Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Baarn

Uitvoeringsbesluit naamgeving en nummering (adressen) gemeente Baarn 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBaarn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit naamgeving en nummering (adressen) gemeente Baarn 2013
CiteertitelUitvoeringsbesluit naamgeving en nummering (adressen) gemeente Baarn 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Baarn 2010, artikel 7

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-06-2013Aanpassing regeling

11-06-2013

Baarns Weekblad van donderdag 20 juni 2013 en. Zie ook het Elektronisch Gemeenteblad, 19 juni 2013, week 25, nr. 51

13CV000244

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit naamgeving en nummering (adressen) gemeente Baarn 2013

UITVOERINGSBESLUIT NAAMGEVING EN NUMMERING (ADRESSEN) GEMEENTE BAARN 2013

Hoofdstuk 1

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 11 juni 2013,

gelet op artikel 7 van de “Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Baarn 2010”,

 

BESLUIT

vast te stellen het volgende uitvoeringsbesluit:

 

UITVOERINGSBESLUIT NAAMGEVING EN NUMMERING (ADRESSEN) GEMEENTE BAARN 2013

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan onder:

 • a.

  College: het college van burgemeester en wethouders.

 • b.

  Garagebox: een verblijfsobject dat primair bedoeld is en gebruikt wordt als garage voor één of meer voertuigen, die zo gelegen is dat niet duidelijk is bij welk woonobject deze hoort.

 • c.

  Hoofdgebouw: een ligplaats, standplaats of verblijfsobject, geen garagebox of transformatorhuisje zijnde.

 • d.

  Opvolgend: een Arabisch nummer of alfabetische letter die numeriek of alfabetisch volgt op respectievelijk het nummer of de letter van het naastliggende nummeraanduiding met dezelfde naam voor aanliggend openbaar gebied.

 • e.

  Straatnaam: een naam voor een gedeelte van de openbare ruimte.

 • f.

  Transformatorhuisje: een betreedbaar gebouwtje waarin elektriciteit wordt omgezet ten behoeve van transport en distributie.

 • g.

  Verwijsbord: een bord ter bevordering van de vindbaarheid van een deel van de openbare ruimte of een of

  meer nummeraanduidingen.

Voor de overige begrippen, voor zover hier niet genoemd, wordt aangesloten bij de begripsomschrijvingen uit de Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Baarn 2010.

Hoofdstuk 2 Uitgangspunten en technische uitvoeringsvoorschriften

Artikel 2 Uitgangspunten

Bij het toekennen van nummeraanduidingen aan objecten of aan een te onderscheiden deel daarvan worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • a.

  De nummers lopen op vanuit het centrum van Baarn (de Brink) en voor de Lage Vuursche vanuit de kruising Dorpstraat, Karnemelkseweg en Hoge Vuurseweg. De nummers dienen zoveel mogelijk aaneensluitend te worden toegekend.

 • b.

  Op wegen die loodrecht op deze richtingen liggen, nummeren volgens de richting van de wijzers van de klok mee.

 • c.

  De linkerzijde wordt voorzien van even nummers en de rechterzijde van oneven nummers. Deze regels gelden over het algemeen ook indien één zijde van de weg is bebouwd. Indien er slechts aan één zijde bebouwd kan worden, dan kan ook gekozen worden voor een opeenvolgende nummering.

 • d.

  Bij doodlopende wegen dient de nummering vanaf de aangrenzende weg aan te vangen.

 • e.

  Toevoegingen van letters dienen zoveel mogelijk te worden voorkomen. In ieder geval worden de toevoegingen van de letters i, j, m, o, q, s en w niet gebruikt.

 • f.

  Wanneer een weg begint of eindigt met, dan wel onderbroken wordt door een plein dat dezelfde naam draagt als die weg, dan kan worden doorgenummerd alsof het plein onderdeel van die weg is.

 • g.

