Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schouwen-Duiveland

Voorschriften voor het aanbrengen van grafbedekking, grafkelders en voor het plaatsen van losse voorwerpen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchouwen-Duiveland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVoorschriften voor het aanbrengen van grafbedekking, grafkelders en voor het plaatsen van losse voorwerpen
CiteertitelVoorschriften gemeentelijke begraafplaatsen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2011

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2011Nieuwe regeling

05-04-2011

Wereldregio, 08-04-11

05-04-2011/A9

Tekst van de regeling

Intitulé

Voorschriften voor het aanbrengen van grafbedekking, grafkelders en voor het plaatsen van losse voorwerpen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland;

gelet op artikel 6 lid 3 en 16 lid 6 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Schouwen-Duiveland 2011;

besluit vast te stellen:

Voorschriften voor het aanbrengen van grafbedekking, grafkelders en voor het plaatsen van losse voorwerpen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  De in artikel 1 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2011 genoemde begripsomschrijvingen zijn ook voor deze voorschriften van toepassing.

 • 2.

  Waar in deze voorschriften sprake is van de Beheersverordening, wordt daarmee bedoeld de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2011.

Artikel 2 Afmeting van graven en urnenplaatsen

 • 1.

  De afmeting van de graven bedraagt 2.20 m. x 1.20 m.

 • 2.

  De afmeting van de urnenplaatsen bedraagt 1.00 m. x 1.00 m.

 • 3.

  De afmeting van de kindergraven bedraagt maximaal 2.20 m. x 1.20m.

Artikel 3 Indeling en uitgifte graven op de begraafplaats

3.1 Dubbele graven

 • 1.

  De algemene dubbele graven zijn graven, uitgegeven voor de tijd van het lopende kalenderjaar en de volgende 14 jaren, bestemd voor het boven elkaar begraven van ten hoogste twee lijken.

 • 2.

  De particuliere dubbele graven zijn graven, uitgegeven voor de tijd van het lopende kalenderjaar en de volgende 29 jaren, bestemd voor het boven of naast elkaar begraven van ten hoogste twee lijken. In de particuliere dubbele graven waarin één lijk is begraven, kan in het andere graf één asbus met of zonder urn geplaatst worden. Het eerder plaatsen van de asbus is niet mogelijk.

 

3 .2 Enkele graven

 • 1.

  De algemene enkele graven zijn graven, uitgegeven voor de tijd van het lopende kalenderjaar en de volgende 14 jaren, bestemd voor het begraven van één lijk.

 • 2.

  De particuliere enkele graven zijn graven, uitgegeven voor de tijd van het lopende kalenderjaar en de volgende 29 jaren, bestemd voor het begraven van één lijk.

 

3 .3 Particuliere graven met verlopen rechten

De particuliere graven kunnen, na het verlopen van de verlengingstermijn, opnieuw uitgegeven worden aan de rechthebbende voor de tijd van 10 jaar.

Artikel 4 Grafkelders

 • 1.

  De grafkelder is voorzien van betonnen binnenring en dekplaat.

 • 2.

  Bij plaatsing wordt rekening gehouden met een afstand van minimaal 10 cm tussen de bovenzijde van de afdekplaat en het maaiveld.

 • 3.

  De grafkelder wordt na plaatsing waterdicht afgewerkt.

Artikel 5 Bezorging van as

 • 1.

  De particuliere urnenplaatsen zijn urnenplaatsen boven of onder de grond, uitgegeven voor de tijd van het lopende kalenderjaar en de volgende 4, 14 of 29 jaren, bestemd voor het bijzetten van ten hoogste twee asbussen met of zonder urnen.

 • 2.

  De particuliere urnennissen zijn urnennissen, uitgegeven voor de tijd van het lopende kalenderjaar en de volgende 4, 14 of 29 jaren, bestemd voor het bijzetten van ten hoogste zes asbussen met of zonder urnen.

Artikel 6 Verbod bijzetting

Het bijzetten van asbussen op een graf of graven, alsmede het bijzetten van asbussen in een algemeen

graf of algemene graven, is niet toegestaan.

Artikel 7 Grafoppervlak

 • 1.

  Het is verboden grafbedekking en andere voorwerpen te (doen) plaatsen buiten de maximaal beschikbare (graf)oppervlakte en de hoogte mag maximaal 1.00 m. bedragen.

 • 2.

  Het is verboden door midden van grafbedekking en andere voorwerpen de bereikbaarheid van naastgelegen graven of urnenplaatsen te belemmeren.

Artikel 8 Gedenktekens algemeen

 • 1.

  Gedenktekens bestaan alleen uit duurzame materialen, zoals natuursteen, corrosiebestendig metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort.

 • 2.

