Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Mook en Middelaar

Verordening interne klachtenbehandeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMook en Middelaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening interne klachtenbehandeling
CiteertitelVerordening interne klachtenbehandeling
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en bekendgemaakt als onderdeel van de ‘Verordening implementatie Wet elektronische bekendmaking’ vastgesteld door de gemeenteraad op 12-09-2013.

De "Verordening interne en externe klachtenbehandeling gemeente Mook en Middelaar 2006", vastgesteld op 15 december 2005, ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Al­gemene wet bestuursrecht
 2. Gemeente­wet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-09-2013nieuwe regeling

12-09-2013

Maasdriehoek, 24-09-2013

12-09-2013, nr. 7

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening interne klachtenbehandeling

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Mook en Middelaar;

ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2008;

 

gelet op de bepalingen van de Al­gemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeente­wet;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de “verordening interne klachtenbehandeling”.

Afdeling I Algemene Bepalingen

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  klacht: uiting van onvrede over gedragingen van een amb­te­naar, bestuursorganen en hun­ner leden in de uitoefening van hun functie, met uit­zondering van individuele raads­leden;

 • b.

  klager: de natuurlijke of rechtspersoon, die een kla­cht indient;

 • c.

  ambtenaar: ieder die onder verantwoordelijkheid van een be­stuursorgaan bij de gemeente Mook en Mid­delaar werkzaam is of is geweest­;

 • d.

  bestuursorgaan:

  • 1.

   1. de gemeenteraad;

  • 2.

   het college van burgemeester en wet­hou­ders;

  • 3.

   3. de burgemeester;

  • 4.

   een persoon/orgaan waaraan bevoegdheden van de gemeenteraad of van het college van B­&­W zijn toegekend;

 • e.

  klachtencoördinator: medewerker die belast is met de proce­durele bewaking en admini­stratieve afwerking;

 • f.

  gedraging: het in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijke persoon of rechtspersoon handelen of nalaten te handelen door:

  • 1.

   e 1. een bestuursorgaan;

  • 2.

   de 2. de voorzitter of een lid van een be­stuursorgaan, met uitzondering van raads- en commis­sieleden;

  • 3.

   een (gewezen) ambtenaar; Een gedraging van een ambtenaar kan tevens worden toege­rekend aan het daarvoor verantwoordelijke bestuursorgaan;

 • g.

  ombudsman: Nationale Ombudsman;

 • h.

  rechterlijke instantie: personen of college, bij of kra­chtens de wet geheel of ten dele met rechtspraak belast en te dien aanzien van het openbaar bestuur onaf­hankelijk voor zover het deze rechtspra­ak betreft;

  • 1.

   administratiefrechtelijke voorziening: een wettelijk geregelde administratiefrechtelijke voorziening als be­doeld in de Wet Nationale Ombudsman, met uitzondering van de klachtenregeling in Hoofdstuk II van deze wet.

  • 2.

   klachtbehandelaar: een persoon, die op grond van de artikelen 4 of 5 is aange- wezen de klacht te behandelen en die niet bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft, betrokken is geweest.

Afdeling II Interne behandeling van de klacht

artikel 2 klachtrecht

 • 1.

  Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk bij de klachtencoördinator worden inge­diend. Mondelinge klachten worden door de klachtencoördinator op schrift vastgelegd.

 • 2.

  Degene op wie de klacht betrekking heeft kan alle stuk­ken inzien die daarmee samenangen.

artikel 3 klachtencoördinator

De klachtencoördinator heeft als taak:

 • a.

  Registratie van de klacht en beoordeling van de ontvankelijkheid conform de Awb.

 • b.

  De ingekomen klacht zo spoedig mogelijk ter afdoening door te zenden naar de klachtbehandelaar en tegelijkertijd een kopie van de klacht ter kennisneming aan degene over wiens gedraging is geklaagd te zenden.

 • c.

  Klager binnen een week na het indienen van de klacht een ontvangstbevestiging te versturen. In die ontvangstbevestiging wordt vermeld of de klacht in behandeling wordt genomen en zo ja, hoe de verdere behandeling daarvan zal verlopen.

 • d.

  Een kopie van de klacht en van de ontvangstbevestiging ter kennisneming aan het college van burgemeester en wethouders te verstrekken.

 • e.

  De bewaking van de voortgang van de klachtenbehandeling.

 • f.

  Het opstellen van een jaarverslag, zoals bedoeld in artikel 6.

   

artikel 4 vereenvoudigde afdoening

Indien klager daarmee instemt, kan de klachtencoö­rdinator de klacht zelf afhandelen. De klacht wordt dan door klachten­coördinator geregistreerd en binnen twee weken afgehandeld. Indien de afhandeling niet naar tevredenheid van de klager heeft plaatsgevonden, wordt alsnog de procedure gevolgd als vermeld in artikel 5.

artikel 5 klachtbehandeling

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders verlenen mandaat aan de klachtbehandelaar om de klacht af te handelen en de klager in kennis te stellen van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, zijn oordeel daarover, alsmede van de eventuele conclusies, die daaraan verbonden worden, zoals bedoeld in de artikelen 9:11 en 9:12 Awb.

   

 • 2.

 • 3.

  De klacht wordt vertrouwelijk behandeld door de klachtbehandelaar.

 • 4.

  De klachtbehandelaar handelt de klacht af binnen 6 weken na ontvangst van het klaagschrift (art. 9:11, eerste lid Awb).

 • 5.

  De klachtbehandelaar kan de afhandeling van de klacht voor ten hoogste 4 weken verdagen. Van die verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft (art. 9:11, tweede lid, Awb).

 • 6.

  De klachtbehandelaar stelt klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, zijn oordeel daarover, alsmede van de eventuele conclusies die daaraan worden verbonden (art. 9:12 Awb). Het college van burgemeester en wethouders, degene over wiens gedraging is geklaagd en de klachtencoördinator ontvangen een kopie van deze afdoening

artikel 6 jaarverslag

Het college ontvangt jaarlijks vóór 1 maart van de klachtencoördinator een overzicht van het aantal klachten in het afgelo­pen jaar, de aard van de klachten, de wijze van afdoening en de getroffen maatregelen. Tevens wordt aangegeven of er maatregelen kunnen worden genomen om soortgelijke klachten in de toekomst te vermijden. Het verslag is openbaar. Klachten worden in het verslag in niet tot de betrokken personen her­leidbare vorm weergege­ven. Dit verslag gaat ter kennis­geving naar de gemeenteraad.

artikel 7 toegang tot ombudsman

 • 1.

  Indien de klager niet tevreden is met de interne klachtenafhandeling, staat voor hem een externe klachtvoorziening open bij de ombudsman.

 • 2.

  Van deze mogelijkheid wordt mededeling gedaan bij afdoening als bedoeld in artikel 5, zesde lid.

Afdeling III: Slotbepalingen

Artikel 8 onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, be­slis­sen burgemeester en wethouders. Hiervan wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende raadsvergadering.

Artikel 9 titel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening interne klachtenbehandeling ".

 • 2.

  2. Deze verordening treedt, met terugwerkende kracht, in werking op 1 januari 2009. Terzelfder tijd wordt de "Verordening interne en externe klachtenbehandeling gemeente Mook en Middelaar 2006", vastgesteld op 15 december 2005, ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Mook en Middelaar van 12 februari 2009,

De raadsgriffier, De voorzitter,

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in zijn vergadering van 17 november 2008

Th.P.G. Van der Horst Drs. R.J. Persoon

Secretaris burgemeester

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 17 november 2008

Drs. R.J. Persoon

burgemeester