Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Nota Parkeernormen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNota Parkeernormen
CiteertitelNota Parkeernormen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, volkshuisvesting en woningbouw
Externe bijlageNota Parkeernormen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-07-201422-08-201326-03-2015Overgangsregeling

16-07-2013

Gemeentepagina, 30-07-2014

Z-13-19826
22-08-201331-07-2014Nieuwe regeling

16-07-2013

Kijk op Bodegraven en Kijk op Reeuwijk, 31-07-2013

Z-13-19826

Tekst van de regeling

Intitulé

Nota Parkeernormen

Deze publicatie wordt niet als webpagina beschikbaar gesteld, u kunt de authentieke versie (pdf) downloaden.

Overgangsregeling Nota Parkeernormen

Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk hebben op 16 juli 2013 beleidsregels voor parkeren vastgesteld: de ‘Nota parkeernormen’. Deze beleidsregels zijn in werking getreden op donderdag 22 augustus 2013.

 

In de ‘Nota parkeernormen’ zijn parkeernormen opgenomen voor ruimtelijke ontwikkelingen zoals het bouwen van woningen, kantoren of bijvoorbeeld het veranderen van het gebruik van een bestaand pand. Abusievelijk is in de Nota Parkeernormen niet de door het college vastgestelde overgangsregeling opgenomen. De overgangsregeling in de Nota Parkeernormen luidt als volgt:

 

De Nota Parkeernormen geldt niet voor schriftelijke verzoeken en aanvragen die zijn ingediend voor de datum van inwerkingtreding van de Nota Parkeernormen, te weten 22 augustus 2013. Onder verzoeken/aanvragen wordt mede verstaan de ter visielegging van een ontwerpbestemmingsplan of tussen de gemeente en initiatiefnemers gemaakte schriftelijke afspraken of schriftelijke overeenkomsten waarin parkeernormen zijn vastgelegd over ruimtelijke ontwikkelingen. Dit voor zover de daarin genoemde parkeernormen afwijken van de normen zoals vastgelegd in onderhavige parkeernota.