Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haaren

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2014 gemeente Haaren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaaren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2014 gemeente Haaren
CiteertitelUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afvalstoffenverordening van de gemeente Haaren

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Dit is gedelegeerde regelgeving van de Afvalstoffenverordening van de gemeente Haarn

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2015Nieuwe regeling

17-09-2013

De Leije, 25 september 2013

B&W-voorstel, 17 september 2013

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2014 gemeente Haaren

 

 

Uitvoeringsbesluit

Afvalstoffenverordening 2014

 

officiële titel

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2014 gemeente Haaren

citeertitel

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2014

wettelijke grondslag

Afvalstoffenverordening van de gemeente Haaren

Datum vaststelling

17 september 2013

Het college van de gemeente Haaren;

Overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is om nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening van de gemeente Haaren;

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening van de gemeente Haaren;

 

B E S L U I T:

 

Vast te stellen het volgende:

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2014 van de gemeente Haaren.

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • a.

  verordening: de afvalstoffenverordening van de gemeente Haaren;

 • b.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een minicontainer ten behoeve van één huishouden;

 • c.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, milieustraat of een inzamelpunt, ten behoeve van meerdere huishoudens.

   

Artikel 2. Aanwijzing inzameldienst en andere inzamelaars

1.Als inzameldienst op grond van artikel 2, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen “De gemeentelijke Afvalstoffendienst ’s-Hertogenbosch” gevestigd te ’s-Hertogenbosch. Zij verzorgen de inzameling van groente-, fruit- en tuinafval (gft), huishoudelijk restafval, klein chemisch afval (kca), oud papier inclusief karton, glas en kunststof verpakkingsmateriaal.

 • 2.

  Als inzamelaar op grond van artikel 2, tweede lid, van de verordening worden daarnaast aangewezen:

  • a.

   Baetsen Containers B.V. te Veldhoven voor de inzameling van grof huishoudelijk restafval, puin, hout, tuinafval, autobanden met en zonder velg, asbest en asbesthoudend materiaal, drankkartons, ijzer en hard plastic als onderdeel van de exploitatie van de milieustraat inclusief de exploitatie van de inzamelpunten voor groenafval in de dorpen Biezenmortel, Esch en Helvoirt;

  • b.

   Stichting Vlakglas voor de inzameling van vlakglas via de milieustraat;

  • c.

   Stichting KICI voor de inzameling van textiel via de kledingcontainers;

  • d.

   Stichting SMHO, Stichting Zending over Grenzen, Fonds Gehandicaptensport en Stichting Nederlandse Rode Kruis voor het éénmalig per kwartaal huis aan huis inzamelen van textiel, afkomstig uit huishoudens;

  • e.

   Scholen en/of verenigingen, gevestigd in de gemeente Haaren, voor het eenmalig (op de aangevraagde en toegekende dag) huis aan huis inzamelen van ijzer afkomstig uit huishoudens.

    

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 3, tweede lid, van de verordening vastgesteld:

 • 1.

  groente-, fruit- en tuinafval (gft): dat deel van het huishoudelijk afval dat van organische oorsprong is, een beperkte omvang heeft en apart wordt ingezameld;

 • 2.

  huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen dan genoemd in artikel 3 van de verordening

 • 3.

  klein chemisch afval (kca): huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het ministerie van VROM;

 • 4.

  glas: op kleur gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen, met uitzondering van keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels, kunststofflessen en kurken.

 • 5.

  vlakglas: bestaande uit draadglas, spiegelglas en figuurglas;

 • 6.

  oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties. Geen drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier en behang;

 • 7.

  kunststof verpakkingsmateriaal: verpakkingen van kunststof zoals bedoeld in het kader van het landelijk verpakkingsconvenant;

 • 8.

  textiel: kleding, lakens, dekens, gordijnen, handdoeken, schoeisel en grote lappen stof die niet zijn vervuild;

 • 9.

  elektrische en elektronische apparatuur: alle huishoudelijke producten met een stekker en/of batterij;

 • 10.

  puin: harde steenachtige schone materialen zoals stenen, gasbeton en dakpannen;

 • 11.

  hout: zowel schoon als beperkt beschilderd hout, tuinhekken en houten meubelstukken (geen bielzen of geïmpregneerd hout);

 • 12.

  tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals loofafval en snoeihout. Geen bielzen, tuinhekken, tuinschuttingen, grond en graszoden;

 • 13.

  asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt. Tevens afval wat visueel lijkt op asbest;

 • 14.

  grof huishoudelijk restafval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel kan worden aangeboden;

 • 15.

  drankkartons: lege zuivel- en vruchtensapverpakkingen;

 • 16.

  ijzer: materialen zoals schroot en metalen afkomstig van particulieren;

 • 17.

  autobanden met en zonder velg: uitsluitend autobanden van personenauto’s;

 • 18.

