Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Vallei en Veluwe

Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Vallei en Veluwe 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Overheidsorganisatie Waterschap Vallei en Veluwe
Officiële naam regeling Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Vallei en Veluwe 2013
Citeertitel Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Vallei en Veluwe 2013
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet, art. 120

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-2014 24-12-2015 Onbekend

26-11-2014

Waterschapsblad 2014, 8750

Onbekend
01-01-2013 23-12-2014 Onbekend

02-01-2013

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Waterschap Vallei en Veluwe

07.35

Besluit tot vaststelling van de ‘Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Vallei en Veluwe 2013’

Het algemeen bestuur van waterschap Vallei en Veluwe;

overwegende dat het noodzakelijk is een Kostentoedelingsverordening vast te stellen;

gezien het voorstel van de Voorbereidingscommissie voor waterschap Vallei en Veluwe d.d. 13 november 2012;

gelet op de artikelen 120 en 122 van de Waterschapswet (Stb. 2007, nr. 208);

Besluit:

Vast te stellen de ‘Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Vallei en Veluwe 2013’:

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  kosten: kosten van de kostendrager watersysteembeheer zoals opgenomen in de begroting van het waterschap en die gedekt worden met behulp van de watersysteemheffing;

 • b.

  gebied van het waterschap: het gebied dat is aangegeven op de bij het provinciaal reglement behorende kaart waarin de zorg voor het watersysteem aan het waterschap is opgedragen;

 • c.

  ingezetenen: degenen die blijkens de basisregistratie personen bij het begin van het kalenderjaar woonplaats hebben in het gebied van het waterschap en die aldaar gebruik hebben van woonruimte;

 • d.

  zakelijk gerechtigden ongebouwd, niet zijnde natuurterreinen: degenen die krachtens eigendom, bezit of beperkt recht het genot hebben van ongebouwde onroerende zaken die geen natuurterreinen zijn in het gebied van het waterschap;

 • e.

  zakelijk gerechtigden natuurterreinen: degenen die krachtens eigendom, bezit of beperkt recht in het gebied van het waterschap het genot hebben van natuurterreinen;

 • f.

  zakelijk gerechtigden gebouwd: degenen die krachtens eigendom, bezit of beperkt recht het genot hebben van gebouwde onroerende zaken in het gebied van het waterschap;

 • g.

  bemalen gebieden: delen van het waterschapsgebied die niet vrij afwateren en delen van het waterschapsgebied waarin uit lager gelegen gebieden water wordt opgemalen;

Artikel 2 Bijlagen

Bij deze verordening behoort de volgende bijlage:

-Bijlage I: een topografische kaart van het beheersgebied van waterschap Vallei en Veluwe waarop de bemalen deelgebieden zijn aangegeven als bedoeld in artikel 4 van deze verordening.

Artikel 3 Kostentoedeling watersysteembeheer

 • 1.

  De kosten voor het watersysteembeheer worden als volgt toegedeeld:

  • a.

   40,0 % aan de ingezetenen;

  • b.

   8,5 % aan de zakelijk gerechtigden van ongebouwde onroerende zaken, niet zijnde natuurterreinen;

  • c.

   0,3 % aan de zakelijk gerechtigden van natuurterreinen;

  • d.

   51,2 % aan de zakelijk gerechtigden van gebouwde onroerende zaken.

 • 2.

  De waarde van de onroerende zaken bedoeld in het vorige artikellid, onderdelen b, c en d, wordt bepaald naar de waarde die de onroerende zaken op de waardepeildatum hebben naar de staat en hoedanigheid waarin zij op die datum verkeren.

 • 3.

  De waardepeildatum is 1 januari 2011.

Artikel 4 Tariefdifferentiatie bemalen gebieden

Voor ongebouwde onroerende zaken die geen natuurterreinen zijn gelegen in bemalen gebieden wordt een gedifferentieerd tarief gehanteerd dat 50% hoger is dan het tarief dat blijkens de verordening op de watersysteemheffing voor elk van deze categorieën geldt.

Artikel 5 Tariefdifferentiatie verharde openbare wegen

Voor verharde openbare wegen wordt een gedifferentieerd tarief gehanteerd dat 100% hoger is dan het tarief dat blijkens de verordening op de watersysteemheffing voor ongebouwde onroerende zaken, niet zijnde natuurterreinen geldt.

Artikel 6 Cumulatie van tariefdifferentiatie

De tariefdifferentiatie voor verharde openbare wegen, genoemd in artikel 5 wordt toegepast naast de tariefdifferentiatie voor ongebouwde onroerende zaken die geen natuurterreinen zijn en die gelegen zijn in bemalen gebieden als bedoeld in artikel 4.

Artikel 7 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De Kostentoedelingsverordening Waterschap Vallei & Eem 2009 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid van deze bepaling genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastingjaren waarvoor zij heeft gegolden.

 • 2.

  De Kostentoedelingsverordening Waterschap Veluwe 2009 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid van deze bepaling genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastingjaren waarvoor zij heeft gegolden.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking op de 1ste dag na die van haar bekendmaking.

 • 4.

  Deze verordening vindt voor het eerst toepassing op het belastingjaar dat aanvangt op 1 januari 2013.

 • 5.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Vallei en Veluwe 2013’.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 2 januari 2013,

mr. G.P. Dalhuisen ir. G. Verwolf,

secretaris voorzitter