Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Algemene voorwaarden Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAlgemene voorwaarden Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
CiteertitelAlgemene voorwaarden VGGM
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-04-2012Onbekend

10-04-2012

VGGM, Publicatieblad 7 mei 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene voorwaarden VGGM

 

 

Inleiding

Op 1 januari 2002 zijn de gemeenten in Gelderland Midden op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen de Regeling Hulpverlening Gelderland Midden 2002 aangegaan.

Deze regeling is met ingang van 1 januari 2011 gewijzigd in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Op grond van deze regeling is een openbaar lichaam, genaamd Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden ingesteld. Dit openbaar lichaam behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten in het samenwerkingsgebied op de terreinen van de brandweerzorg, ambulancezorg, publieke gezondheid, GHOR, rampenbestrijding en crisisbeheersing en gemeenschappelijke meldkamer.

Deze Algemene voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden wordt verstaan onder:

VGGM:

Het openbaar lichaaam Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, als bedoeld in artikel 1 van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden.

 

Wederpartij:

de rechtspersoon of natuurlijke persoon die een overeenkomst sluit met VGGM.

 

Partijen:

VGGm en de wederpartij.

 

Diensten:

alle activiteiten anders dan de levering van zaken die VGGM verricht op basis van overeenkomst ten behoeve van de wederpartij.

 

Zaken:

alle stoffelijke objecten die VGGM te koop aanbiedt, rechtstreeks of als onderdeel van door de VGGM geleverde diensten.

 

Leveringen:

het één of meer zaken in bezit stellen dan wel in de macht brengen van de opdrachtgever.

 

Informatie:

gegevens die betekking hebben op de prestatie of die het resultaat zijn van een dienst en die vastgelegd zijn op papier of digitaal inclusief het medium.

 

Overeenkomst:

het document dat de rechten en verplichtingen vaststelt tussen VGGM en de wederpartij, in het kader van het leveren van producten en/of diensten.

 

Prestaties:

de te verrichten leveringen van producten en/of diensten als omschreven in de overeenkomst.

Artikel 2 Toepasselijkheid
 • 1.

  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, prijsaanbiedingen en overeenkomsten die door VGGM worden uitgebracht aan dan wel aangegaan met de wederpartij.

 • 2.

  Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen rechtsgeldig indien dit uitdrukkelijk tussen partijen schriftelijk is overeengekomen

Artikel 3 Aanbiedingen
 • 1.

  Alle aanbiedingen van VGGM zijn vrijblijvend tenzij het tegendeel is overeengekomen voordat de aanbieding werd gedaan of dit bij het doen van de aanbieding expliciet werd vermeld.

 • 2.

  De prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding hebben een geldigheidsduur van twee maanden na de datum van aanbieding, tenzij de prijsaanbieding een andere termijn aangeeft. VGGM is slechts aan de aanbieding gebonden indien de aanvaarding daarvan door de wederpartij schriftelijk is geschied binnen de vastgestelde termijn.

 • 3.

  Elke door VGGM opgegeven nieuwe prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding treden in de plaats van de voorgaande.

 • 4.

  De aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij VGGM bekende informatie ten tijde van de aanbieding en op eventuele gegevens verstrekt door de wederpartij bij de aanvraag.

Artikel 4 Omvang en wijziging overeenkomst
 • 1.

  De omvang van de overeenkomst wordt bepaald door de opgenomen omschrijving van de afspraken die door partijen gemaakt zijn over het leveren van zaken en/of het verrichten van diensten.

 • 2.

  VGGM is bevoegd in overleg met de wederpartij de omvang en/of hoedanigheid van de te leveren zaken of diensten te wijzigen.

 • 3.

  Wijzigingen dienen schriftelijk te worden overeengekomen.

 • 4.

  Aanvullingen op en wijzigingen van overeenkomsten, inclusief de daarbij behorende bijlage(n), binden VGGM pas nadat en voor zover deze zijn geaccepteerd op de wijze zoals genoemd in het voorgaande lid van dit artikel.

Artikel 5 Werkzaamheden
 • 1.

  VGGM zal, met inachtneming van de wettelijke eisen, ervoor zorg dragen dat de door of namens VGGM te verrichten prestaties goed en zorgvuldig worden uitgevoerd en de belangen van de wederpartij naar beste weten kunnen worden behartigd.

 • 2.

  VGGM is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.

 • 3.

  De wederpartij is gehouden volledige medewerking te verlenen en VGGM tijdig inlichtingen, gegevens en beslissingen te verstrekken die VGGM noodzakelijk en/of nuttig acht om de overeengekomen prestaties naar behoren te kunnen verrichten.

Artikel 6 Extra werkzaamheden
 • 1.

