling van een stedenbouwkundig plan. Doorgaans worden er naar aanleiding van concept stedenbouwkundige plannen informatiebijeenkomsten gehouden en wordt gelegenheid gegeven een reactie te geven op die concept plannen. Er wordt echter niet formeel inspraak verleend zoals bedoeld in de gemeentelijke inspraakverordening.

 

Ten behoeve van de invulling van de gemeentelijke participatiedoelstellingen en om helderheid te bieden wordt in het inspraakbeleid aangegeven dat op conceptplannen, zoals een bestuurlijk geaccordeerd concept stedenbouwkundig plan, dat in het kader van een project wordt opgesteld inspraak wordt verleend. De te doorlopen inspraakprocedure is in het inspraakbeleid omschreven.

 

Verder wordt ten behoeve van een open en transparant proces ingezet op het opstellen van een communicatieplan (door de afdeling communicatie), welke openbaar is. In het communicatieplan wordt tenminste concreet ingegaan op de vragen wanneer, hoe en met wie communiceren, communicatiedata en planning van het project, waaronder het planvormingsproces. Bovendien zal in het communicatieplan (welke nu zelden worden opgesteld) ingegaan moeten worden op welke beleving gewenst is. Gewenste beleving en draagvlak spelen namelijk een belangrijke rol in communicatie. Per doelgroep zullen er communicatiedoelstellingen (in termen van kennis, houding en gedrag) worden opgenomen. Daarbij is bovendien van belang welke boodschap wordt overgebracht en op welke manier dit gebeurt. Het communicatieplan is geen statisch document en kan dus gaande het project gewijzigd worden dan wel nader aangevuld worden; een gewijzigd communicatieplan wordt openbaar gemaakt.

 

Aanbevolen wordt om op basis van een actueel gemeentelijk projectenoverzicht te bepalen voor welke projecten nog een communicatieplan moet worden opgesteld.

 

Algemene uitzonderingen

Er wordt geen inspraak verleend op conceptplannen van een project, dat

 • 1.

  voortvloeit uit de meerjarenplanning van het Woonplan; en

 • 2.

  geen gemeentelijke prioriteit heeft (bijvoorbeeld niet valt onder de specifieke gemeentelijke ambities en er geen sprake is van een belangrijke maatschappelijke ontwikkeling; en

 • 3.

  kleinschalig te noemen is; en

 • 4.

  een meer particulier dan maatschappelijk belang kent.

   

Ruimtelijke plannen

Ruimtelijke plannen zijn in hoofdzaak bestemmingsplannen en visies. Bij bestemmingsplannen wordt onderscheid gemaakt in diverse plannen, te weten een (postzegel)bestemmingsplan, een conserverend bestemmingsplan en een ontwikkelingsgericht bestemmingsplan. Tevens zijn er uitwerkingsplannen en wijzigingsplannen. Bij visies kan onderscheid gemaakt worden in een beleidsvisie en een stedenbouwkundige visie (lees: Masterplan).

 

Bestemmingsplannen

Inspraak maakt geen onderdeel uit van de wettelijke bestemmingsplanprocedure. De wettelijke procedure start op basis van een ontwerp plan. De mogelijkheid tot het indienen van een mondelinge of schriftelijke zienswijze kan benut worden tijdens de wettelijke procedure. Indien inspraak wordt verleend dan gebeurt dat op basis van een voorontwerp plan.

 

Primaire insteek is dat er inspraak wordt verleend op bestemmingsplannen. Uitzondering daarop is wanneer in het kader van een project al op het stedenbouwkundige plan inspraak is verleend of wanneer een plan kleinschalig te noemen is of wanneer er een meer particulier dan maatschappelijk belang is.

 

Concreet betekent deze aanpak:

 • -

  geen inspraak op een voorontwerp postzegelbestemmingsplan (kleinschalig), een voorontwerp uitwerkingsplan of een voorontwerp wijzigingsplan. Reden hiervoor is dat op het vastgestelde stedenbouwkundige plan, welke de basis vormt voor een bestemmingsplan al inspraak is verleend of dat de algemene uitzonderingen van toepassing zijn.

