Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Baarn

2e Wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van begraafplaatsrechten 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBaarn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regeling2e Wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van begraafplaatsrechten 2013
Citeertitel2e Wijziging van de Verordening begraafplaatsrechten 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 augustus 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-201301-01-2014Aanpassing regeling

10-07-2013

Elektronisch Gemeenteblad, 17 juli 2013, week 29, nr. 55

13RV000045

Tekst van de regeling

Intitulé

2e Wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van begraafplaatsrechten 2013

 

 

2e Wijziging van de Verordening begraafplaatsrechten 2013

Raadsbesluit

Voorstelnummer

: 13RV000045

Onderwerp

: Vaststellen van de 2e wijziging van de “Verordening begraafplaatsrechten 2013”

De raad van de gemeente Baarn

 • -

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 juni 2013;

 • -

  gehoord het Debat in de raad d.d. 3 juli 2013; - gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

  Besluit:

  vast te stellen de:

  2E WIJZIGING VAN DE

  VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN BEGRAAFPLAATSRECHTEN 2013

   

  welke na vaststelling komt te luiden:

   

  Artikel 1

  Begripsbepalingen

  Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

  de begraafplaats : de Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Wijkamplaan te Baarn;

  beheersverordening : de “Beheersverordening Nieuwe Algemene Begraafplaats Baarn 2013”, vastgesteld door de gemeenteraad op 24 april 2013, of zoals deze nadien is gewijzigd;

  graf : een zandgraf of een keldergraf;

  grafkelder : een betonnen gemetselde constructie waarin één of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

  asbus : een bus ter berging van as van een overledene;

  urn : een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

  particulier graf : een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot: - het doen begraven en begraven houden van lijken of de overblijfselen van een overledene; - het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen; - het doen verstrooien van as; een particulier urnengraf of een particulier kindergraf daaronder niet mede begrepen;

  particulier urnengraf : een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot: - het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of

  zonder urnen; - het doen verstrooien van as;

  particulier kindergraf : een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden van lijken of de overblijfselen van een levenloos geborene dan wel overleden kinderen beneden de leeftijd van twaalf jaar;

  algemeen graf : een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken of van de overblijfselen van een overledene, daaronder niet mede begrepen een algemeen urnengraf of een algemeen kindergraf;

  particuliere urnennis : een nis waarvoor waarvoor aan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  particuliere gedenk-

  plaats : een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken;

  verstrooiingsplaats : de plaats waar as wordt verstrooid op het aangewezen strooiveld op de begraafplaats;

  algemeen urnengraf : een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

  algemeen kindergraf : een algemeen graf bij de gemeente in beheer waarin uitsluitend gelegenheid wordt gegeven tot het doen begraven en begraven houden van levenloos geborenen en overleden kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar;

  grafbedekking : gedenkteken of grafbeplanting op een graf of een gedenkplaats.

  Artikel 2

  Belastbaar feit

  Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

  Artikel 3

  Belastingplicht

  De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

  Artikel 4

  Vrijstellingen

  De rechten worden niet geheven voor het:

  • a.

   op rechterlijk gezag lichten van een lijk, de overblijfselen van een overledene of van een asbus;

  • b.

   begraven van een doodgeboren kind of van een kort na de geboorte overleden zuigeling die, gelijktijdig met de in het kraambed overleden moeder, in één kist wordt begraven.

  Artikel 5

  Maatstaf van heffing en belastingtarief

  • 1.

   De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

  • 2.

   Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

  Artikel 6

  Belastingjaar

  Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

  Artikel 7

  Wijze van heffing

  • 1.

   De rechten bedoeld in de onderdelen 4.1. en 4.2. van de tarieventabel worden geheven bij wijze van aanslag.

  • 2.

   De overige rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, nota of andere schriftuur.

  Artikel 8

  Ontstaan van de belastingschuld en de heffing naar tijdsgelang voor de

  jaarlijks verschuldigde rechten

  • 1.

   De rechten bedoeld in de onderdelen 4.2. en 4.7. van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

  • 2.

   Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt zijn de rechten bedoeld in de onderdelen 4.2. en 4.7. van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

  • 3.

   Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de rechten bedoeld in de onderdelen 4.2. en 4.7. van de tarieventabel voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

  Artikel 9

  Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

  Andere rechten dan die bedoeld in de onderdelen 4.2. en 4.7. van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

  Artikel 10

  Termijnen van betaling

  • 1.