  Het nummeren van een gebouw met meer dan een bouwlaag waarin meer nummers vereist zijn, moet, met inachtneming van punt h., worden begonnen bij de onderste bouwlaag met voor verblijf van mensen bestemde ruimten. Wanneer zich de mogelijkheid voordoet om zowel in horizontale richting als verticale richting te nummeren dan dient steeds eerst te worden gekozen voor horizontale richting en vervolgens verticaal in klimrichting.

 • h.

  Bij gebouwen met meer dan één hoofdingang dient het gebouw denkbeeldig in zoveel delen te worden verdeeld als er hoofdingangen zijn. Elk deel moet afzonderlijk van een nummer of nummerreeks worden voorzien.

 • i.

  Gebouwen met toegangen aan verschillende wegen moeten worden genummerd volgens de nummering zoals deze plaats vindt langs de weg of straat waaraan de (hoofd)toegangen gelegen zijn.

 • j.

  Bij sterk wisselende bebouwing moeten de even en oneven nummers aan elkaar worden gerelateerd.

 • k.

  Voor ruimten tussen gebouwen, die in de toekomst mogelijk bebouwd worden, moet het maximaal te verwachten aantal huisnummers worden gereserveerd.

Artikel 3 Schrijfwijze nummeraanduiding

 • 1.

  De nummeraanduiding voor een hoofdgebouw, een garagebox of transformatorhuisje, bestaat uit een of meer Arabische cijfers, al dan niet met toevoeging van een hoofdletter en een toevoeging. De tekens worden zonder spatie geschreven. Indien gebruikgemaakt wordt van een huisnummertoevoeging anders dan in lid 2, lid 3 of lid 4, zal deze bestaan uit een getal aangevuld met voorloopnullen tot een totaal van 4 cijfers.

 • 2.

  De nummeraanduiding voor een garagebox wordt geschreven zoals aangegeven in artikel 5.

 • 3.

  De nummeraanduiding voor een transformatorhuisje wordt geschreven zoals aangegeven in artikel 6.

 • 4.

  De nummeraanduiding voor een kamer in een zorgcomplex wordt geschreven zoals aangegeven in artikel 7.

Artikel 4 Toe te kennen nummeraanduiding

 • 1.

  De nummeraanduiding bestaat uit een opvolgend nummer van de naastgelegen nummeraanduiding voor zover deze gerelateerd is aan dezelfde straatnaam.

 • 2.

  Indien het opvolgende nummer, bedoeld in lid 1, reeds bestaat, wordt een opvolgende hoofdletter toegevoegd.

 • 3.

  Indien de opvolgende letter, bedoeld in lid 2, reeds bestaat, wordt als toevoeging een opvolgend nummer toegevoegd welke wordt voorafgegaan door voorloopnullen tot een totaal van 4 cijfers.

Artikel 5 Toe te kennen nummeraanduiding garagebox

De nummeraanduiding voor een garagebox bestaat uit de nummeraanduiding van de dichtst bij gelegen nummeraanduiding, niet zijnde een nummeraanduiding voor een garagebox of transformatorhuisje, gevolgd door een huisnummertoevoeging bestaande uit de hoofdletter G en een opvolgend nummer.

Artikel 6 Toe te kennen nummeraanduiding transformatorhuisje

De nummeraanduiding voor een transformatorhuisje bestaat uit de nummeraanduiding van de dichtst bij gelegen nummeraanduiding, niet zijnde een nummeraanduiding voor een garagebox of transformatorhuisje, gevolgd door een huisnummertoevoeging bestaande uit de hoofdletter T en een opvolgend nummer.

Artikel 7 Toe te kennen nummeraanduiding kamer in een zorgcomplex

De nummeraanduiding voor een kamer in een zorgcomplex bestaat uit de nummeraanduiding van de hoofdadministratie van het zorgcomplex, gevolgd door een huisnummertoevoeging bestaande uit de hoofdletter K en een opvolgend nummer.

