Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leusden

Algemeen Aanwijzingsbesluit APV Leusden 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemeen Aanwijzingsbesluit APV Leusden 2013
CiteertitelAlgemeen Aanwijzingsbesluit APV Leusden 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Leusden 2013

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-07-2013nieuwe regeling

10-07-2013

Leusder Krant, 17-07-2013

202671

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemeen Aanwijzingsbesluit APV Leusden 2013

Het college en de burgemeester van de gemeente Leusden, ieder voor zover zij bevoegd zijn,

Overwegende dat zij met het oog op de uitvoering van de Algemene Plaatselijke Verordening Leusden 2013 (hierna: APV) nadere voorschriften dienen vast te stellen;

Gelet op de door de gemeenteraad van Leusden op 10 juli 2013 vast te stellen Algemene Plaatselijke Verordening Leusden 2013;

Besluiten

vast te stellen:

Algemeen aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Leusden 2013

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. directe nabijheid: een straal van 50 meter rondom een bepaalde locatie;

 • b. bebouwde kom(men): de gedeelten van de gemeente, gelegen binnen de grenzen van de bebouwde kom(men), zoals genoemd in artikel 1:1, sub d, van de APV.

Artikel 1A Straatartiest

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:9, lid 1, van de APV worden de volgende plaatsen aangewezen waar het verboden is ten behoeve van publiek als straatartiest op te treden: alle winkelcentra binnen de gemeente Leusden.

Artikel 2 Verboden drankgebruik

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:48, lid 1, van de APV wordt het gehele grondgebied van de gemeente Leusden aangewezen als gebied waar het verboden is alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

Artikel 2A Overlast van fiets of bromfiets op markt en kermisterrein e.d.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:52 van de APV worden de volgende plaatsen aangewezen waar het verboden is zich tussen 06:00 en 14:00 uur met een fiets of bromfiets te bevinden waar een markt, kermis, uitvoering, bijeenkomst of plechtigheid wordt gehouden die publiek trekt: het marktterrein nabij winkelcentrum De Biezenkamp aan de Zwarteweg te Leusden.

Artikel 3 Loslopende honden

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:57, lid 1 onder b, van de APV wordt als andere plaats aangewezen:

 • het natuurgebied naast het waterschapshuis 'de Pleisterplaats'.

 • het natuurgebied de Schammer;

 • het recreatiegebied de Schammer zonder dat die hond aangelijnd is.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:57, lid 2, van de APV wordt als plaatsen waar het gebod tot het aangelijnd houden van honden niet geldt (losloopgebied) aangewezen:

 • de Liniedijk, vanaf de Krakhorster Verlaat (de smalle brug over het Valleikanaal ter hoogte van skatebaan/tennisbaan in de Wetering) tot aan de Schoolsteegbosjes;

 • het Jan Banninkpark (het gebied rond de ijsbaan);

 • de Bavoortseweg vanaf de ingang van het sportterrein van de Red Caps tot aan de spoorlijn;

 • hondenspeelvelden, die als zodanig duidelijk door bebording zijn aangemerkt.

Artikel 4 Verontreiniging door honden

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2.58, lid 3, van de APV worden als gebieden waar de verplichting tot het opruimen van uitwerpselen van een hond niet geldt (uitlaatgebieden) aangewezen:

 • de ruwgrasbermen binnen de bebouwde kom.

Artikel 5 Houden van hinderlijke of schadelijke dieren

 • 1.

  Als plaatsen van de gemeente, als bedoeld in artikel 2:60, lid 1, van de APV, waar het ter voorkoming of opheffing van overlast of schade aan de openbare gezondheid verboden is de hierna aangeduide dieren te hebben, worden aangewezen de gebieden gelegen binnen de bebouwde kommen van de gemeente Leusden zoals bedoeld in artikel 1:1, sub d, van de APV.

 • 2.

  Als dieren als bedoeld in artikel 2:60 van de APV worden de volgende diersoorten aangewezen:

  • a.

   varkens, zwijnen;

  • b.

   runderen;

  • c.

   paarden, pony's en ezels;

  • d.

   schapen, geiten;

  • e.

   herten, lama's, kangoeroes;

  • f.

   struisvogels, emoes;

  • g.

   pluimvee;

  • h.

   pelsdieren.

