Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Mook en Middelaar

Verordening op de naamgeving van delen van de openbare ruimte en de nummering van gebouwen, complexen, afgebakende terreinen, lig- en standplaatsen (adressen)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMook en Middelaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de naamgeving van delen van de openbare ruimte en de nummering van gebouwen, complexen, afgebakende terreinen, lig- en standplaatsen (adressen)
CiteertitelVerordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Mook en Middelaar 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageToelichting Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Mook en Middelaar 2008

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en bekendgemaakt als onderdeel van de ‘Verordening implementatie Wet elektronische bekendmaking’ vastgesteld door de gemeenteraad op 12-09-2013.

Artikel 10 bevat overgangsbepalingen. 

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-09-2013nieuwe regeling

12-09-2013

Maasdriehoek, 24-09-2013

12-09-2013, nr. 7

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de naamgeving van delen van de openbare ruimte en de nummering van gebouwen, complexen, afgebakende terreinen, lig- en standplaatsen (adressen)

De raad van de gemeente Mook en Middelaar;

gelezen het voorstel van het college d.d. 11 november 2007;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende:

 

Verordening op de naamgeving van delen van de openbare ruimte en de nummering van gebouwen, complexen, afgebakende terreinen, lig- en standplaatsen (adressen).

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  College: het college van burgemeester en wethouders

 • b.

  Woonplaats: een door het college aangewezen gedeelte van het gemeentelijkgrond gebied waaraan een woonplaatsnaam is toegekend.

 • c.

  Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG): gemeentelijke registratie diegegevens bevat over adressen en gebouwen en langs geautomatiseerde weg wordt gevoerd en die gebaseerd is op het Processenhandboek Basisregistratie voor Adressen en Gebouwen (Basis Gebouwen Registratie en Basis RegistratieAdressen).

 • d.

  Openbare ruimte: alle voor het openbaar rijverkeer of ander verkeer openstaandewegen of paden, pleinen, plaatsen, plantsoenen, bruggen, viaducten, knooppunten of daarmee vergelijkbare plaatsen of constructies en alle wateren die, al dan niet met enige beperking, voor het publiek bevaarbaar of anderszins toegankelijk zijn,alsmede daarin begrepen alle bouwwerken die daar deel van uitmaken.

 • e.

  Bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of andermateriaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct, hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond en bedoeld is om ter plaatse te functioneren.

 • f.

  Pand: is de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig constructief zelfstandige eenheid, die direct en duurzaam met de aarde isverbonden.

 • g.

  Verblijfsobject: de kleinste binnen één of meerdere panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige- of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik, die ontsloten wordt via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte en die onderwerp kan zijn van rechtshandelingen.

 • h.

  Complex: een samenstel van twee of meer gebouwde en of ongebouwde eigendommen, die naar omstandigheden beoordeeld bij elkaar behoren (industriecomplex, complex met vakantiehuisjes, kazernecomplex, agrarisch-complex, jachthavencomplex, etc.).

 • i.

  Ligplaats: is een formeel door de gemeente als zodanig aangewezen plaats in het water al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, dat bestemd is voor het permanent afmeren van een woon-, bedrijfs- matige- of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig.

 • j.

  Standplaats: een formeel door het college als zodanig aangewezen terrein of een gedeelte daarvan, dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct duurzaam met de aarde verbonden en voor woon-, bedrijfsmatige- of recreatieve doeleinden geschikte ruimte.

 • k.

  Nummer: een nummer dat bestaat uit een of meer Arabische cijfers, al dan niet met toevoeging van een letter of cijfer, of combinatie van letters en cijfers als zodanig toegekend aan een adresseerbaar object.

 • l.

  Object: is de kleinste binnen één of meerdere panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige- of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik, die ontsloten wordt via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte en die onderwerp kan zijn van rechtshandelingen.

 • m.

  Rechthebbende: eenieder die krachtens eigendom of een beperkt zakelijk recht de beschikking heeft over een onroerende zaak, alsmede de beheerder.

 • n.

  Uitvoeringsvoorschriften: nadere bepalingen van technische en administratieve aard.

Artikel 2 Naamgeving van woonplaatsen en van delen van de openbare ruimte

 • 1.

