Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waddinxveen

Verordening Starterslening Waddinxveen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaddinxveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Starterslening Waddinxveen
CiteertitelVerordening Starterslening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt de verordening VROM Starterslening Waddinxveen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet art. 147 en 149
 2. Algemene wet bestuursrecht
 3. Convenant Starterslening
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-01-2016Wijzing art. 1, 3, 4, 6, 6a, 7 en 9 alsmede wijziging van de titel van hoofdstuk 6

20-01-2016

Gemeenteblad, 27-01-2016

15/00500
01-05-201528-01-2016Wijzing art. 1 en 6

15-04-2015

Elektronisch gemeenteblad, 23-04-15

14/00359
25-12-201301-05-2015Wijzing art. 1, 2, 5, 6 en 7, toevoeging art. 6a

13-11-2013

Hart van Holland, 24-12-2013

13/00204
25-07-201304-07-201325-12-2013Nieuwe regeling

26-06-2013

Hart van Holland, 24-07-2013

13/00173

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Starterslening Waddinxveen

de raad van de gemeente Waddinxveen

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 juni 2013

Gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en het Convenant Starterslening;

besluit:

vast te stellen de Verordening Starterslening Waddinxveen

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Hoevelaken;

 • b.

  Gemeenterekening Starterslening: een fondsrekening waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, Startersleningen kan toekennen en waarin de rente en de aflossingen over deze leningen kunnen worden teruggestort;

 • c.

  Starterslening: een lening die, na toekenning door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van zijn eigen woning;

 • d.

  Aanvrager: de starter, die voor de eerste maal een eigen woning koopt of verkrijgt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager en dienen zij beide te voldoen aan de hiervoor gestelde eis niet eerder een woning te hebben gekocht of verkregen. Onder verkrijgen wordt onder meer begrepen: verkrijging door huwelijksvermogensrecht of geregistreerd partnerschap, verkrijging krachtens erfrecht, schenking, recht van gebruik en bewoning, verkrijging van een woning in economische zin of anderszins;

 • e.

  NHG: Nationale Hypotheek Garantie, de publicitaire naam van de door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, gevestigd ’s-Gravenhage, verstrekte borgtocht;

 • f.

  Koopsubsidie (Wet Bevordering Eigenwoningbezit , BEW+): een maandelijkse bijdrage in de hypotheeklasten die afhankelijk is van het inkomen van de gebruiker en de hoogte van de lening;

 • g.

  Woning met een Starterslening in De Triangel: een woning die ontwikkeld wordt door Woonpartners Midden Holland en Bouwfonds Ontwikkeling B.V., waaraan specifiek het label Starterslening is gekoppeld.

 • h.

  NHG-kostengrens: de kostengrens tot waar een NHG kan worden afgegeven respectievelijk de maximale verwervingskosten zoals die voor de NHG worden gehanteerd.

Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen

Artikel 2
 • 1.

  De gemeente Waddinxveen heeft een Gemeenterekening Starterslening ingericht waaruit aan in artikel 6bedoelde aanvragers VROM Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 6bedoelde woningen.

 • 2.

  De gemeente Waddinxveen heeft een Gemeenterekening Starterslening De Triangel ingericht waaruit aan in artikel 6a bedoelde aanvragers Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 6a bedoelde woningen

 • 3.

  De Gemeenterekeningen Starterslening en Starterslening De Triangel is ondergebracht bij SVn.

Artikel 3
 • 1.

  Op deze verordening is het bepaalde in de gesloten deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Waddinxveen en SVn van toepassing.

Artikel 4
 • 1.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een Starterslening toe te kennen.

 • 2.

  Burgemeester en Wethouders stellen de hoogte van de Starterslening vast op basis van de Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening.

 • 3.

  De maximale hoogte van de Starterslening bedraagt maximaal 20% van de verwervingskosten van de woning (zijnde de aankoopkosten van de woning plus de bijkomende kosten conform de definitie van NHG) met een maximum van € 35.000.

 • 4.

  De Starterslening dient te worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

 • 5.

  Burgemeester en wethouders kunnen bij hun beslissing op grond van het eerste en tweede lid rekening houden met financiële steun die op grond van enige andere regeling is of kan worden toegekend.

 • 6.

  De Starterslening kan niet worden verstrekt indien Koopsubsidie BEW+ is toegekend;

 • 7.

  De eerste hypotheek moet worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG);

 • 8.

  Burgemeester en wethouders kunnen aan de toekenning van Startersleningen nadere voorschriften verbinden.

Artikel 5
 • 1.

  Uit de Gemeenterekening Startersregeling kunnen slechts leningen worden toegewezen tot maximaal het door burgemeester en wethouders jaarlijks vast te stellen toekenningsplafond. Startersleningen kunnen worden toegewezen voor zover het saldo van de Gemeenterekening Startersregeling dit toelaat.

