Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Loon op Zand

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLoon op Zand
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand
CiteertitelBesluit individuele voorzieningen 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet maatschappelijke Ondersteuning

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201331-12-2014Wijziging

23-07-2013

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand

 

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

1.1Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Verzamelinkomen: zoals bedoeld in artikel 2.18 van de Wet inkomstenbelasting 2001.

 • b.

  Belastbaar loon: zoals bedoeld in artikel 9 van de Wet op de loonbelasting 1964.

 • c.

  Peiljaar: het tweede kalenderjaar voorafgaande aan het jaar waarin aan een persoon maatschappelijke ondersteuning is verleend.

 • d.

  Kernassortiment natura voorzieningen: voor de voorzieningen in natura wordt gewerkt met een kernassortiment. Dit is het assortiment hulpmiddelen dat is aanbesteed door de gemeente Loon op Zand.

 • e.

  Gemaximeerde vergoeding: Een vorm van financiële tegemoetkoming, die los van het inkomen van de aanvrager en los van de werkelijke kosten van de voorziening wordt verstrekt.

 • f.

  Verordening: Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand (2011 2).

 • g.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand

Hoofdstuk 2 Bijzondere regels met betrekking tot het persoonsgebonden budget

2.1Verstrekking van Persoonsgebonden budget

 • 1.

  Het persoonsgebonden budget dat voor een individuele voorziening wordt uitgekeerd is bestemd voor de aanschaf (en eventuele reparatie, onderhoud en verzekering) van de voorziening dan wel voor de inkoop van dienstverlening.

 • 2.

  Op het persoonsgebonden budget, zoals genoemd in artikel 6 van de wet, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  • a.

   Een persoonsgebonden budget wordt alleen verstrekt ten aanzien van individuele voorzieningen;

  • b.

   Er wordt geen persoonsgebonden budget verstrekt voor algemene en collectieve voorzieningen.

  • c.

   De omvang van het persoonsgebonden budget is de tegenwaarde van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate te verstrekken voorziening in natura, indien nodig aangevuld met een vergoeding voor instandhoudingskosten.

  • d.

   Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van de belanghebbende.

  • e.

   De toekenning van het te verstrekken persoonsgebonden budget, de omvang en de looptijd ervan worden bij beschikking vastgesteld.

  • f.

   Bij de beschikking wordt indien van toepassing een Programma van Eisen verstrekt waarin aangegeven is aan welke vereisten de met het persoonsgebonden budget te verwerven voorziening dient te voldoen.

  • g.

   Na verzending van de beschikking wordt het persoonsgebonden budget, eventueel in delen, ter beschikking gesteld door storting op de rekening van de belanghebbende.

  • h.

   Het persoonsgebonden budget wordt bij hulp bij het huishouden na overleg van de arbeidsovereenkomst tussen aanvrager en zorgverlener ter beschikking gesteld door storting op de rekening van de belanghebbende..

2.2Budgetperiode voor persoonsgebonden budget hulpmiddelen

Het persoonsgebonden budget wordt geacht in ieder geval toereikend te zijn voor een periode overeenkomend met de normale afschrijvingstermijn die, voor zover van toepassing, geldt voor de met het persoonsgebonden budget te verwerven voorziening.

2.3Afwijzingsgronden persoonsgebonden budget

Verstrekking als persoonsgebonden budget vindt niet plaats indien:

 • a.

  op grond van aanwijzingen die tijdens het onderzoek duidelijk zijn geworden het ernstige vermoeden bestaat dat de belanghebbende problemen zal hebben met het omgaan met een persoonsgebonden budget en hiervoor geen beheerder kan worden aangewezen;

 • b.

  de belanghebbende eerder een persoonsgebonden budget is verleend op grond van deze verordening en de belanghebbende zich niet gehouden heeft aan de bij de verlening van dat eerdere persoonsgebonden budget opgelegde verplichtingen;

 • c.

  op grond van aanwijzingen, die tijdens het onderzoek duidelijk zijn geworden, het ernstige vermoeden bestaat dat de belanghebbende het persoonsgebonden budget om financiële redenen niet zal aanwenden voor de aanschaf/inzet van de voorziening;

 • d.

  indien het in de lijn der verwachtingen ligt dat de voorziening binnen de afschrijftermijn vervangen moet worden. Bijvoorbeeld wegens gezondheidsreden (progressieve aandoening) of groei bij kinderen.

