Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Dalfsen

Mandaatstatuut gemeente Dalfsen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Dalfsen
Officiële naam regelingMandaatstatuut gemeente Dalfsen
CiteertitelMandaatstatuut gemeente Dalfsen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De 3e wijziging is tevens ondertekend door de heffingsambtenaar

Bij de 3e wijziging is in de bijlage een transponeringstabel opgenomen waarin de wetsartikelen zijn opgenomen die vanaf het moment van inwerkingtreding van de Wabo in de plaats treden van de in het Mandaatstatuut genoemde wetsartikelen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Algemene wet bestuursrecht, artikel 10:3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-201112-12-20126e wijziging

08-08-2011

KernPUNTEN, 20-12-2011

21-07-2011, nummer 644
16-02-201121-12-20115e wijziging

31-01-2011

KernPUNTEN, 15-02-2011

18-01-2011, nummer 55
24-11-201016-02-20114e wijziging

16-11-2010

KernPUNTEN, 23-11-2010

03-11-2010, nummer 1557
01-07-201024-11-20103e wijziging

28-05-2010

KernPUNTEN, 2010-06-15

2010-05-26, nummer 581
11-11-20092e wijziging

27-10-2009

KernPUNTEN, 10-11-2009

19-10-2009, nummer 1652
01-05-20091e wijziging

14-04-2009

KernPUNTEN, 28-04-2009

04-04-2009, nummer 180
01-07-2008Nieuwe regeling

26-05-2008

KernPUNTEN, 01-07-2008

22-04-2008, nummer 486

Tekst van de regeling

Inhoudsopgave

I Algemeen

II Sector Ruimte en samenleving (R&S)

Afdeling Sociale Zaken (SZ)

Afdeling Welzijn en Onderwijs (W&O)

Afdeling Publiekszaken (PZ)

Afdeling Milieu en Bouwen (M&B)

Afdeling Ontwikkeling en Grondzaken (O&G)

Afdeling Onderhoud en Beheer (O&B)

III Sector organisatie en middelen (O&M)

Afdeling Financiën en Belastingen (F&B)

Afdeling Personeel en Organisatie (P&O)

Afdeling Facilitaire Zaken (FZ)

Afdeling Bestuurszaken en Communicatie (B&C)

IV Afdeling Brandweer

V Raad

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen en

de burgemeester van de gemeente Dalfsen;

overwegende dat het uit een oogpunt van efficiency wenselijk is de in dit statuut genoemde zaken te mandateren;

gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

b e s l u i t (e n):

Onder de voorwaarden opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit:

A.de volgende bevoegdheden tot het afhandelen van zaken te mandateren aan:

I Algemeen

Bevoegdheid mandateren aan de secretaris-directeur, de directeuren van de hoofdafdelingen, de commandant Brandweer of de hoofden binnen wiens afdeling het besluit valt.

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

verzorgen van correspondentie ter uitvoering van raads- en b&w besluiten en m.b.t informatie over vastgesteld beleid en enquêtes.

bestuursorganen

secretaris-directeur, directeuren R&S, O&M, commandant brandweer en hoofden O&G, M&B, O&B, W&O, SZ, PZ, F&B, P&O, FZ en B&C

 

Bij bespreekstukken dienen de uitgaande conceptbrieven aan de stukken te worden toegevoegd.

het indienen van aanvragen om subsidie bij derden (zoals Rijk en provincie).

bestuursorganen

secretaris-directeur, directeuren R&S, O&M, commandant brandweer en hoofden O&G, M&B, O&B, W&O, SZ, PZ, F&B, P&O, FZ en B&C

 

Conform de voorschriften van de bijdrageregelingen.

Vooraf overleg met budget-

houder.

openbare bekendmakingen en kennis-gevingen t.a.v. krachtens verleend mandaat genomen c.q. voorgenomen besluiten

bestuursorganen

secretaris-directeur, directeuren R&S, O&M, commandant brandweer en hoofden O&G, M&B, O&B, W&O, SZ, PZ, F&B, P&O, FZ en B&C

   

opvragen van offertes

b&w

- de betreffende budgethouder/ -beheerder

- en hoofden O&G, M&B, O&B, W&O, SZ, PZ, F&B, P&O, FZ en B&C

 

Binnen beschikbaar krediet

het aangaan van overeenkomsten, met een routinematig karakter, met derden voor aan en/of door de gemeente te leveren goederen of diensten

b&w

art. 160 lid e Gemeentewet

secretaris-directeur, directeuren R&S, O&M, commandant brandweer en hoofden O&G, M&B, O&B, W&O, SZ, PZ, F&B, P&O, FZ en B&C

 

Met inachtneming van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid/ algemene inkoopvoorwaarden gemeente Dalfsen

het ondertekenen van overeenkomsten, met een routinematig karakter, met derden voor aan en/of door de gemeente te leveren goederen of diensten

burgemeester

art. 171 Gemeentewet

secretaris-directeur, directeuren R&S, O&M, commandant brandweer en hoofden O&G, M&B, O&B, W&O, SZ, PZ, F&B, P&O, FZ en B&C

   
         

Personeel

       

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

Vaststellen functiebeschrijving en functiewaardering

b&w

art. 3 lid 5, 4 en 7 lid 8 Regeling Organieke Functiewaardering Dalfsen 2001

secretaris-directeur, directeuren R&S en O&M

   

Het benoemen en het ontslaan (op verzoek) van personeel, m.u.v. directeuren en afdelingshoofden, op grond van de CAR

b&w

art. 2:1, 8:6 en 8:1 CAR

secretaris-directeur, directeuren R&S, O&M

 

Bij de benoeming van hoog ingeschaalde beleidsmedewerkers (m.n. seniormedewerkers) wordt de portefeuillehouder bij de selectie betrokken.

Het bevorderen van personeel naar de normschaal en het benoemen van personeel na afronding van de proefperiode, in vaste dienst.

b&w

art. 10 Bezoldigingsverordening

secretaris-directeur, directeuren R&S, O&M

   

ondertekening van uitgaande brieven nav beheersbeslissing door b&w

b&w

art. 160 Gemeentewet

secretaris-directeur

   

inhuren van tijdelijk personeel

b&w

art. 160 Gemeentwet

secretaris-directeur

 

Binnen beschikbaar krediet in overleg met directeuren/hoofden.

verlenen (buitengewoon) verlof o.g.v. CAR/UWO

b&w

art. 6:1:1 CAR/UWO

secretaris-directeur, directeuren R&S, O&M, commandant brandweer en hoofden O&G, M&B, O&B, W&O, SZ, PZ, F&B, P&O, FZ en B&C

   

overschrijven van meer verlof uren naar een volgend kalenderjaar

b&w

art. 6:2:6, lid 1 en 106a:1:3 UWO

secretaris-directeur, directeuren R&S, O&M

 

Er ontstaan geen verlofstuwmeren

uitwisselen van verlof uren tegen geld en het uitwisselen van geld tegen verlof uren

b&w

art. 4a:1 en 2 CAR

secretaris-directeur, directeuren R&S, O&M, commandant brandweer en hoofden O&G, M&B, O&B, W&O, SZ, PZ, F&B, P&O, FZ en B&C

   

uitwisselen van verlof uren tegen geld en het uitwisselen van geld tegen verlof uren

b&w

art. 4a:1 en 2 CAR

secretaris-directeur, directeuren R&S, O&M, commandant brandweer en hoofden O&G, M&B, O&B, W&O, SZ, PZ, F&B, P&O, FZ en B&C

   

te beslissen op verzoeken om studiefaciliteiten

b&w

hfdst. 17 UWO en Strategisch Opleidingsplan (SOP)

secretaris-directeur, directeuren R&S, O&M, commandant brandweer en hoofden O&G, M&B, O&B, W&O, SZ, PZ, F&B, P&O, FZ en B&C

 

Op verzoeken om studiefaciliteiten die niet in het SOP zijn opgenomen, conform de uitgangspunten in de nota ‘Opleiding en Vorming Dalfsen’ te beslissen.

te beslissen over niet in te plannen kortlopende scholingsactiviteiten (na- en bijscholing)

b&w

Interne richtlijnen voor niet in te plannen kortlopende scholingsactiviteiten

secretaris-directeur, directeuren R&S, O&M, commandant brandweer en hoofden O&G, M&B, O&B, W&O, SZ, PZ, F&B, P&O, FZ en B&C

 

Vooraf overleg plegen met de afdeling P&O i.v.m. beheer opleidingsbudget.

         

Verzoeken

       

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

verstrekken van informatie/inzage in de boeken der sector aan wettelijk daartoe gerechtigde personen c.q. instanties.

bestuursorganen

secretaris-directeur, directeuren R&S, O&M, commandant brandweer en hoofden O&G, M&B, O&B, W&O, SZ, PZ, F&B, P&O, FZ en B&C

   

beslissen op verzoeken om informatie op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur

b&w en burgemeester

art. 5 WOB

secretaris-directeur, directeuren R&S, O&M, commandant brandweer en hoofden O&G, M&B, O&B, W&O, SZ, PZ, F&B, P&O, FZ en B&C

   

beslissen op verzoeken om (voorlopige) subsidies

b&w

hoofden O&G, M&B, O&B, W&O, SZ, PZ, F&B, P&O, FZ en B&C

directeuren

-Voorlopige subsidies: voor zover de bedragen zijn opgenomen in de begroting;

-Definitieve subsidies: voor zover de bedragen de voorlopige bedragen niet overschrijden. Dit onder de voorwaarde dat conform de Subsidieverordening en de beleidsregels wordt uitgevoerd.

         

Rechtsgedingen

       

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

vertegenwoordigen bestuursorganen in gerechtelijke procedures

bestuursorganen

secretaris-directeur, directeuren R&S, O&M, commandant brandweer en hoofden O&G, M&B, O&B, W&O, SZ, PZ, F&B, P&O, FZ en B&C

 

Voordat van deze bevoegdheid gebruik wordt gemaakt b&w informeren. De gemandateerden kunnen een functionaris binnen de (hoofd)afdeling hiervoor aanwijzen.

vertegenwoordigen bestuursorganen bij bezwaarzaken bij de ‘Commissie voor de behandeling van bezwaarschriften’.

bestuursorganen

secretaris-directeur, directeuren R&S, O&M, commandant brandweer en hoofden O&G, M&B, O&B, W&O, SZ, PZ, F&B, P&O, FZ en B&C

 

De gemandateerden kunnen een functionaris binnen de (hoofd)afdeling hiervoor aanwijzen.

         

Beschikkingen

       

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

het horen van belanghebbenden o.g.v. de Algemene wet bestuursrecht

b&w en burgemeester

art. 4:7/4:8 Algemene wet bestuursrecht

secretaris-directeur, directeuren R&S, O&M, commandant brandweer en hoofden O&G, M&B, O&B, W&O, SZ, PZ, F&B, P&O, FZ en B&C

 

Submandaat

verdagen van de beslissing op een aanvraag

b&w en burgemeester

art. 4:14 Algemene wet bestuursrecht

secretaris-directeur, directeuren R&S, O&M, commandant brandweer en hoofden O&G, M&B, O&B, W&O, SZ, PZ, F&B, P&O, FZ en B&C

   

het stellen van een termijn om een niet complete aanvraag aan te vullen

b&w en burgemeester

art. 4:5 Algemene wet bestuursrecht

secretaris-directeur, directeuren R&S, O&M, commandant brandweer en hoofden O&G, M&B, O&B, W&O, SZ, PZ, F&B, P&O, FZ en B&C

   

besluiten over de verschuldigdheid en hoogte van de dwangsom wegens niet tijdig beslissen

bestuursorganen

art. 4:18 Algemene wet

bestuursrecht

secretaris-directeur,

directeuren R&S, O&M, commandant brandweer en hoofden O&G, M&B, O&B, W&O, SZ, PZ, F&B, P&O, FZ en B&C

   
         

Bezwaar- en beroepschriften

     

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

Verdagen van de beslissing op een bezwaar- of beroepschrift

Bestuursorganen

Artikel 7:10, lid 3 Awb

afdelingshoofden

directeuren

 

II Sector Ruimte en samenleving (R&S)

Afdeling Sociale Zaken (SZ)

