Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoon gegevens gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNuenen, Gerwen en Nederwetten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke basisadministratie persoon gegevens gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten 2010
CiteertitelVerordening gemeentelijke basisadministratie persoon gegevens gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke basisadministratie persoongegevens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-201001-01-2014Nieuwe regeling

15-12-2010

Rond de Linde, 23-12-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoon gegevens gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten 2010

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten 2010

 

De raad van de gemeente Nuenen c.a.;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 november 2010;

 

gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en op de Wet bescherming persoonsgegevens;

Onderwerp

B E S L U I T :

vast te stellen de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten 2010

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Wet GBA: Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • b.

  Besluit: het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 • c.

  verordening GBA: de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • d.

  GBA: de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • e.

  basisadministratie: de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over de bevolking van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten als bedoeld in artikel 2 van de wet;

 • f.

  basisregistratie personen: de basisadministratie aangevuld met de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over personen die niet behoren tot de bevolking van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten;

 • g.

  GBA-V: de verstrekkingsvoorziening als bedoeld in artikel 66a van het Besluit;

 • h.

  verantwoordelijke: het college van burgemeester en wethouders;

 • i.

  beheerder: degene die op grond van de Beheerregeling GBA is aangewezen als beheerder en die namens de verantwoordelijke is belast met de dagelijkse zorg voor de basisregistratie personen en het beheer van het autorisatiebesluit;

 • j.

  autorisatiebesluit: een besluit als bedoeld in artikel 91, eerste lid, van de wet betreffende de systematische verstrekking van persoonsgegevens uit de GBA-V of uit de basisadministraties van andere gemeenten;

 • k.

  bewerker: degene die, niet werkzaam binnen de gemeentelijke organisatie, het gehele of gedeeltelijke geautomatiseerde systeem onder zich heeft waarmee de GBA wordt gevoerd;

 • l.

  ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de Wet GBA in de GBA van de gemeente is opgenomen;

 • m.

  geregistreerde: degene die niet behoort tot de bevolking van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten en over wie de verantwoordelijke de in artikel 4a genoemde persoonsgegevens heeft opgenomen in de basisregistratie personen;

 • n.

  afnemer: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht ;

 • o.

  binnengemeentelijke afnemer: binnengemeentelijke afnemer als bedoeld in artikel 1 van de Wet GBA ;

 • p.

  derde: elke andere persoon, instelling of rechtspersoon dan een afnemer en de ingeschrevene;

 • q.

  vrije derde: een derde als bedoeld in artikel 100 van de wet;

 • r.

  authentiek gegeven: een in de basisregistratie personen opgenomen gegeven dat op grond van artikel 3a van de wet als authentiek wordt aangemerkt.

Artikel 2 Verantwoordelijkheid en beheer

 • 1.

  beheerder van de basisregistratie personen en het autorisatiebesluit is de functionaris die daarvoor krachtens besluit van de verantwoordelijke wordt aangewezen;

 • 2.

  bewerker van de GBA is de gemeente Son en Breugel.

Artikel 3 Verbanden met andere gemeentelijke registraties

Op grond van artikel 96 van de Wet GBA, met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens, worden authentieke gegevens verstrekt aan de afdelingen opgenomen in bijlage A bij deze verordening. De verwerkingen worden beheerd door het hoofd van de afdeling Publiekszaken. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd wijzigingen aan te brengen in bijlage A.

Artikel 4 Doel van de basisregistratie personen

De basisregistratie personen heeft tot doel:

 • 1.

  de krachtens een besluit van de verantwoordelijke aangewezen binnengemeentelijke afnemers te voorzien van gegevens ter vervulling van hun taken, zodanig dat deze afnemers kunnen voldoen aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 3b en 62 van de wet;

 • 2.

  de krachtens een besluit van de verantwoordelijke aangewezen derden te voorzien van gegevens;

 • 3.

  een ingeschrevene en een geregistreerde van hem betreffende gegevens te voorzien;

 • 4.

  gegevens te leveren ten hoeve van wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 4a categorieën van personen over wie gegevens worden verwerkt

In de basisregistratie personen worden gegevens verwerkt over ingeschrevenen en geregistreerden.

Artikel 5 Rechtstreeks toegang tot de GBA

Rechtstreeks toegang tot de GBA hebben:

 • 1.

  de beheerder;

 • 2.

  de door de beheerder aangewezen ambtenaren die werkzaam zijn bij het cluster Bevolking van de afdeling Publiekszaken;

 • 3.

  de bewerker en medewerkers, voorzover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de bewerker en de gemeente;

 • 4.

  met inachtneming van artikel 88 en 89 Wet GBA de in Bijlage A opgenomen binnengemeentelijke afnemers.

