Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Mook en Middelaar

Beheersverordening Natuurgebieden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMook en Middelaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeheersverordening Natuurgebieden
CiteertitelBeheersverordening Natuurgebieden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en bekendgemaakt als onderdeel van de ‘Verordening implementatie Wet elektronische bekendmaking’ vastgesteld door de gemeenteraad op 12-09-2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-09-2013nieuwe regeling

12-09-2013

Maasdriehoek, 24-09-2013

12-09-2013, nr. 7

Tekst van de regeling

Intitulé

Beheersverordening Natuurgebieden

De raad der gemeente Mook en Middelaar;

 

Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders d.d. 18 september 2012;

 

Gelet op het advies van de raadscommissie d.d. 21 november 2012;

 

 

Besluit :

1.

In te stemmen met de beoordeling van de ingediende zienswijzen, zoals opgenomen in de bijlage “Nota beoordeling zienswijzen t.a.v. de ontwerp beheersverordening Natuurgebieden” en met verwijzing daarnaar

  • a.

    de zienswijze, in deze bijlage genoemd onder nr.1, ongegrond te verklaren;

  • b.

    de zienswijze, in deze bijlage genoemd onder nr.2 deels gegrond en voor het overige ongegrond te verklaren;

  • c.

    de zienswijze, in deze bijlage genoemd onder nr. 3 niet ontvankelijk verklaren, maar de plantoelichting aanvullen met de in de bijlage genoemde passage over een drietal watergangen;

2.

met inachtneming van het hiervoor gestelde onder 1 de Beheersverordening “Natuurgebieden”, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0944.BV12NGB-VA01 met de bijbehorende bestanden gewijzigd t.o.v. de ontwerp Beheersverordening, zoals die ter inzage heeft gelegen, vast te stellen; Voor de locatie van de geometrisch bepaalde planobjecten is gebruik gemaakt van een ondergrond o_NL.IMRO.0944. BV12NGB-VA01.dxf;

3.

De afgeleide analoge versie van de onder 3 genoemde, gewijzigd vastgestelde Beheersverordening eveneens vast te stellen;

4.

De Beheersverordening in werking te laten treden op de eerste dag na die van de bekendmaking;

5.

De Beheersverordening bekend te maken volgens de daarvoor geldende regelgeving.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering d.d. 6 december 2012.

De raad voornoemd,

Ondertekeningkiezer

De griffier (plv), De voorzitter,

mr. L.W.A.M. Berben mr. drs. W. Gradisen