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissingen inzake sociale regelingen WWB, BBZ

b&w

art. 7 WWB

hoofd SZ

directeur R&S

 

beslissingen inzake sociale regelingen IOAZ, IOAW

b&w

Art. 11 IOAW

Art. 11 IOAZ

hoofd SZ

directeur R&S

 

beslissen over bijdrage o.g.v. Besluit bijzondere bijstand

b&w

art. 7 WWB

consulenten Werk & Inkomen, medewerkers uitkeringsadministratie

hoofd SZ

 

aangifte van loonbelasting en premie

b&w art. 8, lid 2 Algemene Wet inzake Rijksbelasting

medewerker uitkeringsadministratie

adm. medewerker uitkeringsadministratie

 

beslissen op aanvragen om loon-kostensubsidie en premie aanvaarding algemeen geaccepteerde arbeid.

b&w art. 10 en 13 Reïntegratieverordening

hoofd SZ

directeur R&S

 

beslissen inzake de WI

b&w Art. 2 WI

hoofd SZ

directeur R&S

 

afsluiten trajectcontract WWB

b&w Art. 6 reïntegratie verordening

hoofd SZ, consulenten werk & inkomen

directeur R&S

 

afsluiten WI-overeenkomsten met inburgeraars en onderwijsinstellingen

b&w

art.6 WI

hoofd SZ, consulenten werk & inkomen

   

beslissen op verzoeken om kwijtschelding gemeentelijke belastingen

invorderingambtenaar

art. 7 lid 1 Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

hoofd SZ, medewerker uitkeringsadministratie

directeur R&S

 

beslissen op aanvragen op tegemoetkoming in de kosten kinderopvang

b&w art. 3 en 7 Verorde-ning Kinderopvang Dalfsen

consulenten werk & inkomen

hoofd SZ

 

beslissen op aanvragen voorzieningen Wmo

b&w artikelen 8, 13, 22, 27 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Dalfsen

hoofd SZ, consulenten Wmo

directeur R&S

 

aangaan bruikleen- en dienst-verleningsovereenkomst met leveranciers en gebruikers

college

art. 161 lid 1 sub e Gemeentewet

hoofd SZ, consulenten Wmo, medewerk(st)er Wmoloket

directeur R&S

 

ondertekenen bruikleen- en dienst-verleningsovereenkomst met leveranciers en gebruikers

burgemeester

art. 171 Gemeentewet

hoofd SZ, consulenten Wmo, medewerk(st)er Wmoloket

directeur R&S

 

verkoop Wmo middelen

b&w

artikel 21 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Dalfsen

hoofd SZ, consulenten Wmo, medewerk(st)er Wmo loket

directeur R&S

 

aanvragen advies

b&w

artikel 32 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Dalfsen

hoofd SZ, consulenten Wmo, medewerk(st)er Wmoloket

directeur R&S

 

intrekken van een voorziening

b&w

artikel 35 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Dalfsen

hoofd SZ, consulenten Wmo, medewerk(st)er Wmoloket

directeur R&S

 

terugvordering van een financiële tegemoetkoming, persoonsgebonden budget of in eigendom verstrekte voorziening

b&w

artikel 36 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Dalfsen

hoofd SZ, consulenten Wmo, medewerk(st)er Wmoloket

directeur R&S

 

toepassen hardheidsclausule

b&w

artikel 37 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Dalfsen

hoofd SZ

directeur R&S

 

indexering categoriale tegemoetkoming

b&w

artikel 9 Verordening WWB

hoofd SZ

Directeur R&S

 

Uitvoering algemene bijstand van 65plussers ogv de WWB

b&w

artikel 7 WWB

Raad van bestuur van de Sociale Verzekeringsbank

Uitvoering algemene bijstand van 65plussers ogv de WWB

 

benoemen van leden van de cliëntenraad WWB

artikel 47 WWB

hoofd SZ

directeur R&S

 

benoemen van leden van de cliëntenraad WSW

artikel 2, lid 3 WSW

hoofd SZ

directeur R&S

 

Afdeling Welzijn en Onderwijs (W&O)

Welzijn

       

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op verzoeken om (voorlopige) subsidies

b&w

hoofd W&O

hoofd SZ

directeur R&S

-Voorlopige subsidies: voor zover de bedragen zijn opgenomen in de begroting;

-Definitieve subsidies: voor zover de bedragen de voorlopige bedragen niet overschrijden. Dit onder de voorwaarde dat conform de Sub-sidieverordening en de beleids-regels wordt uitgevoerd.

beslissen op verzoeken om ontheffing van de sluitingstijden van de sportvelden

b&w

hoofd W&O

directeur R&S

Na overleg sector R&S

uitlenen van materialen gymtoestellen

b&w

hoofd W&O

directeur R&S

 

verhuren gymnastieklokalen en sportvelden (incl. opstellen roosters)

b&w

hoofd W&O

directeur R&S

Volgens vastgestelde uitgangs-punten

tussentijds bijstelling educatie-

programma Web

b&w

hoofd W&O

directeur R&S

 

inhuren tijdelijk personeel zwembaden en sporthallen

b&w

hoofd W&O

directeur R&S

Binnen budget op de begroting

benoemen van leden van de sportraad

b&w

Instellingsverordening sportraad (art. 4)

hoofd W&O

directeur R&S

Vooraf overleg met de portefeuillehouder.

benoemen van leden van de Kunstcommissie

b&w

art. 5 Verordening kunstcie.

hoofd W&O

directeur R&S

Vooraf overleg met de portefeuillehouder.

benoemen van leden van de WMO-raad

b&w

art. 5 Instellingsverordening WMO-raad

hoofd W&O

directeur R&S

Vooraf overleg met de portefeuillehouder.

benoemen van leden van de Programmaraad

raad

art. 82K Mediawet

b&w

   
         

Onderwijs

       

Omschrijving

Bevoegdheid/wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op verzoeken om vervangende leerplicht en vrijstelling Leerplichtwet

b&w

art. 3a, 3b

art. 15 Leerplichtwet

medewerker Welzijn en Leerplicht

beleidsmedew. belast met onderwijsbeleid

Conform instructie leerplicht-

ambtenaar

beslissen op aanvragen om vergoeding o.g.v. de Verordening Godsdienst-onderwijs

b&w

Verordening Godsdienst-onderwijs

hoofd W&O

directeur R&S

 

zorgen voor een goede administratie

b&w

art. 2.3.6, lid 1 Wet edu-catie en beroepsonderwijs

hoofd W&O

directeur R&S

 

verschaffen van informatie aan Min. OCW i.v.m. bekostiging

b&w

hoofd W&O

directeur R&S

 

plegen van overleg met de ministers van OCW en LNV

b&w

art. 3.1.1 Wet educatie en beroepsonderwijs

hoofd W&O

directeur R&S

 

controle v.d. besteding v.d. gelden voor volwasseneneducatie op rechtmatigheid en doelmatigheid

b&w ‘Regeling vaststelling model fin. verantwoording en controleprotocol educatie’

hoofd W&O

directeur R&S

 

verschaffen van informatie over volwasseneneducatie aan CFI

b&w

art. 2.3.6 Wet educatie en beroepsonderwijs

hoofd W&O

directeur R&S

 

verantwoording van uitvoering Wet op de Kinderopvang aan ministerie

b&w

art. 67 en 69 Wet kinderopvang

hoofd W&O

directeur R&S

 

beslissen op aanvraag tot inschrijving in het register kinderopvang

b&w

art. 46 Wet kinderopvang

hoofd W&O

directeur R&S

 

het bijhouden van het register kinderopvang

b&w

art. 47 Wet kinderopvang

hoofd W&O

directeur R&S

 

het geven van schriftelijke aanwijzingen en verlenen van bevelen door toezichthouder

b&w

art. 65 Wet kinderopvang

hoofd W&O

directeur R&S

 

Afdeling Publiekszaken (PZ)

Begraafplaatsenadministratie

     

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

overschrijving graven

b&w

art. 17 Beheersverorde-ning Begraafplaatsen

allround medewerker Burgerzaken

hoofd PZ

 

vergunning grafsteen

b&w

art. 20 Beheersverorde-ning Begraafplaatsen

allround medewerker Burgerzaken

hoofd PZ

Advies O&B bij afwijking nadere regels

afgeven/verlengen grafakten

b&w

art. 15 Beheersverorde-ning Begraafplaatsen

allround medewerker Burgerzaken

hoofd PZ

 

beslissen op verzoeken om vergunning begraven op gangbare tijden/dagen

b&w

art. 10 Beheersverorde-ning Begraafplaatsen

allround medewerker Burgerzaken

hoofd PZ

Na overleg wijkteam

beslissen op verzoeken onderhoud graf zelf te verrichten

b&w

art. 24 Beheersverorde-ning Begraafplaatsen

allround medewerker Burgerzaken

hoofd PZ

 

intrekking onderhoud graf zelf te verrichten

b&w

art. 24 Beheersverorde-ning Begraafplaatsen

allround medewerker Burgerzaken

hoofd PZ

Na opgave O&B

uitstel begraven/crematie

b&w

art. 17 Wet op de Lijkbezorging

allround medewerker Burgerzaken

hoofd PZ

 

uitgifte urnennis/urnengraf

b&w

art. 15 Beheersverorde-ning Begraafplaatsen

allround medewerker Burgerzaken

hoofd PZ

 

opleggen heffingen begrafenisrechten

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b Gemeentewet

allround medewerker Burgerzaken

hoofd PZ

 

beslissen op verzoeken om recht op eigen graf of nis

b&w

art. 14 Beheersverorde-ning Begraafplaatsen

allround medewerker Burgerzaken

hoofd PZ

 

het overschrijven van verleende rechten

b&w

art. 16 Beheersverorde-ning Begraafplaatsen

allround medewerker Burgerzaken

hoofd PZ

 

beslissen op verzoeken om vergunning voor aanbrengen grafbedekking

b&w

art. 19 Beheersverorde-ning Begraafplaatsen

allround medewerker Burgerzaken

hoofd PZ

 

beslissen op verzoek onderhoud grafbedekking

b&w

art. 22 Beheersverorde-ning Begraafplaatsen

allround medewerker Burgerzaken

hoofd PZ

 

afwijken uitgeven graven voor directe begraving en in volgorde van ligging

b&w

art. 12 Beheersverorde-

ning Begraafplaatsen

hoofd PZ

directeur R&S

 
         

Reisdocumenten en rijbewijzen

     

Omschrijving

Bevoegdheid/wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

afgifte rijbewijzen

burgemeester

art. 113 WVR

allround medewerker Burgerzaken/medewerker publieksinfo Burger-zaken/algemene dienst-verlening

hoofd PZ

 

verantwoording aan min. VWS over de voorraadadministratie en financiële afwikkeling van rijbewijzen

correspondentie m.b.t. afgifte rijbewijzen

allround medewerker Burgerzaken

hoofd PZ

 

afgifte reisdocumenten

burgemeester

art. 26 Paspoortwet

allround medewerker Burgerzaken/medewerker publieksinfo Burger-zaken/algemene dienst-verlening

hoofd PZ

 

verantwoording voorraadadministratie en financiële afwikkeling van paspoorten

burgemeester

art. 40 Paspoortwet

allround medewerker Burgerzaken

hoofd PZ

 

correspondentie m.b.t. reisdocumenten

Burgemeester

art. 41 Paspoortwet

allround medewerker Burgerzaken

hoofd PZ

 
         

Afgifte diverse stukken

     

attestatie de vita (bewijs van in leven zijn)

burgemeester

art. 96 Wet GBA

allround medewerker Burgerzaken/medewerker publieksinfo Burger-zaken/algemene dienst-verlening

hoofd PZ

 

bewijzen van Nederlanderschap

burgemeester

art. 96 Wet GBA

allround medewerker Burgerzaken/medewerker publieksinfo Burger-zaken/algemene dienst-verlening

hoofd PZ

 

legalisatie handtekening

burgemeester

allround medewerker Burgerzaken/medewerker publieksinfo Burger-zaken/algemene dienst-verlening

hoofd PZ

 

verstrekken van inlichtingen uit de GBA

b&w

art. 96 Wet GBA

allround medewerker Burgerzaken/medewerker publieksinfo Burger-zaken/algemene dienst-verlening

hoofd PZ

 

afgifte uittreksels GBA

b&w

art. 96 Wet GBA

allround medewerker Burgerzaken/medewerker publieksinfo Burger-zaken/algemene dienst-verlening

hoofd PZ

 

waarmerken kopieën

burgemeester

allround medewerker Burgerzaken/medewerker publieksinfo Burger-zaken/algemene dienst-verlening

hoofd PZ

 

opgave sterfgevallen aan inspecteur der Registratie en Successie

burgemeester

allround medewerker Burgerzaken/medewerker publieksinfo Burger-zaken/algemene dienst-verlening

hoofd PZ

 

opvragen inlichtingen strafregister voor andere bestuursorganen

burgemeester

allround medewerker Burgerzaken/medewerker publieksinfo Burger-zaken/algemene dienst-verlening

hoofd PZ

 

medewerking te verlenen aan de in art. 5 van het ‘Privacyreglement gemeente Dalfsen’ genoemde instanties

b&w

art. 5 Privacyreglement gemeente Dalfsen

hoofd PZ

directeur R&S

 
         