 • -

  geen inspraak op en voorontwerp conserverend bestemmingsplan. Reden is dat bij een conserverend bestemmingsplan in hoofdzaak wordt uitgegaan van het bestemmen van de bestaande situatie.

 

Afwijkingsprocedure Wabo (voorheen projectbesluit)

In plaats van een (postzegel)bestemmingsplan bestaat de mogelijkheid om ten behoeve van een project een afwijkingsprocedure zoals bedoeld in artikel 2.12 lid 1a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te doorlopen. Vergelijkbaar met het (postzegel)bestemmingsplan wordt er in geval van een dergelijke afwijkingsprocedure ook geen inspraak verleend. Immers in het kader van het project is al inspraak verleend of de algemene uitzonderingen zijn van toepassing.

 

Visies

Bij visies kan onderscheid gemaakt worden in een beleidsvisie en een stedenbouwkundige visie / Masterplan. Op visies zal altijd inspraak verleend worden. Bovendien is het aan te bevelen een communicatieplan op te stellen.

 

Tot slot

 • 1.

  Ter bevordering van een eenduidige benaming van plannen is een verklarende begrippenlijst in het inspraakbeleid opgenomen.

 • 2.

  Ten behoeve van het verlenen van inspraak is een inspraakformulier ontwikkeld, welke als bijlage is opgenomen. Wanneer een inspraakprocedure wordt doorlopen zal gebruik gemaakt moeten worden van dit formulier; tevens wordt ingezet op het mogelijk maken van digitale inspraak.

 • 3.

  Ten behoeve van het houden van een inloopavond of informatiebijeenkomst zijn standaard presentielijsten ontwikkeld.

 • 4.

  Ten behoeve van het verlenen van inspraak en de daaruit voortvloeiende verwerking van reacties in en nota van inspraak en overleg is een standaard nota van inspraak en overleg ontwikkeld. Deze zal gebruikt worden om inspraakreacties te verwerken en voor te leggen aan het college.

NAAM PLAN

INSPRAAK

 

JA

NEE

Stedenbouwkundig plan (project)

X

 

Beeldkwaliteitsplan

(project)

X

 

Inrichtingsplan (project herinrichting openbaar gebied strijdig met bestemmingsplan)

X

 

Bestemmingsplan

X, tenzij algemene uitzonderingen van toepassing

 

Postzegelbestemmingsplan

 

X

Uitwerkingsplan

 

X

Wijzigingsplan

 

X

Conserverend bestemmingsplan

 

X

Ontwerp omgevingsvergunning en ruimtelijke onderbouwing in het kader van de afwijkingsprocedure zoals bedoeld in artikel 2.12 lid 1 a onder 3 van de Wabo.

 

X

Ontwikkelingsgericht bestemmingsplan

X

 

Visie (opzichzelfstaand of kan ook een aanvullend document zijn in het kader van een project)

X

 

Masterplan (opzichzelfstaand of kan ook een aanvullend document zijn in het kader van een ruimtelijk project)

X

 

2. Aanleiding

De gemeentelijke ambitie om de dienstverlening te verbeteren en te vernieuwen strekt zich ook uit op het op eenduidige wijze communiceren in het kader van ruimtelijke projecten en het opstellen van ruimtelijke plannen. Nu wordt nog op verschillende manieren en momenten gecommuniceerd en worden er zelden communicatieplannen opgesteld. Voor burgers, ondernemers, organisaties is het vaak onduidelijk, wanneer, hoe en met wie gecommuniceerd zal worden bij ruimtelijke projecten en de ruimtelijke plannen. De gemeente wil hier iets aan doen, omdat zij participatie van alle burgers op het moment dat zijn of haar mening ertoe doet belangrijk vindt. Verder vindt zij belangrijk dat de inwoners van Ooststellingwerf nauw bij de politieke besluitvorming worden betrokken in een open en transparant proces, waarbij de gemeenteraad uiteindelijk beslist.

Deze participatiedoelstellingen zijn vertaald in voorliggend inspraakbeleid voor wat betreft ruimtelijke plannen. Tevens wordt aangesloten bij de doelstellingen van de raad ten aanzien van burgerparticipatie.

