Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Hollandse Delta

aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Hollandse Delta
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingaanwijzingsbesluit heffingsambtenaar
Citeertitelaanwijzingsbesluit heffingsambtenaar
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpaanwijzing belastingambtenaren

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Volledige nieuwe aanwijzing

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-201301-01-2016Onbekend

15-01-2013

21 januari 2013

B1300612

Tekst van de regeling

Intitulé

aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar

HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA;

 

gelezen het voorstel van de portefeuillehouder Middelen;

 

overwegende dat:

Bij besluit van 17 maart 2009 ten behoeve van de heffing en invordering van waterschapsbelastingen heffingsambtenaren zijn benoemd;

Als gevolg van mutaties het benoemingsbesluit aanpassing behoeft.

 

gelet op:

artikel 84 Waterschapswet;

 

Besluit

Artikel 1  

In te trekken het besluit van 17 maart 2009 inzake het benoemen van heffingsambtenaren van waterschap Hollandse Delta.

Artikel 2  

Aan te wijzen als de waterschapsambtenaar, bedoeld in artikel 123, derde lid, onderdeel b van de Waterschapswet, de volgende waterschapsambtenaar: de directeur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling, voor de heffing van de watersysteemheffing, de wegenheffing, de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing.

Artikel 3  

Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2013.