Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Vallei en Veluwe

Bekendmakingsverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Vallei en Veluwe
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingBekendmakingsverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013
CiteertitelBekendmakingsverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet, art. 78

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-04-2013Onbekend

27-02-2013

Waterschapsblad, 10 april, nr 25

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Bekendmakingsverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013

Bekendmakingsverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013

 

Besluit tot vaststelling van de Bekendmakingsverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013

 

_____________________________________________________________________

Het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe;

Op het voorstel van het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe van 22 januari 2013;

Overwegende dat:

het noodzakelijk is om regels te stellen voor de elektronische bekendmaking van besluiten en beleidsvoornemens van Waterschap Vallei en Veluwe;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 2:14, 3:12 en 3:24 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 73 en 73b van de Waterschapswet;

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende Bekendmakingsverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  waterschap: Waterschap Vallei en Veluwe;

 • b.

  bestuur: het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Eem;

 • c.

  besluit van algemene strekking: een besluit dat tot een ieder is gericht;

 • d.

  algemeen verbindend voorschrift: een besluit van algemene strekking, inhoudende een regel die tot een ieder is gericht;

 • e.

  beschikking: een besluit dat tot een of eer belanghebbenden is gericht;

 • f.

  Waterschapsblad Waterschap Vallei en Veluwe: het publicatieblad van het waterschap als bedoeld in artikel 73a van de Waterschapswet.

Artikel 2 Waterschapsblad

 • 1.

  Het bestuur geeft een elektronisch waterschapsblad uit, genaamd het Waterschapsblad Waterschap Vallei en Veluwe.

 • 2.

  Het Waterschapsblad Waterschap Vallei en Veluwe wordt elektronisch uitgegeven via de website van het waterschap.

 • 3.

  Het bestuur kan bepalen dat het Waterschapsblad Waterschap Vallei en Veluwe tevens elektronisch wordt uitgegeven op een nader door hen te bepalen internetadres.

 • 4.

  Het Waterschapsblad Waterschap Vallei en Veluwe verschijnt telkens wanneer daartoe de noodzaak bestaat.

 

Artikel 3 Bekendmaking besluiten van algemene strekking

Algemeen verbindende voorschriften en andere besluiten van algemene strekking worden bekendgemaakt in het Waterschapsblad Waterschap Vallei en Veluwe.

Artikel 4 Bekendmaking ontwerpbesluiten

Ontwerpbesluiten worden uitsluitend bekendgemaakt door publicatie via de website van het waterschap.

Artikel 5 Bekendmaking van besluiten anders dan van algemene strekking, niet zijnde beschikkingen

Bekendmaking van besluiten anders dan van algemene strekking, niet zijnde beschikkingen, worden uitsluitend bekendgemaakt via de website van het waterschap.

Artikel 6 Electronische bekendmaking

1. De besluiten, zoals bedoeld in de artikelen 3 tot en met 5 worden in hun geheel opgenomen in het Waterschapsblad Waterschap Vallei en Veluwe of op de website van het waterschap.

2. Indien het bepaalde in het eerste lid lastig uitvoerbaar is, kan worden volstaan met het opnemen van een gedeelte of een samenvatting van het besluit in het Waterschapsblad Waterschap Vallei en Veluwe of op de website van het waterschap. In dat geval zal het gehele besluit ter inzage worden gelegd op een door het bestuur te bepalen plaats.

Artikel 7 Afschriften

Een ieder kan op verzoek een papieren afschrift verkrijgen van de besluiten zoals gepubliceerd in het Waterschapsblad Waterschap Vallei en Veluwe of via de website van het waterschap, tegen ten hoogste de kosten van het maken van een afschrift.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag van bekendmaking.

Artikel 9 Citeertitel

Artikel 9 CiteertitelDeze verordening wordt aangehaald als: Bekendmakingsverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe op 27 februari 2013.

Mr. G.P. Dalhuisen Ir. G. Verwolf

secretaris dijkgraaf

Toelichting op de Bekendmakingsverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013

Inleiding De belangrijkste regels omtrent bekendmaking van overheidsbesluiten zijn vastgelegd in wetgeving. Zo bevat de Algemene wet bestuursrecht (Awb) algemene regels voor de bekendmaking van besluiten van bestuursorganen. Voor waterschappen gelden daarnaast de regels voor bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften in de Waterschapswet. Ten slotte kunnen op grond van bijzondere wet- of regelgeving voor bepaalde soorten besluiten afzonderlijke bekendmakingsregels gelden. Het voorgaande houdt in dat de ruimte om bij verordening regels te stellen omtrent bekendmaking beperkt is.