 

Kortom dit inspraakbeleid ruimtelijke projecten en plannen richt zich op de verbetering en vernieuwing van de externe communicatie, waarbij de vragen wanneer, hoe en met wie communiceren centraal staan. Daarnaast wordt expliciet aangegeven in welke gevallen inspraak wordt verleend.

 

3. Communicatie ruimtelijke projecten

 

Inleiding

In het kader van de planvorming bij projectontwikkeling worden diverse documenten opgesteld. Te denken valt bijvoorbeeld aan een stedenbouwkundig plan (al dan niet in combinatie met een beeldkwaliteitplan), een landschapsvisie, een duurzaamheidsvisie, een structuurvisie, een gebiedsvisie. In deze documenten worden de (stedenbouwkundige) ideeën en milieu en/of landschappelijke ambities voor de invulling dan wel herinrichting van een gebied vormgegeven respectievelijk omschreven. Belangrijk is dat de wensen, behoeften, suggesties, opmerkingen en vragen van burgers, ondernemers en organisatie worden geïnventariseerd en betrokken worden bij de politieke besluitvorming omtrent die documenten.

 

Communicatie (basis)

 

Wanneer communiceren

Ten aanzien van inspraak, nadat het college akkoord is gegaan met een concept stedenbouwkundig plan en eventuele andere aanvullende concept documenten.

 

Hoe communiceren

Via de gemeentelijke website en de gemeentepagina in de Nieuwe Ooststellingwerver wordt bekend gemaakt dat het concept stedenbouwkundig plan en de eventuele aanvullende documenten te raadplegen zijn. De documenten zijn via de gemeentelijke website of het omgevingsloket/het publiekscentrum raadpleegbaar. Een exemplaar van het concept stedenbouwkundig plan of inrichtingsplan en de eventuele aanvullende documenten worden bij het omgevingsloket/het publiekscentrum ter inzage gelegd. Inspraak wordt verleend en een inspraakbijeenkomst wordt gehouden.

 

Met wie communiceren

Ingezetenen van Ooststellingwerf (inwoners, eigenaren van panden en/of percelen in Ooststellingwerf) en belanghebbenden.

 

Optioneel naast inspraak: nieuwsbrieven, bewonersbrieven, vorming klankbordgroep, informeel overleg met overheidsinstanties, raadscommissie ruimte, belangenorganisaties en niet-ingezetenen, digitale toepassingen/nieuwe media.

 

Beleid

Ten behoeve van een open en transparant proces zal voor elk project een communicatieplan worden opgesteld dat openbaar is. Het communicatieplan wordt net zoals het stedenbouwkundig plan een vast onderdeel van de projectontwikkeling.

In het communicatieplan wordt specifieker ingegaan op de vragen wanneer, hoe en met wie communiceren. Tevens zal een planning van het project, waaronder het planvormingsproces, in het communicatieplan worden opgenomen. Indien een klankbordgroep gevormd zal worden, dan zullen ten minste de rol en de taken van de klankbordgroep worden vastgelegd. Gewenste beleving en draagvlak spelen een belangrijke rol in communicatie en zulle neen plek krijgen in het communicatieplan. Per doelgroep worden communicatiedoelstellingen (in tremen van kennis, houding en gedrag) opgenomen. Daarbij is bovendien van belang welke boodschap wordt overgebracht en op welke manier dit gebeurt. Gaande het project kan een communicatieplan worden gewijzigd dan wel nader worden aangevuld. Een gewijzigd / aangevuld communicatieplan wordt openbaar gemaakt.

 

Bij complexe dan wel maatschappelijk gevoelige projecten is eventueel maatwerk gewenst en zal een daarop afgestemde communicatiestrategie moeten worden opgesteld; deze communicatiestrategie wordt vertaal in het communicatieplan.

 

Bij de huidige gemeentelijke projecten wordt geen gebruik gemaakt van communicatieplannen.