Artikel 8 Plaatsing van nummerdragers

Nummerdragers worden zodanig aangebracht dat deze goed zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

Artikel 9 Verwijsborden

Verwijsborden kunnen worden aangebracht nabij een of meer van de volgende plaatsen:

 • -

  de (openbare) weg;

 • -

  de toegang van een (openbare) bij een gebouw behorende parkeergelegenheid of parkeergarage;

 • -

  de toegang van een afzonderlijk voetpad;

 • -

  de hoofdingang van een gebouw;

 • -

  de toegang van een galerij, gang en dergelijke;

 • -

  een trap of lifthal;

 • -

  een lift.

Op ‘verwijsborden’ kan worden volstaan met de vermelding van het laagste en het hoogste nummer, bijvoorbeeld: 2-24.

Hoofdstuk 3 Administratieve uitvoeringsvoorschriften

Artikel 10 Toekennen nummeraanduidingen

 • 1.

  Een nummeraanduiding kan worden toegekend wanneer voldaan wordt aan artikel 3 lid 2 Verordening naamgeving en nummering (adressen) Gemeente Baarn 2010.

 • 2.

  Wanneer een nummeraanduiding toegekend kan worden, kan een nieuwe nummeraanduiding aangemaakt worden met inachtneming van de regels gesteld in de artikelen 2 tot 7.

 • 3.

  De nieuwe nummeraanduiding zoals weergegeven in lid 2 wordt door het college vastgesteld in een besluit nummeraanduiding.

 • 4.

  De in lid 2 bedoelde nummeraanduiding wordt digitaal geregistreerd in een registratiesysteem op de in het besluit nummeraanduiding aangegeven datum.

 • 5.

  Wanneer de datum, zoals bedoeld in lid 4, niet is vermeld, wordt de nummeraanduiding geregistreerd op de dag van de bekendmaking van het besluit nummeraanduiding bedoeld in lid 3.

Artikel 11 Naamgeving van woonplaatsen en van delen van de openbare ruimte

 • 1.

  Verzoeken en adviezen tot naamgeving worden getoetst aan de hand van de volgende criteria:

  • a.

   de naam mag nog niet bestaan in de gemeente Baarn of gelijken op een bestaande naam in de gemeente Baarn;

  • b.

   de naam dient eenvoudig uitspreekbaar en spelbaar te zijn;

  • c.

   beledigende en dubbelzinnige namen dienen vermeden te worden;

  • d.

   een te vernoemen persoon dient – uitgezonderd leden van het koninklijk huis – ten minste tien jaar geleden te zijn overleden, geen strafblad te hebben en de naaste familie dient er toestemming voor te hebben verleend;

  • e.

   er worden geen straatnamen vernoemd naar bedrijven;

  • f.

   achtervoegsels (-laan, -weg, -pad, -dijk, etc.) dienen niet tegenstrijdig te zijn met de vorm van de openbare ruimte waar een naam voor wordt gezocht;

  • g.

   straatnamen binnen één project dienen een onderlinge relatie te hebben.

 • 2.

  Het college kan besluiten om in afwijking van het gestelde onder lid 1 sub a tot en met g van dit artikel een straatnaam vast te stellen.

 • 3.

  Na vaststelling worden een aantal instanties op de hoogte gesteld middels een standaard verzendlijst.

Artikel 12 Nummering van objecten

 • 1.

  Nummering kan alleen geschieden indien het betreffende object van een straatnaam is voorzien;

 • 2.

  Per vastgestelde nummeraanduiding wordt een postcode aangevraagd bij PostNL of diens rechtsopvolger;

 • 3.

  Na vaststelling van de nummering worden de rechthebbende van het betreffende object en een aantal instanties op de hoogte gesteld middels een standaard verzendlijst.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 13 Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders kan het bepaalde in dit besluit buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voorzover toepassing gelet op het belang van het verstrekken van een nummeraanduiding danwel het geven van een straatnaam, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 14 Intrekken oude regels

Het “Uitvoeringsbesluit naamgeving en nummering (adressen) gemeente Baarn 2010” wordt ingetrokken.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking.

Artikel 16 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als “Uitvoeringsbesluit naamgeving en nummering (adressen) gemeente Baarn 2013”.

 

Vastgesteld in de vergadering van het college van 11 juni 2013

de gemeentesecretaris, de burgemeester,