2.4Algemene verplichtingen persoonsgebonden budget

Bij de verlening van het persoonsgebonden budget gelden in ieder geval de volgende verplichtingen:

 • a.

  het persoonsgebonden budget wordt uitsluitend gebruikt voor betaling van de geïndiceerde voorziening en de daarmee samenhangende kosten;

 • b.

  indien de belanghebbende een zodanig veranderend of progressief ziektebeeld heeft dient het persoonsgebonden budget ingezet te worden om een voorziening te huren.

 • c.

  indien het persoonsgebonden budget niet vastgesteld kan worden aan de hand van het kernassortiment natura voorzieningen dient de belanghebbende 2 offertes te overleggen. Indien nodig kan het college ook zelf een offerte opvragen;

 • d.

  de belanghebbende bewaart de rekening(en) en betalingsbewijs (betalingsbewijzen) van de met het persoonsgebonden budget ingekochte geïndiceerde voorziening gedurende vijf jaar of, indien de normale afschrijvingsduur langer is dan deze termijn, overeenkomstig deze langere termijn en stelt deze desgevraagd ter beschikking van het College.

2.5Controle persoonsgebonden budget

De controle van het persoonsgebonden budget vindt steekproefsgewijs plaats op de volgende wijze::

a.Bij de ontvanger van een persoonsgebonden budget wordt aan de hand van:

 • I.

  De arbeidsovereenkomst tussen belanghebbende en zorgverlener;

 • II.

  de nota/factuur van de aangeschafte voorziening;

 • III.

  een betalingsbewijs van aanschaf van de voorziening of

 • IV.

  een overzicht van de salarisadministratie met bewijsmiddelen

 • V.

  De gemeente voort een controle uit en geeft goedkeuring van de daadwerkelijk aangeschafte voorziening.

nagegaan of  het persoonsgebonden budget besteed is aan het doel waarvoor het bestemd is.

 • b.

  De verantwoording van het totale persoonsgebonden budget door de budgethouder aan het college vindt plaats:

  • I.

   voor hulp bij het huishouden: na afloop van de verstrekking dan wel na afloop van elk kalenderjaar;

  • II.

   overige voorzieningen: na realisatie of aanschaf van de voorziening waarvoor het persoonsgebonden budget is verstrekt.

 • c.

  Indien het persoonsgebonden budget anders is besteed dan bedoeld, dan behoudt het college het recht het persoonsgebonden budget geheel of gedeeltelijk terug te vorderen.

 • d.

  De verzekerde mag in een kalenderjaar maximaal € 250,00 van het voor dat jaar beschikbare persoonsgebonden budget ten behoeve van Hulp in het huishouden gebruiken voor andere betalingen dan ten behoeve van deze zorg, maar waarmee wel hulp georganiseerd wordt. De verantwoordingsplicht, bedoeld onder a., geldt niet voor dit deel van het budget.

2.6Uitbetaling persoonsgebonden budget

Bij betaling van het persoonsgebonden budget ten behoeve van Hulp bij het huishouden worden de volgende regels gehanteerd:

Het college bevoorschot de belanghebbende het verleende persoonsgebonden budget per periode van 4 weken of in een tijdseenheid dat een veelvoud is van 4 weken.

Hoofdstuk 3 Eigen bijdragen en eigen aandeel

3.1De eigen bijdrage

 • 1.

  Conform artikel 4 lid 2 van de wet houdt het college bij het bepalen van voorzieningen rekening met de capaciteit van de aanvrager om uit een oogpunt van kosten zelf in maatregelen te voorzien, waaronder het opleggen van een eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden, woonvoorzieningen en vervoersvoorzieningen.

 • 2.

  Het CAK berekent, legt op en int de eigen bijdrage. 

 • 3.

  De eigen bijdrage voor een nagelvaste woonvoorzieningen en woningaanpassing wordt over maximaal 39 perioden van vier weken geheven.

 • 4.

  Bij een roerende voorziening die in bruikleen wordt verstrekt, wordt de eigen bijdrage gedurende de looptijd van de voorziening geheven.

 • 5.

  Bij een roerende voorziening die verstrekt wordt in de vorm van een PGB, wordt de eigen bijdrage geheven overeenkomstig de technische levensduur van deze voorziening.