 

Inspraakprocedure

Mede in verband met de participatiedoelstellingen van de gemeente (zie de aanleiding van dit inspraakbeleid) wordt inspraak verleend op diverse documenten die in het kader van planvorming bij projecten zijn opgesteld. Indien ervan sprake zou zijn, dat sommige documenten niet parallel aan het stedenbouwkundig plan en/of inrichtingsplan kunnen worden ontwikkeld, zal een keuze moeten worden gemaakt omtrent het moment van inspraak. Het ligt qua efficiëntie voor de hand één inspraakprocedure te doorlopen in plaats van voor elk document afzonderlijk een inspraakprocedure te doorlopen.

 

Procedure

Termijn

1.

Kennisgeving op de website en gemeentepagina in de Nieuwe Ooststellingwerver. Via de website is het nog niet mogelijk digitale inspraak te verlenen (inclusief het digitaal verzenden van het inspraakformulier).

 

2.

Het concept stedenbouwkundige plan en/of inrichtingsplan (en eventuele aanvullende concept documenten) zijn raadpleegbaar via de website en een analoge versie ligt ter inzage bij het omgevingsloket/het publiekscentrum.

 

3.

De mogelijkheid bestaat om een schriftelijke of mondelinge zienswijze (inspraakreactie) kenbaar te maken aan het college.

Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze (inspraakreactie) op het concept stedenbouwkundig plan of inrichtingsplan (en eventuele andere documenten) zal binnen de genoemde termijn van 6 weken een afspraak moeten worden gemaakt met de medewerker, die in de kennisgeving wordt genoemd. Een verlag van de mondelinge zienswijze (inspraakreactie) zal worden opgesteld en ter bevestiging naar de indiener van de zienswijze (inspraakreactie) worden gestuurd).

4 tot 6 weken

4.

Het houden van een inspraakbijeenkomst; presentatie concept stedenbouwkundig plan en/of inrichtingsplan (en eventuele aanvullende documenten), suggesties voor verbetering, eventuele knelpunten dan wel aandachtspunten, beantwoording van vragen, inventarisatie van meningen, wensen en behoeften.

Tijdens de termijn van 4 tot 6 weken

5.

Van de inspraakbijeenkomst wordt een verslag opgesteld en aan degenen, die de presentielijst van de inspraakbijeenkomst (volledig) hebben ingevuld, toegezonden. De inhoud van het verslag en de ontvangen zienswijzen (inspraakreacties) worden betrokken bij de ontwikkeling van het definitieve stedenbouwkundige plan en/of inrichtingsplan (en de eventuele aanvullende documenten), welke tezamen met de nota van inspraak en overleg ter besluitvorming aan het college wordt voorgelegd.

 

6.

Na besluitvorming wordt de nota van inspraak en overleg naar de indieners van een inspraakreactie toegezonden. Tevens worden de indieners van een inspraakreactie en degenen die op de presentielijst van de inspraakbijeenkomst staan geïnformeerd over het vastgestelde stedenbouwkundig plan en/of het vastgestelde inrichtingsplan, de eventuele aanpassingen ten opzichte van de concept plannen en het vervolgtraject.

 

4. Communicatie ruimtelijke plannen

 

Inleiding

De communicatie omtrent ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen en visies (en masterplannen), is vaak al geregeld via wettelijke procedureregels en normaliter via de gemeentelijke inspraakverordening (die hier vooralsnog niet in voorziet). Waarom dan inspraakbeleid voor ruimtelijke plannen als het al geregeld is? Op grond van de Wet ruimtelijke ordening is het niet verplicht inspraak te verlenen op een bestemmingsplan, uitwerkingsplan of wijzigingsplan. Om aan de gemeentelijke participatiedoelstellingen invulling te geven voor ruimtelijke plannen zal worden aangegeven of er wel of geen inspraak wordt verleend. Als er inspraak wordt verleend zal uitleg over de procedure gegeven worden. Tevens wil de gemeente de inspraakprocedure nog concreter en inzichtelijker maken door aan te geven wanneer, op welke manier en met wie gecommuniceerd zal worden. Dit staat los van de wettelijke procedureregels, zoals die gelden voor bijvoorbeeld bestemmingsplannen en structuurvisies; deze worden vanzelfsprekend gewoon gevolgd.