Sinds 1 juli 2009 is het door de inwerkingtreding van de Wet elektronische bekendmaking (hierna: WEB) mogelijk officiële bekendmakingen op elektronische wijze te publiceren. Met ingang van 1 januari 2014 wordt deze wijze van publiceren – door wijziging van artikel 73 van de Waterschapswet - een verplichting. Een groot aantal besluiten van het waterschap wordt reeds – in sommige gevallen uitsluitend – in het elektronisch waterschapsblad gepubliceerd. Inmiddels heeft de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State (ABRS) zich uitgesproken over de juridische kaders voor het elektronisch bekendmaken. In verschillende uitspraken heeft de ABRS geconcludeerd dat kennisgeving via internet een geschikte wijze van bekendmaking van een ontwerpbesluit kan zijn (art. 3:12, lid 1 Awb). Wel stelde de ABRS vast dat ook art. 2:14 lid 2 Awb van toepassing is. Dat betekent dat uitsluitend plaatsing op de waterschapswebsite – in ieder geval bij publicatie van ontwerpbesluiten - alleen kan indien er ook een wettelijk voorschrift is die dat bepaalt. Dat maakt vaststelling van een Bekendmakingsverordening Waterschap Vallei en Veluwe noodzakelijk.

Wettelijk kader In welke gevallen is voor een rechtsgeldige publicatie langs elektronische weg nodig dat er bij verordening nadere regels worden gesteld?

Op grond van de WEB in samenhang met artikel 73 Waterschapswet is de elektronische bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften een rechtsgeldige bekendmaking, mits de elektronische bekendmaking in het waterschapsblad plaatsvindt. Ofschoon daar formeel gezien eigenlijk geen afzonderlijk besluit voor nodig is, wordt in deze verordening aangegeven dat deze besluiten in het elektronisch waterschapsblad worden bekendgemaakt. In de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden worden technische eisen

gesteld waaraan het elektronischwaterschapsblad moet voldoen.

Op grond van artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht kunnen de andere besluiten van algemenestrekking (legger, peilbesluit, algemene regels, beleidsregels etc.) elektronisch worden bekendgemaakt in een van overheidswege uitgegeven blad. Dit kan het waterschapsblad zijn. Met deze verordening is geregeld dat ook deze besluiten in het elektronisch waterschapsblad worden bekendgemaakt. Voor de bekendmaking van ontwerpbesluiten geldt dat kennisgeving uitsluitend door publicatie van het besluit langs elektronisch weg, alleen kan als dit in een verordening wordt vastgelegd.

Met betrekking tot de publicatie van besluiten anders dan van algemene strekking, kan worden aangenomen dat, ondanks het feit dat formeel niet in de wet is vastgelegd dat elektronisch bekendmaken ook van toepassing is op de bekendmaking van deze besluiten, elektronische bekendmaking ook voor deze besluiten kan worden toegepast. Echter om rechtsgeldig te kunnen volstaan met het uitsluitend langs elektronische weg publiceren, wordt dit in deze verordening geregeld. Overigens geldt dit niet voor beschikkingen en aantal met name genoemde besluiten zoals beslissingen van het stembureau. Daarvoor geldt dat deze moeten worden bekendgemaakt door uitreiking of toezending aan de belanghebbenden respectievelijk worden gepubliceerd in een dag-, nieuws-of huis-aan-huisblad.

Regeling

Algemeen

Dat op grond van deze verordening volstaan kan worden met publicatie langs elektronische weg, wil niet zeggen dat het waterschap er in bepaalde gevallen er niet voor zou kunnen kiezen – bijvoorbeeld bij wijze van dienstverlening - tevens advertenties in de krant te plaatsen. In die gevallen blijft de elektronische bekendmaking de officiële bekendmaking.

Artikelsgewijs

Artikel 2 De elektronische waterschapsbladen worden in eerste instantie uitgegeven op de website van het waterschap. Wanneer een landelijke voorziening beschikbaar is, zal de uitgifte via die weg worden overwogen.

Artikel 6

In deze verordening is ervoor gekozen de bekend te maken besluiten in hun geheel (integraal) op te nemen in het waterschapsblad. Daarmee wordt voorkomen dat naast de uitgifte van het waterschapsblad ook gezorgd moet worden voor een systeem van ter inzage leggen. Dat is nodig wanneer in het waterschapsblad alleen een samenvatting van het besluit opgenomen zou worden. Onder bepaalde omstandigheden kan het college van dijkgraaf en heemraden bepalen dat toch alleen een gedeelte of een samenvatting van het besluit in het gemeenteblad wordt opgenomen, waarbij daarnaast het gehele besluit ter inzage wordt gelegd. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn, wanneer besluiten een zodanige omvang hebben dat het in het geheel opnemen van het besluit in het waterschapsblad onwerkbaar wordt (bijv. de legger).