Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leusden

Gedragscode voor raadsleden en fractievertegenwoordigers in de gemeente Leusden 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGedragscode voor raadsleden en fractievertegenwoordigers in de gemeente Leusden 2013
CiteertitelGedragscode voor raadsleden en fractievertegenwoordigers in de gemeente Leusden 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Gedragscode vervangt Gedragscode uit 2003/2008

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 15 
 2. Gemeentewet, art. 41c 
 3. Gemeentewet, art. 69 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2013nieuwe regeling

28-02-2013

-

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Gedragscode voor raadsleden en fractievertegenwoordigers in de gemeente Leusden 2013

Kernbegrippen integriteit

Raadsleden stellen bij hun handelen de kwaliteit van het openbaar bestuur centraal. Integriteit van het openbaar bestuur is daarvoor een belangrijke voorwaarde. De belangen van de gemeente, en in het verlengde daarvan die van de burgers, zijn het primaire richtsnoer. Integriteit van de raadsleden houdt in dat de verantwoordelijkheid die met de functie samenhangt wordt aanvaard en dat er de bereidheid is om daarover verantwoording af te leggen. Verantwoording wordt intern afgelegd aan collega-raadsleden, maar ook extern aan organisaties en burgers voor wie raadsleden hun functie vervullen. Een aantal kernbegrippen is daarbij leidend en plaatst integriteit van raadsleden in een breder perspectief:

Dienstbaarheid

Het handelen van een raadslid is altijd en volledig gericht op het belang van de gemeente Leusden en op de organisaties en burgers die daar onderdeel van uit maken.

Functionaliteit

Het handelen van een raadslid heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur.

Onafhankelijkheid

Het handelen van een raadslid is er op gericht dat geen vermenging optreedt met oneigenlijke belangen en dat ook iedere schijn van een dergelijke vermenging wordt vermeden.

Openheid

Het handelen van een raadslid is transparant, opdat in de raad de individuele leden volledig inzicht hebben in het handelen van het raadslid.

Betrouwbaarheid

Op een raadslid moet men kunnen rekenen, hij houdt zich aan zijn afspraken. Kennis en informatie waarover hij uit hoofde van zijn functie beschikt, wendt hij slechts aan voor het doel waarvoor die zijn gegeven.

Zorgvuldigheid

Het handelen van een raadslid is zodanig dat alle organisaties en burgers op gelijke wijze en met respect worden bejegend en dat belangen van partijen op correcte wijze worden afgewogen.

1 Algemene bepalingen

 • 1.1

  Deze gedragscode geldt voor de raadsleden en fractievertegenwoordigers van de gemeente Leusden.

 • 1.2

  In gevallen waarin de code niet voorziet of waarbij de toepassing niet eenduidig is, vindt bespreking plaats in de gemeenteraad.

 • 1.3

  De code is openbaar en door derden te raadplegen.

 • 1.4

  De onder 1.1 genoemde personen ontvangen bij hun aantreden een exemplaar van de code.

 • 1.5

  Waar in de code wordt gesproken over raadslid moet worden gelezen de onder 1.1 genoemde personen.

 • 1.6

  Een raadslid is aanspreekbaar op de naleving van deze code.

2 Belangenverstrengeling

 • 2.1

  Een raadslid doet opgave van zijn financiële belangen.

 • 2.2

  Bij privaat-publieke samenwerkingsrelaties voorkomt het raadslid (de schijn van) bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.

 • 2.3

  Een oud-raadslid wordt het eerste jaar na de beëindiging van zijn ambtstermijn uitgesloten van het tegen beloning verrichten van werkzaamheden voor de gemeente.

 • 2.4

  Indien de onafhankelijke oordeelsvorming van een raadslid over een onderwerp in het geding kan zijn, geeft hij bij de besluitvorming daarover aan in hoeverre het onderwerp hem persoonlijk aangaat.

 • 2.5

  Een raadslid dat familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke betrekkingen heeft met een aanbieder van diensten aan de gemeente, onthoudt zich van deelname aan de besluitvorming over de betreffende opdracht.

 • 2.6

  Een raadslid neemt van een aanbieder van diensten aan de gemeente geen geschenken, faciliteiten of diensten aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de aanbieder kan beïnvloeden.

 • 2.7

  Een raadslid vervult geen nevenfuncties die een structureel risico vormen voor een integere invulling van de politieke functie.