 

Bij bestemmingsplannen komen de volgende mogelijkheden voor:

 • 1.

  een bestemmingsplan naar aanleiding van een project (‘’postzegel’’bestemmingsplan);

 • 2.

  een conserverend bestemmingsplan;

 • 3.

  een ontwikkelingsgericht bestemmingsplan.

Verder kan in een bestemmingsplan een uitwerkingsplicht of wijzigingsbevoegdheid zijn opgenomen op basis waarvan een uitwerkingsplan of wijzigingsplan moet worden opgesteld.

 

Ruimtelijk plan: bestemmingsplan naar aanleiding van een project (‘’postzegel’’bestemmingsplan), een uitwerkingsplan. een wijzigingsplan.

 

Communicatie

Wanneer communiceren

Nadat het college heeft ingestemd met een voorontwerp postzegelbestemmingsplan, uitwerkingsplan, wijzigingsplan.

 

Hoe communiceren

Via de gemeentelijke website en de gemeentepagina in de Nieuwe Ooststellingwerver wordt bekend gemaakt dat een voorontwerp postzegelbestemmingsplan voor een bepaald gebied is opgesteld en dat geen inspraak wordt verleend. Het digitale voorontwerp postzegelbestemmingsplan is echter wel te raadplegen via de gemeentelijke website en de website ruimtelijkeplannen.nl. Tevens ligt een analoge versie van het voorontwerp bestemmingsplan bij het omgevingsloket/het publiekscentrum.

 

Met wie communiceren

Ingezetenen van Ooststellingwerf (inwoners, eigenaren van panden en/of percelen in Ooststellingwerf) en belanghebbenden.

 

Inspraakprocedure

Het stedenbouwkundig plan en eventuele aanvullende documenten die in het kader van de planvorming bij projectontwikkeling zijn opgesteld vormen de basis voor bijvoorbeeld het opstellen van een postzegelbestemmingsplan, uitwerkingsplan of wijzigingsplan.

 

Het postzegelbestemmingsplan, uitwerkingsplan of wijzigingsplan is dan ook een juridische vertaling van het stedenbouwkundig plan (en de eventuele aanvullende documenten). Aangezien inspraak al op het stedenbouwkundig plan is verleend wordt geen inspraak verleend op het voorontwerp postzegelbestemmingsplan, voorontwerp uitwerkingsplan of voorontwerp wijzigingsplan.

 

Opmerkingen

In het geval dat geen stedenbouwkundig plan is opgesteld voor een project of een stedenbouwkundig plan waarop geen inspraak is verleend (soms de huidige praktijk), dan zal er wel inspraak verleend worden op het voorontwerp bestemmingsplan.

 

Afwijkingsprocedure Wabo (voorheen projectbesluit)

In plaats van bijvoorbeeld een postzegelbestemmingsplan kan gekozen worden voor het doorlopen van een afwijkingsprocedure zoals bedoeld in artikel 2.12 lid 1a onder 3 van de Wabo. Het verlenen van inspraak in het kader van deze afwijkingsprocedure is ook niet wettelijk verplicht. Wat echter voor het postzegelbestemmingsplan of uitwerkingsplan geldt ten aanzien van inspraak, geldt ook voor een dergelijke afwijkingsprocedure dus geen inspraak.

 

Ruimtelijke plan: conserverend bestemmingsplan

 

Communicatie

 

Wanneer communiceren

Nadat het college heeft ingestemd met een voorontwerp bestemmingsplan.

 

Hoe communiceren

Via de gemeentelijke website en de gemeentepagina in de Nieuwe Ooststellingwerver wordt bekend gemaakt dat een voorontwerp bestemmingsplan voor een bepaald gebied is opgesteld en dat geen inspraak wordt verleend. Het digitale voorontwerp bestemmingsplan is echter wel te raadplegen via de gemeentelijke website en de website ruimtelijkeplannen.nl. Tevens ligt een analoge versie van het voorontwerp bestemmingsplan bij het omgevingsloket/het publiekscentrum.

 

Met wie communiceren

Ingezetenen van Ooststellingwerf (inwoners, eigenaren van panden en/of percelen in Ooststellingwerf) en belanghebbenden.