   De aanslagen zoals bedoeld in artikel 7, eerste lid, van deze verordening moeten worden betaald binnen twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.

  • 2.

   In afwijking van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in acht gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens één maand later.

  • 3.

   De rechten zoals bedoeld in artikel 7, tweede lid, van deze verordening moeten worden betaald binnen één maand na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving, nota of andere schriftuur.

  • 4.

   De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in voorgaande leden gestelde termijnen.

  Artikel 11

  Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

  Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

  Artikel 12

  Overgangsrecht in verband met voormalige klassen van graven

  • 1.

   De beschikbaarstelling van graven, het doen begraven of bijzetten en alle daarmede verband houdende verrichtingen op de oude en de nieuwe begraafplaats:

  • I.

   a. gedaan vóór de inwerkingtreding der verordening van 6 november 1953

   in de toenmalige klassen 1 en 2,

  • b.

   gedaan na de inwerkingtreding der verordening van 6 november 1953 in de toenmalige afdelingen 1 en 2a,

  worden geacht te zijn gedaan in een particulier graf dan wel een particulier kindergraf volgens deze verordening;

  • II.

   a. gedaan vóór de inwerkingtreding der verordening van 6 november 1953

   in de toenmalige klasse 3 en lagere klassen,

  • b.

   gedaan na de inwerkingtreding der verordening van 6 november 1953

  in de toenmalige afdelingen 2b, 2c en 2d,

  worden geacht te zijn gedaan in een algemeen graf of een algemeen kindergraf volgens deze verordening.

  • 2.

   De duur van het reeds vóór de inwerkingtreding van deze verordening verleende uitsluitend recht dan wel het recht tot begraven op de begraafplaats blijft onverkort gelden.

  • 3.

   De rechten van hen die de zorg voor het onderhoud van de graven en het daarop geplaatste, verkregen vóór de inwerkingtreding van deze verordening, blijven onverkort gehandhaafd.

  Artikel 13

  Overgangsrecht in verband met de vervallen Begraafplaatsverordening 1994

  • 1.

   De beschikbaarstelling van graven, het doen begraven of bijzetten en de daarmee verband houdende verrichtingen en diensten op de begraafplaats, worden de op grond van de Begraafplaatsverordening 1994 uitgegeven: a. eigen graven beschouwd als particuliere graven;

  • b.

   eigen kindergraven beschouwd als particuliere kindergraven;

  • c.

   eigen urnennissen beschouwd als particuliere urnennissen; een en ander voor zover dit van belang is voor de uitvoering van deze verordening.

  • 2.

   De duur van het reeds vóór de inwerkingtreding van deze verordening verleende uitsluitend recht dan wel het recht tot begraven op de begraafplaats blijft onverkort gelden.

  • 3.

   De rechten van hen die de zorg voor het onderhoud van de graven en het daarop geplaatste, verkregen vóór de inwerkingtreding van deze verordening, blijven onverkort gehandhaafd.

  Artikel 14

  Overgangsrecht in verband met deze verordening

  De “Verordening begraafplaatsrechten 2013”, vastgesteld bij raadsbesluit van 19 december 2012, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 15, tweede lid, van deze verordening genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

  Artikel 15

  Inwerkingtreding

  • 1.

   Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 2013, of indien de bekendmaking later is, met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

  • 2.

   De datum van ingang van de heffing is 1 augustus 2013.

  Artikel 16

  Citeertitel

  Deze verordening kan worden aangehaald als “2e wijziging van de Verordening begraafplaatsrechten 2013”.

  Aldus vastgesteld in de openbare vergadering,

  op 10 juli 2013.

  griffier voorzitter

  TARIEVENTABEL

   

  behorende bij de "2e wijziging van de Verordening begraafplaatsrechten 2013"

   

   

   

  Volgnr.:

  Omschrijving:

  Tarief:

   

   

   

   

  HOOFDSTUK I

   

   

   

   

   

  De uitgifte van particuliere graven en particuliere urnennissen

   

  1.1.

  Het recht bedraagt voor het verlenen van het uitsluitend recht op een

   

   

  particulier graf:

   

  1.1.1.

  voor een periode van 15 jaar

  € 1.241,40

  1.1.2.

  voor een periode van 30 jaar

  € 2.482,80

   

   

   

  1.2.

