Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Hollandse Delta

Aanwijzingsbesluit ambtenaren m.b.t. inlichtingenverplichtingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Hollandse Delta
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ambtenaren m.b.t. inlichtingenverplichtingen
CiteertitelAanwijzingsbesluit ambtenaren m.b.t. inlichtingenverplichtingen
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpaanwijzing belastingambtenaren

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De bekendmaking van de regeling is niet meer te achterhalen.

Deze regeling vervangt het Besluit inzake het benoemen van ambtenaren m.b.t. inlichtingenverplichtingen van waterschap Hollandse Delta.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet, art. 84

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2013nieuwe regeling

15-01-2013

Onbekend.

B1300615

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ambtenaren m.b.t. inlichtingenverplichtingen

HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA;

 

gelezen het voorstel van de portefeuillehouder Middelen;

 

overwegende dat: Bij besluit van 17 maart 2009 ten behoeve van de heffing en invordering van waterschapsbelastingen invorderingsambtenaren zijn benoemd;

Als gevolg van mutaties het benoemingsbesluit aanpassing behoeft.

 

gelet op:

artikel 84 Waterschapswet;

 

Besluit:

Artikel 1  

In te trekken het besluit van 17 maart 2009 inzake het benoemen van ambtenaren m.b.t. inlichtingenverplichtingen van waterschap Hollandse Delta.

Artikel 2  

Aan te wijzen de volgende ambtenaren van het waterschap belast met de heffing of de invordering van de watersysteemheffing, de wegenheffing, de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing, jegens wie mede gelden de verplichtingen bedoeld in de artikelen 47, 49 en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en in de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet 1990, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 126a van de Waterschapswet:

- de adjunct directeur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling;

- het afdelingshoofd bestanden van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling;

- het afdelingshoofd heffingen van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling;

- de regioleiders van Cannock Chase Public.

Artikel 3  

Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2013.