  Het college stelt voor het totale grondgebied van de gemeente ten minste één woonplaats vast en van een woonplaats in wijken of buurten verdelen, zonodigdaaraan namen, letters of nummers toekennen.

 • 2.

  Het college kent voor het totale grondgebied van de gemeente namen toe aan te onderscheiden delen van de openbare ruimte en zonodig aan bouwwerken.

 • 3.

  Onder vaststellen, verdelen en toekennen, zoals bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt tevens begrepen het wijzigen en intrekken van de vaststelling, verdeling en toekenning.

Artikel 3 Nummering van objecten

 • 1.

  Het college kan aan een object of een te onderscheiden deel daarvan een nummer toekennen.

 • 2.

  Aan een object dat een nummer heeft gekregen, moet het nummer op een

  doeltreffende wijze zijn aangebracht.

 • 3.

  Onder toekennen, zoals bedoeld in het eerste lid, wordt tevens begrepen het wijzigen en intrekken van de toekenning.

Artikel 4 Namen en nummers aanbrengen

 • 1.

  De door het college aan delen van de openbare ruimte toegekende namen

  worden zichtbaar en in voldoende mate ter plaatse aangebracht.

 • 2.

  Het is eenieder verboden op eigen initiatief naam- of nummerborden aan te brengen of te wijzigen.

Artikel 5 Gedoogplicht naamborden

 • 1.

  Indien het college het nodig oordeelt dat borden met een wijk- of buurtaanduiding,borden met straatnamen en verwijsborden aan een bouwwerk, gebouw, muur,paal, schutting of een andere soort terreinafscheiding worden aangebracht, is derechthebbende verplicht toe te laten dat de hier bedoelde borden overeenkomstigde aanwijzingen van het college worden aangebracht, onderhouden, gewijzigd ofverwijderd.

 • 2.

  De rechthebbende dient er zorg voor te dragen dat de in het eerste lid genoemdeborden vanaf de openbare weg duidelijk leesbaar zijn.

Artikel 6 Nummerborden aanbrengen

 • 1.

  De rechthebbende is verplicht het nummer, zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, binnen zes weken na kennisgeving van het besluit van het college aan te brengen.

 • 2.

  Tenzij door het college anders is besloten, is de rechthebbende van een objectverplicht het in het eerste lid genoemde nummer, alsmede daarmede verband houdende verwijs- en verzamelborden aan te brengen op een wijze zoals krachtens artikel 7 is bepaald.

 • 3.

  Indien een object nog niet is voltooid, wordt het nummer binnen zes weken navoltooiing aangebracht.

 • 4.

  Het college kan de in het eerste en derde lid genoemde termijn verlengen.

Artikel 7 Uitvoeringsvoorschriften

Het college is bevoegd nadere uitvoeringsvoorschriften te stellen betreffende hetbepaalde in deze verordening.

Artikel 8 Strafbepaling

 • 1.

  Overtreding van artikel 4, tweede lid of het niet voldoen aan de bepalingen in de artikelen 5 en 6, wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie.

 • 2.

  Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze regeling is belast handhavingambtenaren Bouw- en woningtoezicht van het bureau Ruimtelijke Inrichting, Bouwzaken en Milieu (RIBM) in overleg met de beheerder van de BAG overeenkomstig het Processenhandboek Basisregistratie voor Adressen en Gebouwen).

Artikel 9 Inwerkingtreding

De verordening treedt in werking op de eerste dag na het verstrijken van een termijn van zes weken na de datum van bekendmaking.

Artikel 10 Overgangsbepalingen

 • 1.

  Namen en nummers die reeds aan delen van de openbare ruimte en objecten zijn toegekend, blijven na het in werking treden van deze verordening bestaan.

 • 2.

  Het college kan in afwijking van het eerste lid besluiten dat de reeds aangebrachte namen en nummers binnen een door hem te bepalen termijn moeten worden vervangen door namen en nummers die voldoen aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften.

 • 3.

  Bij het wijzigen van een naam of nummer, als bedoeld in het tweede lid, zullen zowel de oude en de nieuwe naam als het oude en nieuwe nummer gedurende een jaar mogen worden gebruikt op de wijze die bepaald is in de uitvoerings-voorschriften, bedoeld in artikel 7, eerste lid.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de “Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Mook en Middelaar 2008”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 december 2008.

De griffier, De voorzitter,