  VGGM kan extra werkzaamheden (doen) uitvoeren, zoals het inwinnen van informatie of het inschakelen van experts, als deze werkzaamheden naar zijn oordeel nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst en de noodzaak ervan blijkt nadat de overeenkomst is afgesloten.

 • 2.

  Voor het verrichten van de in het eerste lid bedoelde extra werkzaamheden is de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming benodigd van de wederpartij. VGGM doet de wederpartij binnen 10 werkdagen opgave over de aard en de kosten van de in lid 1 bedoelde extra werkzaamheden.

 • 3.

  Op de extra werkzaamheden zijn de oorspronkelijke bepalingen van de overeenkomst van toepassing.

Artikel 7 Levering en eigendomsoverdracht
 • 1

  De levering van zaken geschiedt vanaf één van de vestigingen van VGGM. Op het moment van de levering gaat het risico van de zaken over op de wederpartij.

 • 2

  De leveringstermijn van zaken wordt in de overeenkomst vastgesteld. Deze termijn is een streeftermijn.

 • 3

  De leveringstermijn gaat in na de opdrachtbevestiging door VGGM en nadat alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van VGGM.

 • 4

  Overschrijding van de leveringstermijn kan geen aanspraak geven op schadevergoeding, ook niet na ingebrekestelling, tenzij de overschrijding te wijten is aan opzet of grove schuld van de zijde van VGGM.

 • 5

  Na levering gaat het risico van beschadiging en verlies van zaken over op de wederpartij.

Artikel 8 Annulering
 • 1.

  Bij annulering van een opdracht tot de levering van zaken is de wederpartij gehouden aan VGGM alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijze gemaakte kosten te vergoeden.

 • 2.

  Te verrichten diensten kunnen met een annuleringstermijn van ten minste vijf werkdagen voor het overeengekomen tijdstip van aanvang door de wederpartij worden geannuleerd.

 • 3.

  VGGM brengt diensten die door de wederpartij niet tijdig zijn geannuleerd volledig in rekening.

 • 4.

  Annulering dient schriftelijk te geschieden onder opgaaf van redenen.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

Alle door VGGM geleverde zaken blijven eigendom van VGGM op risico van de wederpartij zolang de desbetreffende factuur, vermeerderd met eventuele rente en kosten, niet geheel is voldaan.

Artikel 10 Intellectuele eigendom
 • 1.

  VGGM behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten voor op het gebied van intellectuele eigendom in verband met de door hem geleverde producten en verrichte diensten. Indien op de zaken of resultaat van de diensten intellectuele eigendomsrechten van derden berusten, blijven deze berusten bij de oorspronkelijke eigenaar.

 • 2.

  VGGM is gerechtigd de zaken en resultaat van de diensten aan wederpartij te verkopen en leveren.

 • 3.

  Als de wederpartij aan VGGM bij de uitvoering van de overeenkomst het gebruik of de toepassing voorschrijft van bepaalde merken, producten of methoden, staat de wederpartij in voor het vrije en ongestoorde gebruik, toepassing, openbaarmaking en/of de verspreiding daarvan. De wederpartij vrijwaart VGGM tegen de financiële gevolgen van aanspraken van derden wegens inbreuk op hun intellectuele en of industriële eigendomsrechten.

 • 4.

  Het bepaalde in dit artikel blijft zijn geldigheid behouden ook na expiratie van de overeenkomst.

Artikel 11 Geheimhouding
 • 1.

  Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van al wat hen in verband met de uitvoering van de overeenkomst aan informatie wordt verschaft. Zij verplichten zich over en weer deze informatie slechts te gebruiken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Dit houdt onder meer in dat zij deze informatie niet aan derden zullen verstrekken, niet zullen kopiëren anders dan noodzakelijk ter uitvoering van de overeenkomst, evenals dat zij geen commercieel gebruik zullen maken van de informatie.

 • 2.

  Partijen zullen er voor zorgdragen dat de in het voorgaande lid van dit artikel omschreven verplichtingen nauwkeurig worden nageleefd door allen die voor hen werkzaam zijn.

 • 3.

  De geheimhoudingsplicht geldt niet voor VGGM voor zover VGGM ernstig gevaar voor personen constateert. In dat geval treedt VGGM zo mogelijk in overleg met de wederpartij voordat VGGM de gevaartoestand meedeelt aan de persoon die wordt bedreigd en/of aan de bevoegde autoriteiten.

 • 4.

  Als de wederpartij de resultaten van een door VGGM verricht onderzoek bekend maakt en hierdoor misverstanden zijn ontstaan, ontheft dit VGGM van de geheimhoudingsplicht in die mate die VGGM redelijkerwijze nodig heeft om tegenover derden toelichting op de resultaten te verschaffen.