  EPS-afval: schoon, droog en alleen wit piepschuim;

 • 19.

  Hard plastic: schone gebruiksproducten van hard plastic/kunststof en ontdaan van verontreinigingen.

   

Artikel 4. Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen

Op grond van artikel 4, tweede lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

 • a.

  voor groente- fruit- en tuinafval: huisinzameling middels de groene minicontainer in de volumematen 60, 140 en 240 liter;

 • b.

  voor huishoudelijk restafval: huisinzameling middels de grijze minicontainer in de volumematen 60, 140 en 240 liter;

 • c.

  voor klein chemisch afval: de milieustraat middels originele verpakking of etikettering;

 • d.

  voor glas: de openbare glascontainers;

 • e.

  voor vlakglas: de milieustraat;

 • f.

  voor oud papier en karton: huisinzameling middels kartonnen dozen / kratjes;

 • g.

  voor kunststofverpakkingsmateriaal; huisinzameling middels transparante uniforme plastic zakken van uitvoeringsorganisatie Nedvang;

 • h.

  voor textiel: de openbare textielcontainers en de periodieke huisinzameling;

 • i.

  voor elektrische / elektronische apparatuur: de milieustraat;

 • j.

  voor puin: de milieustraat;

 • k.

  voor hout: de milieustraat;

 • l.

  voor tuinafval: de milieustraat en de inzamelpunten voor groenafval;

 • m.

  voor asbest en asbesthoudend materiaal: de milieustraat;

 • n.

  voor grof huishoudelijk restafval: de milieustraat;

 • o.

  voor drankkartons: de milieustraat;

 • p.

  voor ijzer: de milieustraat;

 • q.

  voor autobanden met en zonder velg: de milieustraat;

 • r.

  EPS-afval: de milieustraat;

 • s.

  Hard plastic: de milieustraat.

   

Voor ‘oud papier en karton’, ‘glas’, ‘textiel’, en ‘kunststof verpakkingsmateriaal’ bestaat de mogelijkheid om deze fracties op de milieustraat af te geven (= achtervangfunctie).

 

Artikel 5. Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

 • 1.

  Op grond van artikel 9, derde lid, van de verordening worden de volgende categorieën personen vrijgesteld van de gescheiden inzameling van gft-afval:

  • a.

   huishoudens die woonachtig zijn in verzamelcomplexen (hoofdzakelijk seniorencomplexen), aangewezen in artikel 5, tweede lid, van de verordening.

    

Artikel 6. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

1.Krachtens artikel 10, derde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen:

 • a.

  het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij de gemeentelijke Afvalstoffendienst ‘s-Hertogenbosch;

 • b.

  de gemeentelijke Afvalstoffendienst ’s-Hertogenbosch is bevoegd om het inzamelmiddel te voorzien van een registratiechip ten behoeve van de aanslag Afvalstoffenheffing;

 • c.

  de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

 • d.

  de gebruiker van een perceel dient zich tot de klantenservice van de gemeentelijke Afvalstoffendienst ‘s-Hertogenboschte wenden indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen. Bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel dient de gebruiker van een perceel zich tot de klantenservice van de gemeentelijke Afvalstoffendienst ‘s-Hertogenboschte richten;

  • e.

   de inzamelmiddelen blijven eigendom van de gemeente en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden of vervangen;

  • f.

   de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het dagelijks onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

  • g.

   de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en/of inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaken;

  • h.

   de gebruiker van een perceel dient zich tot de klantenservice van de gemeentelijke Afvalstoffendienst ’s-Hertogenbosch te wenden voor het uitzetten van containers voor restafval en/of gft, voor het omwisselen van een container en het doorgeven van klachten / meldingen inzake de huisvuilinzameling;