Verkiezingen

       

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

verstrekken inlichtingen uit het kiezersregister

b&w

art. D4 Kieswet

allround medewerker Burgerzaken/medewerker publieksinfo Burger-zaken/algemene dienst-verlening

hoofd PZ

 

indeling stemdistricten

b&w

art. E2 Kieswet

allround medewerker Burgerzaken/medewerker publieksinfo Burger-zaken/algemene dienst-verlening

hoofd PZ

 

aanwijzing stembureaus

b&w

art. J4 Kieswet

allround medewerker Burgerzaken

hoofd PZ

 

uitreiken nieuwe oproepingskaarten

burgemeester

art. J8 Kieswet

allround medewerker Burgerzaken

hoofd PZ

 

benoeming leden en plv. leden stembureaus

b&w

art. E4 Kieswet

allround medewerker Burgerzaken

hoofd PZ

 

in ontvangst nemen kandidatenlijsten

voorz. hoofdstembureau

art. H1 Kieswet

allround medewerker Burgerzaken

hoofd PZ

 

afgeven kiezerspas (stembureau naar keuze)

burgemeester

art. K3 Kieswet

allround medewerker Burgerzaken

hoofd PZ

 

afgeven volmachtbewijs

burgemeester

art. L11 Kieswet

allround medewerker Burgerzaken

hoofd PZ

 

afgeven briefstembewijs

burgemeester

art. M4 Kieswet

allround medewerker Burgerzaken

hoofd PZ

 

in ontvangst nemen proces-verbaal en verzegelde pakken

burgemeester

art. N11 Kieswet

allround medewerker Burgerzaken

hoofd PZ

 

stellen van verklaring registratie als kiezer

burgemeester

Art. H4 Kieswet

allround medewerker Burgerzaken

hoofd PZ

 
         

Diversen

       

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

advisering geslachtsnaamwijziging

burgemeester

circulaire Mvj, nr. 509/187

allround medewerker Burgerzaken

hoofd PZ

 

behandelen optie- en naturalisatie-verzoeken

burgemeester

art. 6 en 8 Rijkswet Nederlanderschap

allround medewerker Burgerzaken

hoofd PZ

 

ambtshalve over-, in- en uitschrijving in het kader van de GBA

b&w

art. 83-85 wet GBA

allround medewerker Burgerzaken

hoofd PZ

 

correspondentie m.b.t. uitvoering wet GBA

b&w

art. 96 Wet GBA

allround medewerker Burgerzaken

hoofd PZ

 

benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Dalfsen voor een eenmalige huwelijksvoltrekking

b&w

art.16, lid 2 Burgerlijk Wetboek (Boek 1)

hoofd PZ

directeur R&S

 
         

Financiën

       

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen en het innen van leges als bedoeld in hoofdstukken1, 2,3,4 van titel 1 algemene dienstverlening van de bij de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet Invorderingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub c

Gemeentewet

allround medewerker Burgerzaken

medewerker Publieksinformatie/ algemene dienstverlening

hoofd PZ

Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen en het innen van leges als bedoeld in hoofdstuk 5 van titel 1 algemene dienstverlening van de bij de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet Invorderingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub c

Gemeentewet

allround medewerker Burgerzaken

medewerker Publieksinformatie/ algemene dienstverlening

hoofd PZ

Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen en het innen van leges als bedoeld in hoofdstuk 6 van titel 1 algemene dienstverlening van de bij de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet Invorderingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub c

Gemeentewet

allround medewerker Burgerzaken

medewerker Publieksinformatie/ algemene dienstverlening

hoofd PZ

Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen en het innen van leges als bedoeld in hoofdstuk 9 van titel 1 algemene dienstverlening van de bij de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet Invorderingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub c

Gemeentewet

allround medewerker Burgerzaken

medewerker Publieksinformatie/ algemene dienstverlening

hoofd PZ

Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen en het innen van leges als bedoeld in hoofdstuk 9 van titel 1 algemene dienstverlening van de bij de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet Invorderingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub c

Gemeentewet

allround medewerker Burgerzaken

medewerker Publieksinformatie/ algemene dienstverlening

hoofd PZ

Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen en het innen van leges voor bemiddeling kalligraferen en het in behandeling nemen van een aanvraag voor het luiden van de klokken als bedoeld in hoofdstuk 15 van titel 1 algemene dienstverlening van de bij de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet

Invorderingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub c

Gemeentewet

allround medewerker Burgerzaken

medewerker Publieksinformatie/ algemene dienstverlening

hoofd PZ

Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen en het innen van leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor en kapvergunning als bedoeld in hoofdstuk 16.2 van de tarieventabel op de heffing en de invordering van leges 2009

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet

Invorderingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub c

Gemeentewet

hoofd PZ

hoofd O&G

Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk

het verstrekken van gegevens aan belanghebbende op basis van de Wet WOZ

heffingsambtenaar

artikel 40 Wet WOZ

allround medewerker Burgerzaken

medewerker Publieksinformatie/ algemene dienstverlening

hoofd PZ

Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk

het verschuldigde bedrag van de Lijkbezorgingsrechten vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in de verordening Lijkbezorgingsrechten.

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet

allround medewerker Burgerzaken

medewerker Publieksinformatie/ algemene dienstverlening

hoofd PZ

Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk

het verschuldigde bedrag van de Precariobelasting vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen en te innen als bedoeld in hoofdstuk 3 en 4 van de tarieventabel behorende bij de verordening Precariobelasting.

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet Invorderingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub c

Gemeentewet

hoofd PZ

hoofd B&C

Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 2.3.10 van titel 2 dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet

allround medewerker Burgerzaken

medewerker Publieksinformatie/ algemene dienstverlening

hoofd PZ

Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk

         

Algemene plaatselijke verordening

     

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op verzoeken om vergunning voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg

b&w

art. 2:5 Apv

hoofd PZ

hoofd B&C

M.u.v. de tijdelijke verwijsbordjes

beslissen op verzoeken om een evenementenvergunning (o.a. voor het houden van circussen en kermissen)

burgemeester

art. 2:16 Apv

hoofd PZ

hoofd B&C

Conform beleidsregels

Evenementen. Overleg met R&S

beslissen op verzoeken om ontheffing geluidhinder

b&w

art. 4:5 Apv

hoofd PZ

hoofd B&C

 

beslissen op verzoeken om ontheffing voor recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen

b&w

art. 4:22 Apv

hoofd PZ

hoofd B&C

 

beslissen op verzoeken om vergunning inzamelen geld & goed/kleding en het houden van collectes

b&w

art. 5:12 Apv

hoofd PZ

hoofd B&C

Conform beleidsregels

beslissen op verzoeken om standplaats-vergunning

b&w

art. 5:17 Apv

hoofd PZ

hoofd B&C

Conform beleidsregels

beslissen op verzoeken om kapvergunning

b&w

art. 4:10 Apv

hoofd PZ

hoofd O&G

Op advies van de afdeling O&B. Conform lijst van vergunnings-plichtige bomen binnen de bebouwde kom.

beslissen op verzoeken om vergunning voor het houden van een snuffelmarkt

burgemeester

art. 5:21 Apv

hoofd PZ

hoofd B&C

 

beslissen op verzoeken om gebruiks-vergunning of gebruiksmelding (voor semi-permanente bouwwerken bijv. tenten, marktkramen)

b&w

§ 2 Brandbeveiligings-verordening Dalfsen

hoofd PZ

hoofd B&C

Mandaat geldt alleen als het gaat om samengestelde evenementen-vergunning als bedoeld in art. 2:16 Apv

brieven n.a.v. controle en toezicht op verleende gebruiksvergunningen (voor semi-permanente bouwwerken bijv. tenten, marktkramen)

b&w

§ 2 Brandbeveiligings-verordening Dalfsen

hoofd PZ

hoofd B&C

mandaat geldt alleen als het gaat om samengestelde evenementen-vergunning als bedoeld in art. 2:16 Apv

         

Verkeerswetgeving

     

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op verzoeken om ontheffing verbod om 3 of meer voertuigen op de weg te parkeren ter uitoefening (neven)bedrijf

b&w

art. 5:2 Apv

hoofd PZ

hoofd O&G

 

beslissen op verzoeken om ontheffing verbod kampeerwagen e.d. langer dan 3 achtereenvolgende dagen op de weg te parkeren

b&w

art. 5:6 Apv

hoofd PZ

hoofd O&B

 

beslissen op verzoeken om ontheffing verbod voertuig langer dan 6 meter op aangewezen wegen te parkeren

b&w

art. 5:8 Apv

hoofd PZ

hoofd O&B

 

beslissen op verzoeken om tijdelijke ontheffingen parkeerschijfzone centrum Dalfsen

b&w

art. 87 RVV

hoofd PZ

hoofd O&B

 

beslissen op verzoeken om een gehandicaptenparkeerkaart

b&w

art 49 BABW

hoofd SZ

hoofd W&O

 

beslissen op verzoeken van GS op grond van art 148, lid 1b Wegenverkeerswet om verklaring van geen bezwaar

burgemeester

werkinstructie provincie

hoofd PZ

hoofd B&C

 

aanstellen van verkeersregelaar(s)

burgemeester

art. 56 BABW

hoofd PZ

hoofd B&C

 
         

Kansspelen

     

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

correspondentie betreffende de melding van kleine kansspelen

b&w

art. 5:37 Apv

hoofd PZ

hoofd B&C

 
         

Weekmarkt

     

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op verzoeken om vergunning voor innemen standplaats op de weekmarkt

b&w

art. 5:47 Apv

hoofd PZ

hoofd B&C

In overleg met marktmeester.

bepalen van de afmetingen en opstelling van de standplaatsen op de weekmarkt

b&w

art. 5:46 Apv

marktmeester

hoofd B&C

 

inschrijven wachtlijst

b&w

art. 5:52 Apv

hoofd PZ

hoofd B&C

 

overschrijven vergunning

b&w

art. 5:55 Apv

hoofd PZ

hoofd B&C

In overleg met marktmeester.

toewijzing dagplaats

b&w

art. 5:56 Apv

hoofd PZ

hoofd B&C

In overleg met marktmeester.

beslissen op verzoeken om ontheffing en vervanging vergunninghouder

b&w

art. 5:60 Apv

hoofd PZ

hoofd B&C

In overleg met marktmeester.

beslissen op verzoeken om ontheffing gebruik elektriciteit

b&w

art. 5:64 Apv

hoofd PZ

hoofd B&C

In overleg met marktmeester.

beslissen op verzoeken om ontheffing gebruik luidsprekers, versterkers, etc.

b&w

art. 5:65 Apv

hoofd PZ

hoofd B&C

In overleg met marktmeester.

beslissen op verzoeken om ontheffing aanwezig hebben rij- en voertuigen op de markt.

b&w

art. 5:67 Apv

hoofd PZ

hoofd B&C

In overleg met marktmeester.

         

Onderwijs

       

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op verzoeken om leerlingenvervoer

b&w

Verordening Leerlingen-vervoer

hoofd PZ

hoofd W&O

beslissen op verzoeken om leerlingenvervoer

         

Luchtvaartwet

       

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op verzoeken om verklaring van geen bezwaar o.g.v. art 35 Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen

burgemeester

werkinstructie provincie

hoofd PZ

hoofd B&C

 
         

Vuurwerkbesluit

       

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op verzoeken van GS om verklaring van geen bezwaar om te beschikken op verzoeken om toepas-singsvergunning o.g.v. art. 3.3.2 Vuurwerkbesluit.

burgemeester

art. 3.3.4, lid 5 Vuurwerk-besluit

hoofd PZ

hoofd B&C

Brandweer vooraf informeren

         

Drank- en Horecawet

     

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op verzoeken om ontheffing t.a.v. het incidenteel verstrekken van zwak alcoholische drank

burgemeester

art. 35 Drank- en Horecawet

hoofd PZ, hoofd B&C

directeur O&M, directeur R&S

 

Afdeling Milieu en Bouwen (M&B)

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

   

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op (gefaseerde) aanvragen om omgevingsvergunning (inclusief weigeren), als bedoeld in artikel 2.1 artikel 2.2 van de Wabo

bevoegd gezag

art. 2.1; art. 2.2;

art. 2.4 lid 1 en lid 5;

art. 2.5 lid 2; art. 2.10 t/m art. 2.13; art. 2.14 lid 3;

art. 2.16 t/m 2.21; art. 2.23 lid 1 en lid 6; art. 3.5 lid 3 Wabo

hoofd M&B

directeur R&S/seniormedewerker bouw

Omgevingsvergunning moet betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen.