 • 2.8

  Een raadslid geeft ten behoeve van de openbaarmaking van zijn nevenfuncties aan voor welke organisaties de functies worden vervuld en of de functies bezoldigd zijn.

3 Informatie

 • 3.1

  Een raadslid gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij uit hoofde van zijn ambt beschikt. Hij zorgt ervoor dat stukken met vertrouwelijke gegevens veilig worden opgeborgen en dat computerbestanden beveiligd zijn.

 • 3.2

  Een raadslid houdt geen informatie achter.

 • 3.3

  Een raadslid verstrekt geen informatie die vertrouwelijk of geheim is.

 • 3.4

  Een raadslid maakt niet ten eigen bate of ten bate van zijn persoonlijke betrekkingen gebruik van in de uitoefening van het ambt verkregen informatie.

 • 3.5

  Een raadslid gaat verantwoord om met e-mail en sociale media.

4 Aannemen van geschenken

 • 4.1

  Een raadslid accepteert geen geschenken, faciliteiten of diensten indien zijn onafhankelijke positie hierdoor kan worden beïnvloed.

 • 4.2

  Geschenken en giften die een raadslid uit hoofde van zijn functie ontvangt, worden gemeld en geregistreerd en zijn eigendom van de gemeente. Er wordt een gemeentelijke bestemming voor gezocht.

 • 4.3

  Indien een raadslid geschenken of giften ontvangt die een waarde van minder dan 50 euro vertegenwoordigen, kunnen deze in afwijking van het bovenstaande worden behouden en behoeven ze niet te worden gemeld en geregistreerd.

 • 4.4

  Aanbiedingen voor privéwerkzaamheden of kortingen op privégoederen die een raadslid uit hoofde van zijn functie ontvangt zijn niet toegestaan.

 • 4.5

  Een raadslid bespreekt in de fractie uitnodigingen voor excursies en evenementen op kosten van derden die hij uit hoofde van zijn functie ontvangt.

5 Voorzieningen, bestuurlijke uitgaven, onkostenvergoedingen en buitenlandse dienstreizen

 • 5.1

  Uitgaven worden uitsluitend vergoed als de hoogte en de functionaliteit ervan kunnen worden aangetoond. Een raadslid is terughoudend bij het in rekening brengen van uitgaven die zich op het grensvlak van privé en publiek bevinden.

 • 5.2

  Een raadslid declareert geen kosten die reeds op andere wijze worden vergoed.

 • 5.3

  Gebruik van gemeentelijke eigendommen of voorzieningen voor privé-doeleinden is niet toegestaan.

 • 5.4

  .Een raadslid dat het voornemen heeft uit hoofde van functie een buitenlandse reis te maken of is uitgenodigd voor een buitenlandse reis of werkbezoek op kosten van derde, heeft vooraf toestemming nodig van de raad. Het gemeentelijk belang van de reis is doorslaggevend voor de besluitvorming.

 • 5.5

  Een raadslid dat het voornemen van een reis meldt, verschaft informatie over het doel van de reis, de bijbehorende beleidsoverwegingen, de samenstelling van het gezelschap en de geraamde kosten en de wijze waarop van de reis verslag wordt gedaan.

 • 5.6

  Het ten laste van de gemeente meereizen van de partner van een raadslid is uitsluitend toegestaan wanneer dit gebeurt op uitnodiging van de ontvangende partij en het belang van de gemeente daarmee gediend is. Het meereizen van de partner wordt bij de besluitvorming van de raad betrokken.

 • 5.7

  Het anderszins meereizen van derden op kosten van de gemeente is niet toegestaan. Het meereizen van derden op eigen kosten is weliswaar niet verboden maar wordt in het algemeen ontraden. in ieder geval wordt dit bij de besluitvorming van de raad betrokken.

 • 5.8

  Het verlengen van een buitenlandse dienstreis voor privé-doeleinden is slechts beperkt toegestaan en moet worden betrokken bij de besluitvorming van de raad. De extra reis- en verblijfkosten en de fiscale gevolgen komen volledig voor rekening van het raadslid.

Gedragscode voor leden van de raad van de gemeente Leusden 2013, behorende bij het raadsbesluit d.d. 28 februari 2013, nummer 197355

mevrouw mr. J.S.Y. Houtman griffier

mevrouw drs A. Vermeulen voorzitter