   

Artikel 6 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen en toegang tot de GBA-V

 • 1.

  De verantwoordelijke regelt de systematische verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisregistratie alsmede de verbanden tussen de basisregistratie en andere gegevensverzamelingen van de gemeente;

 • 2.

  De verantwoordelijke regelt de verstrekking van de authentieke gegevens uit de basisadministratie aan binnengemeentelijke afnemers als gevolg van het verplichte gebruik op grond van artikel 3b van de wet;

 • 3.

  De verantwoordelijke regelt de toegang tot de GBA-V van de binnengemeentelijke afnemers die daartoe op grond van het autorisatiebesluit zijn geautoriseerd voor de in het autorisatiebesluit genoemde publiekrechtelijke taken.

Artikel 7 Verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben en de gegevens die worden verstrekt

Met inachtneming van artikel 88 en 89 Wet GBA worden aan de afdeling Sociale Zaken en Welzijn de volgende gegevens systematisch verstrekt:

 • -

  overlijdens en vestigingen ten behoeve van de Wet inburgering nieuwkomers

 • -

  overlijdens ten behoeve van de Uitkeringenadministratie

 

Artikel 8 Overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden verstrekt

Met inachtneming van artikel 100, tweede lid Wet GBA kunnen, in andere gevallen dan bedoeld in artikel 98 en 99 Wet GBA, aan de in bijlage B opgenomen instanties op verzoek gegevens worden verstrekt, voorzover de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd wijzigingen aan te brengen in bijlage B.

 

Artikel 9 Terugmeldplicht

 • 1.

  Een binnengemeentelijke afnemer die gerede twijfel heeft over de juistheid van een authentiek gegeven dat hij verstrekt heeft gekregen uit de basisregistratie, doet hiervan mededeling aan de verantwoordelijke.

 • 2.

  De verantwoordelijke regelt de wijze waarop de mededelingen worden gedaan.

 • 3.

  De verantwoordelijke regelt de wijze waarop de kennisgeving aan de binnengemeentelijke afnemer naar aanleiding van een terugmelding wordt gedaan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 62 van de wet GBA en de artikelen 62 en 63 van het besluit Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 

Artikel 10 Beveiliging

De beheerder treft ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging de maatregelen als vermeld in het krachtens het Logisch Ontwerp vastgestelde beveiligingsplan.

 

Artikel 11 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten 2010.

 • 3.

  De verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van 28 mei 2009 wordt ingetrokken.

Bijlage A behorende bij de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten 2012

Verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers

art. 96 Wet GBA

 

Gemeente onderdeel

op grond van

welke gegevens

op welke wijze

BEDRIJFSVOERING

 

 

 

Afd. Bedrijfsvoering,

juiste bedrijfsvoering financiële administratie

Invorderingswet 1990

Algemene wet rijks­be­las­­tingen, Gemeentewet, belastingverordeningen

Wet Onroerende Zaken

Applicatiebeheer Basis­registratie,

Kadaster­administratie

naamsgegevens

adresgegevens

historische adresgegevens

overlijdensgegevens

verwijsgegevens

historische bewoning pand

 

raadplegen

Financiële administratie

juiste bedrijfsvoering financiële administratie

Invorderingswet 1990

Algemene wet rijks­be­las­­tingen, Gemeentewet, belastingverordeningen,

 

naamsgegevens

adresgegevens

historische adresgegevens

huwelijksgegevens

oudergegevens

overlijdensgegevens

kindgegevens

verwijsgegevens

gezinssamenstelling

raadplegen

+

basisregistratie

I&A

Applicatiebeheer, systeembeheer

 

naamsgegevens

adresgegevens

historische adresgegevens

huwelijksgegevens

oudergegevens

overlijdensgegevens

kindgegevens

verwijsgegevens

historische bewoning pand

gezinssamenstelling

raadplegen

Vastgoed-WOZ

Wet Onroerende Zaken,

Kadaster­administratie

naamsgegevens

adresgegevens

historische adresgegevens

huwelijksgegevens

oudergegevens

overlijdensgegevens

kindgegevens

verwijsgegevens

historische bewoning pand

gezinssamenstelling

 

Raadplegen

+

basisregistratie

 

Sociale Zaken en Welzijn

 

 

 