3.2.Maximum eigen bijdrage en eigen aandeel in de kosten

Aan de totale verschuldigde eigen bijdrage en het aandeel in de kosten van maatschappelijke ondersteuning dat bij de toekenning van persoonsgebonden budget respectievelijk een financiële tegemoetkoming of voorziening in natura voor eigen rekening blijft, zijn de volgende maxima verbonden.

 • a.

  Het bedrag dat de ongehuwde persoon jonger dan 65 jaar moet betalen bedraagt € 18,60 per vier weken, met dien verstande dat indien zijn inkomen meer bedraagt dan € 23.208,00 het bedrag van € 18,00 wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen zijn inkomen en € 23.208,00 ;

 • b.

  Het bedrag dat de ongehuwde persoon van 65 jaar of ouder moet betalen bedraagt € 18,60 per vier weken, met dien verstande dat indien zijn inkomen meer bedraagt dan € 16.257,00 het bedrag van € 18,60 wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen zijn inkomen en € 16.257,00;

 • c.

  Het bedrag dat de gehuwde personen indien een van beiden jonger is dan 65 jaar moeten betalen bedraagt € 26.60 per vier weken, met dien verstande dat indien hun gezamenlijke inkomen meer bedraagt dan € 28.733,00 het bedrag van € 26.60 wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen hun gezamenlijke inkomen en € 28.733,00 ;

 • d.

  het bedrag dat de gehuwde personen die beiden 65 jaar of ouder zijn moeten betalen bedraagt € 26.60 per vier weken, met dien verstande dat indien hun gezamenlijke inkomen meer bedraagt dan € 22.676,00 het bedrag van € 26.60 wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen hun gezamenlijke inkomen en € 22.676,00.

3.3Algemeen gebruikelijke voorzieningen

Het college stelt een lijst vast met voorzieningen die zij algemeen gebruikelijk achten. Indien iemand een inkomen heeft lager dan, de door het college vastgestelde norm van 1 x de WWB norm, worden deze voorzieningen niet als algemeen gebruikelijk gezien. Op deze voorzieningen is, in een dergelijke situatie, geen eigen bijdrage van toepassing.

Hoofdstuk 4 Individuele voorzieningen voor het voeren van een huishouden

4 AHulp bij het huishouden

4.1Categorieën hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden kan worden verstrekt in de volgende categorieën:

 • -

  Categorie 1 (hbh1): huishoudelijke werkzaamheden;

 • -

  Categorie 2 (hbh2): huishoudelijke werkzaamheden met aanvullende ondersteuning in de (ontregelde) huishouding.

4.2Hoogte persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden

De vaststelling van een persoonsgebonden budget vindt ten aanzien van hulp bij de huishouding als volgt plaats:

Tarief voor belanghebbenden met hbh1 indicatie die ondersteuning inkopen bij een professionele zorgverlener

€ 20,30 per uur*

Tarief voor belanghebbenden met hbh2 indicatie die ondersteuning inkopen bij een professionele zorgverlener

€ 25,00 per uur*

Tarief voor belanghebbenden met hbh1 of hbh2 indicatie die ondersteuning inkomen bij een niet-professionele dienstverlener (zoals familie, buren, bekenden, ed)

€ 13,38 per uur*

* Het pgb is gebaseerd op het aantal geïndiceerde uren per week vermenigvuldigd met het toepasselijk zijnde uurtarief. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met 4 in verband met vierwekelijkse betaling.

Jaarlijks per 1 januari wordt het persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden geïndexeerd op basis van de prijsindex voor de CAO lonen in de gezondheids- en welzijnszorg van het CBS.

4.3 Primaat van de algemene hulp bij het huishouden

Het primaat van de algemene hulp bij het huishouden geldt alleen voor kortdurende hulp (drie tot zes maanden) en als hier geen overwegende bezwaren tegen zijn. Hiervoor is geen eigen bijdrage verschuldigd.

4.4 Protocol Gebruikelijke Zorg

De voorschriften genoemd in Protocol gebruikelijke zorg gemeente Loon op Zand zijn bepalend voor de inzet van hulp bij het huishouden. Het Protocol maakt als bijlage 1 deel uit van dit Besluit.

4 B  Woonvoorzieningen

4.5Financiële tegemoetkoming of persoonsgebonden budget voor voorzieningen in het kader van wonen

 • 1.

  De financiële tegemoetkoming of het persoonsgebonden budget voor voorzieningen in het kader van wonen wordt bepaald op basis van de tegenwaarde van het bedrag zoals vermeld in

  • -

   het kernassortiment naturavoorzieningen dan wel

  • -

   de door het college geaccepteerde offerte.

