Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westland

Beleidsnotitie Bed & Breakfast gemeente Westland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsnotitie Bed & Breakfast gemeente Westland
CiteertitelBeleidsnotitie Bed & Breakfast gemeente Westland
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-07-2013nieuwe regeling

02-07-2013

Gemeenteblad Westland, 18-07-2013

Gbw, 2013, 32

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsnotitie Bed & Breakfast gemeente Westland

Het college van burgemeester en wethouders stelt de volgende regeling vast.

Hoofdstuk 1 Inleiding

Een bed & breakfast is een impuls voor het aantrekken van dagrecreanten (en toeristen) met een kortdurend verblijf. Dagrecreanten worden aangetrokken door recreatieve voorzieningen, zoals aantrekkelijke wandel-, fiets- en vaarrouten, strand en bezienswaardigheden. Ook worden er evenementen, zoals bijvoorbeeld het Varend Corso, georganiseerd waar veel dagrecreanten op af komen. Dit sluit aan bij de beleidsvisie toerisme en recreatie ‘Beleef Westland’.

 

De bed & breakfast sector in Nederland is de laatste jaren sterk gegroeid. Gemeenten krijgen steeds vaker verzoeken voor het starten van een bed & breakfast binnen een woonfunctie. Ook in de gemeente Westland komen er steeds meer aanvragen binnen voor het vestigen van een bed & breakfast. Binnen de gemeente Westland is het aantal verblijfs-accomodaties beperkt in verhouding met omliggende gemeenten. De wens is ontstaan om beleid te formuleren waarbij wordt aangegeven in welke gevallen een dergelijke activiteit binnen een woonfunctie kan worden toegelaten. Dit om duidelijkheid te bieden aan alle betrokken partijen.

 

Het opstellen van een beleidsnotitie bed & breakfast in de eerste helft 2013 is besloten in de beleidsvisie ‘Beleef Westland’ en de bijbehorende uitvoeringsagenda. De beleidsnotitie bed & breakfast schept voorwaarden voor bed & breakfast initiatieven. Op deze manier worden kaders geboden aan kleinschalige verblijfsrecreatie.

Hoofdstuk 2 Definitie bed & breakfast

De term bed & breakfast betekent letterlijk “bed en ontbijt”. Het begrip bed & breakfast is afkomstig uit Engelstalige landen. Hier bestaat al jaren een volledig gereguleerde bed & breakfast sector met bijbehorend classificatiesysteem.

Hoewel de sector in Nederland nog niet te vergelijken is met die in Engelstalige landen, vindt er momenteel wel een inhaalslag plaats. Zo is tussen 2000 en 2009 maar liefst 85% van de huidige bed & breakfast voorzieningen gestart en heeft de sector sinds eind 2006 een eigen classificatiesysteem. Op basis van onderzoeksresultaten zijn er in Nederland naar schatting tussen de 5.000 en 5.500 bed & breakfast voorzieningen; de helft daarvan ligt binnen de bebouwde kom en de andere helft in het buitengebied.

 

De definitie van een bed & breakfast luidt als volgt:

‘Bed & breakfast is een kleinschalige overnachtings- en verblijfsaccommodatie gericht op het bieden van de mogelijkheid tot een toeristisch veelal kortdurend verblijf met het serveren van

ontbijt. Een bed & breakfast is gevestigd in een woning, niet zijnde vrijstaand bijgebouw, en wordt gerund door de eigenaar/gebruiker van de betreffende woning. Onder een bed & breakfast voorziening wordt niet verstaan overnachting, noodzakelijk in verband met het verrichten van tijdelijke of seizoensgebonden werkzaamheden en/of arbeid of permanente kamerverhuur”.

Bron: bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Westland

 

Toelichting ‘kleinschalige overnachtingaccommodatie’

Een bed & breakfast is een kleinschalige overnachtingaccommodatie die tot de kleinschalige verblijfsrecreatie gerekend wordt. Dit betekent dat de bed & breakfast een nevenfunctie is naast het wonen. Voor het uitoefenen van een bed & breakfast mag maximaal 40% van de brutovloeroppervlakte, inclusief aan-en uitbouwen, tot een maximum van 75m2 worden gebruikt. De ruimtes die gemeenschappelijk worden gebruikt worden buiten beschouwing gelaten. Daarnaast wordt het maximale aantal gasten dat gelijktijdig gebruik mag maken van een bed & breakfast in de gemeente Westland gesteld op zeven. Dit aantal is gebruikelijk bij de genoemde maximale oppervlakte. De kamers mogen door de bouwkundige opzet, indeling en maatvoering niet functioneren als een zelfstandige woning. Dit betekent dat een zelfstandige kookgelegenheid in de kamer niet is toegestaan.