 • voor zover het houden van deze diersoorten geen bedrijfsmatige activiteit in de zin van de Wet milieubeheer is of een activiteit in omvang alsof zij bedrijfsmatig is.

 • 3.

  Het college is bevoegd andere diersoorten aan te wijzen dan in lid 2 vermeld als de omstandigheden daartoe aanleiding geven en zulks in het belang van de openbare gezondheid is vereist of ter voorkoming van directe overlast aan omwonenden.

 • 4.

  Dit artikel is voor de diersoorten genoemd in lid 2 sub g en h uitsluitend van toepassing indien meer dan:

  • a.

   vijf stuks pluimvee wordt gehouden, met uitzondering van hanen, of

  • b.

   vijf pelsdieren worden gehouden.

 • 5.

  De ontheffing als bedoeld in artikel 2:60, lid 3, van de APV wordt slechts verleend indien de aanvrager aannemelijk maakt dat door het aanwezig hebben en houden van de betrokken dieren geen overlast aan derden wordt veroorzaakt of schade aan de openbare gezondheid wordt voorkomen dan wel dat de aanvrager maatregelen neemt om de effecten van die overlast of schade in voldoende mate te beperken.

 • 6.

  Het college kan aan het verlenen van de in lid 5 bedoelde ontheffing voorschriften verbinden indien zij dit voor het voorkomen van overlast aan derden of schade aan de openbare gezondheid noodzakelijk achten.

 • 7.

  Het college is bevoegd in die gevallen waarin de toepassing van dit artikel naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt, ten gunste van de aanvrager daarvan af te wijken.

Artikel 6 Bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:73 van de APV is het, in het belang van het voorkomen van gevaar, schade of overlast, verboden vuurwerk te bezigen in de directe nabijheid van de volgende locaties:

Schoolgebouwen; Brandstofoverslag / tankstation;

Brandbare opstallen (rietdak) / opslag brandbare stoffen; Dierenpension / veehouderijen; Winkelcentrum;

Passages / bruggen / viaducten; Vuurwerkopslag / vuurwerkverkooppunt; Verzorgingshuizen / verpleeghuizen.

Artikel 6A Straatprostitutie

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 3:9 lid 1, onder a, van de APV wordt het gehele grondgebied van de gemeente Leusden aangewezen als plaats waar het verboden is door handelingen, houding, woord, gebaar of op andere wijze, passanten te bewegen gebruik te maken van de diensten van een prostituee, uit te nodigen dan wel aan te lokken.

Artikel 7 Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen enz.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4:13, lid 1, van de APV worden alle vanaf de weg af zichtbare plaatsen binnen de gemeente aangewezen waar het in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast dan wel ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid verboden is één of meer in dat artikellid aangeduide voorwerpen of stoffen op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben.

Artikel 8 Kampeermiddelen e.a.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:6 lid 1, van de APV worden de volgende wegen aangewezen waar het verboden is om voertuigen voor recreatie of anderszins dan voor verkeersdoeleinden te gebruiken:

 • alle wegen gelegen binnen de bebouwde kommen van de gemeente Leusden, met uitzondering van het parkeerterrein gelegen op de hoek van de Groene Zoom en de Larikslaan.

Artikel 9 Parkeren van grote voertuigen

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:8 van de APV worden de volgende wegen aangewezen:

 • de wegen gelegen binnen de bebouwde kommen van Leusden-centrum en Leusden-Zuid, met uitzondering van het parkeerterrein gelegen op de hoek van de Groene Zoom en de Larikslaan.

Artikel 9A Overlast van fiets of bromfiets

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:12 van de APV worden de volgende plaatsen aangewezen waar het in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, of ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid verboden is fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan: alle winkelcentra binnen de gemeente Leusden.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Algemeen Aanwijzingsbesluit APV Leusden 2013';

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van de Algemene Plaatselijke Verordening Leusden 2013;

 • 3.

  Tegelijkertijd met de inwerkingtreding van dit besluit wordt het Algemeen Aanwijzingsbesluit APV Leusden 2010-1 ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 mei 2013

het college van de gemeente Leusden

E.D. Luchtenburg directeur-secretaris

mevrouw drs. A. Vermeulen burgemeester