 • 2.

  Indien de verplichting wordt opgelegd om minimaal twee offertes op te vragen, wordt (indien van toepassing) daarin opgenomen een indicatie voor de onderhoudskosten en keuringskosten gedurende de afschrijvingsduur.

 • 3.

  Een woningaanpassing wordt verstrekt in de vorm van een financiële tegemoetkoming en wordt verstrekt aan de aanvrager of de eigenaar van de woning.

4.6Persoonsgebonden budget voor aanschaf,onderhoud, reparatie en keuring van hulpmiddelen in het kader van wonen

 • 1.

  Het persoonsgebonden budget voor aanschaf, onderhoud, reparatie en keuring van hulpmiddelen in het kader van wonen is een vast bedrag voor de duur van de toegekende indicatie.

 • 2.

  In tegenstelling tot artikel 2.6 lid 1 wordt de omvang van het persoonsgebonden budget na overleg van de factuur achteraf bepaald en betaald.

 • 3.

  Geen persoonsgebonden budget wordt verstrekt ten behoeve van reparaties aan voorzieningen als gevolg van schade door schuld of nalatigheid.

4.7De financiële tegemoetkoming voor verhuis- en inrichtingskosten

 • 1.

  De hoofdbewoner van de woonruimte en/of degene die op verzoek van de gemeente de woonruimte ontruimt ontvangt een gemaximeerde vergoeding.

 • 2.

  Een financiële tegemoetkoming in de verhuis- en (her)inrichtingskosten is een gemaximeerde vergoeding van € 2.500,--

4.8Persoonsgebonden budget voor de alternatieve voorziening voor het voeren van een huishouden

Het persoonsgebonden budget voor de alternatieve voorziening voor het voeren van een huishouden wordt bepaald op basis van de tegenwaarde van het bedrag zoals vermeld in het door het College geaccepteerde offerte. Er bestaat de verplichting om minimaal twee offertes te vragen, met daarin opgenomen een indicatie voor de onderhoudskosten gedurende de afschrijvingsduur.

4.9Financiële tegemoetkoming voor tijdelijke huisvesting

 • 1.

  De financiële tegemoetkoming in de kosten van tijdelijke huisvesting is een gemaximeerde vergoeding en bedraagt:

  • a.

   de werkelijke kosten met een maximum van € 500,00 per maand, als tegemoetkoming in de kosten van het tijdelijk betrekken van zelfstandige woonruimte of het langer moeten aanhouden van de te verlaten woonruimte;

  • b.

   de werkelijke kosten met een maximum van€ 250,00 per maand ter tegemoetkoming in de kosten van het tijdelijk betrekken van een niet-zelfstandige woonruimte.

 • 2.

  De financiële tegemoetkoming wordt verleend uitsluitend voor de periode dat de aan te passen woonruimte ten gevolge van het realiseren van de woningaanpassing niet bewoond kan worden en de belanghebbende als gevolg daarvan voor dubbele woonlasten komt te staan.

 • 3.

  De financiële tegemoetkoming wordt maximaal zes maanden verstrekt of zoveel langer als nodig;

 • 4.

  De financiële tegemoetkoming wordt verstrekt aan de hoofdbewoner van de woonruimte.

4.10Financiële tegemoetkoming voor huurderving

 • 1.

  Een financiële tegemoetkoming in de kosten van huurderving kan worden vertrekt indien de verhuurder een aangepaste woning op verzoek van de gemeente beschikbaar houdt voor een persoon met beperkingen.

 • 2.

  De financiële tegemoetkoming in de kosten van huurderving is een gemaximeerde vergoeding en is gelijk aan de werkelijke kosten van de kale huur en de subsidiabele servicekosten, maar niet meer dan de maximum huurgrens op grond van de Wet op de huurtoeslag.

 • 3.

  De financiële tegemoetkoming wordt maximaal zes maanden verstrekt;

4.11   Financiële tegemoetkoming voor het bezoekbaar maken van een woning

De financiële tegemoetkoming in de kosten van het bezoekbaar maken van een woning, zoals bedoeld in artikel 4.10 lid 2 van de verordening, is een gemaximeerde vergoeding en is gelijk aan de werkelijke kosten van het bezoekbaar maken met een maximum van € 2.500,--.

