Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beemster

Beleidsregels aanvragen tijdelijke verhuur Leegstandwet (leegstaande woonruimte) 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeemster
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels aanvragen tijdelijke verhuur Leegstandwet (leegstaande woonruimte) 2013
CiteertitelBeleidsregels aanvragen tijdelijke verhuur Leegstandwet (leegstaande woonruimte) 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Leegstandwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-08-201316-07-2013nieuwe regeling

16-07-2013

Binnendijks d.d. 10 augustus 2013, nr. 31/32

BW-13-01332

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels aanvragen tijdelijke verhuur Leegstandwet (leegstaande woonruimte) 2013 (versie geldend sedert 16 juli 2013)

Burgemeester en wethouders van Beemster,

besluiten vast te stellen de navolgende Beleidsregels aanvragen tijdelijke verhuur Leegstandwet (leegstaande woonruimte 2013):

 

 

 

Algemeen:

De gemeente kan op basis van de Leegstandwet een vergunning verlenen voor de tijdelijke verhuur van een woning voor maximaal vijf jaar indien het bepaalde in de Leegstandwet zich daartegen niet verzet.

 

De Leegstandwet schrijft voor dat de verhuurtermijn minimaal 6 maanden moet bedragen en dat de verhuurder een termijn van 3 maanden in acht moet nemen voor de opzegging van de huur. Voor de huurder geldt een opzegtermijn van 1 maand.

 

Voor welke koopwoningen kan een vergunning worden afgegeven?

De vergunning kan worden afgegeven voor alle bestaande koopwoningen in de gemeente Beemster. Een vergunning tot tijdelijke verhuur kan alleen worden afgegeven voor leegstaande:

 

A. Woonruimte in een gebouw

 • -

  voor het gebruik waarvan een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is verleend

 • -

  voor het gebruik waarvan geen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is verleend

 

B. Woonruimte in een voor de verkoop bestemde woning welke

 • -

  nimmer bewoond is geweest, of

 • -

  gedurende een tijdvak van ten minste twaalf maanden voorafgaand aan het tijdstip waarop de woning laatstelijk geheel is komen leeg te staan onafgebroken geheel of grotendeels door de eigenaar als eigenaar bewoond is geweest, of

 • -

  in haar geheel binnen een tijdvak van twaalf maanden voorafgaand aan het tijdstip waarop de vergunning is aangevraagd, niet langer dan gedurende een al dan niet aaneengesloten tijdvak van drie jaar geheel of grotendeels als woonruimte verhuurd is geweest

 

C. Woonruimte in een voor de verhuur bestemde woning, welke ten tijde van het aanvragen van de vergunning bestemd is voor afbraak of voor vernieuwbouw

 

Vereisten waaraan de aanvraag moet voldoen:

 • -

  Schriftelijk aantonen dat de woning in de verkoop staat bij een makelaar.

 • -

  Indien sprake is van leegstaande woonruimte categorie A (woonruimte in een gebouw) dient in het kader van het gemeentelijke bestemmingsplan sprake te zijn van de bestemming ‘wonen’. Indien het pand geen woonbestemming heeft, dient hiervoor een tijdelijke afwijking op het bestemmingsplan te worden aangevraagd.

 

Vereisten die de vergunning tot tijdelijke verhuur o.b.v. de Leegstandwet moet bevatten:

 • 1.

  de woonruimte waarop zij betrekking heeft

 • 2.

  de naam van degene aan wie de vergunning is verstrekt

 • 3.

  het tijdvak waarvoor de vergunning is verstrekt

 • 4.

  de bepaling dat in de huurovereenkomst het nummer van de vergunning moet worden opgenomen.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en wethouders van 16 juli 2013.

H.N.G. Brinkman, burgemeester

E. Kroese-Vrolijks, secretaris