 

Inspraakprocedure

Aangezien bij een conserverend bestemmingsplan in hoofdzaak wordt uitgegaan van het bestemmen van de bestaande situatie, wordt er geen inspraak verleend.

De mogelijkheid tot het indienen van een mondelinge of schriftelijke zienswijze (inspraakreactie) kan eventueel benut worden in de fase van een ontwerp bestemmingsplan. Op basis van een ontwerp bestemmingsplan wordt de wettelijke procedure gestart.

 

Ruimtelijk plan: ontwikkelingsgericht bestemmingsplan

 

Communicatie

 

Wanneer communiceren

Nadat het college heeft ingestemd met een voorontwerp bestemmingsplan.

 

Hoe communiceren

Via de gemeentelijke website en de gemeentepagina in de Nieuwe Ooststellingwerver wordt bekend gemaakt dat een voorontwerp bestemmingsplan voor een bepaald gebied is opgesteld en dat geen inspraak wordt verleend. Het digitale voorontwerp bestemmingsplan is echter wel te raadplegen via de gemeentelijke website en de website ruimtelijkeplannen.nl. Tevens ligt een analoge versie van het voorontwerp bestemmingsplan bij het omgevingsloket/het publiekscentrum. Een inspraakbijeenkomst wordt gehouden.

 

Met wie communiceren

Ingezetenen van Ooststellingwerf (inwoners, eigenaren van panden en/of percelen in Ooststellingwerf) en belanghebbenden.

 

Inspraakprocedure

Indien toekomstige ontwikkelingen (onder meer initiatieven van burgers-ondernemers) worden meegenomen in de reguliere actualisatieronde van bestemmingsplannen, is de aanpak zoals omschreven bij projecten niet van toepassing.

 

Inspraak wordt verleend op basis van een voorontwerp bestemmingsplan, waarin die toekomstige ontwikkelingen zijn opgenomen.

 

 

Procedure

Termijn

1.

Kennisgeving op de website en gemeentepagina in de Nieuwe Ooststellingwerver. Via de website is het nog niet mogelijk digitale inspraak te verlenen (inclusief het digitaal verzenden van het inspraakformulier).

 

2.

Het digitale voorontwerp bestemmingsplan is raadpleegbaar via de gemeentelijke website; een analoge versie ligt ter inzage bij het omgevingsloket/het publiekscentrum.

 

3.

De mogelijkheid bestaat om een schriftelijke of mondelinge zienswijze (inspraakreactie) kenbaar te maken aan het college.

Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze (inspraakreactie) op het concept stedenbouwkundig plan of inrichtingsplan (en eventuele andere documenten) zal binnen de genoemde termijn van 6 weken een afspraak moeten worden gemaakt met de medewerker, die in de kennisgeving wordt genoemd. Een verlag van de mondelinge zienswijze (inspraakreactie) zal worden opgesteld en ter bevestiging naar de indiener van de zienswijze (inspraakreactie) worden gestuurd.

4 tot 6 weken

4.

Het houden van een inspraakbijeenkomst; presentatie voorontwerp bestemmingsplan, suggesties voor verbetering, eventuele knelpunten dan wel aandachtspunten, beantwoording van vragen, inventarisatie van meningen, wensen en behoeften.

Tijdens de termijn van 4 tot 6 weken

5.

Van de inspraakbijeenkomst wordt een verslag opgesteld en aan degenen, die de presentielijst van de inspraakbijeenkomst (volledig) hebben ingevuld, toegezonden. De inhoud van het verslag en de ontvangen zienswijzen (inspraakreacties) worden betrokken bij de ontwikkeling van het ontwerp bestemmingsplan (en de eventuele aanvullende documenten), welke tezamen met de nota van inspraak en overleg ter besluitvorming aan het college wordt voorgelegd.

 

6.

Na besluitvorming wordt de nota van inspraak en overleg naar de indieners van een inspraakreactie toegezonden. Tevens worden de indieners van een inspraakreactie en degenen die op de presentielijst van de inspraakbijeenkomst staan geïnformeerd over het ontwerp bestemmingsplan, de eventuele aanpassingen ten opzichte van de concept plannen en het vervolgtraject.

