Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beesel

Drank- en Horecaverordening Beesel 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeesel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDrank- en Horecaverordening Beesel 2013
CiteertitelDrank- en Horecaverordening Beesel 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Drank- en Horecawet, art. 4
 3. Drank- en Horecawet, art. 25a
 4. Drank- en Horecawet, art. 25b
 5. Drank- en Horecawet, art. 25c
 6. Drank- en Horecawet, art. 25d
 7. Drank- en Horecawet, art. 26

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014nieuwe regeling

30-09-2013

Gemeenteblad, 2013, 42c

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Drank- en Horecaverordening Beesel 2013

De raad van de gemeente Beesel;

gelezen het voorstel van burgemeester van Beesel;

gelet op de artikelen 147 van de Gemeentewet en 4, 25a, 25b, 25c, 25d en 26 van de Drank- en Horecawet;

besluit vast te stellen de:

Drank- en Horecaverordening Beesel 2013.

Hoofdstuk 1 BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   de wet: Drank- en Horecawet;

  • b.

   terras: het buiten de besloten ruimte gelegen deel van een inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend, waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt;

  • c.

   vergunning: de vergunning als bedoeld in artikel 3 van de wet;

  • d.

   bezoeker: een ieder die zich in een inrichting bevindt, met uitzondering van:

   • -

    leidinggevenden in de zin van de wet;

   • -

    personen die dienst doen in de inrichting;

   • -

    personen wier aanwezigheid in de inrichting wegens dringende redenen noodzakelijk is;

  • e.

   paracommerciële inrichting: een inrichting waarin een paracommerciële rechtspersoon in eigen beheer het horecabedrijf exploiteert.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze verordening wordt onder de overige begrippen in deze verordening verstaan hetgeen de wet daaronder verstaat.

Hoofdstuk 2 BEPALINGEN VOOR INRICHTINGEN WAARIN HET HORECABEDRIJF WORDT UITGEOEFEND

Artikel 2 Voorschriften aan vergunningen om het horecabedrijf uit te oefenen

De burgemeester kan aan een vergunning voor een horecabedrijf voorschriften verbinden. Deze voorschriften kunnen alleen worden gesteld:

 • 1.

  ter bescherming van de volksgezondheid, of

 • 2.

  in het belang van de openbare orde, of

 • 3.

  ter bevordering van de naleving van artikel 20 van de wet.

Artikel 3 Prijsacties horeca

Ter bescherming van de volksgezondheid of in het belang van de openbare orde is het verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken te verstrekken voor gebruik ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 60% van de prijs die in de betreffende horecalokaliteit of op het betreffende terras gewoonlijk wordt gevraagd.

Hoofdstuk 3 AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR PARACOMMERCIËLE INRICHTINGEN

Artikel 4 Schenktijden paracommerciële inrichtingen

 • 1.

  Paracommerciële rechtspersonen verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank gedurende de periode beginnende met 1 uur voor aanvang en eindigende met 1 uur na beëindiging van activiteiten die passen binnen de statutaire doelomschrijving van de desbetreffende paracommerciële rechtspersoon.

 • 2.

  De in lid 1 genoemde tijden moeten binnen de volgende bloktijden vallen:

  Maandag tot en met zaterdag

   

  16.00 tot 24.00 uur

  Zondag

  10.00 tot 24.00 uur

   

Artikel 5 Privé-bijeenkomsten en bijeenkomsten derden

Ter voorkoming van oneerlijke mededinging is het verboden in een paracommerciële inrichting alcoholhoudende drank te verstrekken:

 • 1.

  tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard, zoals bruiloften en partijen, of

 • 2.

  tijdens bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de beherende paracommerciële rechtspersoon zijn betrokken.

Artikel 6 Privé-bijeenkomsten verbonden aan activiteit
 • 1.

  Een paracommercieel rechtspersoon kan alcoholhoudende drank verstrekken tijdens maximaal 20 bijeenkomsten per jaar, die gericht zijn op personen welke niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn. Tijdens deze bijeenkomsten moeten de bezoekers van de paracommerciële inrichting die activiteiten uitoefenen die passen binnen de statutaire doelomschrijving van de desbetreffende paracommerciële rechtspersoon.

 • 2.

  Een paracommercieel rechtspersoon doet eenmaal per halfjaar een opgave van bijeenkomsten als bedoeld in het eerste lid aan de burgemeester.

Artikel 7 Verbod verstrekken van sterke drank

Het is verboden in paracommerciële inrichtingen sterke drank te verstrekken.

Artikel 8 Aanvullende vragen aan paracommerciële rechtspersonen

 • 1.

  Een paracommerciële rechtspersoon geeft bij de aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning tot uitoefening van het horecabedrijf nadere informatie over de doelstelling van de paracommerciële rechtspersoon en de doelgroep waarop de rechtspersoon zich richt.

 • 2.

  Hiertoe wordt het in de bijlage van deze verordening opgenomen door de gemeenteraad vastgestelde formulier met aanvullende vragen ingevuld en verstrekt de paracommerciële rechtspersoon een afschrift van de statuten en het bestuursreglement als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de wet.

Hoofdstuk 4 BEPALINGEN VOOR DE DETAILHANDEL

Artikel 9 Voorschriften slijterijen

De burgemeester kan aan een vergunning voor een slijtersbedrijf voorschriften verbinden. Deze voorschriften kunnen alleen worden gesteld:

 • 1.

  ter bescherming van de volksgezondheid, of

 • 2.

  in het belang van de openbare orde, of

 • 3.

  ter bevordering van de naleving van artikel 20 van de wet.

Hoofdstuk 5 TIJDELIJKE VERSTREKKINGSVERBODEN

Artikel 10 Tijdelijk verstrekkingsverbod in een deel van de gemeente en gedurende bepaalde uren

Het is verboden gedurende de kermis in de aangrenzende horecabedrijven danwel andere verkooppunten van alcohol in door de burgemeester aangewezen tijdsruimten bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken te verstrekken.

Hoofdstuk 6 ONTHEFFING

Artikel 11 Ontheffing sluitingsuur

De burgemeester kan met het oog op een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard een ontheffing verlenen van de schenkingstijden zoals bepaald in artikel 4.

Hoofdstuk 7 SLOTBEPALINGEN

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Drank- en Horecaverordening Beesel 2013’.

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 30 september 2013.