Cluster Sociale voorzieningen, consulenten ABW +

kwaliteitsmedewerkers +

administratie ABW

Wet werk en bijstand,

Vreemdelingenwet

Inburgeringswet,

Wet IOAW, Wet IOAZ

Wet Sociale Werkvoorzie­ning, Gemeentelijk Minimabeleid, WIN, BZ, WMO

naamsgegevens

adresgegevens

historische adresgegevens

huwelijksgegevens

oudergegevens

overlijdensgegevens

kindgegevens

nationaliteitsgegevens

verblijfstitel

verwijsgegevens

gerelateerden

historische bewoning pand

gezinssamenstelling

raadplegen

+

uidraai overlijdens, vestigingen en jeugd van 0-23 jaar

+

basisregistratie

Cluster Welzijn

Leerplichtwet, verordening leerlingenvervoer

naamsgegevens

adresgegevens

historische adresgegevens

huwelijksgegevens

oudergegevens

overlijdensgegevens

kindgegevens

nationaliteitsgegevens

verblijfstitel

gerelateerden

verwijsgegevens

gezinssamenstelling

Raadplegen

+

basisregistratie

Cluster Sociale voorzieningen, servicepunt

Gemeentewet, Verordening welzijnsactiviteiten

naamsgegevens

adresgegevens

historische adresgegevens

huwelijksgegevens

oudergegevens

overlijdensgegevens

kindgegevens

nationaliteitsgegevens

verblijfstitel

gerelateerden

verwijsgegevens

gezinssamenstelling

raadplegen

Openbare werken

 

 

 

Openbare werken

Wet milieubeheer, onderdeel afvalstoffen

naamsgegevens

adresgegevens

 

raadplegen

Binnendienst

Bijhouden Grootschalige Basiskaart Nuenen,

APV, Bijzondere wetten, Drank en Horeca wetgeving

naamsgegevens

adresgegevens

 

raadplegen

Publiekszaken

 

 

 

Afdelingshoofd

GBA

Vreemdelingenwet

Verkiezingen

Persoonsdocumentatie

naamsgegevens

adresgegevens

historische adresgegevens

huwelijksgegevens

oudergegevens

overlijdensgegevens

kindgegevens

nationaliteitsgegevens

verblijfstitel

verwijsgegevens

gerelateerden

historische bewoning pand

gezinssamenstelling

raadplegen

Cluster Bevolking

GBA

Vreemdelingenwet

Verkiezingen

Persoonsdocumentatie

naamsgegevens

adresgegevens

historische adresgegevens

huwelijksgegevens

oudergegevens

overlijdensgegevens

kindgegevens

nationaliteitsgegevens

verblijfstitel

gerelateerden

verwijsgegevens

gezinssamenstelling

raadplegen

Balie WOR

Klachten en meldingen

naamsgegevens

adresgegevens

historische adresgegevens

overlijdens

verwijsgegevens

historische pandgegevens

raadplegen

Cluster Belastingen

Algemene wet Rijksbelastingen

WOZ-OZB

Belastingverordeningen

Invorderingswet

naamsgegevens

adresgegevens

historische adresgegevens

huwelijksgegevens

oudergegevens

overlijdensgegevens

kindgegevens

nationaliteitsgegevens

verblijfstitel

gerelateerden

verwijsgegevens

gezinssamenstelling

raadplegen

+

basisregistratie

Ontwikkeling/Hand-having

 

 

 

Cluster Ontwikkeling

volkshuisvesting, juiste bedrijfsvoering

ontsluiting bouwvergun­ningen (archief)

ruimtelijke ordening buiten­gebied + binnengebied, juiste bedrijfsvoering

Flora- en faunawet, Woningwet

naamgegevens

adresgegevens

historische adresgegevens

huwelijksgegevens

oudergegevens

overlijdensgegevens

verwijsgegevens

raadplegen

Cluster Handhaving

activiteiten handhaving,

juiste bedrijfsvoering

naamsgegevens

adresgegevens

historische adresgegevens

huwelijksgegevens

oudergegevens

overlijdensgegevens

raadplegen

Cluster Bouwzaken

juiste bedrijfsvoering

naamsgegevens

adresgegevens

historische adresgegevens

huwelijksgegevens

oudergegevens

overlijdensgegevens

raadplegen

Staf

 

 

 

Voorlichting/Communi-catie

Jubilarissen, Koninklijke onderscheidingen,

naamsgegevens

adresgegevens

huwelijksgegevens

nationaliteitsgegevens

 

Uitdraai

 

Bijlage B behorende bij de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten 2012

Schema voor schriftelijke verzoeken om gegevensverstrekking uit de GBA

 

Geactualiseerd door een werkgroep uit de NVVB-adviescommissie Identiteiten & Producten

 

Waarom dit schema?