  Wanneer een gedenkteken uit meerdere onderdelen bestaat, worden deze vast aan het gedenkteken verbonden en/of afzonderlijk bevestigd of gefundeerd.

 • 3.

  De fundatie van gedenktekens moet zodanig zijn, dat verzakken, scheeftrekken of omvallen ervan voorkomen wordt. Onder de fundatie dient op iedere hoek een ondersteuning te worden aangebracht in de vorm van een perkoenpaal van 160 cm. x 12 cm.

 • 4.

  Het grafnummer moet duidelijk en deugdelijk worden aangebracht rechts onderaan de achterzijde van het gedenkteken.

 • 5.

  De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.

Artikel 9 Gedenktekens op algemene graven

 • 1.

  Op algemene dubbele graven wordt de grafbedekking aangebracht wanneer de bovenliggende graflaag eveneens in gebruik is genomen.

 • 2.

  Op algemene dubbele graven zijn alleen liggende gedenktekens toegestaan met een afmeting van 0.80 m. x 1.00 m.

Artikel 10 Gedenktekens op strooivelden

Op of bij een strooiveld zijn gedenktekens niet toegestaan.

Artikel 11 Aanvraag plaatsing gedenktekens/grafkelders

Bij de aanvraag van de vergunning op grond van de artikelen 6, 9 en 16 van de Beheersverordening worden (voor zover van toepassing)de volgende gegevens verstrekt op een werktekening:

 • a.

  De maten (lengte, breedte, hoogte en/of doorsnee ) van het gedenkteken;

 • b.

  Een boven-, voor- en zijaanzicht;

 • c.

  Het te gebruiken materiaal, inclusief soort, kleur en bewerking;

 • d.

  De belettering en/of afbeelding(-en) en de wijze waarop deze wordt aangebracht;

 • e.

  De woordindeling van het opschrift en de plaats van de afbeelding(-en);

 • f.

  Het te gebruiken materiaal van de fundering en de wijze waarop het gedenkteken daarop wordt bevestigd;

 • g.

  De locatie (grafnummer) waarvoor het gedenkteken is bedoeld;

Artikel 12 Losse voorwerpen

 • 1.

  Het is op of bij alle graven en urnenplaatsen verboden losse voorwerpen te plaatsen die weg kunnen waaien;

 • 2.

  Op, in of bij de urnenmuur zijn alle losse voorwerpen verboden.

Artikel 13 Beplanting

 • 1.

  Alleen kruidachtige beplanting mag worden aangebracht, na overleg met de beheerder.

 • 2.

  De kruidachtige beplanting die op de graven wordt geplant mogen bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door besnoeiing binnen de oppervlakte worden gehouden.

 • 3.

  Op een graf, bij een urnennis of urnenplaats kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf, bij een urnennis of urnenplaats losse bloemen te leggen.

 • 4.

  Niet blijvende en vaste beplanting op een graf die in een verwaarloosde staat verkeren of begraving in een naastliggend graf ernstig verhinderen, kunnen door de beheerder worden verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding. Losse bloemen, planten, kransen en dergelijke kunnen, wanneer zij verwelkt zijn, door de beheerder worden verwijderd.

Artikel 14 Bloemen

Bij de urnenmuur is het toegestaan bloemen te plaatsen in een enkel door gemeente Schouwen-Duiveland

bepaald vaasje wat kan worden aangeschaft via Timmerman Natuursteen. Bovendien zijn voorwaarden

verbonden wat betreft aan welke zijde dit vaasje bevestigd dient te worden.

Artikel 15 Vervallen van het recht

Onverlet het bepaalde in verschillende artikelen van de Beheersverordening kunnen burgemeester en

wethouders het recht bedoeld in deze artikelen vervallen verklaren wanneer ter bekoming van dat recht onjuiste inlichtingen zijn verstrekt.

Artikel 16 Lijkomhulsels

Andere omhulsels dan lijkkisten en lijkhoezen die op het doel van begraven of verbranden zijn afgestemd, zijn toegestaan bij begraven of verbranden mits zij voldoen aan de gestelde eisen ten aanzien van het lijkomhulselbesluit 2000, van doorlatendheid voor lucht en biologische afbreekbaarheid voorzover deze omhulsels dan wel onderdelen daarvan niet verwijderd worden voorafgaand aan het begraven of verbranden.

Artikel 17 Afwijken

Burgemeester en wethouders kunnen, indien daar gewichtige redenen voor zijn, afwijken van deze nadere regels.

Artikel 18 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze voorschriften treden in werking op het moment dat de Beheersverordening in werking treedt;

 • 2.

  Zij kunnen worden aangehaald als: Voorschriften gemeentelijkebegraafplaatsen.

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

 

 

M.K. van den Heuvel, secretaris

G.C.G.M. Rabelink, burgemeester