  Het recht bedraagt voor het verlenen van het uitsluitend recht op een

   

   

  particulier kindergraf:

   

  1.2.1.

  voor een periode van 15 jaar

  € 620,70

  1.2.2.

  voor een periode van 30 jaar

  € 1.241,40

   

   

   

  1.3.

  Het recht bedraagt voor het verlenen van het uitsluitend recht op een

   

   

  particuliere urnennis:

   

  1.3.1.

  voor een periode van 15 jaar

  € 1.241,40

  1.3.2.

  voor een periode van 30 jaar

  € 2.482,80

   

   

   

   

  De verlenging van het uitsluitend recht van particuliere graven

   

   

  en particuliere urnennissen

   

  1.4.

  Het recht bedraagt voor elke verlenging van het uitsluitend recht, bij een

   

   

  verlenging van 15 jaar, het tarief dat is genoemd in de onderdelen

   

   

  1.1.1., respectievelijk 1.2.1. of 1.3.1.

   

   

   

   

   

  De uitgifte van algemene graven

   

  1.5.

  Het recht bedraagt voor het verlenen van het recht tot begraven en

   

   

  begraven houden van één lijk in een algemeen graf, voor de periode van

   

   

  10 jaar, onverminderd de overige rechten

  € 522,50

   

   

   

  1.6.

  Het recht bedraagt voor het verlenen van het recht tot begraven en

   

   

  begraven houden van één lijk in een algemeen kindergraf, voor de

   

   

  periode van 10 jaar, onverminderd de overige rechten

  € 261,25

   

   

   

   

  De uitgifte van een particulier graf in afwijking van de volgorde

   

  1.7.

  Het recht bedoeld in de onderdelen 1.1. en 1.2. worden met 50%

   

   

  verhoogd indien een particulier graf of een particulier kindergraf wordt

   

   

  uitgegeven in afwijking van de volgorde bedoeld in artikel 13 van de

   

   

  beheersverordening.

   

   

   

   

   

  Het reserveren van een particulier graf

   

  1.8.

  Het recht genoemd in de onderdelen 1.1. en 1.2. wordt met 50% ver-

   

   

  hoogd indien een particulier graf of een particulier kindergraf wordt

   

   

  uitgegeven zonder dat daarin gelijktijdig een eerste begraving plaats-

   

   

  heeft.

   

  Volgnr.:

  Omschrijving:

  Tarief:

   

   

   

   

  HOOFDSTUK 2

   

   

   

   

   

  Het begraven van lijken in een particulier graf

   

  2.1.

  Het recht bedraagt voor het:

   

  2.1.1.

  begraven van een lijk van twaalf jaar of ouder

  € 1.381,20

  2.1.2.

  begraven van een overleden kind van 1 tot 12 jaar

  € 460,40

  2.1.3.

  begraven van een levensloos geborene of een overleden kind beneden

   

   

  het jaar

  € 230,20

  2.1.4.

  het bijzetten van een asbus

  € 320,00

   

   

   

   

  Het begraven van lijken in een particulier kindergraf

   

  2.2.

  Het recht bedraagt voor het:

   

  2.2.1.

  begraven van een overleden kind van 1 tot 12 jaar

  € 345,30

  2.2.2.

  begraven van een levensloos geborene of een overleden kind beneden

   

   

  het jaar

  € 172,65

  2.2.3.

  het bijzetten van een asbus

  € 180,00

   

   

   

   

  Het bijzetten van asbussen in een particuliere urnennis

   

  2.3.

  Het recht bedraagt voor het bijzetten van een asbus in een particuliere

   

   

  urnennis

  € 180,00

   

   

   

   

  Het begraven van lijken in een algemeen graf

   

  2.4.

  Het recht bedraagt voor het:

   

  2.4.1.

  begraven van een lijk

  € 358,40

  2.4.2.

  het bijzetten van een asbus

  € 180,00

   

   

   

   

  Het begraven van lijken in een algemeen kindergraf

   

  2.5.

  Het recht bedraagt voor het:

   

  2.5.1.

  begraven van een overleden kind van 1 tot 12 jaar

  € 89,60

  2.5.2.

  begraven van een levensloos geborene of een overleden kind beneden

   

   

  het jaar

  € 44,80

  2.5.3.

  het bijzetten van een asbus

  € 44,80

   

   

   

   

  Het uitstrooien van as

   

  2.6.

