Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voerendaal

Besluit instelling werkgeverscommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoerendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit instelling werkgeverscommissie
CiteertitelVerordening werkgeverscommissie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuursorganen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Nieuwe regeling

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Art. 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de gemeentewet, afdeling 10.1.2 Algemene Wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-11-201103-10-2019Nieuwe regeling

03-11-2011

Weekblad Parkstad, 16 november 2011

2011 / 8 / 6

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit instelling werkgeverscommissie

De raad van de gemeente Voerendaal, gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en de afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Besluit:

 • 1.

  een werkgeverscommissie in te stellen;

 • 2.

  aan de onder 1 genoemde commissie de bevoegdheden te delegeren die rechtstreeks voortvloeien

  uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en door de raad vastgestelde rechtspositionele voorschriften en de artikelen 107 tot en met 107e Gemeentewet, met uitzondering van de bevoegdheden bedoeld in artikel 107, 107a, tweede lid, 107d, eerste lid en 107e, eerste lid van de Gemeentewet;

 • 3.

  de fractievoorzitters aan te wijzen als lid van de werkgeverscommissie;

 • 4.

  vast te stellen de 'Verordening werkgeverscommissie'

Artikel 1 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en overige op de

  griffie werkzame ambtenaren, zoals die door de raad aan haar zijn gedelegeerd;

 • 2.

  Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen.

Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie bestaat uit de fractievoorzitters van de in de raad vertegenwoordigde fracties;

 • 2.

  De werkgeverscommissie benoemt uit haar midden een van de leden als voorzitter;

 • 3.

  Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

  • a.

   indien het lid aftreedt als fractievoorzitter. Het lid doet daarvan mededeling aan de raad en het ontslag gaat in als de opvolger door de fractie is aangewezen;

  • b.

   indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  • c.

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is om de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen.

 • 4.

  De voorzitter van de raad fungeert als adviseur/informant van de werkgeverscommissie en kan in deze hoedanigheid de vergaderingen bijwonen.

Artikel 3 Taken voorzitter

De voorzitter draagt zorg voor:

 • a.

  het tijdig en periodiek bijeen roepen van de werkgeverscommissie;

 • b.

  het leiden van de vergaderingen;

 • c.

  het doen naleven van deze verordening;

 • d.

  het ondertekenen van stukken en besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie;

 • e.

  het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 4 Ondersteuning van de commissie

De griffier staat de werkgeverscommissie terzijde en draagt zorg voor het secretariaat.

Artikel 5 Besluitvorming

 • 1.

  Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2;

 • 2.

  Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 6 Verslaglegging

De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

Artikel 7 Beslotenheid van vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden;

 • 2.

  De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd;

 • 3.

  Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als er sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste twee maal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of een van de leden nodig wordt geacht.

Artikel 9 Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, jaarlijks verslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.

Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag volgend op die van zijn bekendmaking.

Artikel 12 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als 'Verordening werkgeverscommissie'.

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 3 november 2011

De raad van de gemeente Voerendaal,

 

de griffier de voorzitter,

B.W.E. van der Wijstdrs. E.A.J. Sprokkel