4.12Financiële tegemoetkoming voor het aanpassen van een van een woning met levensduur van minder dan 5 jaar of een woning dat binnen dan 5 jaar wordt gesloopt

De financiële tegemoetkoming in de kosten van de aanpassing van een woonwagen met een levensduur of standplaats van minder dan 5 jaar, zoals bedoeld in artikel 4.14 van de verordening, is een gemaximeerde vergoeding en is gelijk aan de werkelijke kosten van de aanpassing met een maximum van € 2.500,--.

4.13   Woonvoorzieningen van niet bouwkundige of technische aard

Indien een woonvoorziening een woningsanering betreft, die noodzakelijk is in verband met CARA en/of allergische aandoeningen, of de vervanging van tapijt dat niet is geschikt voor rolstoelgebruik, kan een financiële tegemoetkoming worden vertrekt als gemaximeerde vergoeding en berekend op de wijze zoals aangegeven onder A en B.

A

Bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding wordt rekening gehouden met de een reguliere afschrijftermijn van 8 jaar op de bestaande stoffering. Als de bestaande stoffering volgens deze afschrijftermijn aan vervanging toe zou zijn (dus ouder dan 8 jaar), dan wordt er geen vergoeding verstrekt. Het vervangen van de stoffering kan na 8 jaar immers als algemeen gebruikelijk worden beschouwd. Indien de bestaande stoffering niet ouder is dan 8 jaar, kunnen de kosten (gedeeltelijk) worden vergoed:

 • a.

  leeftijd tot 2 jaar:       100 % van de maximale vergoeding

 • b.

  leeftijd tot 4 jaar:       75 % van de maximale vergoeding

 • c.

  leeftijd tot 6 jaar:       50 % van de maximale vergoeding

 • d.

  leeftijd tot 8 jaar:       25 % van de maximale vergoeding

 • e.

  leeftijd > 8 jaar:        geen vergoeding

Het vervangen van de stoffering beperkt zich tot de de woon- en slaapkamer.

B.

Te vervangen

Maximale financiële tegemoetkoming

Per

Vloerbedekking - laminaat

€ 15,00*

M2

Gordijnen

€ 13,00*

Meter (140 cm breed)

Maakloon gordijnen

€ 8,60*

Baan

* Bron: Nibud prijzengids

4.14Terugbetaling bij verkoop

De in artikel 4.12 van de verordening genoemde regels worden als volgt nader omschreven:

 • a.

  Terugbetaling bij verkoop is van toepassing als de woonvoorziening gerealiseerd is in de vorm van uitbreiding van de woning door een aan- op- of bijbouw al dan niet gepaard gaande met verwerving van de voor de bouw benodigde grond.

 • b.

  Het te restitueren bedrag bedraagt 100 procent van de aanpassingskosten in het eerste jaar. In de daarom volgende jaren volgt een afschrijving van 10% per jaar. Na 10 jaar is belanghebbende geen restitutie meer verschuldigd.,

Hoofdstuk 5 Individuele voorzieningen voor het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel

5.1 Persoonsgebonden budget voor individuele vervoersvoorzieningen

 • 1.

  Het persoonsgebonden budget voor individuele vervoersvoorzieningen, zoals bedoeld in artikel 5.1 onder b van de verordening wordt bepaald op basis van de tegenwaarde van het bedrag zoals vermeld in

  • -

   het kernassortiment naturavoorzieningen dan wel

  • -

   de door het college geaccepteerde offerte.

 • 2.

  Indien de verplichting wordt opgelegd om minimaal twee offertes op te vragen, wordt (indien van toepassing) daarin opgenomen een indicatie voor de wettelijk verplichte W.A.-verzekering, de onderhouds- en reparatiekosten gedurende de afschrijvingsduur.

 • 3.

  In tegenstelling tot artikel 2.6 worden de kosten van de W.A.-verzekering en/of het bedrag voor onderhoud en reparatie voor het eerste jaar meteen betaalbaar gesteld bij de toekenning van het persoonsgebonden budget. De kosten van de W.A.-verzekering en/of het bedrag voor onderhoud en reparatie voor elk volgend jaar worden betaalbaar gesteld in de maand voorafgaande aan het nieuwe jaar.