Omgevingsvergunning voor zover (mede) betrekking op:

- opslag roerende zaken op of aan de weg (art. 2.2 lid 1 sub j. en k.) in overleg met afdeling PZ/O&G

- uitvoeren werk/werkzaamheden indien dit bij bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald (art. 2.1 lid 1 sub b) in overleg met afdeling O&G

- gebruik van gronden in strijd met bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan, krachtens art. 4.1 lid 3, of 4.3 lid 3 Wro gestelde regels, of voorbereidingsbesluit (art. 2.1 lid 1 sub c) met inachtneming van art. 2.12 lid 1 sub a, onder 2° en 3° in overleg met afdeling O&G tenzij:

a. binnenplanse afwijking (art. 2.12

lid 1 sub a, onder 1°)

b. buitenplanse afwijking:

- voldoet aan provinciaal/

gemeentelijk beleid;

- er is vooraf overleg geweest

tussen O&G en M&B

- slopen verstoren, verplaatsen, wijzigen beschermd monument, of herstellen of (laten) gebruiken op een wijze waardoor het wordt ontsierd, of in gevaar gebracht (art. 2.1 lid 1 sub f) in overleg met afdeling O&G

- het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald (art. 2.1 lid 1 sub g) in overleg met afdeling O&G

- het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk in met het oog op de brandveiligheid bij AMvB aangewezen categorieën gevallen (art. 2.1 lid 1 sub d) in overleg met de Brandweer

Tijdelijke omgevingsvergunning als bedoeld in art. 2.23 Wabo in overleg met afdeling O&G

aanhouden aanvraag om omgevingsvergunning

art. 3.4 lid 1; art. 3.5 lid 1 Wabo

hoofd M&B

directeur R&S/senior medewerker bouwen

Omgevingsvergunning moet betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen.

doorbreken aanhoudingsplicht

art. 3.3 lid 3 en lid 6 Wabo

hoofd M&B

directeur R&S/senior medewerker bouwen

Het moet hier gaan om zaken die betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen.

corresponderen over aanvragen om omgevingsvergunning (inclusief kennisgeving)

bevoegd gezag

art. 2.34 lid 3; art. 3.1;

art. 3.6 lid 1; art. 3.8;

art. 3.9 lid 2 en lid 4;

art. 3.10 lid 3; art. 3.11;

art. 3.12 lid 2 en lid 4; art. 3.13 lid 1, lid 4 en lid 5; art. 3.19 lid 2; art. 4.2 lid 3;

art. 6.2c lid 2 Wabo

hoofd M&B

directeur R&S/senior medewerker bouwen

Omgevingsvergunning moet betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen.

besluiten tot het volgen van een afwijkende procedure

bevoegd gezag

art. 3.10 lid 2 Wabo

hoofd M&B

directeur R&S/senior medewerker bouwen

Het moet hier gaan om zaken die betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen.

verlengen beslistermijn aanvragen om omgevingsvergunning

bevoegd gezag

art. 3.9 lid 2; art. 3.12 lid 8

Wabo

hoofd M&B

directeur R&S/senior medewerker bouwen

Omgevingsvergunning moet betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen.

doorzenden aanvraag

b&w/bestuursorgaan

art. 3.1 Wabo j° art. 2:3 Awb

hoofd M&B

directeur R&S/senior medewerker bouwen

Aanvragen moeten betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen.

vragen van advies of verklaring van geen bedenkingen

bevoegd gezag

art. 2.26; art. 2.27 Wabo Hoofdstuk 6 Bor

hoofd M&B

directeur R&S/senior medewerker bouwen

Het moet hier gaan om zaken die betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen.

buiten behandeling laten van een aanvraag

bevoegd gezag/bestuursorgaan

art. 3.18 lid 2 en lid 3 Wabo; art. 4:5 Awb

hoofd M&B

directeur R&S/senior medewerker bouwen

Aanvragen moeten betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen.

verbinden van voorschriften aan de omgevingsvergunning

bevoegd gezag

art. 2.22 j° Hoofdstuk 5 Bor; art. 2.26 lid 2 en lid 4;

art. 3.17 Wabo

hoofd M&B

directeur R&S/senior medewerker bouwen

Omgevingsvergunning moet betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen.

(gedeeltelijk) intrekken/wijzigen van (voorschriften van) een omgevingsvergunning

bevoegd gezag

art. 2.5 lid 5 en lid 6;

art. 2.33; art. 3.23;

art. 2.30; art. 2.31;

art. 2.33; art. 5.19 Wabo

hoofd M&B

directeur R&S/senior medewerker bouwen

Omgevingsvergunning moet betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen.

uitbrengen van advies over aanvragen om omgevingsvergunning

bestuursorgaan

art. 2.27; art. 2.29 Wabo

hoofd M&B

directeur R&S/senior medewerker bouwen

Omgevingsvergunning moet betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen.

beheren van de in de landelijke voorziening opgenomen gegevens en bescheiden

bevoegd gezag

art. 7.6 lid 2 Wabo

hoofd M&B

directeur R&S/senior medewerker bouwen

Het moet hier gaan over zaken die betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen.

         

Handhaving Wabo

       

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

opleggen last onder bestuursdwang/dwangsom wegens overtredingen

bevoegd gezag/b&w

art. 5.2 Wabo j° art. 125 Gemeentewet j°

art. 5:4/art. 5:32 Awb

hoofd M&B

directeur R&S/senior medewerker bouwen

Na overleg met de portefeuillehouder

intrekken last onder bestuursdwang/dwangsom

bestuursorgaan

art. 5:34 Awb

hoofd M&B

directeur R&S/senior medewerker bouwen

Na beëindiging van de overtreding

corresponderen over handhavingsprocedures

bestuursorgaan

art. 5.16; art. 5.22;

art. 5.23; art. 5.24 lid 2 Wabo

hoofd M&B

directeur R&S/senior medewerker bouwen

 

aanvullende handhavingsbevoegdheden (stilleggen activiteiten; handhaving jegens rechtsopvolger; (gedeeltelijk) intrekken omgevingsvergunning)

bestuursorgaan

art. 5.17; art. 5.18;

art. 5.19 Wabo

hoofd M&B

directeur R&S/senior medewerker bouwen

Na overleg met de portefeuillehouder

beslissen op verzoeken om handhaving (tot oplegging van een last onder bestuursdwang/dwangsom of intrekking van een vergunning of ontheffing)

bevoegd bestuursorgaan

art. 5.21 Wabo

hoofd M&B

directeur R&S/senior medewerker bouwen

 
         

Wet milieubeheer

       

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

Niet behandelen aanvraag omgevingsvergunning wegens ontbreken (gegevens bij de) melding

bevoegd gezag

art. 8.41a lid 2 Wm

hoofd M&B

directeur R&S/senior medewerker bouwen

 

stellen, aanvullen, wijzigen of intrekken van voorschriften bij melding activiteitenbesluit of besluit landbouw

bestuursorgaan

art. 8.42 lid 3 en lid 4 Wm

hoofd M&B

directeur R&S/senior medewerker bouwen

 

bestuursrechtelijke handhaving voorschriften Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit), algemene milieuzorg (art. 1.1a Wm), (bedrijs)afvalstoffen (art. 10.1; art. 10.29 en art. 10.52 Wm) en de afvalstoffenverordening

b&w

art. 18.2 en art. 18.2a WM

hoofd M&B

directeur R&S/senior medewerker bouwen

Na overleg met de portefeuillehouder

te beslissen op verzoeken om ontheffing van het verbod afvalstoffen te ver-branden

b&w

art. 10.2, lid 2 en

art. 10.63, lid 2 Wet milieu-beheer

hoofd M&B

directeur R&S/senior medewerker bouwen

Conform beleidsnotitie.

accepteren van de melding grond te verzetten

b&w

art. 3 Vrijstellingsregeling grondverzet

hoofd M&B

directeur R&S/senior medewerker bouwen

 

accepteren van de melding een bouw-stof op of in de bodem te gebruiken

b&w

art. 32, lid 1 Besluit bodemkwaliteit

hoofd M&B

directeur R&S/senior medewerker bouwen

 
         

Wet BAG

       

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

opmaken van een proces-verbaal van constatering zoals bedoeld in art. 10 lid 1, sub b van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (wet BAG)

b&w

art. 2 wet BAG

medewerker toezicht en handhaving/

medewerker bouwen

 

geschillen omtrent dit mandaat worden voorgelegd aan b&w

opmaken van schriftelijke verklaringen strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocumenten zijn opgenomen

b&w

art. 2 wet BAG

medewerker toezicht en handhaving/

medewerker bouwen

 

geschillen omtrent dit mandaat worden voorgelegd aan b&w

         

Bouwverordening/Woningwet/Apv

     

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op verzoeken om afwijking van de bouwverordening

bevoegd gezag

art. 2.5.3 lid 6; art. 2.5.8 lid 1; art. 2.5.9; art. 2.5.10 lid 4; art. 2.5.11 lid 3;

art. 2.5.14; art. 2.5.15 lid 3; art. 2.5.16; art. 2.5.17 lid 2; art. 2.5.18 lid 2; art. 2.5.19 lid 3; art. 2.5.22 lid 2;

art. 2.5.25 lid 2; art. 2.5.28; art. 2.5.29; art. 2.5.30 lid 4; art. 2.7.3 lid 2; art. 2.7.4 lid 4; art. 2.7.5 lid 3 Bouwverordening

hoofd M&B

directeur R&S/senior medewerker bouwen

 

verbinden van voorwaarden aan omgevingsvergunning voor het bouwen

bevoegd gezag

art. 2.4.2; art. 8.1.1 lid 2 Bouwverordening

hoofd M&B

directeur R&S/senior medewerker bouwen

 

beslissen op aanvragen om omgevingsvergunning voor het slopen

bevoegd gezag art. 2.2 lid 1 sub a Wabo j° artikel 8.1.1 bouwverordening

hoofd M&B

directeur R&S/senior medewerker bouwen

 

beslissen op sloopmeldingen (onder oplegging van voorschriften)

b&w

art. 8.2.1 Bouwverordening

hoofd M&B

directeur R&S/senior medewerker bouwen

 

brieven n.a.v. controle en toezicht op verleende evenementenvergunningen

b&w

art. 2.16 Apv

hoofd B&C

hoofd M&B

 
         

Lozingenbesluit Bodembescherming

     

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op verzoeken om ontheffing lozingenbesluit bodembescherming

b&w

art. 3 Lozingsbesluit bodembescherming

hoofd M&B

directeur R&S/senior medewerker bouwen

beslissen op verzoeken om ontheffing lozingenbesluit bodembescherming

         

Reclame

       

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op verzoeken om vergunning permanente opschriften (incl. licht-reclames)

b&w

art. 4:19 Apv

hoofd M&B

directeur R&S/senior medewerker bouwen

 

het doen van bestuursdwang-aanschrijvingen n.a.v. illegaal geplaatste reclame-uitingen inclusief het opheffen, opschorten of verminderen

b&w

art. 125 Gemeentewet

art. 5:21 ev + 5:34 Awb

art. 4:19 Apv

hoofd M&B

directeur R&S/senior medewerker bouwen

 
         

Financiën

       

Omschrijving

Bevoegdheid Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 5 van de tarieventabel op de heffing en de invordering van leges 2009

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet

hoofd M&B

directeur R&S/senior medewerker bouwen

Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in titel 2 dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet

hoofd M&B en hoofd O&G

directeur R&S/senior medewerker bouwen

Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.

Afdeling Ontwikkeling en Grondzaken (O&G)

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

opdrachtverlening werkzaamheden aan derden voor zover de opdrachten de hiervoor vastgestelde kredieten of aan-bestedingsramingen niet overschrijden

b&w

art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet

betreffende budgethouder/ budgetbeheerder

hoofden O&G, M&B, O&B, W&O, SZ, PZ, F&B, P&O, FZ en B&C

 

invullen CBS statistieken

b&w

hoofd M&B, O&G

directeur R&S

 

opdracht verstrekken n.a.v. uitgebrachte offertes binnen beschikbare kredieten

b&w

art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet

betreffende budgethouder/ budgetbeheerder

hoofden O&G, M&B, O&B, W&O, SZ, PZ, F&B, P&O, FZ en B&C

Conform Aanbestedingsnota.