Collega’s Burgerzaken in het land willen weten waar ze aan toe zijn (wat ze wel en niet mogen of kunnen) wanneer hen schriftelijk het verzoek wordt

gedaan om op papier gegevens uit de GBA te verstrekken. De NVVB-adviescommissie Identiteiten & Producten (I&P) onderhoudt het schema dat de voormalige commissie Persoonsinformatie & Privacy (PIP) heeft gemaakt om een makkelijk toegankelijke handreiking te hebben voor de medewerker

Burgerzaken die tot taak heeft de incidentele GBA-verstrekkingen op papier te verzorgen. Het is vaak een lastige materie waarbij systematisch moet

worden nagegaan wie wat vraagt en waarom en of er vervolgens een basis is om aan die vraag tegemoet te komen.

 

Voor een deel kan de beoordeling van een verzoek om GBA-gegevens plaatsvinden op basis van de GBA-wetgeving. Maar in een behoorlijk aantal situaties is het gemeentelijk informatiebeleid bepalend voor de vraag of gegevens al dan niet mogen worden verstrekt. Ook het wel of niet heffen van leges kan onderwerp zijn van gemeentelijk beleid.

 

Het schema voor de schriftelijke verzoeken om papieren gegevensverstrekking geeft geen limitatieve opsomming van alle mogelijke aanvragers en verstrekkingen. Op grond van ervaringen in de alledaagse praktijk menen de werkgroepleden en de commissie I&P dat met dit schema een groot aantal vragen kan worden beantwoord waarmee medewerkers Burgerzaken in hun werk regelmatig te maken krijgen.

 

Toelichting op de verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten 2010

ALGEMEEN

 

Vanaf 1 april 2007 is de wet GBA gewijzigd en ging het formele traject in waarin de GBA dé basisregistratie personen is voor de overheid. Vanaf 1 januari 2010 moeten alle overheidsorganen die persoonsgegevens verwerken, deze gegevens betrekken uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Burgers hebben dan recht van eenmalige gegevensverstrekking. Dat wil zeggen dat de burger in het contact met de overheid de van hem in de basisadministratie bekende authentieke gegevens niet meer opnieuw hoeft te verstrekken.

 

De gemeente heeft inmiddels de GBA als basisregistratie ingevoerd en moet de GBA verordening daaraan aanpassen.

 

Voor de binnengemeentelijke verstrekking van GBA-gegevens dient een verordening aanwezig te zijn. Deze verordening bevat ook een voorziening voor de verstrekking aan zogenaamde vrije derden, bedoeld in artikel 100 van de wet GBA.

 

Door deze verordening te bewerken conform het gemeentelijke privacybeleid betreffende de GBA als basisregistratie voldoet de gemeente aan de vereisten zoals gesteld in de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Bij het opstellen van deze verordening is uitgegaan van de aanpassingswet WBP (Stb. 2001, 180) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Stb. 2000, 302).

Hieronder volgt nog een artikelsgewijze toelichting. De verordening bestaat uit een aantal onderdelen. Allereerst zijn er algemene bepalingen (artikel 1 tot en met 3) die gelden voor de GBA. Vervolgens worden de vereisten van de aanpassingswet Wbp uitgewerkt voor de Wet GBA (artikel 4 tot en met 6). Daarin worden alleen zaken geregeld waartoe de Wet GBA verplicht.

 

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit artikel worden de begripsbepalingen uitgewerkt.

Artikel 2 Verantwoordelijkheid en beheer

Het hoofd van de afdeling Publiekszaken is belast met de dagelijkse zorg over de GBA. In de beheerregeling is aangegeven wie beheerder is. Zo'n regeling moet er zijn op grond van artikel 14 van de Wet GBA. De Wet GBA wijst in artikel 2 het college van burgemeester en wethouders aan als verantwoordelijke van de basisadministratie. Opneming van die verantwoordelijkheid in de verordening is daarom op zichzelf niet nodig. Wel is het noodzakelijk de verantwoordelijkheid en het beheer van de basisregistratie personen, als overkoepelende voorziening waarvan de basisadministratie deel uitmaakt, te beleggen. Burgemeester en wethouders wijzen de beheerder van de basisregistratie personen aan. Het derde lid is alleen van belang wanneer gebruik wordt gemaakt van de bewerkersconstructie die op grond van de Wet GBA is toegestaan. Hiervoor is een machtiging nodig van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De afspraken hierover zijn vastgelegd in de bewerkersovereenkomst.

