Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Mook en Middelaar

Geurverordening Mook en Middelaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMook en Middelaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGeurverordening Mook en Middelaar
CiteertitelGeurverordening Mook en Middelaar
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlageKaart behorende bij Geurverordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en bekendgemaakt als onderdeel van de ‘Verordening implementatie Wet elektronische bekendmaking’ vastgesteld door de gemeenteraad op 12-09-2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet geurhinder en veehouderij, art. 6

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-09-2013nieuwe regeling

12-09-2013

Maasdriehoek, 24-09-2013

12-09-2013, nr. 7

Tekst van de regeling

Intitulé

Geurverordening Mook en Middelaar

De raad van de gemeente Mook en Middelaar,

gelet op artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 juni 2011;

gelet op het advies van de raadscommissie d.d. 31-08-2011

besluit:

vast te stellen de verordening: Geurverordening Mook en Middelaar

Artikel 1 Begripsomschrijving

De begrippen die in deze verordening worden gehanteerd zijn gelijk aan de overeenkomende begrippen in de Wet geurhinder en veehouderij (verder ook aangeduid met ‘Wgv’) en de bijbehorende uitvoeringsregeling (Regeling geurhinder en veehouderij).

Artikel 2 Wettelijke grondslag

Deze verordening is opgesteld op grond van artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij. Hierbij is rekening gehouden met de voorwaarden uit de artikelen 8 en 9 van de Wet geurhinder en veehouderij.

Artikel 3 Wijzigen geurnormen plangebieden

De deelgebieden waarop dit artikel betrekking heeft zijn weergegeven op de kaart in bijlage 1 (‘Kaart behorende bij de geurverordening gemeente Mook en Middelaar). De deelgebieden omvatten plangebieden in de gemeente Mook en Middelaar en zijn op deze kaart blauw gekleurd. In afwijking van de waarde (de geurnorm), genoemd in artikel 3, eerste lid onder a Wgv voor een geurgevoelig object gelegen binnen de bebouwde kom (3,0 ouE/m3) zijn voor deze gebieden als waarde van toepassing de geurnormen zoals aangegeven op de kaart (6,5 ouE/m3).

Artikel 4 Wijzigen afstanden bebouwde kom

Het gebied waarop dit artikel betrekking heeft is weergegeven op de kaart in bijlage 1 (‘Kaart behorende bij de geurverordening gemeente Mook en Middelaar). Het gebied omvat het gehele onderzoeksgebied nabij Mook en Middelaar. In afwijking van de waarde (de afstand), genoemd in artikel 4, eerste lid onder a Wgv voor een geurgevoelig object gelegen binnen de bebouwde kom (100 meter) is voor dit gebied als waarde van toepassing de afstand zoals aangegeven op de kaart (50 meter).

Deze wijziging betreft slechts de afstand tussen een geurgevoelig object en een veehouderij, die wat betreft dieraantallen onder het Besluit landbouw milieubeheer zou kunnen vallen. De afstand tussen een geurgevoelig object en een veehouderij, die wat betreft dieraantallen niet onder het Besluit landbouw milieubeheer valt blijft ongewijzigd.

Artikel 5 Wijzigen afstanden buitengebied

Het gebied waarop dit artikel betrekking heeft is weergegeven op de kaart in bijlage 1 (‘Kaart behorende bij de geurverordening gemeente Mook en Middelaar). Het gebied omvat het gehele onderzoeksgebied nabij Mook en Middelaar. In afwijking van de waarde (de afstand), genoemd in artikel 4, eerste lid onder b Wgv voor een geurgevoelig object gelegen buiten de bebouwde kom (50 meter) is voor dit gebied als waarde van toepassing de afstand zoals aangegeven op de kaart (25 meter).

Deze wijziging betreft slechts de afstand tussen een geurgevoelig object en een veehouderij, die wat betreft dieraantallen onder het Besluit landbouw milieubeheer zou kunnen vallen. De afstand tussen een geurgevoelig object en een veehouderij, die wat betreft dieraantallen niet onder het Besluit landbouw milieubeheer valt blijft ongewijzigd.

Artikel 6 Motivering

Voor de onderbouwing en motivering van deze verordening verwijzen wij naar het rapport ‘Gebiedsvisie Mook en Middelaar, De Roever Milieuadvisering, d.d. 12 november 2009”.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel
  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

  • 2.

    De verordening kan worden aangehaald als “Geurverordening Mook en Middelaar”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Mook en Middelaar van 28 september 2011,

De griffier, de voorzitter,

W.L. Derksen drs. R.J. Persoon

Toelichting bij artikelen 3, 4 en 5:

De aangepaste waarden gelden voor geurgevoelige objecten die zijn gelegen binnen het aangegeven gebied. Deze gelden niet voor geurgevoelige objecten als bedoeld in artikel 3, tweede lid en artikel 14, tweede en derde lid van de Wet geurhinder en veehouderij. De bedoelde uitzonderingen betreffen geurgevoelige objecten die behoren tot een veehouderij of geurgevoelige objecten die daartoe op of na 19 maart 2000 behoord hebben of die op of na 19 maart 2000 op een voormalig agrarisch perceel zijn gerealiseerd in het kader van de Regeling beëindiging veehouderijtakken.