Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GRIFFIE GEMEENTE HELMOND

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingARBEIDSVOORWAARDENREGELING GRIFFIE GEMEENTE HELMOND
CiteertitelARBEIDSVOORWAARDENREGELING GRIFFIE GEMEENTE HELMOND
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 83, lid 1
  2. Gemeentewet, art. 107
  3. Gemeentewet, art. 107a
  4. Gemeentewet, art. 107b
  5. Gemeentewet, art. 107c
  6. Gemeentewet, art. 107d
  7. Gemeentewet, art. 107e
  8. Gemeentewet, art. 156
  9. Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-09-2013nieuwe regeling

03-09-2013

Gemeenteblad, 2013, 66

Raadsbesluit, 2013, --

Tekst van de regeling

Intitulé

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GRIFFIE GEMEENTE HELMOND

De raad van de gemeente Helmond;

gelet op de bepalingen van artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

vast te stellen Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Helmond

Artikel 1

De arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente van Helmond d.d. 5 augustus 2003, laatstelijk gewijzigd d.d. 7 mei 2013 over te nemen en vast te stellen ten behoeve van de griffier en de medewerkers van de griffie;

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op dag volgende op die van zijn bekendmaking.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Helmond’

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 3 september 2013.

De raad voornoemd,

de voorzitter,

Mevr. P.J.M.G. Blanksma - van den Heuvel

de griffier,

Mr. J.P.T.M. Jaspers

Bekend gemaakt op:

6 september 2013

De gemeentesecretaris,

Dhr. A.A.M. Marneffe RA