Na overleg portefeuillehouder.

elektronisch waarmerken en publiceren van Wro-instrumenten en het manifest

b&w

art. 1.2.1 lid 1 en 1.2.2 lid 2 Bro

Medewerkers ruimtelijke ordening

   
         

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht(Wabo)

     

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op (gefaseerde) aanvragen om omgevingsvergunning (inclusief weigeren), als bedoeld in artikel 2.1 artikel 2.2 van de Wabo

bevoegd gezag

art. 2.1; art. 2.2;

art. 2.4 lid 1 en lid 5;

art. 2.5 lid 2; art. 2.10 t/m art. 2.13; art. 2.14 lid 3;

art. 2.16 t/m 2.21; art. 2.23 lid 1 en lid 6; art. 3.5 lid 3 Wabo

hoofd O&G

directeur R&S/ hoofd M&B/ hoofd O&B

Omgevingsvergunning mag geen betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen

Omgevingsvergunning voor zover (mede) betrekking op:

- opslag roerende zaken op of aan de weg (art. 2.2 lid 1 sub j. en k.) in overleg met afdeling PZ/M&B

- uitvoeren werk/werkzaamheden indien dit bij bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald (art. 2.1 lid 1 sub b) in overleg met afdeling M&B

- gebruik van gronden in strijd met bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan, krachtens art. 4.1 lid 3, of 4.3 lid 3 Wro gestelde regels, of voorbereidingsbesluit (art. 2.1 lid 1 sub c) met inachtneming van art. 2.12 lid 1 sub a, onder 2° en 3° in overleg met afdeling M&B tenzij:

a. binnenplanse afwijking (art. 2.12

lid 1 sub a, onder 1°)

b. buitenplanse afwijking:

- voldoet aan provinciaal/

gemeentelijk beleid;

- er is vooraf overleg geweest

tussen O&G en M&B

- slopen verstoren, verplaatsen, wijzigen beschermd monument, of herstellen of (laten) gebruiken op een wijze waardoor het wordt ontsierd, of in gevaar gebracht (art. 2.1 lid 1 sub f) in overleg met afdeling M&B

- het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald (art. 2.1 lid 1 sub g) in overleg met afdeling M&B

- het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk in met het oog op de brandveiligheid bij AMvB aangewezen categorieën gevallen (art. 2.1 lid 1 sub d) in overleg met de Brandweer

Tijdelijke omgevingsvergunning als bedoeld in art. 2.23 Wabo in overleg met afdeling M&B

aanhouden aanvraag om omgevingsvergunning

bevoegd gezag

art. 3.4 lid 1; art. 3.5 lid 1 Wabo

hoofd O&G

directeur R&S/ hoofd M&B/ hoofd O&B

Omgevingsvergunning mag geen betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen

doorbreken aanhoudingsplicht

bevoegd gezag

art. 3.3 lid 3 en lid 6 Wabo

hoofd O&G

directeur R&S/ hoofd M&B/ hoofd O&B

Het moet hier gaan om zaken die geen betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen

corresponderen over aanvragen om omgevingsvergunning (inclusief kennisgeving)

bevoegd gezag

art. 2.34 lid 3; art. 3.1; art. 3.6 lid 1; art. 3.8; art. 3.9 lid 2 en lid 4; art. 3.10 lid 3; art. 3.11; art. 3.12 lid 2 en lid 4; art. 3.13 lid 1, lid 4 en lid 5; art. 3.19 lid 2; art. 4.2 lid 3; art. 6.2c lid 2 Wabo

hoofd O&G

directeur R&S/ hoofd M&B/ hoofd O&B

Omgevingsvergunning mag geen betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen

doorzenden aanvraag

b&w/ bestuursorgaan

art. 3.1 Wabo j° art. 2:3 Awb

hoofd O&G

directeur R&S/ hoofd M&B/ hoofd O&G

Aanvraag mag geen betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen

vragen van advies of verklaring van geen bedenkingen

bevoegd gezag

art. 2.26; art. 2.27 Wabo Hoofdstuk 6 Bor

hoofd O&G

directeur R&S/ hoofd M&B/ hoofd O&B

Het moet hier gaan om zaken die geen betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen

buiten behandeling laten van een aanvraag

bevoegd gezag/ bestuursorganen

art. 3.18 lid 2 en lid 3 Wabo; art. 4:5 Awb

hoofd O&G

directeur R&S/ hoofd M&B/ hoofd O&B

Aanvraag mag geen betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen

verbinden van voorschriften aan de omgevingsvergunning

bevoegd gezag

art. 2.22 j° Hoofdstuk 5 Bor; art. 2.26 lid 2 en lid 4;

art. 3.17 Wabo

hoofd O&G

directeur R&S/ hoofd M&B/ hoofd O&B

Omgevingsvergunning mag geen betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen

(gedeeltelijk) intrekken/wijzigen van (voorschriften van) een omgevingsvergunning

bevoegd gezag

art. 2.5 lid 5 en lid 6;

art. 2.33; art. 3.23;

art. 2.30; art. 2.31;

art. 2.33; art. 5.19 Wabo

hoofd O&G

directeur R&S/ hoofd M&B/ hoofd O&B

Omgevingsvergunning mag geen betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen

besluiten tot het volgen van afwijkende procedure

bevoegd gezag

art. 3.10 lid 2 Wabo

hoofd O&G

directeur R&S/ hoofd M&B/ hoofd O&B

Het moet hier gaan om zaken die geen betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen

verlengen beslistermijn aanvragen om omgevingsvergunning

bevoegd gezag

art. 3.9 lid 2; art. 3.12 lid 8 Wabo

hoofd O&G

directeur R&S/ hoofd M&B/ hoofd O&B

Omgeveingsvergunning mag geen betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen

beheren van de in de landelijke voorziening opgenomen gegevens en bescheiden

bevoegd gezag

art. 7.6 lid 2 Wabo

hoofd O&G

directeur R&S/ hoofd M&B/ hoofd O&B

Het moet hier gaan om zaken die geen betrekking hebben op bouwen, milieu of slopen

         

Gronduitgifte

     

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

het doen van aanbiedingen particuliere woningbouw

b&w

art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet

hoofd O&G

directeur R&S

conform het vastgestelde uitgifte-systeem bouwgrond. M.u.v. het toepassen van de hardheids-clausule.

verkoopbesluiten particuliere woning-bouw

b&w

art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet

hoofd O&G

directeur R&S

 

het sluiten van intentieovereenkomsten voor de verkoop van een bouwkavel of een kavel op het industrieterrein

burgemeester

art. 171 Gemeentewet

hoofd O&G

directeur R&S

 

jaarlijks in gebruik geven gemeentelijke gronden

b&w

art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet

hoofd O&G

directeur R&S

 

ontheffing bewoningsverplichting

b&w

hoofd O&G

directeur R&S

 

tekenen van notariële akten

burgemeester

art. 171 Gemeentewet

   

Afzonderlijk besluit (medew. Not.kant.).

         

Diversen

       

aangaan van mestafzetovereenkomsten

b&w

art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet

hoofd O&G

directeur R&S

 

tekenen van mestafzettingsovereenkomsten

burgemeester

art. 171 Gemeentewet

     

het vestigen van beperkt zakelijke rechten op onr. zaken die in eigendom zijn bij de gemeente

b&w

art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet

hoofd O&G

directeur R&S

 

verhuren volkstuinencomplexen

b&w

art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet

hoofd O&G

directeur R&S

 

beslissen op verzoeken om aanlegvergunning

b&w

art 3.3 Wro

hoofd O&G

directeur R&S

 

het nemen van besluiten en het voeren van correspondentie in het kader van de procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade

b&w

procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade

hoofd O&G

directeur R&S/

hoofd M&B

 
         

Monumentenwet

     

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op verzoeken om ingrepen in archeologisch waardevol gebied of archeologisch onderzoeksgebied

b&w

art. 9 lid 3, 4, 5 en 6 Monumentenverordening Dalfsen

hoofd M&B

directeur R&S/senior medewerker bouwen

 

beslissen op verzoeken om subsidie voor werkzaamheden aan monumenten

b&w

art. 2 Subsidieverordening instandhouding monumen-ten

hoofd O&G

directeur R&S

 
         

Startersleningen

     

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

ondertekening van stukken met betrekking tot startersleningen

b&w

hoofd O&G

directeur R&S

 
         

Wet geluidhinder

       

Omschrijving

       

beslissen op verzoeken toekenning hogere grenswaarde

b&w

art. 110a Wet geluidhinder

hoofd O&G

directeur R&S/ hoofd M&B/ senior medewerker bouwen

 
         

Financiën

       

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 13 van titel 1 algemene dienstverlening van de bij de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet

hoofd O&G

senior medewerker civiele werken

Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 14 van titel 1 algemene dienstverlening van de bij de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet

hoofd O&G

senior medewerker civiele werken

Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 5 van de tarieventabel op de heffing en de invordering van leges 2009

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet

hoofd O&G

directeur R&S

Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 2.3.8 en 2.3.9 van titel 2 dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet

hoofd O&G

directeur R&S

Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.

         

Leegstandswet

       

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

ondertekenen van verlening vergunning voor tijdelijke verhuur

b&w

art. 15 lid 4 Leegstandswet

hoofd O&G

directeur R&S

 
         

Wet geluidhinder

       

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op verzoeken toekenning hogere grenswaarde

b&w

art. 110a Wet geluidhinder

hoofd O&G

directeur R&S/ hoofd M&B

 
         

Wet ruimtelijke ordening

       

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

Ter inzage leggen ontwerpbestemmingsplan

b&w

art. 3.8 Wro jo. Afd. 3.4 AwbAfd. 3.4 Awb

hoofd O&G

directeur R&S/hoofd M&B

Het college heeft ingestemd met het voorontwerpbestemmingsplan en tegen het voorontwerpbestemmings-plan zijn geen zienswijzen ingediend en de overheidsdiensten hebben aangegeven dat de plannen kunnen worden voortgezet.

Afdeling Onderhoud en Beheer (O&B)

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

opdrachtverlening werkzaamheden aan derden voor zover de opdrachten de hiervoor vastgestelde kredieten of aan-bestedingsramingen niet overschrijden

b&w

art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet

hoofd O&B

medewerker groen en landschap

 

afwerking van brieven waarin het gaat om meldingen van derden over onderhoudszaken die direct zijn uitgevoerd en waar het gaat om zaken waarin het beleid is vastgesteld en zonder meer duidelijk is te nemen

b&w

hoofd O&B

Wijkuitvoerders/ medewerker groen en landschap

Er dient sprake te zijn van een duidelijke beleidslijn.

invullen CBS statistieken

b&w

hoofd O&B

wijkuitvoerders

 

aanschrijven bewoners inzake over-hangende takken in bebouwde kom; uitzichtbelemmering (niet de formele aanschrijving)

b&w

wijkuitvoerders

   

formele aanschrijving bewoners inzake overhangende takken in bebouwde kom

b&w

hoofd O&B

medewerker groen en landschap

 

beslissen op subsidieaanvragen voor aanleg + onderhoud landschappelijke beplantingen van particuliere objecten

b&w

medewerker groen en landschap

hoofd O&B

 

data sluiting sportvelden voor groot onderhoud

b&w

hoofd O&B

wijkuitvoerders

Na overleg met afdeling W&O.

verbieden van het maken of veranderen van een uitweg

b&w

art. 2.7 lid 2 Apv

hoofd O&B

directeur R&S

 

beslissen op verzoeken om vergunning voor het leggen of vervangen van leidingen

b&w

hoofd O&B

medewerker groen en landschap/beleidsmedewerker riolering en wegen

 

beslissen op verzoeken om vergunning voor rioolaansluitingen incl. vaststelling van de te betalen kosten.

b&w

senior medewerker civiel

hoofd O&B

Conform beleidsnotitie vergunningen.

aangifte bij politie in geval van vandalis-me, diefstal e.d. m.b.t. gemeente-eigen-dommen en zaken in gemeentelijk beheer

b&w

wijkuitvoerders

   

beschikbaar stellen van afzetmaterialen en van dranghekken

b&w

wijkuitvoerders

 

Conform beleidsregel beschikbaar stellen dranghekken.