  • i.

   het is niet toegestaan de 60 liter binnenbak uit het inzamelmiddel te verwijderen;

  • j.

   voor het beschadigen of het verdwijnen van een door of namens de gemeente verstrekt inzamelmiddel is de gebruiker aansprakelijk tenzij de gebruiker via een aangifte bij de politie aantoont dat het één of ander buiten zijn schuld is geschied;

  • k.

   het uiterlijk van het inzamelmiddel en/of inzamelvoorziening mag niet worden veranderd door deze bijvoorbeeld te beschilderen en/of te beplakken, anders dan met een herkenbare sticker met een maximale afmeting van15 bij 15 cm.

  • l.

   Per perceel worden maximaal twee stuks containers per afvalfractie in bruikleen gegeven.

    

   • 2.

    Krachtens artikel 10, vierde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijzewaarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

  • a.

   het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in containers dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de container op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de openbare weg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen. Aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd. De containers moeten hierbij met de wielen naar de huiszijde zijn gericht;

  • b.

   de containers moeten gesloten zijn (deksel van de container moet dicht zijn);

  • c.

   afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen door de aanbieder uit de container te worden verwijderd;

  • d.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 60 kilogram;

  • e.

   voor een container waarbij de inhoud door vastvriezing of door het vastzitten niet of maar gedeeltelijk kan worden geledigd, wordt het volledige ledigingstarief bij de betreffende gebruiker in rekening gebracht;

  • f.

   klein chemisch afval mag niet aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet persoonlijk op de milieustraat worden overhandigd;

  • g.

   bij de afgifte van afvalstoffen op de milieustraat en op het inzamelpunt voor groenafval, zijn de acceptatievoorwaarden van de gemeente van toepassing.

  • h.

   met betrekking tot de afvalfracties, waarvoor op de milieustraat per kilogram dient te worden betaald, geldt dat het aantal aangeboden kilogrammen wordt bepaald door de aanwezige weeginstallatie. De ontdoener dient uitsluitend per pin het verschuldigde bedrag te voldoen. Bij het niet functioneren van het aanwezige pinapparaat is de ontdoener verplicht een eenmalige machtiging in te vullen.

  • i.

   Het voortijdig wachten voor de toegangspoort van de milieustraat belemmert de bedrijfsvoering en is niet toegestaan.

  • j.

   in de afvalkalender worden bovengenoemde regels bondig opgenomen.

    

Artikel 7. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

1.Het college stelt de volgende regels op grond van artikel 11, eerste lid, van de verordening:

 • a.

  inzamelmiddelen moeten worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag zoals aangegeven op de afval-App / afvalkalender;

 • b.

  vanaf 07.30 uur worden de inzamelmiddelen door de gemeentelijke Afvalstoffendienst ’s-Hertogenbosch leeggemaakt;

 • c.

  de inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk aan het einde van de inzameldag, van de openbare weg door de aanbieders/gebruikers zijn verwijderd.

   

Artikel 8. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 16 van de verordening, door de gemeente Haaren voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, welke via de gebruikelijke publicatiekanalen bekend worden gemaakt.

 

Artikel 9. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Op grond van artikel 13 van de verordening zamelt de inzameldienst ook bedrijfsafval uit de kantoor-, winkel- en dienstensector in . Dit afval dient qua hoeveelheid en geaardheid overeen te komen met huishoudelijk afval en betreft alleen de afvalfractie huishoudelijk restafval.

 

Artikel 10. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

Bedrijven die krachtens artikel 14, derde lid, van de verordening bedrijfsafvalstoffen aanbieden, dienen deze aan te bieden overeenkomstig de in de verordening en dit uitvoeringsbesluit gestelde regels.

 

Artikel 11. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

 • 1.

  Het college stelt op grond van artikel 15, eerste lid, van de verordening de volgende regels:

 • a.

  de inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar;

 • b.

  de gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging onmiddellijk te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de aanbieder/gebruiker.

   

Artikel 12. Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op 1 januari 2014.

Het uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening 2013 wordt per 1 januari 2014 ingetrokken.

 

Artikel 13. Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als:

“Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2014”.