  Het recht bedraagt voor het uitstrooien van de in een urn geborgen as

   

   

  op de verstrooiingsplaats

  € 180,00

   

   

   

   

  Het op verzoek van de rechthebbende ruimen van een graf

   

  2.7.

  Het recht bedraagt voor het op verzoek van de rechthebbende ruimen

   

   

  van een:

   

  2.7.1.

  particulier graf of een particulier kindergraf

  € 460,40

  2.7.2.

  particuliere urnennis

  € 180,00

   

   

   

   

  Het op verzoek van de rechthebbende opgraven en gelijktijdig

   

   

  herbegraven

   

  2.8.

  Het recht bedraagt voor het op verzoek van de rechthebbende opgraven

   

   

  van één of meer stoffelijke overschotten waarbij gelijktijdig herbegraving

   

   

  plaatsvindt in hetzelfde graf

  € 345,30

   

   

   

   

  Het begraven van lijken in een algemeen kindergraf

   

  2.5.

  Het recht bedraagt voor het:

   

  2.5.1.

  begraven van een overleden kind van 1 tot 12 jaar

  € 89,60

  2.5.2.

  begraven van een levensloos geborene of een overleden kind beneden

   

   

  het jaar

  € 44,80

  2.5.3.

  het bijzetten van een asbus

  € 44,80

   

   

   

   

  Het uitstrooien van as

   

  2.6.

  Het recht bedraagt voor het uitstrooien van de in een urn geborgen as

   

   

  op de verstrooiingsplaats

  € 180,00

   

   

   

   

  Het op verzoek van de rechthebbende ruimen van een graf

   

  2.7.

  Het recht bedraagt voor het op verzoek van de rechthebbende ruimen

   

   

  van een:

   

  2.7.1.

  particulier graf of een particulier kindergraf

  € 460,40

  2.7.2.

  particuliere urnennis

  € 180,00

   

   

   

   

  Het op verzoek van de rechthebbende opgraven en gelijktijdig

   

   

  herbegraven

   

  2.8.

  Het recht bedraagt voor het op verzoek van de rechthebbende opgraven

   

   

  van één of meer stoffelijke overschotten waarbij gelijktijdig herbegraving

   

   

  plaatsvindt in hetzelfde graf

  € 345,30

   

   

   

  Volgnr.:

  Omschrijving:

  Tarief:

   

   

   

   

  Gelijktijdig begraven levensloos geborenen of kort na de ge-

   

   

  boorte overleden zuigelingen van een meervoudige geboorte

   

  2.9.

  Het recht bedoeld in de onderdelen 2.1. tot en met 2.5. wordt éénmaal

   

   

  geheven voor het begraven van levensloos geboren of kort na de ge-

   

   

  boorte overleden zuigelingen van een meervoudige geboorte, die in

   

   

  één kist worden begraven.

   

   

   

   

   

  Verhoging wegens extra benodigde tijd bij een plechtigheid

   

  2.10.

  De rechten bedoeld in de onderdelen 2.1. tot en met 2.6. worden

   

   

  verhoogd met

  € 100,00

   

  per half uur of een gedeelte daarvan, indien de plechtigheid langer duurt

   

  dan 90 minuten.

   

   

   

   

   

  Verhoging wegens buitengewoon tijdstip

   

  2.11.

  De in de onderdelen 2.1. tot en met 2.6. bedoelde rechten worden ver-

   

   

  hoogd met 100% indien het begraven of bijzetten geheel of gedeeltelijk

   

   

  plaatsheeft buiten de uren, genoemd in artikel 10, eerste lid, van de

   

   

  beheersverordening, tenzij dit geschiedt in het belang van de openbare

   

   

  orde of gezondheid.

   

   

   

   

   

   

   

   

  HOOFDSTUK 3

   

   

   

   

   

  Rechten voor vergunningen

   

  3.1.

  Het recht bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

   

   

  het verkrijgen van een vergunning tot:

   

  3.1.1.

  het plaatsen van grafbedekking op een particulier graf of een particulier

   

   

  kindergraf

  € 86,70

  3.1.2.

  het plaatsen van een grafbedekking op particuliere urnennis, een alge-

   

   

  meen graf of een algemeen kindergraf

  € 43,35

  3.1.3.

  het inrichten van een grafkelder, als bedoeld in artikel 16 van de

   

   

  beheersverordening

  € 303,45

   

   

   

   

   

   

   

  HOOFDSTUK 4

   

   

   

   

   

  Inleidende bepaling

   

  4.1.