5.2Financiële tegemoetkoming overige individuele vervoerskosten

De financiële tegemoetkoming voor overige individuele vervoerskosten is een gemaximeerde vergoeding en bedraagt per jaar:

 • a.

  voor gebruik van een (eigen) auto: € 1045,20

 • b.

  voor gebruik van een taxi: € 1045,20

 • c.

  voor gebruik van een rolstoeltaxi: € 1569,95

 • d.

  voor gebruikskosten bruikleenauto: € 676,62

Hoofdstuk 6. Individuele voorzieningen voor het verplaatsen in en rond de woning

6.1Rolstoelvoorziening

 • 1.

  Het persoonsgebonden budget voor rolstoelvoorzieningen wordt bepaald op basis van de tegenwaarde van het bedrag zoals vermeld in

  • -

   het kernassortiment naturavoorzieningen dan wel

  • -

   de door het college geaccepteerde offerte.

 • 2.

  Indien de verplichting wordt opgelegd om minimaal twee offertes op te vragen, wordt (indien van toepassing) daarin opgenomen een indicatie voor de wettelijk verplichte W.A.-verzekering, de onderhouds- en reparatiekosten gedurende de afschrijvingsduur.

 • 3.

  In tegenstelling tot artikel 2.6 worden de kosten van de W.A.-verzekering en/of het bedrag voor onderhoud en reparatie voor het eerste jaar meteen betaalbaar gesteld bij de toekenning van het persoonsgebonden budget. De kosten van de W.A.-verzekering en/of het bedrag voor onderhoud en reparatie voor elk volgend jaar worden betaalbaar gesteld in de maand voorafgaande aan het nieuwe jaar.

6.2Persoonsgebonden budget voor de alternatieve voorziening voor het verplaatsen in de rond de woning

Het persoonsgebonden budget voor de alternatieve voorziening voor het verplaatsen in en rond de woning wordt bepaald op basis van de tegenwaarde van het bedrag zoals vermeld in het door het college geaccepteerde offerte. Er bestaat de verplichting om minimaal twee offertes te vragen, met daarin opgenomen een indicatie voor de onderhoudskosten gedurende de afschrijvingsduur.

Hoofdstuk 7 Individuele voorzieningen voor het ontmoeten van medemensen en het aangaan van sociale verbanden

7.1 Financiële tegemoetkoming voor individuele sportvoorziening

 • 1.

  Voor een sportvoorziening, zoals bedoeld in artikel 7.3 van de verordening, wordt uitsluitend als een gemaximeerde vergoeding te besteden aan één sport verstrekt.

 • 2.

  De hoogte van deze vergoeding is gelijk aan de werkelijke kosten van de sportvoorziening tot een maximum van € 2.838,22  welk bedrag bedoeld is als tegemoetkoming in aanschaf, onderhoud en reparatie van een sportvoorziening voor een periode van drie jaar.

 • 3.

  Als de belanghebbende nog steeds actief lid van een sportvereniging is, kan aansluitend aan de in het tweede lid bedoelde periode van drie jaar jaarlijks een gemaximeerde vergoeding worden verstrekt van € 410,00 voor aanpassing, verzekering, onderhoud en reparatie van de sportvoorziening.

 • 4.

  De werkelijke kosten van de sportvoorziening worden bepaald op basis van de tegenwaarde van het bedrag zoals vermeld in het door het College geaccepteerde offerte. Er bestaat de verplichting om minimaal twee offertes te vragen, met daarin opgenomen een indicatie voor de onderhouds- en reparatiekosten gedurende de afschrijvingsduur.

7.2Persoonsgebonden budget voor de alternatieve voorziening voor het ontmoeten van medemensen en het aangaan van sociale verbanden

Het persoonsgebonden budget voor de alternatieve voorziening voor het ontmoeten van medemensen en het aangaan van sociale verbanden, zoals bedoeld in artikel 7.5 van de verordening, wordt bepaald op basis van de tegenwaarde van het bedrag zoals vermeld in het door het College geaccepteerde offerte. Er bestaat de verplichting om minimaal twee offertes te vragen, met (indien van toepassing) daarin opgenomen een indicatie voor de onderhoudskosten gedurende de afschrijvingsduur.

7.3 Training

Bij het verstrekken van een vervoersvoorziening of elektrische rolstoel kunnen, als het college dit noodzakelijk acht, de kosten van maximaal 3 training voor een financiële tegemoetkoming in aanmerking komen.

Hoofdstuk 8 Overige bepalingen

8.1 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit kan worden aangehaald als: "Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand". Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013

 • 2.

  Hiermee komt het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2012te vervallen.