 • 5.

  Het bepaalde in lid 3 en 4 van dit artikel geldt niet voor de verstrekking van medische gegevens die terug te leiden zijn tot een persoon.

 • 6.

  De verplichtingen genoemd in de voorgaande leden van dit artikel gelden niet voor zover de betreffende informatie:

  aantoonbaar reeds in het bezit was van één van de partijen op het moment dat die informatie aan die partij werd verstrekt;

  van algemene bekendheid is of is geworden en deze bekendheid niet het gevolg is van het niet-nakomen van één der partijen van de verplichting zoals omschreven in dit artikel; zonder verplichting tot geheimhouding is meegedeeld aan één der partijen door een derde die het recht had die informatie te verstrekken;

  op grond van de Wet openbaarheid van bestuur dient te worden verstrekt;

  met toestemming van de wederpartij aan derden ter beschikking wordt gesteld, al dan niet

  onder voorwaarden.

 • 7.

  Het bepaalde in dit artikel blijft zijn geldigheid behouden ook na expiratie van de overeenkomst.

Artikel 12 Prijs en prijswijziging
 • 1.

  Bij het verrichten van diensten en het leveren van zaken geldt de in de aanbieding en overeenkomst vastgelegde prijs.

 • 2.

  Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege specifiek worden opgelegd voor de werkzaamheden, samenhangend met de levering van zaken en/of het verrichten van diensten.

 • 3.

  Als bij de uitvoering van een overeenkomst door VGGM een prijsverhoging optreedt door omstandigheden die buiten de verantwoordelijkheid van VGGM liggen, berekent VGGM die prijsverhoging - met schriftelijke onderbouwing - door. Als deze doorberekening leidt tot een prijsverhoging van 10 procent of meer is de wederpartij gerechtigd om de overeenkomst, voor zover deze niet is uitgevoerd, te annuleren.

 • 4.

  VGGM heeft het recht jaarlijks per 1 januari de prijzen en tarieven aan te passen van de overeengekomen levering van zaken en diensten die verricht moeten worden.

Artikel 13 Facturering en betaling
 • 1.

  Alle betalingen die de wederpartij aan VGGM is verschuldigd, moeten geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, op een door VGGM aan te wijzen bankrekening.

 • 2.

  VGGM is gerechtigd om deel- of interim-facturen in te dienen naar rato van verrichte werkzaamheden.

 • 3.

  Als de wederpartij de juistheid van een onderdeel van de factuur betwist, is zij toch gehouden tot betaling van het niet-betwiste gedeelte. Als en voor zover het betwiste gedeelte alsnog verschuldigd blijkt, geldt daarvoor de oorspronkelijke factuurdatum.

 • 4.

  Bij gebreke van tijdige betaling is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor sommatie of schriftelijke ingebrekestelling is vereist. De wederpartij is over het (nog) te betalen bedrag een rente verschuldigd berekend van de vervaldag, zijnde de factuurdatum plus dertig dagen, tot de dag van betaling. De rentevoet bedraagt de wettelijke rente op de eerste dag van verzuim.

 • 5.

  Als de wederpartij in gebreke is met de volledige betaling van een gefactureerd bedrag, heeft het enkele feit van niet tijdig betalen, onverminderd de overigens aan VGGM toekomende rechten, onder meer tot gevolg dat alle overige bij de wederpartij openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden.

 • 6.

  Onverminderd het bepaalde in lid 4 en lid 5 van dit artikel is VGGM gerechtigd om, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor ontbonden te verklaren en betaling van een onmiddellijke opeisbare boete te vorderen van tien procent van de totaal door de wederpartij verschuldigde tegenprestatie.

 • 7.

  De wederpartij zal aan VGGM alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten betalen die voortkomen uit het incasseren van de niet-tijdige betalingen.

Artikel 14 Overmacht
 • 1.

  Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de nakoming in de uitvoering van de overeenkomst van een der partijen waarbij de tekortkoming niet toerekenbaar is, omdat zij niet te wijten is aan schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van betreffende partij komt.

 • 2.

  Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: onvoldoende beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel, ziekte van personeel, stakingen, verlate aanlevering van materiaal of ongeschiktheid van materialen of van de programmatuur voor zover deze omstandigheden zich voordoen aan de zijde dan wel door toedoen van de partij die niet nakomt c.q. tekortschiet.

 • 3.

  VGGM is niet aansprakelijk voor het niet (geheel) of niet tijdig nakomen van zijn verplichtingen door een niet aan haar toerekenbare tekortkoming.

 • 4.