  Dit hoofdstuk is van toepassing op diensten die verband houden met

   

   

  graven en particuliere urnennissen die voor de inwerkingtreding van de

   

   

  "Beheersverordening Nieuwe Algemene Begraafplaats Baarn 2013" op

   

   

  de begraafplaats zijn uitgegeven.

   

   

   

   

   

  Jaarlijkse rechten voor het algemeen onderhoud van de

   

   

  begraafplaats

   

  4.2.

  Het recht bedraagt voor het door of vanwege de gemeente onderhouden

   

   

  van beplantingen en paden op de begraafplaats voor een particulier

   

   

  graf, of een particulier kindergraf, per jaar, waarvan de oppervlakte:

   

  4.2.1.

  minder bedraagt dan 5 m²

  € 90,10

  4.2.2.

  5 m² bedraagt of meer, het in onderdeel 4.2.1. bedoelde recht,

   

   

  vermeerderd met voor elke eenheid van 5 m² of een gedeelte daarvan,

   

   

  boven de oppervlakte van 5 m²

  € 84,45

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Volgnr.:

  Omschrijving:

  Tarief:

   

   

   

   

  Afkoopsommen voor particuliere graven en particuliere kinder-

   

   

  graven (algemeen onderhoud van de begraafplaats), voor een

   

   

  periode van maximaal twintig jaar

   

  4.3.

  Het recht bedraagt voor het ineens voldoen van het recht bedoeld in

   

   

  onderdeel 4.2., indien de resterende termijn van uitgifte van het graf

   

   

  nog voortduurt, en de oppervlakte minder bedraagt dan 5 m²:

   

  4.3.1.

  één jaar

  € 88,75

  4.3.2.

  twee jaar

  € 176,15

  4.3.3.

  drie jaar

  € 262,25

  4.3.4.

  vier jaar

  € 347,05

  4.3.5.

  vijf jaar

  € 430,60

  4.3.6.

  zes jaar

  € 512,90

  4.3.7.

  zeven jaar

  € 593,95

  4.3.8.

  acht jaar

  € 673,80

  4.3.9.

  negen jaar

  € 752,45

  4.3.10.

  tien jaar

  € 829,90

  4.3.11.

  elf jaar

  € 906,20

  4.3.12.

  twaalf jaar

  € 981,35

  4.3.13.

  dertien jaar

  € 1.055,40

  4.3.14.

  veertien jaar

  € 1.128,30

  4.3.15.

  vijftien jaar

  € 1.200,10

  4.3.16.

  zestien jaar

  € 1.270,85

  4.3.17.

  zeventien jaar

  € 1.340,55

  4.3.18.

  achttien jaar

  € 1.409,20

  4.3.19.

  negentien jaar

  € 1.476,80

  4.3.20.

  twintig jaar

  € 1.543,40

   

   

   

  4.4.

  Het in onderdeel 4.3. bedoelde recht wordt verhoogd voor elke eenheid

   

   

  van 5 m² of een gedeelte daarvan, indien de oppervlakte van het graf

   

   

  meer bedraagt dan 5 m², indien de resterende termijn van de uitgifte

   

   

  van het graf nog voortduurt:

   

  4.4.1.

  één jaar

  € 83,15

  4.4.2.

  twee jaar

  € 165,10

  4.4.4.

  drie jaar

  € 245,80

  4.4.4.

  vier jaar

  € 325,30

  4.4.5.

  vijf jaar

  € 403,60

  4.4.6.

  zes jaar

  € 480,75

  4.4.7.

  zeven jaar

  € 556,70

  4.4.8.

  acht jaar

  € 631,55

  4.4.9.

  negen jaar

  € 705,25

  4.4.10.

  tien jaar

  € 777,85

  4.4.11.

  elf jaar

  € 849,35

  4.4.12.

  twaalf jaar

  € 919,80

  4.4.14.

  dertien jaar

  € 989,20

  4.4.14.

  veertien jaar

  € 1.057,55

  4.4.15.

  vijftien jaar

  € 1.124,85

  4.4.16.

  zestien jaar

  € 1.191,15

  4.4.17.

  zeventien jaar

  € 1.256,50

  4.4.18.

  achttien jaar

  € 1.320,80

  4.4.19.

  negentien jaar

  € 1.384,20

  4.4.20.

  twintig jaar

  € 1.446,60

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Volgnr.:

  Omschrijving:

  Tarief:

   

   

   

  4.5.

