Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Verordening VROM Starterslening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening VROM Starterslening
CiteertitelVerordening VROM Starterslening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening is een wijziging op de op 13 december 2007 vastgestelde Verordening VROM Starterslening

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-200918-12-200907-04-20111e wijziging

17-12-2009

Infopagina 30 december 2009

College 03-11-2009

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening VROM Starterslening

VERORDENING

EERSTE WIJZIGING VERORDENING VROM STARTERSLENING

 

De Raad van de gemeente Uden;

overwegende dat het wenselijk is om de Verordening VROM Starterslening beter aan te laten sluiten bij de voorwaarden die voortvloeien uit zowel de VROM Starterslening als de Brabantse Starterslening en om deze reden de Starterslening alleen ter beschikking te stellen aan starters die nimmer een woning in eigendom hebben gehad;

dat het voorts gewenst is de Verordening VROM Starterslening te verruimen en ook startende oud-inwoners van de gemeente Uden in aanmerking te laten komen voor een VROM Starterslening;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 3 november 2009;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet

b e s l u i t

vast te stellen de

Eerste wijziging Verordening VROM Starterslening.

Artikel I. Wijziging

De Verordening VROM Starterslening wordt gewijzigd als volgt:

 • A.

  Artikel 1, eerste lid, sub b, komt te vervallen.

 • B.

  Artikel 1, eerste lid, sub d, wordt vervangen door: Starter: een natuurlijk persoon die zich voor de eerste keer op de koopwoningmarkt begeeft en:

  • -

   jonger is dan 36 jaar, of

  • -

   een binnen de gemeente Uden gelegen huurwoning vrijmaakt met een maximale kale huurprijs gelijk aan de aftoppingsgrens van 3- of meerpersoons huishoudens bedoeld in artikel 20 van de Wet op de huurtoeslag;

 • C.

  Artikel 1, tweede lid, wordt vervangen door: Bij door het College vast te stellen regels kan uitbreiding worden gegeven aan het begrip starter.

 • D.

  Aan artikel 1 wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt: Onder zich voor de eerste keer op de koopwoningmarkt begeven wordt verstaan dat een starter geen woning in eigendom mag hebben of mag hebben gehad.

 • E.

  Aan artikel 1 wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt: Met betrekking tot de leeftijd van een starter geldt als peildatum het moment waarop het officiële SVn-aanvraagformulier door SVn is ontvangen.

 • F.

  Artikel 3, eerste lid, wordt vervangen door: De Raad stelt een Gemeenterekening VROM Startersleningen in, waaruit aan starters VROM Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van een in artikel 4 bedoelde woning.

 • G.

  Artikel 4, eerste lid, wordt vervangen door: Bij twee of meer aanstaande eigenaren gelden beiden gezamenlijk als aanvrager. Beiden moeten starter zijn.

 • H.

  Artikel 4, tweede lid, wordt vervangen door: Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen van een starter voor het verwerven van een koopwoning die de aanvrager zelf gaat bewonen.

 • I.

  Aan artikel 4 wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt: De aanvrager is inwoner of oud-inwoner van de gemeente Uden. Een oud-inwoner heeft langer dan 5 jaar (aaneengesloten) in de gemeente Uden gewoond of is korter dan 10 jaar geleden uit deze gemeente vertrokken.

 • J.

  Aan artikel 4 wordt een vijfde lid toegevoegd, dat luidt: Bij twee of meer aanstaande eigenaren geldt dat een van hen dient te voldoen aan het bepaalde in het vierde lid.

 • K.

  Aan artikel 6 wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt: De volgorde van binnenkomst wordt bepaald door het tijdstip waarop SVn een volledig aanvraagformulier heeft ontvangen.

 • L.

  In artikel 9, eerste en tweede lid, wordt ‘het Bemiddelend Orgaan’ vervangen door ‘SVn’.

Artikel II. Overgangsrecht

Op volledige aanvragen om een Starterslening die voor 17 december 2009 door SVn zijn ontvangen en waarop nog niet eerder is beslist, blijft de Verordening VROM Starterslening van toepassing zoals vastgesteld op 13 december 2007. Deze bepaling wordt ingevoegd in artikel 12a.

Artikel III. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Artikel IV. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Eerste wijziging Verordening VROM Starterslening.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 17 december 2009.

De Raad voornoemd

de griffier de burgemeester

Inhoudsopgave

Bladzijde

Artikel I. Wijziging 1

Artikel II. Inwerkingtreding 2

Artikel III. Overgangsrecht 2

Artikel IV. Citeertitel 2

 

 

Toelichting Verordening VROM Starterslening

De eerste wijziging Verordening VROM Starterslening heeft ten gevolge dat de Verordening VROM Starterslening op een aantal punten wijzigt. Hierna volgt een korte toelichting op de achterliggende redenen van deze wijzigingen.

 • -

  De wijzigingen in artikel 1, eerste lid, sub b en in artikel 9, eerste en tweede lid worden veroorzaakt door een gewijzigde werkwijze bij de uitvoering van de startersregeling. Werd in het verleden iedere aanvraag door ‘het Bemiddelend Orgaan’ getoetst en voorzien van een advies, wordt dit inmiddels niet langer door het Bemiddelend Orgaan, maar door ‘SVn’ uitgevoerd.

 • -

  De wijzigingen in artikel 1, eerste lid, sub d, tweede, derde en vierde lid hebben te maken met de intentie om de Verordening VROM Starterslening beter aan te laten sluiten bij de voorwaarden die voortvloeien uit zowel de VROM Starterslening als de Brabantse Starterslening en om deze reden de Starterslening alleen ter beschikking te stellen aan starters die nimmer een woning in eigendom hebben gehad. Dit heeft met name een financieel voordeel. Op basis van een aanvraag die volledig voldoet aan zowel de VROM-regeling als aan de provinciale regeling, dragen VROM en de provincie respectievelijk 50% en 25% bij in de kosten. De gemeentelijke inbreng wordt hiermee beperkt tot 25%. Op deze wijze kunnen meer Startersleningen verstrekt worden.

 • -

  De wijzigingen in artikel 4 hebben te maken met de intentie om naast startende inwoners van de gemeente Uden ook de startende oud-inwoners van de gemeente in aanmerking voor een Starterslening te laten komen. Middels deze wijzigingen kunnen ook oud-inwoners, onder de voorwaarde dat deze langer dan 5 jaar (aaneengesloten) in de gemeente Uden heeft gewoond of korter dan 10 jaar geleden uit deze gemeente is vertrokken, voor een Staterslening in aanmerking komen.

Door de grens op 10 jaar te stellen, wordt het mogelijk dat bijvoorbeeld studenten die in verband met een opleiding vertrokken zijn uit Uden alsnog als startend oud-inwoner in aanmerking kunnen komen voor een Starterslening. Een startend oud-inwoner die langer dan 10 jaar uit Uden vertrokken is, kan eveneens nog in aanmerking komen voor een Starterslening en wel op het moment dat deze persoon minimaal 5 jaar (aaneengesloten) in de gemeente Uden heeft gewoond. Door deze termijn beperk je de groep oud-inwoners tot diegene die voor een langere periode dan 5 jaar in de gemeente woonachtig zijn geweest. Deze beperking vloeit voort uit het feit dat ook het ter beschikking gestelde budget beperkt is. Met het budget kan een beperkt aantal starters geholpen worden, waarmee enige afbakening van de doelgroep noodzakelijk is.

Algemeen

Indien alle wijzigingen uit de wijzigingsverordening worden verwerkt in de desbetreffende verordening, dan komt deze te luiden als volgt:

Eerste wijziging Verordening VROM Starterslening.