Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schinnen

Verordening Winkeltijden gemeente Schinnen 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchinnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Winkeltijden gemeente Schinnen 2013
CiteertitelVerordening winkeltijden gemeente Schinnen 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Winkeltijdenwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-10-201308-01-2019Nieuwe regeling

26-09-2013

Goed Nieuws, 2 Oktober 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Winkeltijden gemeente Schinnen 2013

Verordening winkeltijden gemeente Schinnen 2013.

De raad van de gemeente Schinnen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 13 augustus 2013;

gelet op het bepaalde in de Winkeltijdenwet;

b e s l u i t:

vast te stellen de verordening Winkeltijden gemeente Schinnen 2013.

Artikel 1. Begripsbepalingen.

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet.

 • b.

  winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet.

 • c.

  feestdag: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag,

 • d.

  eerste en tweede Kerstdag.

 • e.

  college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2. Vrijstelling voor zon- en feestdagen.

 • 1.

  De in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b en tweede lid van de wet bedoelde verboden gelden niet op zon- en feestdagen tussen 06.00 uur en 22.00 uur behalve op nieuwjaarsdag, eerste Paasdag, 4 mei na 19.00 uur, eerste Pinksterdag, 24 december na 19.00 uur en eerste Kerstdag.

 • 2.

  De in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b wet bedoelde verboden gelden niet op zon- en feestdagen voor zover het betreft een:

  • a.

   winkel in een benzinestation, mits in die winkel de omzet uit de verkoop van goederen grotendeels wordt behaald uit de verkoop van brandstof en smeermiddelen voor voertuigen en van benodigdheden voor gebruik, reiniging of spoedeisende reparaties van voertuigen alsmede accessoires daarvoor;

  • b.

   winkel waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren, alcoholvrije dranken en, door middel van een automaat, tabak en tabaksproducten, middelen ter voorkoming van zwangerschap en damesverband worden verkocht;

  • c.

   winkel waar de bedrijfsactiviteit hoofdzakelijk bestaat uit het verhuren van voorbespeelde beelddragers (video/dvd), mits in die winkel geen andere goederen te koop worden aangeboden of verkocht dan beelddragers, alsmede tijdschriften en catalogi die betrekking hebben op het te huur aangeboden assortiment.

  • d.

   gebouw waar voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard plaatsvinden en waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen die rechtstreeks verband houden met daar te houden voorstellingen, uitvoeringen en evenementen worden verkocht vanaf een uur voor aanvang van de voorstelling, de uitvoering of een evenement tot een uur na afloop daarvan;

  • e.

   museum;

  • f.

   winkel waar hoofdzakelijk bloemen en planten worden verkocht en die zijn gelegen op een afstand van ten hoogste 100 meter van de publieksingang van een begraafplaats, gedurende de openingstijden van die begraafplaats.

Artikel 3. Ontheffing voor openstelling gedurende de nacht.

 • 1.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder c, van de wet.

 • 2.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b en tweede lid van de wet op tijden waarop de vrijstelling van artikel 2, eerste lid van deze verordening niet van toepassing is, behalve op nieuwjaarsdag, eerste Paasdag, 4 mei na 19.00 uur, eerste Pinksterdag, 24 december na 19.00 uur en eerste Kerstdag.

 • 3.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woonsituatie, de leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

 • 4.

  Een ontheffing op grond van deze verordening is overdraagbaar na verkregen toestemming van het college.

 • 5.

  Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

  • a.

   ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

  • b.

   veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten dit noodzakelijk maken in verband met het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist.

Artikel 4. Vervallen vergunningen en ontheffingen.

De bij of krachtens de Winkeltijdenverordening 2012 verleende en nog van kracht zijnde vergunningen en ontheffingen vervallen op het moment van inwerkingtreding van de onderhavige verordening Winkeltijden gemeente Schinnen 2013.

Artikel 5. Toezicht.

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 6. Intrekking voorgaande regeling.

De Verordening Winkeltijden gemeente Schinnen 2012, vastgesteld op 27 september 2012, wordt hierbij ingetrokken.

Artikel 7. Inwerkingtreding.

Deze verordening treedt in werking op 3 oktober 2013.

Artikel 8. Citeertitel.

Deze verordening wordt aangehaald als: verordening Winkeltijden gemeente Schinnen 2013.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering 26 september 2013.

de Griffier

de Voorzitter