  Als door een niet-toerekenbare tekortkoming de overeenkomst blijvend of niet in een voor de wederpartij acceptabele termijn kan worden nagekomen, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te beëindigen. De wederpartij heeft dan geen recht op schadevergoeding.

Artikel 15 Opzegging
 • 1.

  Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst bij aangetekend schrijven opzeggen.

 • 2.

  Partijen dienen een opzegtermijn van tenminste drie maanden in acht te nemen, tenzij schriftelijk een andere termijn is overeenkomen of tenzij dringende, aan de wederpartij onverwijld mee te delen redenen, onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst rechtvaardigen.

 • 3.

  Bij niet tijdige opzegging kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 16 Ontbinding en opschorting
 • 1.

  De wederpartij is van rechtswege in verzuim bij tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst of van andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, en onder andere bij faillissement, surséance van betaling en bij stillegging, intrekking van eventuele vergunningen, beslag op (een deel van) bedrijfseigendommen of zaken bestemt voor de uitvoering van de overeenkomst, liquidatie of overname of enig daarmee vergelijkbare toestand van het bedrijf of de instelling van de wederpartij.

 • 2.

  VGGM is in gevallen als bedoeld in het vorige lid gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst of het niet uitgevoerde gedeelte ervan ontbonden te verklaren of de uitvoering ervan op te schorten, onverminderd zijn recht op schadevergoeding jegens de wederpartij. Wat de wederpartij op basis van de overeenkomst is verschuldigd, is direct opeisbaar.

 • 3.

  Als de kredietwaardigheid van de wederpartij daartoe redelijkerwijze aanleiding geeft, kan VGGM nadere zekerheden verlangen, bij gebreke waarvan VGGM het recht heeft de uitvoering van de overeenkomst of de overeenkomst te ontbinden.

 • 4.

  Bij niet-nakoming van de overeenkomst door VGGM of stillegging of liquidatie van VGGM wordt VGGM geacht van rechtswege in verzuim te zijn. De wederpartij is in dat geval gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst of het niet uitgevoerde gedeelte ervan ontbonden te verklaren of de uitvoering ervan op te schorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding en zonder gehoudenheid tot schadevergoeding aan VGGM.

 • 5.

  De ontbinding of de opschorting van de uitvoering van de overeenkomst gebeurt door het sturen van een aangetekende brief of deurwaardersexploot aan betrokken partij.

Artikel 17 Aansprakelijkheid
 • 1.

  VGGM is tegenover de wederpartij aansprakelijk voor de vergoeding van directe schade die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van het niet of niet nakomen van de overeengekomen werkzaamheden, als en voor zover deze aansprakelijkheid en/of schade in de door VGGM gesloten aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en tot ten hoogste het maximaal verzekerde bedrag.

 • 2.

  VGGM is tegenover de wederpartij aansprakelijk voor de vergoeding van de schade, die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van schade door opzet of door grove schuld of door onrechtmatige daad, veroorzaakt door onder VGGM vallende personen, als en voor zover deze aansprakelijkheid en/of schade in de door VGGM gesloten aansprakelijkheidsverzekering is gedekt tot ten hoogste het maximaal verzekerde bedrag.

 • 3.

  Voor de verplichting van VGGM tot vergoeding van de schade uit hoofde van de gevallen genoemd in de leden 1 en 2 van dit artikel, gelden de in de volgende leden van dit artikel omschreven beperkingen.

 • 4.

  Alvorens VGGM aansprakelijk te stellen is de wederpartij gehouden VGGM in de gelegenheid te stellen een bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden gemaakte fout binnen een redelijke termijn te herstellen. De wederpartij stelt VGGM zo spoedig mogelijk op de hoogte van het niet nakomen en de (mogelijke) schade.

 • 5.

  De wederpartij vrijwaart VGGM voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade voortvloeiende uit toepassing van of het gebruik van het resultaat van werkzaamheden van VGGM door de wederpartij, tenzij de schade ingevolge bepalingen van dit artikel voor rekening van VGGM komt.

Artikel 18 Geschillen
 • 1.

  Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd, worden zo mogelijk in overleg tot een oplossing gebracht.

 • 2.

  Indien niet onderling tot een oplossing wordt gekomen, wordt het geschil bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem, tenzij partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.

Artikel 19 Toepasselijk recht
 • 1.

  Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 • 2.

  De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag en overige buitenlandse verdragen is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 20 Slotbepalingen
 • 1.

  De wederpartij aanvaardt de bijzondere positie van VGGM als overheid. VGGM behoudt bij de nakoming van het in overeenkomst bepaalde volledig haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheid en bevoegdheden.

 • 2.

  Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de communicatie ter zake van de overeenkomst ongeacht de vorm, in het Nederlands.

Vastgesteld bij besluit van 10 april 2012.