 

Ruimtelijk plan: visies, masterplan

 

Communicatie

 

Wanneer communiceren

Ten aanzien van inspraak, nadat het college akkoord is gegaan met een conceptvisie of concept masterplan.

 

Hoe communiceren

Via de gemeentelijke website en de gemeentepagina in de Nieuwe Ooststellingwerver wordt bekend gemaakt dat de conceptvisie of het concept masterplan (digitaal) raadpleegbaar is en een analoge versie van de conceptvisie of concept masterplan ter inzage ligt bij het omgevingsloket/het publiekscentrum. Inspraak wordt verleend en een inspraakbijeenkomst wordt ingeval van een concept masterplan of een concept structuurvisie gehouden.

 

Met wie communiceren

Ingezetenen van Ooststellingwerf (inwoners, eigenaren van panden en/of percelen in Ooststellingwerf) en belanghebbenden.

 

Optioneel naast inspraak: nieuwsbrieven, bewonersbrieven, vorming klankbordgroep, informeel overleg met overheidsinstanties, raadscommissie ruimte, belangenorganisaties en niet-ingezetenen, digitale toepassingen/nieuwe media.

 

Inspraakprocedure

 

Procedure

Termijn

1.

Kennisgeving op de website en gemeentepagina in de Nieuwe Ooststellingwerver. Via de website is het nog niet mogelijk digitale inspraak te verlenen (inclusief het digitaal verzenden van het inspraakformulier).

 

2.

Conceptvisie of concept masterplan (en eventuele aanvullende concept documenten) is raadpleegbaar via de website en een analoge versie ligt ter inzage bij het omgevingsloket/het publiekscentrum.

 

3.

De mogelijkheid bestaat om een schriftelijke of mondelinge zienswijze (inspraakreactie) kenbaar te maken aan het college.

Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze (inspraakreactie) op de conceptvisie of het concept masterplan zal binnen de genoemde termijn van 6 weken een afspraak moeten worden gemaakt met de medewerker, die in de kennisgeving wordt genoemd. Een verlag van de mondelinge zienswijze (inspraakreactie) zal worden opgesteld en ter bevestiging naar de indiener van de zienswijze (inspraakreactie) worden gestuurd).

6 weken

4.

Het houden van een inspraakbijeenkomst; presentatie conceptvisie of concept masterplan (en eventuele aanvullende documenten), suggesties voor verbetering, eventuele knelpunten dan wel aandachtspunten, beantwoording van vragen, inventarisatie van meningen, wensen en behoeften.

Tijdens de termijn van 6 weken

5.

Van de inspraakbijeenkomst wordt een verslag opgesteld en aan degenen, die de presentielijst van de inspraakbijeenkomst (volledig) hebben ingevuld, toegezonden. De inhoud van het verslag en de ontvangen zienswijzen (inspraakreacties) worden betrokken bij de ontwikkeling van de definitieve structuurvisie of masterplan(en de eventuele aanvullende documenten), welke tezamen met de nota van inspraak en overleg ter besluitvorming aan het college wordt voorgelegd.

 

6.

Na besluitvorming wordt de nota van inspraak en overleg naar de indieners van een inspraakreactie toegezonden. Tevens worden de indieners van een inspraakreactie en degenen die op de presentielijst van de inspraakbijeenkomst staan geïnformeerd over het vastgestelde masterplan of de structuurvisie, de eventuele aanpassingen ten opzichte van de concept plannen en het vervolgtraject.

 

5. Algemene uitzonderingen

 

Indien de uitvoering van plannen dermate spoedeisend is dat inspraak niet kan worden afgewacht zal geen inspraak worden verleend; ook al staat in dit inspraakbeleid of in een communicatieplan dat inspraak wel zal worden verleend.

Er wordt ook geen inspraak verleend op conceptplannen, die

 • 1.

  voortvloeien uit de woningbouwplanning uit het Woonplan;

 • 2.

  geen gemeentelijke prioriteit hebben (bijvoorbeeld niet valt onder de specifieke gemeentelijke ambities) en er geen sprake is van een belangrijke maatschappelijke ontwikkeling;

 • 3.

  kleinschalig te noemen zijn;

 • 4.

  een meer particulier belang dan een maatschappelijk belang kennen.

