Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voorschoten

Beleidsregels inzage bouwtekeningen c.a.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoorschoten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels inzage bouwtekeningen c.a.
CiteertitelBeleidsregels inzage bouwtekeningen gemeente Voorschoten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBeleidsregels inzage bouwtekeningen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet Openbaarheid van Bestuur, art. 10
 2. Wet openbaarheid van bestuur, art. 11
 3. Archiefwet, art 14
 4. Archiefwet, art. 15
 5. Archiefwet, art. 15a
 6. Archiefwet, art. 16
 7. Archiefwet, art. 17
 8. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-09-2013nieuwe regeling

10-09-2013

Groot Voorschoten, 19-09-2013

3205

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels inzage bouwtekeningen gemeente Voorschoten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten;

 

Gelet op de artikelen 10 en 11 van de Wet openbaarheid van bestuur, de artikelen 14 tot en met 17 van de Archiefwet en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Besluit:

Vast te stellen de volgende Beleidsregels inzage bouwtekeningen c.a.

 

Artikel 1

Deze beleidsregels hebben betrekking op de inzage van tekeningen behorend bij een aanvraag om een vergunning bij of krachtens de Woningwet, de Wet ruimtelijke ordening, de Monumentenwet, de Wet milieubeheer en de Wet algemene bepalingen omgevingsbeheer.

Artikel 2

Op deze beleidsregels zijn de begrippen en de artikelen uit en de toelichting op de Wet openbaarheid van bestuur van toepassing.

Artikel 3
 • 1.

  Ter invulling van de weigeringsgronden genoemd in artikel 10, eerste lid, onder a en b, en tweede lid, onder a, b en e, van de Wet openbaarheid van bestuur worden tekeningen voor veiligheidsgevoelige objecten niet ter inzage gegeven.

 • 2.

  Onder veiligheidsgevoelige objecten worden in ieder geval begrepen gronden en bouwwerken betreffende het Koninklijk Huis, ambassades, consultaten, diplomatenwoningen, militaire complexen, banken en het politiebureau.

 • 3.

  In afwijking van het eerste lid kan inzage worden gegeven, indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   Overlegd dient te worden de toestemming van de desbetreffende persoon of instantie op officieel briefpapier, minimaal voorzien van de naam van een bevoegd persoon, de datum en de handtekening.

  • b.

   De informatie dient door de aanvrager persoonlijk te worden ingezien; afschriften worden ook persoonlijk afgegeven op het gemeentekantoor.

  • c.

   De aanvrager van de informatie dient een geldig legitimatiebewijs te tonen.

 • 4.

  Minimaal eenmaal per jaar wordt het aantal veiligheidsgevoelige objecten opnieuw beoordeeld.

Artikel 4
 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als 'Beleidsregels inzage bouwtekeningen gemeente Voorschoten'.

Voorschoten, 10 september 2013.

Het college van burgemeester en wethouders,

secretaris burgemeester

Toelichting

De archiefbescheiden die in een archiefbewaarplaats berusten zijn ingevolge de Archiefwet openbaar. Die openbaarheid kan ingevolge artikel 15, eerste lid, beperkt worden op grond van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, het belang van de Staat of zijn bondgenoten dan wel het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke rechtspersonen dan wel van derden.

 

Op grond van artikel 3, eerste lid van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kan een ieder een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan. Bouwvergunningen c.q. omgevingsvergunningen zijn bestuurlijke documenten die in principe openbaar zijn voor eenieder die daarom verzoekt. De bouwtekeningen, waarop de vergunning gebaseerd is, zijn onlosmakelijk verbonden met de vergunning en kunnen dus geraadpleegd worden.

Op grond van de uitzonderingsgronden genoemd in artikel 10 en 11 van de Wob is het mogelijk om de inzage in de bouwtekeningen te weigeren. Het college weigert op grond van artikel 10 lid 1 onder a en b, van de Wob als er gevaar is voor de eenheid van de Kroon en de veiligheid van de Staat en kan weigeren als het van oordeel is dat het belang van openbaarheid in het concrete geval niet opweegt tegen het belang van betrokkenen (diplomatieke betrekkingen, eigenaren, huurders). In de praktijk blijkt dat de bouwtekeningen voornamelijk geraadpleegd worden door projectontwikkelaars, makelaars, architecten en personen die een bouwwerk willen oprichten en verbouwen. Bouwtekeningen worden daarnaast ook met enige regelmaat opgevraagd door politie, brandweer, diensten voor volksgezondheid en andere hulpdiensten ten behoeven van hun taakvervulling.

 

Deze regeling formaliseert de huidige werkwijze. Uit de afwijzingsgronden is geïnventariseerd dat het hierbij gaat om veiligheidsgevoelige gronden en objecten, waarbij met name genoemd kunnen worden gronden en bouwwerken ten behoeven van het Koninklijk Huis, ambassades, consulaten, diplomatenwoningen, banken en het politiebureau. Dit sluit aan bij de Wet bescherming staatsgeheimen. Deze opsomming is niet limitatief, want er kunnen ook gronden of objecten zijn die op voorhand niet veiligheidsgevoelig zijn in te schatten. Inzage in de tekeningen voor deze veiligheidsgevoelige objecten is echter wel mogelijk, als aan een aantal vereisten is voldaan, waaronder de toestemming van de persoon of instantie van de vergunninghouder en een geldig legitimatiebewijs tonen bij het inzien van de tekeningen. Afschriften worden ook enkel aan de aanvrager in persoon afgegeven.

 

Tekeningen van andere objecten kunnen worden ingezien, tenzij sprake is van onevenredige bevoor- of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke of rechtspersonen dan wel van derden. Dit is echter casuïstiek en niet in beleidsregels te vatten. Daarvan is ook afgezien omdat vrijwel alle tekeningen betreffende die objecten tijdens en na afronding van de procedure ter inzage liggen. Voor zover het argument is gelegen in het voorkomen van criminaliteit, wordt opgemerkt dat uit onderzoek door het Ministerie van Binnenlandse Zaken op dit onderwerp blijkt dat bouwtekeningen van deze objecten voor criminelen geen relevante informatie bevatten.