Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hellendoorn

Noodverordening bomruiming Nijverdal 29 september 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHellendoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNoodverordening bomruiming Nijverdal 29 september 2013
CiteertitelNoodverordening bomruiming Nijverdal 29 september 2013
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagegewaarmerkte kaart

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 176

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-09-201329-09-2013Nieuwe regeling

23-09-2013

Hellendoorn Journaal, 27-09-2013

13INT03165

Tekst van de regeling

Intitulé

Noodverordening bomruiming Nijverdal 29 september 2013

De burgemeester van de gemeente Hellendoorn;

overwegende:

 • ·

  dat onlangs op een terrein in Nijverdal, op een vindplaats met de coördinaten X 229337, Y 486913, een 500 pond zware Engelse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog is aangetroffen;

 • ·

  dat de bom op zondag 29 september 2013 wordt ontgraven en onschadelijk gemaakt. De bom wordt vervolgens naar de springplaats in Wierden vervoerd, waar deze tot ontploffing wordt gebracht;

 • ·

  dat rekening moet worden gehouden met ontploffingsgevaar tengevolge van de hierboven genoemde werkzaamheden waardoor het leven en de gezondheid van personen in de omgeving van de bom, alsmede materiële belangen kunnen worden bedreigd;

 • ·

  dat het in dit verband noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare orde en ter beperking van het gevaar voor personen en goederen algemeen verbindende voorschriften te geven;

gelet op artikel 176 van de Gemeentewet;

gelet op de Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen (rb. 9-9-1997, nr. 96.6805);

b e s l u i t :

vast te stellen de

Noodverordening bomruiming Nijverdal 29 september 2013

Artikel 1

Het is een ieder verboden zich vanaf zondag 29 september 2013 om 9:00 uur op te houden en om dieren te laten verblijven, alsmede auto’s achter te laten, binnen het gebied dat op de bij deze verordening behorende gewaarmerkte kaart is aangegeven.

Artikel 2

Het is een ieder verboden het op de bij deze verordening behorende kaart aangegeven gebied op zondag 29 september 2013 vanaf 8:30 uur te betreden, totdat van de zijde van de daartoe bevoegde ambtenaren van politie of brandweer mededeling is ontvangen dat het in dit en het voorgaande artikel neergelegde verbod is opgeheven.

Artikel 3

Het gestelde in artikel 1 en 2 geldt niet voor degenen die uit hoofde van hun functie rechtstreeks betrokken zijn bij of door het bevoegde gezag uitdrukkelijk zijn belast met het ontgraven, onschadelijk maken en verwijderen van het in de aanhef bedoelde explosief.

Artikel 4

Rechthebbenden op een onroerende zaak, gelegen in het in artikel 1 bedoelde gebied, dienen, indien de omstandigheden dit noodzakelijk maken, te gedogen dat in verband met het onschadelijk maken van de bom redelijkerwijs noodzakelijke werkzaamheden en maatregelen kunnen worden uitgevoerd.

Artikel 5

Alle aanwijzingen door de daartoe bevoegde ambtenaren gegeven in het belang van de openbare orde en veiligheid van personen en/of andere levende have en/of goederen dienen onverwijld door een ieder opgevolgd te worden.

Artikel 6

Zo dikwijls als de zorg voor de naleving van enig voorschrift dit vereist, wordt aan hen die met de handhaving van dat voorschrift zijn belast of daaraan moeten meewerken, de last verstrekt alle al dan niet afgesloten terreinen en ruimten, woningen en gebouwen daaronder begrepen, desnoods tegen de wil van de eigenaar, bewoner of gebruiker, te allen tijde te betreden of binnen te treden, zulks voorzover het woningen betreft met inachtneming van het bepaalde bij de wet van 22 juni 1994 tot vaststelling van de Algemene wet op het binnentreden en artikel 149a van de Gemeentewet.

Artikel 7

Overtreding van een of meer bepalingen van deze verordening is strafbaar op grond van artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 8

Deze algemene voorschriften treden in werking op zondag 29 september 2013 om 8:30 uur en gelden tot het moment, waarop door of vanwege de burgemeester bekend is gemaakt dat de werkzaamheden met betrekking tot het onschadelijk maken van de bom zijn beëindigd en deze voorschriften door haar zijn ingetrokken.

 

De burgemeester van Hellendoorn,

 

Door de gemeenteraad bekrachtigd in zijn vergadering van 24 september 2013

De griffier, de voorzitter,