Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leusden

Verordening Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand 2014
CiteertitelVerordening Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Verordening vervangt Verordening gemeenschappelijke rekenkamercommissie voor de gemeenten Barneveld, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Zeewolde, in werking getreden op 1 september 2008.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014nieuwe regeling

10-07-2013

Leusder Krant, 24-07-2013

205580

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand 2014

 

 

HOOFDSTUK 1 - ALGEMEEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Gemeenteraden: de raden van de deelnemende gemeenten Barneveld, Bunnik, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Zeewolde;

HOOFDSTUK 2 - TAAK, SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN VAN DE REKENKAMERCOMMISSIE

Artikel 2 Taak van de rekenkamercommissie

 • 1.

  Er is een gemeenschappelijke rekenkamercommissie.

 • 2.

  Deze rekenkamercommissie doet onderzoek naar de rechtmatigheid, doelmatigheid en de doeltreffendheid van het beleid en beheer van de gemeentelijke bestuursorganen en van de gemeentelijke organisatie, alsmede van (gesubsidieerde) instellingen waarvan de activiteiten mede door de gemeente worden bekostigd.

 • 3.

  De rekenkamercommissie stelt elk jaar voor 1 april een verslag op van haar werkzaamheden over het voorgaande jaar.

Artikel 3 Benoeming en samenstelling rekenkamercommissie

 • 1.

  De rekenkamercommissie bestaat uit een voorzitter en 4 leden. De voorzitter en de leden worden door de gemeenteraden gezamenlijk benoemd voor een periode van 6 jaar. De voorzitter en leden kunnen eenmaal herbenoemd worden. De rekenkamercommissie stelt een aftreed rooster op.

 • 2.

  Op de voorzitter en de leden zijn de artikelen 81 e, 81f en 81 h en van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  Periodiek, ten minste één keer per twee jaren, voert de voorzitter een gesprek met ieder lid van de rekenkamercommissie over diens functioneren.

 • 4.

  Periodiek, ten minste één keer per twee jaren, voert een vertegenwoordiging van de gemeenteraden een gesprek met de voorzitter van de rekenkamercommissie over diens functioneren en over het functioneren van de rekenkamercommissie.

 • 5.

  De rekenkamercommissie wijst uit haar leden een plaatsvervangend voorzitter aan.

 • 6.

  De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de vergaderingen van de rekenkamercommissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitvoering van de onderzoeksopzet en de werkwijze en het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming.

 • 7.

  Voorafgaand aan benoemingen pleegt een vertegenwoordiging van de gemeenteraden overleg met de rekenkamercommissie.

Artikel 4 Eed of verklaring en belofte

Ten aanzien van voorzitter en leden is artikel 81 g van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. De eed of verklaring en belofte wordt in handen van de voorzitter van de gemeenteraad van Barneveld afgelegd.

Artikel 5 Einde van het lidmaatschap

Met betrekking tot het ontslag en het stellen op non-activiteit van de voorzitter en de leden is artikel 81c, lid 6 en 7 en artikel 81 d van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de bevoegdheden door de gemeenteraden gezamenlijk kunnen of worden uitgeoefend.

Artikel 6 Openbaarheid/geheimhouding

 • 1.

  De rekenkamercommissie vergadert in beslotenheid. De rekenkamercommissie kan besluiten vergaderingen of bijeenkomsten in het openbaar te houden.

 • 2.

  De rekenkamercommissie kan op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding opleggen omtrent de inhoud van stukken die aan haar worden overgelegd alsmede het in een besloten vergadering daaromtrent behandelde.

 • 3.

  Een rapport van de rekenkamercommissie is niet openbaar totdat de rekenkamercommissie het officieel aanbiedt aan de gemeenteraad.

 • 4.

  De geheimhouding wordt door allen die bij de behandeling aanwezig waren en van deze stukken kennis dragen, in acht genomen totdat de rekenkamercommissie haar opheft.

Artikel 7 Budget rekenkamercommissie

 • 1.

  De gemeenteraden stellen in een samenwerkingsovereenkomst de hoogte van het budget voor de rekenkamercommissie vast, dat nodig is voor een goede uitvoering van haar werkzaamheden.

 • 2.

  De rekenkamercommissie is bevoegd binnen het aan haar beschikbaar gestelde budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken.

 • 3.

  De rekenkamercommissie is voor de besteding van het budget uitsluitend verantwoording schuldig aan de gemeenteraden.

HOOFDSTUK 3 - DE WERKWIJZE VAN DE REKENKAMERCOMMISSIE

Artikel 8 Reglement van orde

De rekenkamercommissie stelt een reglement van orde voor haar vergaderingen en andere werkzaamheden vast. Zij zendt het reglement na vaststelling onverwijld ter kennisneming aan de gemeenteraden.

Artikel 9 Onderzoeksopdracht en bevoegdheden

 • 1.

  De rekenkamercommissie kan anderen in de gelegenheid stellen gemotiveerde voorstellen voor onderzoeksonderwerpen aan te dragen.

 • 2.

  De rekenkamercommissie stelt na overleg met (een afvaardiging van) de raad het werkprogramma vast en beslist welke onderwerpen worden onderzocht.

 • 3.

  De rekenkamercommissie kan naast ex post onderzoeken ook ex ante onderzoeken uitvoeren.

 • 4.

  De rekenkamercommissie beslist, waar zij dit nodig acht in overleg met gemeenteraden, of en in hoeverre spoedeisende onderzoeksvragen het vastgestelde werkprogramma doorkruisen.

 • 5.