  De in de onderdelen 4.3. en 4.4. bedoelde rechten kunnen worden afge-

   

   

  kocht voor een periode van maximaal twintig jaar, ook indien de reste-

   

   

  rende termijn van uitgifte langer voortduurt dan twintig jaar.

   

   

   

   

  4.6.

  Bij de toepassing van de onderdelen 4.3. en 4.4. wordt bij de bereke-

   

   

  ning van het aantal jaren een gedeelte van een jaar gelijkgesteld met

   

   

  een jaar.

   

   

   

   

   

  Jaarlijkse rechten voor het onderhouden van de grafbedekking

   

   

  van graven, bij overdracht van dat onderhoud aan de gemeente

   

  4.7.

  Het recht bedraagt voor het door of vanwege de gemeente onderhouden

   

   

  van een grafbedekking van een:

   

  4.7.1.

  particulier graf, waarvan de oppervlakte minder dan 5 m² bedraagt

  € 105,50

  4.7.2.

  particulier graf, waarvan de oppervlakte meer bedraagt dan 5 m², doch

   

   

  niet meer dan 10 m²

  € 205,50

  4.7.3.

  particulier graf, waarvan de oppervlakte meer bedraagt dan 10 m²

  € 345,50

  4.7.4.

  particulier kindergraf

  € 70,90

   

   

   

   

  Afkoopsommen voor particuliere graven en particuliere kinder-

   

   

  graven (onderhoud van grafbedekkingen), bij een overdracht

   

   

  van maximaal 10 jaar

   

  4.8.

  Het recht bedraagt voor het ineens voldoen van het recht bedoeld in

   

   

  onderdeel 4.7. als het onderhoud aan de gemeente is overgedragen:

   

  4.8.1.

  voor een particulier graf waarvan de oppervlakte minder bedraagt dan

   

   

  5 m²

  € 1.343,25

  4.8.2.

  voor een particulier graf waarvan de oppervlakte meer dan 5 m²

   

   

  bedraagt, doch niet meer 10 m²

  € 2.108,60

  4.8.3.

  voor een particulier graf waarvan de oppervlakte meer dan 10 m²

   

   

  bedraagt

  € 2.986,45

  4.8.4.

  voor een particulier kindergraf

  € 1.026,50

   

   

   

   

  Afkoopsommen voor particuliere graven en particuliere kinder-

   

   

  graven (onderhoud van grafbedekkingen), bij een overdracht

   

   

  van maximaal 20 jaar

   

  4.9.

  Het recht bedraagt voor het ineens voldoen van het recht bedoeld in

   

   

  onderdeel 4.7. als het onderhoud aan de gemeente is overgedragen:

   

  4.9.1.

  voor een particulier graf waarvan de oppervlakte minder bedraagt dan

   

   

  5 m²

  € 2.239,75

  4.9.2.

  voor een particulier graf waarvan de oppervlakte meer dan 5 m²

   

   

  bedraagt, doch niet meer 10 m²

  € 3.919,70

  4.9.3.

  voor een particulier graf waarvan de oppervlakte meer dan 10 m²

   

   

  bedraagt

  € 5.599,55

  4.9.4.

  voor een particulier kindergraf

  € 1.959,80

   

   

   

   

  Afkoopsommen voor particuliere graven en particuliere kinder-

   

   

  graven (onderhoud van grafbedekkingen), bij een overdracht

   

   

  van maximaal 30 jaar

   

  4.10.

  Het recht bedraagt voor het ineens voldoen van het recht bedoeld in

   

   

  onderdeel 4.7. als het onderhoud aan de gemeente is overgedragen:

   

  4.10.1.

  voor een particulier graf waarvan de oppervlakte minder bedraagt dan

   

   

  5 m²

  € 2.986,45

  4.10.2.

  voor een particulier graf waarvan de oppervlakte meer dan 5 m²

   

   

  bedraagt, doch niet meer 10 m²

  € 4.479,60

   

   

   

  Volgnr.:

  Omschrijving:

  Tarief:

   

   

   

  4.10.3.

  voor een particulier graf waarvan de oppervlakte meer dan 10 m²

   

   

  bedraagt

  € 7.689,40

  4.10.4.

  voor een particulier kindergraf

  € 2.799,70

   

   

   

   

   

   

   

  HOOFDSTUK 5

   

   

   

   

   

  Inleidende bepalingen

   

  5.1.