 

Toelichting ‘toeristisch en veelal kortdurend verblijf’:

Het gaat in dit verband om een ‘toeristisch verblijf’, hiermee wordt nadrukkelijk ook zakelijk verblijf bedoeld. Het begrip ‘veelal kortdurend’ is verder in de definitie al benadrukt door het opnemen dat onder een bed & breakfast niet wordt verstaan overnachting, noodzakelijk in verband met het verrichten van tijdelijke of seizoensgebonden werkzaamheden en/of arbeid of permanente kamerverhuur. Om dit concreet te maken is in de voorwaarden (hoofdstuk 4) een maximum verblijfsduur van 1 week aangehouden. Door de vaststelling van de beleidsnotitie bed & breakfast wordt een impuls gegeven aan het aantrekken van dagrecreanten (en toeristen) met een kortdurend verblijf.  De keuze voor een maximale verblijfsduur van één week (en niet langer) sluit hierbij aan.

 

Toelichting ‘woonhuis’:

Met woonhuis wordt geen bedrijfswoning bedoeld. Als het gaat om een woning in het buitengebied moet deze gelegen zijn aan een route met toeristische waarde. Hierbij dient met name aangesloten te worden op de toeristische infrastructuur bestaande uit toeristische watergangen (zoals benoemd in de nota ‘vaarrecreatie in Westland’) of recreatieve fietsroutes. Ook de nabijheid van zee en strand of de recreatieve (groene) zones zoals de Zweth, het Staelduinse Bos of de gemeentegrens met Midden-Delfland zijn voorbeelden van gebieden met toeristische waarde. Een woning in het midden van een bedrijventerrein of glastuinbouwgebied komt daardoor niet in aanmerking. Daarnaast is het van belang dat de bed & breakfast eigenaar in hetzelfde gebouw woont. De hoofdfunctie van het pand is wonen, de nevenactiviteit is “het verstrekken van logies.

 

Hoofdstuk 3 Wettelijke kaders

In dit hoofdstuk worden de wettelijke kaders betreffende een bed & breakfast weergegeven. Achtereenvolgens komen aan bod: Jurisprudentie Raad van State, Bestemmingsplannen, Bouwverordening en Bouwbesluit, Drank- en Horecawet, Milieu, Parkeren en Gemeentewet. De initiatiefnemer en exploitant van een bed & breakfast zal zich daarnaast nog moeten houden aan de landelijke wetgeving en Gemeentelijke regels die van toepassing zijn.

Artikel 3.1 Jurisprudentie Raad van State

Uit een uitspraak van de Raad van State1 is op te maken dat het aanbieden van bed & breakfast strijdig is met een woonbestemming indien regelmatig een aantal personen tegen betaling gebruik maakt van de aangeboden mogelijkheid van bed & breakfast in het pand. Daarbij gaat het om steeds wisselend publiek dat voor een korte periode, namelijk één tot enkele nachten, ter plaatse verblijft. Een bed & breakfast is een activiteit met een bedrijfsmatig karakter, die niet binnen een woonbestemming past.

Artikel 3.2 Bestemmingsplan / Wet op de Ruimtelijke Ordening

De vigerende bestemmingsplannen in de gemeente Westland bieden onvoldoende grondslag om een bed & breakfast te realiseren. Zolang dit nog niet is vastgesteld in de bestemmingsplannen kan een bed & breakfast alleen worden gerealiseerd door middel van een omgevingsvergunning op grond van art. 2.12 eerste lid onder a van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo).

Bij de herziening van bestemmingsplannen wordt meegenomen dat er onder voorwaarden op basis van deze notitie een binnenplanse ontheffing mogelijk is voor het hebben van een bed & breakfast.

Artikel 3.3 Bouwverordening en Bouwbesluit

De ruimte die voor het bieden van bed & breakfast wordt gebruikt, moet voldoen aan de bepalingen van de Bouwverordening Westland 2005 en het Bouwbesluit 2012. Een bestaande woning zal hier meestal aan voldoen. Voor eventuele bouwkundige aanpassingen is mogelijk een omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit nodig. Uitgangspunt is dat een bed & breakfast binnen de bestaande bebouwing wordt gerealiseerd. De woning zal hiervoor niet extra uitgebreid kunnen worden, behoudens uitbreidingen welke binnen de bepalingen van het bestemmingsplan passen. Ten aanzien van de brandveiligheid is voor het kleinschalig aanbieden van een bed & breakfast geen gebruiksvergunning dan wel gebruiksmelding nodig. Een gebruiksvergunning is slechts nodig wanneer sprake is van "het bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf wordt verschaft aan meer dan tien personen". Gelet op de in hoofdstuk 4 gegeven voorwaarden is daarvan bij bed & breakfast geen sprake. De voor bed & breakfast bestemde ruimte(n) zullen moeten voldoen aan de in het Bouwbesluit 2012 voorgeschreven brandveiligheidseisen.