  De rekenkamercommissie kan zogenaamde quick scans uitvoeren die betrekking hebben op een beperkter terrein of gepaard gaan met kleinere acties dan de onderzoeken die normaliter worden uitgevoerd.

 • 6.

  De rekenkamercommissie kan de gemeenteraden, mede gebaseerd op de uitkomsten van de in het vorige lid genoemde quick scans, gevraagd en ongevraagd adviseren.

 • 7.

  De rekenkamercommissie is bevoegd bij alle leden van een bestuursorgaan van een gemeente en bij alle onder lid 8 genoemde ambtenaren de mondelinge en schriftelijke inlichtingen in te winnen die zij nodig acht voor de uitvoering van het onderzoek. De secretaris van de rekenkamercommissie kan de rekenkamercommissie daarbij vertegenwoordigen. De leden van een bestuursorgaan van een gemeente en de ambtenaren van de gemeente verstrekken desgevraagd alle inlichtingen die de rekenkamercommissie ter vervulling van haar taak nodig acht.

 • 8.

  De rekenkamercommissie is bevoegd bij de besturen en of directies van de hierna genoemde organisaties de mondelinge en schriftelijke inlichtingen in te winnen die zij nodig acht voor de uitvoering van het onderzoek. Het betreft:

  • a.

   openbare lichamen en gemeenschappelijke organen ingesteld krachtens de Wet Gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt;

  • b.

   instellingen die een subsidie, lening of garantie van de gemeente ontvangen;

  • c.

   naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen waarin de gemeente aandeelhouder is;

  • d.

   rechtspersonen die een bij of krachtens de wet geregelde taak uitoefenen en daartoe geheel of gedeeltelijk worden bekostigd uit de opbrengst van bij of krachtens de wet ingestelde heffingen.

 • 9.

  De rekenkamercommissie kan zich laten bijstaan door deskundigen.

 • 10.

  Om de onderzoeken van de rekenkamercommissie naar behoren te kunnen uitvoeren zijn de stukken, die onder oplegging van geheimhouding aan de rekenkamercommissie ter beschikking worden gesteld, ook beschikbaar voor het secretariaat van de rekenkamercommissie en de door de rekenkamercommissie aangewezen deskundigen.

Artikel 10 Initiatief met betrekking tot het uitvoeren van onderzoek

 • 1.

  Indieners van een gemotiveerd verzoek tot het verrichten van een onderzoek krijgen van de rekenkamercommissie binnen zes weken schriftelijk en gemotiveerd bericht over wat er met het verzoek wordt gedaan.

 • 2.

  De rekenkamercommissie doet geen onderzoek dat krachtens lid 1 is aangemeld indien:

Artikel 11 Uitvoering van het onderzoek en rapportage

 • 1.

  De rekenkamercommissie is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek volgens de door haar vastgestelde onderzoeksopzet.

 • 2.

  De rekenkamercommissie bespreekt de onderzoeksopzet met (een afvaardiging van) de raad.

 • 3.

  De rekenkamercommissie kan de verzoeker(s) tot het verrichten van een onderzoek tussentijds informeren over de voortgang van een onderzoek.

 • 4.

  De rekenkamercommissie kan (een afvaardiging van) de raad tussentijds informeren over de voortgang en de resultaten van het onderzoek.

 • 5.

  De rekenkamercommissie stelt betrokkenen in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn die ten minste twee weken bedraagt, hun zienswijze op het conceptonderzoeksrapport aan de rekenkamercommissie kenbaar te maken. Betrokkenen zijn in elk geval degenen wier taakuitvoering (mede) voorwerp van onderzoek is of is geweest. De rekenkamercommissie bepaalt wie verder als betrokkenen worden aangemerkt.

 • 6.

  Na vaststelling door de rekenkamercommissie worden het onderzoeksrapport, de nota met conclusies en aanbevelingen en de zienswijze van het college van burgemeester en wethouders op het rapport zo spoedig mogelijk, onder toezending van een afschrift aan het college van burgemeester en wethouders en betrokkenen, aan de betrokken gemeenteraad aangeboden.

 • 7.

  De betrokken gemeenteraad spreekt zich in de openbaarheid uit over de onderzoeksresultaten, de conclusies en de aanbevelingen.

HOOFDSTUK 4 - ONDERSTEUNING VAN DE REKENKAMERCOMMISSIE

Artikel 12 Ambtelijke ondersteuning

 • 1.

  Er is een ambtelijk secretariaat dat de rekenkamercommissie bij de uitvoering van haar taken terzijde staat.

 • 2.

  De medewerkers van het ambtelijk secretariaat leggen rechtstreeks verantwoording af aan de rekenkamercommissie over de wijze waarop de ondersteunende taken worden verricht.

 • 3.

  De medewerkers van het ambtelijke secretariaat verrichten niet tevens werkzaamheden voor een ander orgaan van de gemeente.

 • 4.

  Het ambtelijk secretariaat verricht onderzoek en draagt zorg voor de agendaplanning, de verslaglegging, de vorming van dossiers en verder voor alles wat nodig is voor een goede ondersteuning van het werk van de rekenkamercommissie.

HOOFDSTUK 5 - SLOTBEPALINGEN

Artikel 13 Voorziening

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet treedt een vertegenwoordiging van de gemeenteraden in overleg en neemt ter zake een besluit.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014. Op dat moment vervalt de Verordening gemeenschappelijke rekenkamercommissie voor de gemeenten Barneveld, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Zeewolde, in werking getreden op 1 september 2008.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand 2014.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Leusden van 10 juli 2013.

De griffier, De voorzitter

Mevrouw mr. J.S.Y. Houtman Mevrouw drs. A. Vermeulen