Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Buren

Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Rivierenland van 15 april 2013, houdende de aanwijzing van toezichthouders van de Omgevingsdienst Rivierenland (Besluit aanwijzing toezichthouders Omgevingsdienst Rivierenland 2013).

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBuren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de directeur van de Omgevingsdienst Rivierenland van 15 april 2013, houdende de aanwijzing van toezichthouders van de Omgevingsdienst Rivierenland (Besluit aanwijzing toezichthouders Omgevingsdienst Rivierenland 2013).
CiteertitelAanwijzing toezichthouders Omgevingsdienst Rivierenland
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wabo
 2. Huisvestingswet
 3. Awb
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-07-2013nieuw

15-04-2013

De Stad Tiel van 24-07-2013

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Rivierenland van 15 april 2013, houdende de aanwijzing van toezichthouders van de Omgevingsdienst Rivierenland (Besluit aanwijzing toezichthouders Omgevingsdienst Rivierenland 2013).

De directeur Omgevingsdienst Rivierenland (ODR)

 

Overwegende dat:

 • 1.

  Aan de ODR opdracht is gegeven om het toezicht en de handhaving op het bepaalde bij of krachtens de Wabo, uit te voeren;

 • 2.

  Het gewenst is per 2 april 2013 bij het in werking treden van een aantal verleende mandaten deze opdracht ook direct daadwerkelijk dient te kunnen worden uitgevoerd;

Gelet op

 • 1.

  De gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland, alsmede de met de provincie Gelderland en de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel gesloten overeenkomsten inzake de uitvoering van wettelijke taken, additionele taken en adviesdiensten;

 • 2.

  Artikel 5.1, artikel 5.2 en artikel 5.10, lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • 3.

  Artikel 75 van de Huisvestingwet;

 • 4.

  Artikel 6.2 van de Algemeen Plaatselijke Verordening;

 • 5.

  Artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • 6.

  De mandaatbesluiten van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland, de colleges van Burgemeester en wethouders van Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel houdende de verlening van mandaat aan de directeur van de Omgevingsdienst Rivierenland; ieder voor zover deze in werking zijn getreden op per 2 april 2013 of later in werking zullen treden.

 

Artikel 1

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens

 • 1.

  De Wabo en de in artikel 5.1 van de Wabo genoemde wetten voor zover dit bij of krachtens de genoemde wetten is bepaald;

 • 2.

  De regelingen ter vervanging van de onder a. genoemde wetten, voor zover hun aard en strekking ten opzichte daarvan niet wezenlijk veranderen;

 • 3.

  De Huisvestingswet;

 • 4.

  De Algemeen Plaatselijke Verordeningen voor zover de betreffende gemeente het toezicht en handhaving daarvan hebben gemandateerd aan de ODR;

 

worden de volgende ambtenaren werkzaam bij de ODR belast: 

 • 1.

  Medewerker toezicht/handhaving milieu A, van de afdeling toezicht/handhaving;

 • 2.

  Medewerker toezicht/handhaving milieu B, van de afdeling toezicht/handhaving;

 • 3.

  Medewerker toezicht/handhaving milieu C, van de afdeling toezicht/handhaving;

 • 4.

  Medewerker toezicht/handhaving milieu D, van de afdeling toezicht/handhaving;

 • 5.

  Medewerker toezicht/handhaving bouw/RO A, van de afdeling toezicht/handhaving;

 • 6.

  Medewerker toezicht/handhaving bouw/RO B, van de afdeling toezicht/handhaving;

 • 7.

  Medewerker toezicht/handhaving bouw/RO C, van de afdeling toezicht/handhaving;

 • 8.

  Adviseur A, van de afdeling specialisten & advies;

 • 9.

  Adviseur B, van de afdeling specialisten & advies;

 • 10.

  Adviseur C, van de afdeling specialisten & advies;

 • 11.

  Programmamanager ketentoezicht, van de afdeling specialisten & advies;

 • 12.

  Projectleider ketentoezicht, van de afdeling specialisten & advies;

 • 13.

  Adviseur ketentoezicht, van de afdeling specialisten & advies.

Artikel 2  

Aan de onder I. genoemde personen wordt, ten behoeve van de toezichtuitoefening op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de onder punt I. genoemde wetten of regelingen, een legitimatiebewijs verstrekt als bedoeld in artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de daarop gebaseerde “Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb”;

 

Artikel 3  

Dit besluit wordt bekend gemaakt conform aritkel 3.41 van de Awb door toezending aan de onder I genoemde ambtenaren van de ODR;

 

Artikel 4  

Dit besluit wordt conform artikel 3.42 van de Awb bekend gemaakt door plaatsing van dit besluit in een blad of een dag-, nieuws-of huis-aan-huisblad zoals gebruikelijk in de bij de ODR aangesloten provincie of gemeente;

 

Artikel 5  

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit toezichthouders Omgevingsdienst Rivierenland 2013.