Artikel 3 Verbanden met andere registraties

Op grond van dit artikel vindt verstrekking van persoonsgegevens uit de GBA aan andere binnengemeentelijke afdelingen plaats. Het aanleggen van verbanden hangt samen met het gemeentelijk informatiebeleid. De Wet GBA verplicht tot het benoemen van de verbanden die in de gemeente zijn aangelegd tussen de verschillende administraties. In de gemeente Nuenen c.a. is voor de verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers een aparte applicatie, een Gegevensmakelaar, tot stand gebracht. Vanuit de gemeentelijke basisadministratie wordt deze database gevuld. Een groot aantal gemeentelijke afdelingen kan hieruit gegevens betrekken die zij nodig hebben voor hun taak. Het betrekken van gegevens uit de basisregistratie geschiedt rechtstreeks, danwel door middel van een speciaal voor elke afdeling ontworpen automatiseringspakket. Deze pakketten zijn zodanig ontworpen dat niet meer gegevens onttrokken kunnen worden aan de basisregistratie dan die waarop de betreffende afdeling recht heeft op grond van haar taak. Het college is bevoegd om hierin wijzigingen aan te brengen.

In artikel 5 tot en met 8 wordt de rechtstreekse toegang tot de GBA inzichtelijk gemaakt, aan wie gegevens binnengemeentelijk worden verstrekt, onder welke voorwaarden gegevens worden verstrekt aan vrije derden en wie die vrije derden zijn.

Artikel 5 Rechtstreekse toegang tot de GBA

Rechtstreekse toegang wil zeggen: het via een 'on line verbinding' kunnen raadplegen of muteren van gegevens, zonder tussenkomst van anderen. Onderdeel 1 en 2 regelen de toegang van de beheerder en de ambtenaren van cluster Bevolking tot de GBA. Onderdeel 3 is alleen nodig als de gemeente gebruikmaakt van een bewerker. Onderdeel 4 regelt de toegang, het doel van de toegang en welke gegevens beschikbaar zijn voor binnengemeentelijke afnemers. Nog steeds geldt dat buitengemeentelijke afnemers en derden geen rechtstreekse toegang mogen hebben tot de GBA. Ze komen dan ook niet voor in deze verordening. Bijzondere aandacht is nodig voor een autorisatiestructuur voor het binnengemeentelijk gebruik van de GBA. Ook voor binnengemeentelijke afnemers gelden de eisen van de Wet GBA.1 De GBA-applicatie moet voorzieningen bevatten om gegevens en functies af te schermen. In verband met de problematiek van geheime afnemersindicaties is inmiddels een regeling getroffen voor toegang van medewerkers van de afdeling Burgerzaken tot het toepassingssysteem.2

 

1 Artikel 88 en 89 Wet GBA.

2 Artikel 68i Besluit GBA.

Artikel 6 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen en toegang tot de GBA-V

De gemeente vervult de rol van decentraal beheerder van persoonsgegevens over personen die zij tot haar eigen bevolking rekent en dient afnemers, zowel binnen als buiten de gemeente van persoonsgegevens te voorzien. Daarnaast is de gemeente zelf ook afnemer van persoonsgegevens over personen die niet tot haar inwoners worden gerekend.

De gegevens van deze personen dienen afkomstig te zijn uit de basisadministraties van de andere gemeenten of uit de centrale administratie (GBA-V) die in beheer is bij de rijksoverheid. De wetgever verplicht de gemeente om in ieder geval de systematische verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers, de bestandskoppelingen en de rechtstreekse raadplegingen van de eigen GBA in een verordening te regelen. Ook de verstrekkingen aan de zogenaamde vrije derden dient bij of krachtens een verordening te worden geregeld. Deze verordening voorziet daarin en daarmee voldoet de gemeenten aan de vereisten zoals gesteld in de Wet GBA.