  Dit hoofdstuk is van toepassing op particuliere graven en algemene

   

   

  graven die na de inwerkingtreding van de "Beheersverordening Nieuwe

   

   

  Algemene Begraafplaats Baarn 2013" aldaar zijn uitgegeven.

   

   

   

   

  5.2.

  Onder de graven genoemd in onderdeel 5.1. worden mede verstaan:

   

   

  particuliere kindergraven, particuliere urnennissen, particuliere urnen-

   

   

  graven, algemene kindergraven en algemene urnengraven.

   

   

   

   

  5.3.

  De in onderdeel 5.4. bedoelde rechten zijn éénmalig verschuldigd bij de

   

   

  aanvang van het uitsluitend recht van een particulier graf, het aan-

   

   

  brengen van een grafbedekking op een algemeen graf, dan wel bij de

   

   

  verlenging bedoeld in artikel 15, tweede lid, van de beheersverordening.

   

   

   

   

   

  Eénmalig verschuldigde onderhoudsrechten

   

  5.4.

  Het recht bedraagt éénmalig voor het door of vanwege de gemeente

   

   

  onderhouden van een:

   

   

   

   

  5.4.1.

  particulier graf, per enkele grafruimte, ongeacht of zich een grafbedek-

   

   

  king op het graf bevindt, indien het graf is:

   

  5.4.1.1.

  uitgegeven voor een periode van 15 jaar

  € 1.392,00

  5.4.1.2.

  uitgegeven voor een periode van 30 jaar

  € 2.505,60

  5.4.1.3.

  verlengd voor een periode van 15 jaar

  € 1.392,00

   

   

   

  5.4.2.

  particulier kindergraf, per enkele grafruimte, ongeacht of zich een graf-

   

   

  bedekking op het graf bevindt, indien het graf is:

   

  5.4.2.1.

  uitgegeven voor een periode van 15 jaar

  € 696,00

  5.4.2.2.

  uitgegeven voor een periode van 30 jaar

  € 1.252,80

  5.4.2.3.

  verlengd voor een periode van 15 jaar

  € 696,00

   

   

   

  5.4.3.

  particuliere urnennis, ongeacht of zich een grafbedekking aan de

   

   

  urnennis bevindt, indien de urnennis is:

   

  5.4.3.1.

  uitgegeven voor een periode van 15 jaar

  € 696,00

  5.4.3.2.

  uitgegeven voor een periode van 30 jaar

  € 1.252,80

  5.4.3.3.

  verlengd voor een periode van 15 jaar

  € 696,00

   

   

   

  5.4.4.

  algemeen graf, uitgegeven voor een periode van 10 jaar, indien op het

   

   

  graf een grafbedekking is aangebracht

  € 70,00

   

   

   

  5.4.5.

  algemeen kindergraf, uitgegeven voor een periode van 10 jaar, indien op

   

   

  het graf een grafbedekking is aangebracht

  € 35,00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Volgnr.:

  Omschrijving:

  Tarief:

   

   

   

   

  HOOFDSTUK 6

   

   

   

   

   

  Het gebruik van de aula

   

  6.1.

  Het recht bedraagt voor het gebruik van de aula, indien de totale duur

   

   

  van het gebruik zowel voorafgaande als na afloop van de plechtigheid:

   

  6.1.1.

  niet meer dan 90 minuten bedraagt

  € 269,80

  6.1.2.

  meer dan 90 minuten, doch niet meer dan 120 minuten bedraagt

  € 319,80

  6.1.3.

  meer dan 120 minuten bedraagt

  € 319,80

   

  te vermeerderen met

  € 150,00

   

  voor elke periode van 60 minuten of een gedeelte daarvan, boven het

   

   

  aantal van 120 minuten.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Behorend bij het raadsbesluit van 10 juli 2013, nummer 13RV000045.

   

   

   

   

  De griffier, De voorzitter,