het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden door gemeente Dalfsen m.b.t. gemeentelijke bomen

b&w

wijkuitvoerders

   

beslissen op verzoeken om omgevingsvergunning, voor zover het uitsluitend het vellen van houtopstanden betreft

bevoegd gezag

art. 2.2 lid 1 sub g j° art. 4:10 Apv

hoofd PZ

medewerker groen en landschap

Conform beleidsnotitie.

verkopen openhaard hout

b&w

wijkuitvoerder buiten-gebied

hoofd O&B

 

beslissen op aanvragen afstoten openbaar groen

b&w

hoofd O&B

medewerker groen en landschap

Conform groenstructuurplan.

beslissen op aanvragen om (ver)huur en in gebruik geven van openbaar groen

b&w

hoofd O&B

medewerker groen en landschap

Conform groenstructuurplan.

vaststellen van een gladheidsbestrij-dingsplan

b&w

hoofd O&B

directeur R&S

 

het bepalen van de locaties van de displays

b&w

art. 4:19 en 2:5 Apv en art. 3 overeenkomst plaatsing, onderhoud en exploitatie displays

wijkuitvoerders

hoofd O&B

 

het vastleggen en wijzigen van de Wegenlegger

raad (zie delegatiebesluit GS d.d. nov. 1994).

art.35 Wegenwet

b&w

   
         

Verkeer

       

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

verlenen van ontheffingen en vrijstellingen

b&w

art. 87 RVV 1990

hoofd O&B

directeur R&S en hoofd O&G

 

nemen van verkeersbesluiten

b&w

art. 18, lid 1d WVW

hoofd O&B

directeur R&S en hoofd O&G

 

nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. werken in uitvoering

b&w

art. 34 BABW

hoofd O&B

directeur R&S en hoofd O&G

 

ontheffing verlenen van het bepaalde in art. 21 Wet vervoer gevaarlijke stoffen

b&w

art. 22 Wvgs

hoofd O&B

directeur R&S en hoofd O&G

 
         

Civiel

       

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

verlenen toestemming tot het leggen van kabels en leidingen in gemeentegrond in nieuwe bestemmingsplannen

b&w

hoofd O&B

hoofd O&G

 

aanschrijven omwonenden bij werkzaamheden in uitvoering

b&w

hoofd O&B

hoofd O&G

 

vertegenwoordiging van de gemeente bij grensaanwijzingen door het kadaster

b&w

beleidsondersteunend medewerker NW&V

hoofd O&B

 

aanschrijven omwonenden bij werkzaamheden in uitvoering (kleine pro-jecten op wijkniveau)

b&w

Wijkuitvoerders

   
         

Hemelwater

       

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

Beslissen op verzoeken om subsidies voor het afkoppelen van hemelwater

b&w

art. 6 Subsidieverordening afkoppelen hemelwater

hoofd O&B

directeur R&S

 

III Sector organisatie en middelen (O&M)

Afdeling Financiën en Belastingen (F&B)

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

aangifte omzetbelasting

b&w

Medewerker fin. beheer

seniormedew. fin. beleid & beheer

 

het opnemen van kasmiddelen, het-zij in de rekening-courant, hetzij in de vorm van kas- of callgeldleningen

raad

hoofd F&B

seniormedew. fin. beleid & beheer

Conform instructie.

uitzetten van gelden (belegging overschot)

raad

seniormedew. fin. beleid & beheer

hoofd F&B

Conform instructie.

het toepassen van art. 63 Alg. wet inzake rijksbelastingen (tegemoet komen aan onbillijkheden van overwegende aard)

b&w

art. 63 Alg. wet inzake rijksbelastingen jo. art. 231 Gemeentewet

heffingsambtenaar

hoofd F&B

Submandaat is niet toegestaan.

het geheel of gedeeltelijk oninbaar ver-klaren van gemeentelijke belastingen

b&w

art. 255, lid 5 Gemeentewet

invorderings-ambtenaar

seniormedew. fin. beleid & beheer

Submandaat is niet toegestaan.

het aangaan, wijzigen en opzeggen van verzekeringen voor alle in beheer zijnde gebouwen en andere accommodaties met inventaris en apparatuur alsmede van voertuigen en voorwerpen en het aanmelden en afwikkelen van schade-gevallen

b&w

hoofd F&B

- medewerker belastingen en verzekeringen

- seniormedew.

woz, belastingen en

verzekeringen

 

het aansprakelijk stellen ter zake van beschadiging van gemeente-eigendommen en mededeling aan-gaande verschuldigd schade-vergoedingsbedrag en wijze van betaling daarvan

b&w

hoofd F&B

- medewerker belastingen en verzekeringen

- seniormedew.

woz, belastingen en

verzekeringen

 

het verstrekken van informatie aan derden (toezichthouder en CBS)

b&w

art 8 Wet Fido

Medewerker fin. beheer

seniormedew. fin. beleid en beheer

 

Afdeling Personeel en Organisatie (P&O)

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

plaatsen advertenties bij vacatures intern/extern

b&w

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

in overleg met secretaris-directeur.

brieven ontvangstbevestiging

b&w

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

 

uitnodiging voor sollicitatiegesprek (1e en 2e ronde)

b&w

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

 

afschrijven sollicitanten/mededeling in portefeuille

b&w

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

 

regelen geneeskundig onderzoek

b&w

art. 2:3 CAR

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

 

waarnemingsvergoeding

b&w

art. 3:1:2 UWO

hoofd P&O

beleidsmedewerker P&O

 

declaraties overwerkvergoedingen

b&w

art. 3:2:1 UWO

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

 

uitvoering regeling Toelage Onregelmatige Dienst

b&w

art. 3:3 CAR

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

 

vaststelling uitbetaling gratificaties bij jubilea

b&w

art. 3:5:1 UWO

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

 

uitvoering regelingen t.b.v. bedrijfs-vereniging en ABP/loyalis/Belasting-dienst/UWO

b&w

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

 

uitvoering regelingen t.b.v. ambtenaren in militaire dienst

b&w

art. 3:7:1 t/m 3:7:7 UWO

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

 

beslissen op verzoeken om wijziging werktijd (in overeenstemming met vastgestelde regeling (=deelt. + senioren mtr.)

b&w

art. 2:7, 5:1, 5:3 CAR

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

 

verlof i.v.m. vakbondsactiviteiten

b&w

art. 6:4:2 UWO

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

 

ouderschapsverlof

b&w

art. 6:5:1 t/m 6:5:7 UWO

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

 

uitvoering regeling verlof zwanger-schap/bevalling

b&w

art. 7:11 CAR

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

 

bedrijfsgeneeskundige begeleiding

b&w

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

 

uitvoering regeling overlijdensuitkering

b&w

art. 8:16:2 UWO

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

 

adoptieverlof

b&w

art. 6:5A CAR

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

 

verplaatsingskosten

b&w

art. 18:1:1 e.v. UWO

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

 

vergoedingsregeling niet-verhuis-plichtige ambtenaren

b&w

art. 18:1:8 UWO

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

 

te beslissen over doorbetaling van het salaris bij ziekte

b&w

art. 7:3 CAR

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

 

regeling alternatieve samenlevings-vormen

b&w

art. 21:1:1 e.v. UWO

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

 

uitvoeren spaarloonregeling/levensloop-

regeling

b&w

art. 6a:3 CAR

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

 

kledingtoelage, vaststelling en bedrag

b&w

art. 15:1:6 UWO

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

 

plaatsing stagiaires

b&w

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

Conform regeling stagiaires.

uitvoering vergoedingsregeling voor reis- en verblijfskosten terzake van dienst-reizen

b&w

art. 15:1:22 UWO

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

 

afgifte van inkomensverklaringen en verklaringen van dienstverband

b&w

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

 

opstellen van aanvragen t.b.v. FPU, Ouderdomspensioen en Arbeids-ongeschiktheid

b&w

art. 5a:7 CAR

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

 

beslissen op verzoeken over het toekennen van schadevergoeding wegens schade aan kleding e.d.

b&w

art. 15.1.23, lid 1 UWO

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

Tot max. € 227,--.

ondertekenen van overeenkomsten met werknemers voor het fietsenplan

b&w

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

 

verlenen van een toelage bedrijfshulp-verlening

b&w

art. 23 Bezoldigingsverordening

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

 

uitvoering rechtspositieregeling (vrijwillige) Brandweer

b&w

art. 19:1:1 e.v. UWO

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

 

verstrekken van (kerst)gratificaties

b&w

art. 12 en 13 Bezoldigings-verordening

secretaris-directeur

 

In overleg met de betr. afdelingshoofden.

vaststellen beheersmaatregelen

b&w

art. 17 bezoldigingsverordening

hoofd P&O

directeur O&M

 

Afdeling Facilitaire Zaken (FZ)

Algemeen

       

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

doen van aanschaffingen van kantoor-benodigdheden, meubilair, representatie artikelen en restauratievoorzieningen

b&w

art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet

gemeentebode/

huismeester

hoofd FZ

Conform beleidsnotitie.

verzorgen van interne telefoon-aansluitingen

b&w

art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet

gemeentebode/

huismeester

hoofd FZ

 

het in ontvangst nemen van aan-getekende stukken, postwissels en cheques

burgemeester

art. 171 Gemeentewet

hoofd FZ, recep-tionistes, gemeente-bodes en medewerkers postregistratie

directeur O&M

 

het in ontvangst nemen van deur-waardersexploten

burgemeester

art. 171 Gemeentewet

hoofd FZ, gemeente-bodes en receptionistes

directeur O&M

 

het in ontvangst nemen van gerechtelijke schrijvens

burgemeester

art. 171 Gemeentewet

hoofd FZ, gemeente-bodes en receptionistes

directeur O&M

 

aanvragen van offertes, het doen van bestellingen en het onderhoud van apparatuur t.b.v. keuken(s) en kantine

b&w

art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet

gemeentebode/

huismeester

hoofd FZ

 
         

WKPB

       

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

het toetsen van de brondocumenten aan vereisten voor inschrijving

b&w

art. 6 Wkpb

medewerker gegevensbeheer en geo-informatie

allround medewerker geo-informatie

-er wordt jaarlijks voor 1 maart verslag gedaan van de wijze waarop van de bevoegdheid gebruik is gemaakt;

-geschillen omtrent de toepassing van dit mandaat worden voorgelegd aan b&w.

het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers

b&w

art. 7 lid 1 Wkpb

medewerker gegevensbeheer en geo-informatie

allround medewerker geo-informatie

-er wordt jaarlijks voor 1 maart verslag gedaan van de wijze waarop van de bevoegdheid gebruik is gemaakt;

-geschillen omtrent de toepassing van dit mandaat worden voorgelegd aan b&w.

het inschrijven van documenten in het register en het opnemen van gegevens daarover in de registratie

b&w

art. 7 lid 1 en 8 lid 1 Wkpb

medewerker gegevensbeheer en geo-informatie

allround medewerker geo-informatie

-er wordt jaarlijks voor 1 maart verslag gedaan van de wijze waarop van de bevoegdheid gebruik is gemaakt;

-geschillen omtrent de toepassing van dit mandaat worden voorgelegd aan b&w.

het plaatsen van aantekeningen op het brondocument

b&w

art. 7 lid 2 Wkpb

medewerker gegevensbeheer en geo-informatie

allround medewerker geo-informatie

-er wordt jaarlijks voor 1 maart verslag gedaan van de wijze waarop van de bevoegdheid gebruik is gemaakt;

-geschillen omtrent de toepassing van dit mandaat worden voorgelegd aan b&w.

het verwerken van kadastrale mutaties in de administratie

b&w

art. 8 lid 1d Wkpb

medewerker gegevensbeheer en geo-informatie

allround medewerker geo-informatie

-er wordt jaarlijks voor 1 maart verslag gedaan van de wijze waarop van de bevoegdheid gebruik is gemaakt;

-geschillen omtrent de toepassing van dit mandaat worden voorgelegd aan b&w.

het verstrekken van een bewijs van inschrijving

b&w

art. 9 lid 1 Wkpb

medewerker gegevensbeheer en geo-informatie

allround medewerker geo-informatie

-er wordt jaarlijks voor 1 maart verslag gedaan van de wijze waarop van de bevoegdheid gebruik is gemaakt;

-geschillen omtrent de toepassing van dit mandaat worden voorgelegd aan b&w.

het waarmerken van afschriften van brondocumenten, waarbij publiekrechtelijke beperkingen zijn opgelegd

b&w

art. 9 lid 1 Wkpb

medewerker gegevensbeheer en geo-informatie

allround medewerker geo-informatie

-er wordt jaarlijks voor 1 maart verslag gedaan van de wijze waarop van de bevoegdheid gebruik is gemaakt;