Naast deze verplichtingen uit de wet GBA is het noodzakelijk ook de verantwoordelijkheid voor en het beheer van de persoonsgegevens die afkomstig zijn uit andere gemeenten of uit de GBA-V te regelen. Deze gegevens worden binnen onze gemeente opgeslagen en onderhouden in een centraal bestand en vandaar uit gedistribueerd naar de binnengemeentelijke afnemers. Op dit deel van de persoonsinformatiehuishouding is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

Artikel 7 Verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers

Aan binnengemeentelijke afnemers worden 'systematisch' gegevens verstrekt zonder hen rechtstreekse toegang tot de GBA te geven. Het betreft hier periodieke selecties. Deze verstrekkingen zijn inzichtelijk gemaakt in de verordening. Ook hiervoor gelden de vereisten van de Wet GBA.3 Voor verstrekkingen op papier is al een voorziening getroffen in de Wet GBA.4

 

3 Artikel 88 en 89 Wet GBA.

4 Artikel 88, eerste lid, Wet GBA.

Artikel 8 Overige verstrekkingen

In dit artikel worden de verstrekkingen op grond van artikel 100 Wet GBA geregeld. Het college is bevoegd hierin wijzigingen aan te brengen. Dat zijn de verstrekkingen aan 'vrije derden'. Hier mogen alleen derden worden opgenomen en gegevens aan hen worden verstrekt als wordt voldaan aan de eisen die artikel 100 Wet GBA stelt. Deze voorwaarden zijn:

 • -

  Er mogen geen gegevens worden verstrekt aan rechtspersonen met winstoogmerk, met andere woorden: commerciële instellingen.

 • -

  In de gemeentelijke verordening moet per (categorie) vrije derde(n) het doel van de verstrekking worden aangegeven.

 • -

  Verstrekkingen kunnen alleen plaatsvinden voorzover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de betrokkene dan wel van de rechten of vrijheden van anderen.

 • -

  Nagegaan moet worden of de verstrekking gerechtvaardigd is door een dringende maatschappelijke behoefte en in verhouding staat tot het doel waarvoor de gegevens worden gevraagd. Dit doel moet niet op een minder ingrijpende wijze te bereiken zijn.

 • -

  Elke verstrekking moet worden getoetst op proportionaliteit en subsidiariteit.

 • -

  Bij verstrekkingen aan organisaties buiten de Europese Unie moet men nagaan of het beschermingsniveau voor verwerking passend is. Of landen een passend beschermingsniveau bieden, kan worden nagevraagd bij het Cbp.

 • -

  Wanneer gegevens worden verstrekt aan particulieren, ten behoeve van een persoonlijk niet-commercieel belang, is eerst de uitdrukkelijke toestemming van de ingeschrevene vereist.

Alleen de volgende gegevens mogen worden verstrekt: 'algemene en verwijsgegevens over de naam, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de gemeente van inschrijving, de geboortedatum en de datum van overlijden'.5

5 Artikel 100, tweede lid, Wet GBA.

Artikel 9 Terugmeldplicht

Een goede adequate behandeling van een terugmelding is van groot belang voor de kwaliteit van de GBA. Overeenkomstig artikel 62, vierde lid, van de wet GBA geeft deze verordening onder andere nadere regels omtrent de terugmelding door de binnengemeentelijke afnemers aan de GBA en nadere regels omtrent de kennisgeving door de verantwoordelijke aan de binnengemeentelijke afnemer naar aanleiding van een terugmelding.

Artikel 10 Beveiliging

De gemeente Nuenen c.a. heeft een beveiligingsplan geschreven. Voor de GBA voldoet dit beveiligingsplan in ieder geval aan de eisen die Het Logisch Ontwerp stelt.6 Artikel 31 Besluit GBA stelt dat er voldoende voorzieningen van technische en organisatorische aard getroffen moeten zijn ter beveiliging van de in de GBA vermelde gegevens tegen verlies of aantasting van deze gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van deze gegevens. Het daarin gestelde is uitgesplitst in de volgende aandachtsgebieden:

 • -

  Het systeem dan wel de methode voor het ontwikkelen, uitvoeren, meten dan wel controleren en bijsturen van beveiligingsmaatregelen;

 • -

  De maatregelen van technische aard om verlies, aantasting en onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van deze gegevens te voorkomen;

 • -

  De maatregelen van organisatorische aard om verlies, aantasting en onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van deze gegevens te voorkomen.

Artikel 53 Besluit GBA is van toepassing indien een gemeente gebruik maakt van een bewerker. In dat geval geldt:

 • -

  dat er een systeem aanwezig is ter waarborging voor de gemeente

 • -

  dat de bewerker voldoet aan het gestelde in en krachtens artikel 53 Besluit GBA.

Als laatste geldt in het kader van beveiliging nog wat in paragraaf 7.3.5 staat:

-het transport van alternatieve media met GBA-berichten moet voldoen aan de geldende eisen.

 

6 Zie hiervoor de paragraaf 7.3.3 en 7.3.5 van het LO GBA.