 • 2.

  Uit de Gemeenterekening  Startersregeling De Triangel kunnen slechts leningen worden toegewezen voor zover het saldo van de Gemeenterekening Startersregeling De Triangel dit toelaat.

 • 3.

  Alle aanvragen op grond van deze verordening worden in volgorde van binnenkomst (datum ontvangst aanvraagformulier bij SVn) afgehandeld.

 • 4.

  Aanvragen welke in verband met het eerste en tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door burgemeester en wethouders afgewezen.

Hoofdstuk 3 Toepassingsbereik

Artikel 6  

Dit artikel is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen voor het verwerven en bewonen van nieuwe of bestaande koopwoningen in Waddinxveen, met uitzondering van woningen in de wijk De Triangel:

 

 • 1.

  Aanvrager is een verblijfsgerechtigde persoon die op het moment van de aanvraag:

  • -

   minimaal een jaar zelfstandig een huurwoning bewoont OF

  • -

   minimaal een jaar inwonend is, EN

  • -

   minimaal een leeftijd heeft van 18 jaar en maximaal 35 jaar.

 

 • a.

  De aanvrager of, indien sprake is van twee aanvragers, één van beide op het moment van de aanvraag minimaal 5 jaar onafgebroken in Waddinxveen woont OF gedurende de afgelopen 10 jaar minimaal 6 jaar in Waddinxveen heeft gewoond (geregistreerd in de GBA).

 • b.

  De aanvrager of, indien sprake is van twee aanvragers, beide aanvragers mogen niet in het bezit zijn geweest van een koopwoning.

 • c.

  De aanvrager moet de woning waarvoor een Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

 

 • 2.

  Waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning:

  • a.

   Niet hoger zijn dan de actuele NHG-kosten.

De hoofdsom van de Starterslening bedraagt maximaal 20% van de kosten voor het in eigendom verkrijgen van de woning met een maximum van € 25.000,-.

Artikel 6a  

Dit artikel is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen voor het verwerven en bewonen van een woning met een Starterslening in De Triangel in Waddinxveen:

 

 • 1.

  Van verblijfsgerechtigde personen die op het moment van de aanvraag:

  • -

   minimaal een leeftijd hebben van 18 jaar en maximaal van 35 jaar.

 

 • a.

  De aanvrager of, indien sprake is van twee aanvragers, beide aanvragers mogen niet in het bezit zijn geweest van een koopwoning.

 • b.

  De aanvrager moet de woning waarvoor een Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

 

 • 2.

  Waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning:

  • a.

   Niet hoger zijn dan de actuele NHG-kosten.

  • b.

   De hoofdsom van de Starterslening bedraagt maximaal 20% van de kosten voor het in eigendom verkrijgen van de woning met een maximum van € 35.000,-.

Hoofdstuk 4 Aanvraag en toekenning

Artikel 7
 • 1.

  Huishoudens die, op grond van artikel 6 en 6a en gelet op artikel 1, lid e, in aanmerking komen voor een Starterslening kunnen bij burgemeester en wethouders om een op naam gesteld aanvraagformulier verzoeken.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders toetsen of de in lid 1 bedoelde aanvragers voldoen aan de in artikel 6 of artikel 6a opgenomen criteria. Bij een positief oordeel sturen zij de aanvragers het aanvraagformulier toe. Tegelijkertijd sturen burgemeester en wethouders een kopie van het voorblad van dit aanvraagformulier naar SVn.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders delen de beslissing middels een toewijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

Hoofdstuk 5 Intrekken van de Starterslening

Artikel 8
 • 1.

  Burgemeester en wethouders trekken een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een Starterslening in als:

  • a.

   Er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • b.

   De Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

  • c.

   De koopovereenkomst wordt ontbonden.

 • 2.

  Bij de intrekking vorderen burgemeester en wethouders de contante waarde van het reeds genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging.

 • 3.

  Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kunnen burgemeester en wethouders besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Hoofdstuk 6 Voorwaarden SVn

Artikel 9
 • 1.

  Op een Starterslening zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, ‘Productspecificaties Starterslening’, ‘Procedures en Uitvoeringsregels Starterslening’ en ‘Toelichting op een Starterslening’, zoals die op het moment van aanvragen zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Waddinxveen en SVn danwel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

Hoofdstuk 7 Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen

Artikel 10

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze verordening.

Artikel 11

Deze verordening treedt in werking op 4juli 2013

Artikel 12

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Starterslening".

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Waddinxveen in de openbare vergadering van 26 juni 2013

De raad van de gemeente voornoemd,

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente

Waddinxveen in zijn openbare vergadering

Van 26 februari

de griffier, de voorzitter,

(mr. F.W. van der Dussen) (drs. H.P.L. Cremers)