-geschillen omtrent de toepassing van dit mandaat worden voorgelegd aan b&w.

het op verzoek verstrekken van afschriften of uittreksels uit het register en registratie

b&w

art. 9 lid 1 Wkpb

medewerker gegevensbeheer en geo-informatie

allround medewerker geo-informatie

-er wordt jaarlijks voor 1 maart verslag gedaan van de wijze waarop van de bevoegdheid gebruik is gemaakt;

-geschillen omtrent de toepassing van dit mandaat worden voorgelegd aan b&w;

-de bevoegdheid mag doorgemandateerd worden aan medewerkers van de afdeling publiekszaken.

het verstrekken van verklaringen, dat uit het register blijkt, dat op het betreffende aangevraagde perceel geen gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingen van toepassing zijn

b&w

art. 9 lid 1c Wkpb

medewerker gegevensbeheer en geo-informatie

allround medewerker geo-informatie

-er wordt jaarlijks voor 1 maart verslag gedaan van de wijze waarop van de bevoegdheid gebruik is gemaakt;

-geschillen omtrent de toepassing van dit mandaat worden voorgelegd aan b&w;

-de bevoegdheid mag doorgemandateerd worden aan medewerkers van de afdeling publiekszaken.

het herstellen van fouten en doorvoeren van correcties

b&w

art. 11 Wkpb

medewerker gegevensbeheer en geo-informatie

allround medewerker geo-informatie

-er wordt jaarlijks voor 1 maart verslag gedaan van de wijze waarop van de bevoegdheid gebruik is gemaakt;

-geschillen omtrent de toepassing van dit mandaat worden voorgelegd aan b&w.

het (doen) verstrekken van berichten aan de landelijke voorziening

b&w

art. 10 Wkpb

medewerker gegevensbeheer en geo-informatie

allround medewerker geo-informatie

-er wordt jaarlijks voor 1 maart verslag gedaan van de wijze waarop van de bevoegdheid gebruik is gemaakt;

-geschillen omtrent de toepassing van dit mandaat worden voorgelegd aan b&w.

         

Huisnummering

       

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

toekennen, wijzigen en intrekken van een nummer aan een object of een te onderscheiden deel daarvan

b&w

art. 3 Verordening naamgeving en nummering gemeente Dalfsen

hoofd FZ

seniormedewerker vastgoedinformatie

 
         

Wet BAG

       

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

het toetsen van (overige) brondocumenten aan de vereisten voor inschrijving ingevolge artikel 11 van de Wet BAG

b&w

artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG)

medewerker gegevensbeheer en geo-informatie

allround medewerker geo-informatie

geschillen omtrent dit mandaat worden voorgelegd aan b&w

het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers

b&w

artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG)

medewerker gegevensbeheer en geo-informatie

allround medewerker geo-informatie

geschillen omtrent dit mandaat worden voorgelegd aan b&w

het, op grond van het bepaalde in artikel 10, tweede lid, van de Wet BAG, inschrijven van de in of op grond van artikel 10, eerste lid van de Wet BAG aangewezen brondocumenten in het adressenregister dan wel het gebouwenregister

b&w

artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG)

medewerker gegevensbeheer en geo-informatie

allround medewerker geo-informatie

geschillen omtrent dit mandaat worden voorgelegd aan b&w

het ingevolge artikel 9 van de Wet BAG verzorgen van een zodanige opzet van het adressenregister en het gebouwenregister, dat de inhoud daarvan duurzaam kan worden bewaard en te allen tijde binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar is

b&w

artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG)

medewerker gegevensbeheer en geo-informatie

allround medewerker geo-informatie

geschillen omtrent dit mandaat worden voorgelegd aan b&w

het, ingevolge artikel 14 van de Wet BAG, zorg dragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie

b&w

artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG

medewerker gegevensbeheer en geo-informatie

allround medewerker geo-informatie

geschillen omtrent dit mandaat worden voorgelegd aan b&w

het op basis van de brondocumenten opnemen van gegevens in de adressenregistratie en de gebouwenregistratie overeenkomstig de voorschriften uit de artikelen 14A en 15 van de Wet BAG

b&w

artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG)

medewerker gegevensbeheer en geo-informatie

allround medewerker geo-informatie

geschillen omtrent dit mandaat worden voorgelegd aan b&w

het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen zoals bedoeld in artikel 37 en verzoeken zoals bedoeld in artikel 38 van de Wet BAG, inclusief de verwerking daarvan zoals bedoeld in de artikelen 31, 39, 40 en 41 van de Wet BAG

b&w

artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG)

medewerker gegevensbeheer en geo-informatie

allround medewerker geo-informatie

geschillen omtrent dit mandaat worden voorgelegd aan b&w

het onderhouden dan wel doen onderhouden van het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening basisregistraties adressen en gebouwen zoals bedoeld in artikel 31 van de Wet BAG

b&w

artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG)

medewerker gegevensbeheer en geo-informatie

allround medewerker geo-informatie

geschillen omtrent dit mandaat worden voorgelegd aan b&w

het op verzoek aan eenieder verlenen van inzage in het adressenregister, het gebouwenregister, de adressenregistratie en de gebouwenregistratie, alsmede het aan eenieder verstrekken van de in de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie opgenomen gegevens zoals bedoeld in artikel 32, eerste lid onder a van de Wet BAG

b&w

artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG)

medewerker gegevensbeheer en geo-informatie

allround medewerker geo-informatie

geschillen omtrent dit mandaat worden voorgelegd aan b&w

het bevorderen van de nakoming van de gemeentelijke verplichtingen in het kader van de Wet BAG, met inbegrip van de inrichting van de processen, de conformiteit van het gebruikte informatiesysteem en de beveiligingsmaatregelen alsmede het rapporteren over die nakoming daarvan aan burgemeester en wethouders

b&w

artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG)

medewerker gegevensbeheer en geo-informatie

allround medewerker geo-informatie

geschillen omtrent dit mandaat worden voorgelegd aan b&w

vaststellen van de definitieve geometrie van panden en verblijfsobjecten, zoals bedoeld in artikel 8 van de wet BAG

b&w

artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG)

medewerker gegevensbeheer

allround medewerker geo-informatie

geschillen omtrent dit mandaat worden voorgelegd aan b&w

opmaken proces-verbaal van constatering zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub b wet BAG

b&w

artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG)

medewerker gegevensbeheer

allround medewerker geo-informatie

geschillen omtrent dit mandaat worden voorgelegd aan b&w

opmaken schriftelijke verklaring strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de wet BAG aangewezen brondocument zijn opgenomen

b&w

artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG)

medewerker gegevensbeheer

allround medewerker geo-informatie

geschillen omtrent dit mandaat worden voorgelegd aan b&w

         

Financiën

       

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 8 van titel 1 algemene dienstverlening van de bij de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet

senior medewerker vastgoedinformatie

hoofd FZ

Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 10 van titel 1 algemene dienstverlening van de bij de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet

allround medewerker documentatie en informatie

hoofd FZ

Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.

het verschuldigde bedrag van de Precariobelasting vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen en te innen als bedoeld in hoofdstuk 3 en 4 van de verordening Precariobelasting.

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet Invorderingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub c

Gemeentewet

marktmeester

hoofd FZ

Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.

Afdeling Bestuurszaken en Communicatie (B&C)

Koninklijke Onderscheiding

     

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

alle van de burgemeester uitgaande bescheiden die vooruitlopen op een voordracht voor een Koninklijke onder-scheiding

burgemeester

art. 9 Reglement op de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje Nassau

hoofd B&C

directeur O&M

 

aanvragen om inlichtingen uit het straf-register en het politieregister voor aanvraag Koninklijke onderscheiding

burgemeester

art. 1 Besluit inlichtingen

strafregisters en art. 7

Besluit inlichtingen justitiële documentatie

hoofd B&C

directeur O&M

 
         

Algemene plaatselijke verordening

     

Omschrijving

Bevoegdheid Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op verzoeken om vergunning evenementen

burgemeester

art. 2:16 Apv

hoofd B&C

directeur O&M

Conform beleidsregels.

beslissen op verzoeken om ontheffing eindtijd evenement tot 01.00 uur

burgemeester

Beleidsregels evenemen-

ten gemeente Dalfsen

hoofd B&C

directeur O&M

 

beslissen op verzoeken om ontheffing geluidhinder

b&w

art. 4:5 Apv

hoofd B&C

directeur O&M

 

beslissen op aanvragen tijdelijke opschriften en aankondigingen

b&w

art. 4:19 en 2:5 Apv

hoofd B&C

directeur O&M

Conform beleidsregels.

goedkeuren van de plaatsingstarieven van de displays

art. 10 overeenkomst plaatsing, onderhoud en exploitatie displays

hoofd B&C

directeur O&M

 

het doen van bestuursdwang-aanschrijvingen n.a.v. woning-uitzettingen

b&w

art. 125 Gemeentewet en art. 5:21 e.v. Awb en

art. 2 :5 Apv

hoofd B&C

directeur O&M

 

beslissen op verzoeken om ontheffing sluitingsuur

burgemeester

art. 2:19 Apv

hoofd B&C

directeur O&M

In overleg met portefeuillehouder

beslissen op verzoeken om vergunning verbod carbid te schieten

b&w

art. 2:55 Apv

hoofd B&C

directeur O&M

 

beslissen op verzoeken om gebruiks-vergunning of gebruiksmelding (voor semi-permanente bouwwerken bijv. tenten, marktkramen)

b&w

§ 2 Brandbeveiligings-verordening Dalfsen

hoofd B&C

directeur O&M

Mandaat geldt alleen als het gaat om samengestelde evenementen-vergunning als bedoeld in art. 2:16 Apv

brieven n.a.v. controle en toezicht op verleende gebruiksvergunningen (voor semi-permanente bouwwerken bijv. tenten, marktkramen)

b&w

§ 2 Brandbeveiligings-verordening Dalfsen

hoofd B&C

directeur O&M

Mandaat geldt alleen als het gaat om samengestelde evenementen-vergunning als bedoeld in art. 2:16 Apv

         

Drank- en Horecawet

     

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op verzoeken om drank- en horecavergunning

b&w

art. 3 en 27 Drank- en Horecawet

hoofd B&C

directeur O&M

 

beslissen op verzoeken om ontheffing t.a.v. het incidenteel verstrekken van zwakalcoholische drank

burgemeester

art. 35 Drank- en Horecawet

hoofd B&C/hoofd PZ

directeur O&M/directeur R&S

 

aanschrijvingen tot het treffen van voor-zieningen o.g.v. het Inrichtingenbesluit Drank- en Horecawet

b&w

art. 32 Drank- en Horecawet

hoofd B&C

directeur O&M

 

opvragen inlichtingen straf- en politie-register

burgemeester

art. 1 Besluit inlichtingen

strafregisters en art. 7

Besluit inlichtingen justitiële documentatie

hoofd B&C

directeur O&M

 
         

Winkeltijdenwet

     

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op verzoeken om aanwezigheidsvergunning

burgemeester

art. 30c Wet op de Kansspelen

hoofd B&C

directeur O&M

 

beslissen op verzoeken om vrijstelling van het verbod (art. 2) winkel geopend te hebben

B&w

art. 5:73 en 5:74 Apv

hoofd B&C

directeur O&M

m.u.v. de zondag.

aanwijzen van koopzondagen zoals bedoeld in art. 5:69 Apv

b&w

art. 3 Winkeltijdenwet;

art. 5:69 Apv

hoofd B&C

   
         

Wegenverkeerswet

     

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

het treffen van tijdelijke verkeers-

maatregelen t.b.v. evenementen

b&w

art. 12 en 34 BABW

hoofd B&C

directeur O&M

In overleg met politie en afdeling O&B

aanstellen van verkeersregelaar(s)

burgemeester

art. 56 BABW

hoofd B&C

directeur O&M

 
         

Voorlichting

       

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

doen van aanschaffingen voorlichtings-materialen

b&w

art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet

hoofd B&C

 

Binnen het opgenomen budget.

opstellen van het programma voor de Open Monumentendag

b&w

art. 160 lid 1 sub b Gemeentewet

hoofd B&C

directeur O&M

 

opstellen planning voor de exposities in de Burgerzaal

b&w

art. 160 lid 1 sub b Gemeentewet

hoofd B&C

directeur O&M

 

vaststellen programma herdenkings-diensten 4 mei

b&w

art. 160 lid 1 sub a Gemeentewet

directeur O&M

 

Vooraf overleg met de burgemeester.