Artikel 3.4 Drank- en horecawet

Voor een bed & breakfast die alleen logies en ontbijt verstrekt is geen drank- en horecavergunning nodig. De bed & breakfast mag dan geen alcoholhoudende drank tegen betaling verstrekken.

Artikel 3.5 Milieu

De Wet milieubeheer blijft buiten beschouwing bij inrichtingen waar voorzieningen aanwezig zijn voor het gelijktijdig kunnen verstrekken van uitsluitend logies en ontbijt aan ten hoogste 15 personen (Inrichtingen- en vergunningenbesluit Milieubeheer categorie 18.2).

Uit de voorwaarden, die zijn opgenomen in hoofdstuk 4 van deze notitie, blijkt dat maximaal zeven personen tegelijkertijd van de bed & breakfast gebruik mogen maken. Op een bed & breakfast in deze vorm is de Wet milieubeheer (Wm) niet van toepassing.

 

De vestiging van een bed & breakfast mag echter geen negatieve effecten hebben op de milieuzonering voor de omliggende bedrijven. Een omliggend bedrijf dient dus geen extra maatregelen te moeten nemen, omdat er in een nabij gelegen woning een bed & breakfast gevestigd wordt.

Artikel 3.6 Parkeren en verkeersstromen

De extra parkeerdruk die voortkomt uit het toegevoegde gebruik dient opgevangen te worden op eigen terrein. Dit mag er dus niet toe leiden dat de initiatiefnemer/gebruiker zelf niet meer op eigen terrein kan parkeren. Alleen binnen de (verkeerskundige) bebouwde kom kan van het bovenstaande in sommige gevallen worden afgeweken. Hier dient rekening gehouden te worden met de gegevens met betrekking tot de bezettingsgraad van de parkeerplaatsen in de gemeente Westland. Voor de parkeernorm wordt aangesloten bij het Westlands verkeers- en vervoersplan (WVVP), eventueel aangevuld met de parkeercijfers van CROW (nationaal kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte). Op dit moment is er in het WVVP geen specifieke normering opgenomen voor een bed & breakfast. In de parkeercijfers van CROW is kleinschalige verblijfsrecreatie (2* hotel, matig stedelijk) wel beschreven. Indien er nieuw parkeerbeleid voor de gemeente Westland wordt beschreven, wordt de normering voor bed & breakfast meegenomen.

 

Voor woningen gelegen aan de rand van een bedrijventerrein of glastuinbouwgebied dient de ontsluiting niet te verlopen over het bedrijventerrein of het glastuinbouwgebied. De menging van verkeersstromen wordt daarmee vermeden.

Artikel 3.7 Gemeentewet

In de gemeente Westland wordt toeristenbelasting geheven. De belasting wordt per persoon geheven naar het aantal overnachtingen. De eigenaar van de bed & breakfast moet van zijn/haar gasten een nachtregister bijhouden en draagt de toeristenbelasting af aan de gemeente.

De eigenaar van de bed & breakfast is verplicht voordat hij voor de eerste maal gelegenheid biedt tot overnachting, dit schriftelijk te melden aan de verantwoordelijke heffingsambtenaar

Hoofdstuk 4 Voorwaarden en procedure

Artikel 4.1 Voorwaarden

Het is van belang beperkende voorwaarden op te nemen om de leefbaarheid van de wijken te behouden en eventuele overlast van een bed & breakfast voorzieningen voor omwonenden (incl. naastgelegen ondernemingen) te voorkomen.

Het college van burgemeester en wethouders kan medewerking verlenen aan het vestigen van een bed & breakfast in de gemeente Westland onder de volgende voorwaarden:

 • 1.

  voor aanvang van een bed & breakfast moeten deze worden gemeld bij het bedrijvenloket van de gemeente Westland. Er mag geen bed & breakfast ontplooid worden zonder omgevingsvergunning.

