Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Verordening op de heffing en de invordering van leges

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges
CiteertitelLegesverordening Halderberge 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageTarieventabel 2013 na eerste wijziging

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

eerste wijziging tarieventabel

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en artikel  229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de  Gemeentewet en artikel 1 van de Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart (Stb. 2011, 440);

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-201301-01-2014wijziging tarieventabel

30-05-2013

Halderbergse Bode van 10 juli 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges

RAADSBESLUIT F

 

De raad van de gemeente Halderberge;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 9 oktober 2012, nr. 259434;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en artikel  229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de  Gemeentewet en artikel 1 van de Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart (Stb. 2011, 440);

mede gelet op het advies van de Belastingsamenwerking West-Brabant;

 

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de:

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN

INVORDERING VAN LEGES

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • 2.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • 3.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • 4.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • 5.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet

 een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

 

Artikel 4 Vrijstellingen

 

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet Algemene bepalingen Omgevingsrecht;

 • c.

  het in behandeling nemen van aanvragen voor de afgifte van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • d.

  het in behandeling nemen van aanvragen voor de afgifte van beschikkingen op verzoekschriften en bezwaarschriften betreffende gemeentelijke belastingen;

 • e.

  het in behandeling nemen van aanvragen voor de afgifte van beschikkingen ten behoeve van bewoners dan wel een organisatie van bewoners uit een straat c.q. buurt, dan wel een vereniging en/of stichting uit de gemeente Halderberge tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling voor het uitvoeren van een activiteit zonder winstoogmerk, gericht op het vergroten van het saamhorigheidsgevoel van die straat of buurt, vereniging of stichting.

 

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

   

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9 , eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening in de loop van het kalenderjaar, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een tariefsverlaging betreffen;

 • c.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

 • -

  hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

 • -

  hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

 • -

  hoofdstuk 12 (kansspelen).

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of later wijzigen van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

 

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Legesverordening 2012’  vastgesteld bij raadsbesluit van 3 november 2011, sedertdien gewijzigd, wordt  ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande, dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

   

 • 2.

  Deze verordening treedt inwerking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

   

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

   

   

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Legesverordening Halderberge 2013’.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad

van de gemeente Halderberge d.d. 8 november 2012,

de griffier, A. Koenen

de voorzitter, G.A.A.J. Janssen