         

Digitale dienstverlening

     

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

de bevoegdheid om producten aan te

wijzen die via de elektronische weg

(e-mail) aangevraagd kunnen worden

b&w/burgemeester

secretaris-directeur

hoofd B&C

 
         

Flora- en Faunawet

     

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

het aangaan van overeenkomsten met de Wildbeheereenheden en de Jagersvereniging Nieuwleusen voor de (ver)huur van het genot van de jacht

b&w/burgemeester

art. 34 Flora- en Faunawet

hoofd B&C

directeur O&M

 
         

Financiën

       

Omschrijving

Bevoegdheid Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 11 en 12 van titel 1 algemene dienstverlening van de bij de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet

hoofd B&C

directeur O&M

Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 1, 2 en 3 van titel 3 dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn van de bij de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet

hoofd B&C

directeur O&M

Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 4 van titel 3 dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn van de bij de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet

hoofd B&C

directeur O&M

Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 15.1 van titel 1 algemene dienstverlening van de bij de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet

hoofd B&C

directeur O&M

Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.

IV Afdeling Brandweer

Personeel

       

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

het benoemen, bevorderen en ontslaan van medewerkers vrijwillige brandweer Dalfsen-Nieuwleusen-Lemelerveld binnen de bestaande formatie

b&w

Besluit brandweer-personeel

Rechtspositie vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer

secretaris-directeur

 

Tot en met de rang van brandmeester (niet zijnde ondercommandant). In overleg met de brandweercommandant.

het disciplinair straffen dan wel het schorsen in het belang van de dienst van vrijwillig brandweerpersoneel

art. 19:39

art. 19:40

Car/Uwo Rechtspositieregeling brandweervrijwilligers

commandant van de brandweer/hoofd brandweer

secretaris directeur

Er moet eerst overlegd worden met de portefeuillehouder

te beslissen over studiefaciliteiten voor de medewerkers van de vrijwillige brandweer

b&w

commandant van de brandweer/hoofd brandweer

officier preventie& proactie

 

het aanwijzen van chauffeurs van voorrangsvoertuigen

commandant brandweer

Branche richtlijn Optische- en geluidsignalen

commandant van de brandweer/hoofd brandweer

officier preventie& proactie

.

         

Materiaal/materieel

     

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

doen van aanschaffingen brandweer-materialen

b&w

art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet

commandant van de brandweer/hoofd brandweer

 

Binnen het opgenomen budget.

         

Bouwbesluit

       

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

Ontheffing bouw tot niveau bestaande bouw of rechtensverkregen niveau.

b&w

Bouwbesluit art. 1.11

officier preventie& proactie

commandant brandweer/hoofd brandweer

Beperkt tot hoofdstuk 2 Bouwbesluit

         

Brandveilig gebruik

     

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

aanvullende behandeling constructieonderdelen met geldig document

b&w

Besluit brandveilig gebruik bouwwerken art. 2.1.7

officier preventie& proactie

commandant brandweer/hoofd brandweer

 

verlenen ontheffing om meer dan 100kg of L gevaarlijke stoffen op te slaan als bedoeld in art. 2.1.8 lid 2a

b&w

Besluit brandveilig gebruik bouwwerken art. 2.1.8 lid 4

officier preventie& proactie

commandant brandweer/hoofd brandweer

Advies inwinnen bij adviseur gevaarlijke stoffen (AGS) Veiligheidsregio

kwaliteit programma van eisen brandmeldinstallatie

b&w

Besluit brandveilig gebruik bouwwerken art. 2.2.1

officier preventie& proactie

commandant brandweer/hoofd brandweer

 

kwaliteit programma van eisen ontruimingsalarminstallatie en ontruimingsplan

b&w

Besluit brandveilig gebruik bouwwerken art. 2.3.6 lid 1 en 3.

officier preventie& proactie

commandant brandweer/hoofd brandweer

 

geldig document waarmee de kwaliteit van een rookbeheersingssysteem wordt aangetoond

b&w

Besluit brandveilig gebruik bouwwerken art. 2.3.9.

officier preventie& proactie

commandant brandweer/hoofd brandweer

 

geldig document waarmee de kwaliteit van een automatische brandblusinstallatie wordt aangetoond

b&w

Besluit brandveilig gebruik bouwwerken art. 2.5.1.

officier preventie& proactie

commandant brandweer/hoofd brandweer

 

beslissen op verzoeken om omgevingsvergunning voor zover het uitsluitend het brandveilig gebruik van bouwwerken betreft

bevoegd gezag

art. 2.1 lid 1 sub d Wabo

commandant brandweer/hoofd brandweer

officier preventie& proactie

 

beslissen op aanvraag gebruiksmelding

b&w

Besluit brandveilig gebruik bouwwerken § 2.12.1

commandant brandweer/hoofd brandweer

officier preventie& proactie

 

beslissen op aanvraag gebruiksvergunning voor inrichtingen die niet vallen onder de werkingssfeer van de Woningwet

b&w

Brandbeveiligings-verordening § 2.

commandant brandweer/hoofd brandweer

officier preventie& proactie

 

opleggen last onder bestuursdwang/dwangsom of staken gebruik wegens overtredingen m.b.t. brandveilig gebruik bouwwerken

bevoegd gezag/b&w

art. 5.2/5.17 Wabo j°

art. 125 Gemeentewet j°

art. 5:4/5:32 Awb

hoofd afdeling brandweer

 

Na overleg met de portefeuillehouder

corresponderen over handhavingsprocedures

bestuursorgaan

art. 5.16; art. 5.22;

art. 5.23; art. 5.24 lid 2 Wabo

hoofd afdeling brandweer

   

ontheffing van verbindingsweg en opstelplaats brandweerauto

b&w

Bouwverordening art. 2.5.3 lid 6

officier preventie& proactie

commandant brandweer/hoofd brandweer

 
         

Financiën

       

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 3, art. 2.3.5 van titel 2 dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving omgevingsvergunning van de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b Gemeentewet

commandant brandweer/hoofd brandweer

officier preventie& proactie

Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 4 van titel 3 dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn van de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b Gemeentewet

commandant brandweer/hoofd brandweer

officier preventie& proactie

Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.

V Raad

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

doorzenden van geschriften tot behandeling waarvan kennelijk een ander bestuursorgaan dan de raad bevoegd is, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de afzender.

raad

Art. 2:3 Awb

raadsgriffier

   

Artikel 2

Dit besluit kan worden aangehaald als mandaatstatuut gemeente Dalfsen.

Artikel 3

Na inwerkingtreding van dit mandaatstatuut, het mandaatstatuut van 26 mei 2008 in te trekken.

Artikel 4

Dit besluit treedt per 1 mei 2009 in werking.

Ondertekening

Aldus besloten te Dalfsen, 14 april 2009.

Raad van de gemeente Dalfsen,

de voorzitter, de plaatsvervangend griffier,

L.V. Elfers H.J. van der Woude

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de secretaris-directeur,

L.V. Elfers drs. H. Zwart

Burgemeester van Dalfsen,

L.V. Elfers

Bijlage 1 algemene voorwaarden voor het uitoefenen van mandaat

Artikel 1

 • 1.

  Bij de uitoefening van de in dit besluit opgenomen bevoegdheden, dienen de eventueel gestelde voorwaarden in acht te worden genomen.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt bij de uitoefening van bedoelde bevoegdheden het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, besluiten, verordeningen, circulaires, regelingen, aanwijzingen en richtlijnen van rijks- en provinciale en gemeentelijke wetgevers of bestuursorganen in acht genomen. Ten aanzien van bevoegdheden die financiële consequenties hebben, geldt bovendien dat hierin in de begroting moet zijn voorzien.

 • 3.

  Bij de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in dit besluit overlegt de gemandateerde vooraf met eventueel betrokken andere afdelingen.

 • 4.

  Voor de in dit besluit opgenomen bevoegdheden geldt de volledige afhandeling van zaken, dus zowel het positief als het negatief beslissen op een aanvraag.

Artikel 2

 • 1.

  Besluiten die worden voorbereid door de medewerker die bij afwezigheid van de directeuren R&S en O&M bevoegd is het besluit te ondertekenen, worden ondertekend door burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Besluiten die worden voorbereid door de medewerker die bij afwezigheid van het afdelingshoofd bevoegd is het besluit te ondertekenen, worden ondertekend door de secretaris-directeur.

Artikel 3

De bevoegdheden, bedoeld in dit besluit, worden door de functionarissen, verder te noemen gemandateerden, uitgeoefend namens het ter zake bevoegde bestuursorgaan.

Artikel 4

 • 1.

  Indien bij een namens burgemeester en wethouders te nemen besluit het beleid van het college in het geding zou kunnen komen, legt de gemandateerde de zaak vooraf aan de betrokken portefeuillehouder voor. Indien deze dat nodig acht, wordt de zaak ter verdere besluitvorming aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd.

 • 2.

  Voor de toepassing van het bepaalde in het eerste lid wordt in elk geval geacht het beleid van burgemeester en wethouders bij een te nemen besluit in het geding te zijn en wordt het te nemen besluit aan het college voorgelegd:

  • a.

   indien het voornemen bestaat tot aanvulling of afwijking van het tot dan gevoerde beleid;

  • b.

   indien er op voorhand rekening mee gehouden moet worden dat de betrokken portefeuillehouder en/of het college op zijn of haar verantwoordelijkheid voor het te nemen besluit zal worden aangesproken;

  • c.

   voor wat betreft personele aangelegenheden, indien er rekening mee gehouden moet worden dat de ambtenaar die het betreft, van zijn of haar bevoegdheden op grond van het bepaalde in het CAR/UWO om zijn of haar belangen rechtstreeks bij het tot aanstelling bevoegde gezag te bepleiten gebruik zal maken;

  • d.

   indien uit het te nemen besluit niet voorziene financiële of andere belangrijke consequenties kunnen voortvloeien.

 • 3.

  Het bepaalde in het eerste en tweede lid – met uitzondering van de slotzin van het eerste lid – is van overeenkomstige toepassing op namens burgemeester en wethouders te nemen besluiten.

Artikel 5

 • 1.

  In geval van uitoefening van bevoegdheden, namens burgemeester en wethouders als bedoeld in het mandaatstatuut, worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

  • a.

   Namens burgemeester en wethouders van Dalfsen,

  • b.

   <handtekening gemandateerde>

  • c.

   <naam gemandateerde>

  • d.

   <functieaanduiding gemandateerde>

 • 2.

  In geval van uitoefening van bevoegdheden, namens de burgemeester als bedoeld in het mandaatstatuut, worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

  • a.

   Namens de burgemeester van Dalfsen,

  • b.

   <handtekening gemandateerde>

  • c.

   <naam gemandateerde>

  • d.

   <functieaanduiding gemandateerde>

 • 3.

  In geval van uitoefening van bevoegdheden, namens de heffingsambtenaar als bedoeld in het mandaatstatuut, worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

  • a.

   Namens de heffingsambtenaar van de gemeente Dalfsen,

  • b.

   <handtekening gemandateerde>

  • c.

   <naam gemandateerde>

  • d.

   <functieaanduiding gemandateerde>

Artikel 6

Behoudens in zaken met een routinematig karakter geldt ondertekeningsmandaat niet ten aanzien van stukken gericht aan de Kroon, Minister, Staatssecretaris, Commissaris van de Koningin en Gedeputeerde Staten.

Artikel 7

Mandaat is niet van toepassing op de beslissingen op een bezwaar- of beroepschrift.

Artikel 8

 • 1.

  Indien en voor zover in deze voorwaarden niet anders is aangegeven, zijn de gemandateerden onder goedkeuring van de secretaris-directeur, bevoegd functionarissen binnen hun (hoofd)afdeling te machtigen tot het geheel of gedeeltelijk uitoefenen van de hen bij dit besluit gegeven bevoegdheden (submandaat). De gemandateerden plegen daarbij vooraf overleg met de secretaris-directeur.

 • 2.

  Ingeval de uitoefening van (sub)mandaat als bedoeld in het eerste lid, worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

  • a.

   Namens burgemeester en wethouders van Dalfsen,

  • b.

   c.q.

  • c.

   Namens de burgemeester van Dalfsen,

  • d.

   <handtekening sub-gemandateerde>

  • e.

   <naam sub-gemandateerde>

  • f.

   <functieaanduiding sub-gemandateerde>

Artikel 9

In het college van burgemeester en wethouders dient te worden besproken over welke gemandateerde zaken verslag moet worden gedaan. Tevens moet de frequentie van verslaglegging hier worden bepaald.