 • 2.

  de activiteiten zijn kleinschalig van omvang en passen bij de kwaliteit en de schaal van het plangebied en zijn van ondergeschikt belang ten opzichte van de hoofdfunctie wonen;

 • 3.

  indien de woning gelegen is in het buitengebied moet deze gelegen zijn aan een route met toeristische waarde (zie toelichting in hoofdstuk 2). Dit betekent dat een woning in het midden van een bedrijventerrein of glastuinbouwgebied niet aan deze voorwaarde voldoet;

 • 4.

  de eigenaar van de bed & breakfast dient zelf de hoofdbewoner van de woning te zijn;

 • 5.

  de verblijfsruimte moet voldoen aan de bepalingen van de Bouwverordening Westland 2005 en het Bouwbesluit 2012;

 • 6.

  de voorziening mag door de bouwkundige opzet, indeling en maatvoering niet functioneren als een zelfstandige woning. Dit betekent dat een zelfstandige kookgelegenheid in de kamer niet is toegestaan;

 • 7.

  maximaal 40% van de brutovloeroppervlakte, inclusief aan- en uitbouwen en bijgebouwen, tot een maximum van 75m2 mag worden gebruikt ten behoeve van bed & breakfast. De ruimtes die gemeenschappelijk worden gebruikt worden buiten beschouwing gelaten;

 • 8.

  het maximale aantal gasten dat gelijktijdig gebruik mag maken van de bed & breakfast is gesteld op zeven;

 • 9.

  ter voorkoming van permanente bewoning wordt een maximumverblijfsduur gehanteerd van één week;

 • 10.

  gasten zijn toeristenbelasting verschuldigd;

 • 11.

  controle op het verblijf vindt plaats door middel van een nachtregister dat de gemeente kan opvragen bij de bed & breakfast eigenaar;

 • 12.

  de vestiging van een bed & breakfast mag geen negatieve effecten (met name met betrekking tot de milieuzonering) hebben voor de omliggende bedrijven;

 • 13.

  voor woningen gelegen aan de rand van een bedrijventerrein of glastuinbouwgebied dient de ontsluiting niet te verlopen over het bedrijventerrein of het glastuinbouwgebied;

 • 14.

  de extra parkeerdruk die voortkomt uit het toegevoegde gebruik dient opgevangen te worden op eigen terrein. Dit mag er dus niet toe leiden dat de initiatiefnemer/gebruiker van de woning zelf niet meer op eigen terrein kan parkeren. Alleen binnen het “centrumgebied per kern” kan van het bovenstaande in sommige gevallen worden afgeweken. Hier dient rekening gehouden te worden met de gegevens met betrekking tot de bezettingsgraad van de parkeerplaatsen in de gemeente Westland. Voor de parkeernorm wordt aangesloten bij het Westlands verkeers- en vervoersplan (WVVP), eventueel aangevuld met de parkeercijfers van CROW (nationaal kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte).

 

Het is voorstelbaar dat de voorwaarden voor bepaalde situaties te beperkend zijn. Daarom kan in uitzonderlijke gevallen, na een zorgvuldige afweging, gemotiveerd afgeweken worden van de voorwaarden zoals in deze beleidsnotitie zijn opgenomen.

Artikel 4.2 Slotbepaling

Deze beleidsnotitie treedt in werking na vaststelling de dag na de dag van bekendmaking in het huis aan huisblad Groot Westland.

Artikel 4.3 Procedure

Inwoners van de gemeente Westland, die van plan zijn om een bed & breakfast te starten,

kunnen contact opnemen met het Bedrijvenloket van de gemeente Westland. Zo nodig kan er een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Ter beoordeling van de aanvraag omgevings-vergunning vindt een belangenafweging plaats. Wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan kan het bestuur besluiten af te wijken van het geldende bestemmingsplan ten behoeve van een bed & breakfast. Daarnaast wordt de afdeling Belastingen van gemeente Westland op de hoogte gesteld van het initiatief ten behoeve van de mogelijke heffing toeristenbelasting.

Aldus besloten in de vergadering.

Colofon

Deze beleidsnotitie is vastgesteld op 2 juli 2013.

 

Status: Definitief 12-0058919

 

Samenstelling en coördinatie

Team Ruimte, Economie en Duurzaamheid

Mirjan Zonneveld

 

Meer informatie:

Voor nadere informatie over de beleidsnotitie bed & breakfast kunt u contact opnemen met de gemeente Westland. T 14 0174

E consulenten@gemeentewestland.nl

I www.gemeentewestland.nl

 

Deze beleidsnotitie is te downloaden via de website van de gemeente Westland.