Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Marne

Verordening winkeltijden gemeente De Marne 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Marne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden gemeente De Marne 2013
CiteertitelVerordening winkeltijden gemeente De Marne 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3 Winkeltijdenwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2013Nieuwe regeling

24-09-2013

Ommelander Courant 3 oktober 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden gemeente De Marne 2013

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder;

 • -

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • -

  werkdagen: van maandag tot en met zaterdag;

 • -

  winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

Artikel 2 Algemene vrijstelling:

Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling.

Artikel 3 Individuele ontheffing:

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, van de winkeltijdenwet vervatte verboden voor zover deze betrekking hebben op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

Artikel 4. Beslistermijn

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2.

  Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 5. Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  Ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  Verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijke maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  De exploitaite van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  Aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  Van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn;

 • f.

  De houder dit verzoekt.

Artikel 6. Toezicht

Met het toezicht op naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 7. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1.

  De verordening winkeltijden gemeente De Marne (vastgesteld d.d. 24-09-1996) wordt ingetrokken;

 • 2.

  Een krachtens de verordening winkeltijden gemeente De Marne verleende ontheffing geldt als ontheffing verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften;

 • 3.

  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de verordening winkeltijden gemeente De Marne maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2013

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden gemeente De Marne 2013