 

6. Begrippenlijst

 

Ateliers

Brainstormbijeenkomsten

 

Beeldkwaliteitsplan

Een plan, dat de richtlijnen en uitgangspunten voor de architectuur en inrichting van de openbare ruimte schetst. Het beeldkwaliteitplan geeft richting aan de uitwerking van het stedenbouwkundig plannen stelt de kaders vast waarbinnen deze uitwerking van de architectuur en inrichting van de openbare ruimte dient plaats te vinden. Denk aan:

 • -

  gewenste opbouw van bouwvolumes

 • -

  kapvormen

 • -

  materiaal- en kleurgebruik van gevels en kappen

 • -

  erfafscheidingen

 • -

  materiaal- en kleurgebruik van de paden- en wegenstructuur.

 • -

  Groeninrichting, beplantingssoorten en boomtypen.

 • -

  Uitstraling speelplekken en stedelijk meubilair, als verlichting, bruggen, enz.

 

Conserverend bestemmingsplan

Een bestemmingsplan waarin hoofdzakelijk alle bestaande functies in kaart worden gebracht en bestemd, zonder vergaande toekomstige ontwikkelingen.

 

Inrichtingsplan

Een plan, dat een integraal beeld geeft van de inrichting van het maaiveld (openbaar, privé of gemeenschappelijk eigendom). Een inrichtingsplan is meer gedetailleerd dan het stedenbouwkundig plan en gaat in op navolgende aspecten of onderdelen daarvan:

 • -

  Het ontwerp van de groenstructuur (hoe komt het groen eruit te zien) en wat voor groen, denk aan het type boom, beplanting, wel of geen boomvakken, boomroosters, enz.

 • -

  Het ontwerp van de waterstructuur en de oevers, denk aan natuurvriendelijke oevers, oeverbeschoeiing, kades.

 • -

  Materiaal- en kleurgebruik van de paden- en wegenstructuur.

 • -

  Vormgeving en materiaalgebruik van bruggen, banken en lantaarnpalen.

 

Masterplan

Een plan, dat een (ruimtelijk en programmatische) streefbeeld geeft voor de toekomstige invulling van een gebied.

 

Nota van inspraak en overleg

Een rapportage waarin een samenvatting van de inspraakreacties, in het kader van de inspraak zijn ingebracht, zijn opgenomen en deze van commentaar zijn voorzien.

 

Ontwikkelingsgericht bestemmingsplan

Een bestemmingsplan, waarin niet alleen bestaande functies in kaart worden gebracht en bestemd maar ook vergaande toekomstige ontwikkelingen en ontwikkelingsmogelijkheden worden opgenomen en bestemd.

 

Plangebied

Het gebied waarop het plan (bijvoorbeeld visie, bestemmingsplan) van toepassing is.

 

Ruimtelijke projecten

Projecten die betrekking hebben op de verandering dan wel herinrichting van een (afgebakend) gebied. Het gebied kan particulier of gemeentelijk eigendom (waaronder de openbare ruimte) zijn.

 

Stedenbouwkundig plan

Een plan, dat een integraal beeld geeft van de gewenste toekomstige ontwikkeling van een gebied (ruimtelijk en programmatisch). Een stedenbouwkundig plan geeft aan:

 • -

  waar, wat en hoe er gebouwd gaat worden (qua situering, programma en hoogte)

 • -

  de verkeersontsluiting voor snel- en langzamere en evt. openbaar vervoer

 • -

  de parkeeroplossing

 • -

  de waterstructuur (oppervlaktewater, soort watergangen, watersysteem/peilen)

 • -

  de groenstructuur (indien van toepassing)

 • -

  situering van speeltuinen (indien van toepassing)

Een stedenbouwkundig plan omvat nog geen concrete bouwplannen.

 

Visie

Een beleidsplan, waarin op hoofdlijnen een integraal beeld van de gewenste toekomstige situatie wordt gegeven.

 

 

Bijlage 1Bijlage 1

Bijlage 2Bijlage 2

Bijlage 3Bijlage 3