Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Dalfsen

Mandaatstatuut gemeente Dalfsen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Dalfsen
Officiële naam regelingMandaatstatuut gemeente Dalfsen
CiteertitelMandaatstatuut gemeente Dalfsen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De 3e wijziging is tevens ondertekend door de heffingsambtenaar

Bij de 3e wijziging is in de bijlage een transponeringstabel opgenomen waarin de wetsartikelen zijn opgenomen die vanaf het moment van inwerkingtreding van de Wabo in de plaats treden van de in het Mandaatstatuut genoemde wetsartikelen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Algemene wet bestuursrecht, artikel 10:3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-11-201016-02-20114e wijziging

16-11-2010

KernPUNTEN, 23-11-2010

03-11-2010, nummer 1557
01-07-201024-11-20103e wijziging

28-05-2010

KernPUNTEN, 2010-06-15

2010-05-26, nummer 581
11-11-20092e wijziging

27-10-2009

KernPUNTEN, 10-11-2009

19-10-2009, nummer 1652
01-05-20091e wijziging

14-04-2009

KernPUNTEN, 28-04-2009

04-04-2009, nummer 180
01-07-2008Nieuwe regeling

26-05-2008

KernPUNTEN, 01-07-2008

22-04-2008, nummer 486

Tekst van de regeling

Inhoudsopgave

I Algemeen

II Sector Ruimte en samenleving (R&S)

Afdeling Sociale Zaken (SZ)

Afdeling Welzijn en Onderwijs (W&O)

Afdeling Publiekszaken (PZ)

Afdeling Milieu en Bouwen (M&B)

Afdeling Ontwikkeling en Grondzaken (O&G)

Afdeling Onderhoud en Beheer (O&B)

III Sector organisatie en middelen (O&M)

Afdeling Financiën en Belastingen (F&B)

Afdeling Personeel en Organisatie (P&O)

Afdeling Facilitaire Zaken (FZ)

Afdeling Bestuurszaken en Communicatie (B&C)

IV Afdeling Brandweer

V Raad

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen en

de burgemeester van de gemeente Dalfsen;

overwegende dat het uit een oogpunt van efficiency wenselijk is de in dit statuut genoemde zaken te mandateren;

gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

b e s l u i t (e n):

Onder de voorwaarden opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit:

A.de volgende bevoegdheden tot het afhandelen van zaken te mandateren aan:

I Algemeen

Bevoegdheid mandateren aan de secretaris-directeur, de directeuren van de hoofdafdelingen, de commandant Brandweer of de hoofden binnen wiens afdeling het besluit valt.

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

verzorgen van correspondentie ter uitvoering van raads- en b&w besluiten en m.b.t informatie over vastgesteld beleid en enquêtes.

bestuursorganen

secretaris-directeur, directeuren R&S, O&M, commandant brandweer en hoofden O&G, M&B, O&B, W&O, SZ, PZ, F&B, P&O, FZ en B&C

 

Bij bespreekstukken dienen de uitgaande conceptbrieven aan de stukken te worden toegevoegd.

het indienen van aanvragen om subsidie bij derden (zoals Rijk en provincie).

bestuursorganen

secretaris-directeur, directeuren R&S, O&M, commandant brandweer en hoofden O&G, M&B, O&B, W&O, SZ, PZ, F&B, P&O, FZ en B&C

 

Conform de voorschriften van de bijdrageregelingen.

Vooraf overleg met budget-

houder.

openbare bekendmakingen en kennis-gevingen t.a.v. krachtens verleend mandaat genomen c.q. voorgenomen besluiten

bestuursorganen

secretaris-directeur, directeuren R&S, O&M, commandant brandweer en hoofden O&G, M&B, O&B, W&O, SZ, PZ, F&B, P&O, FZ en B&C

   

opvragen van offertes

b&w

de betreffende budgethouder

 

Binnen beschikbaar krediet

het aangaan van overeenkomsten, met een routinematig karakter, met derden voor aan en/of door de gemeente te leveren goederen of diensten

b&w

art. 160 lid e Gemeentewet

secretaris-directeur, directeuren R&S, O&M, commandant brandweer en hoofden O&G, M&B, O&B, W&O, SZ, PZ, F&B, P&O, FZ en B&C

 

Met inachtneming van het gemeentelijk inkoopbeleid/ algemene inkoopvoorwaarden gemeente Dalfsen

het ondertekenen van overeenkomsten, met een routinematig karakter, met derden voor aan en/of door de gemeente te leveren goederen of diensten

burgemeester

art. 171 Gemeentewet

secretaris-directeur, directeuren R&S, O&M, commandant brandweer en hoofden O&G, M&B, O&B, W&O, SZ, PZ, F&B, P&O, FZ en B&C

   
         

Personeel

       

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

Vaststellen functiewaardering

b&w

art. 3 lid 5, 4 en 7 lid 8 Regeling Organieke Functiewaardering Dalfsen 2001

secretaris-directeur, directeuren R&S en O&M

   

Het benoemen en het ontslaan (op verzoek) van personeel, m.u.v. directeuren en afdelingshoofden, op grond van de CAR

b&w

art. 2:1, 8:6 en 8:1 CAR

secretaris-directeur, directeuren R&S, O&M

 

Bij de benoeming van hoog ingeschaalde beleidsmedewerkers (m.n. seniormedewerkers) wordt de portefeuillehouder bij de selectie betrokken.

Het bevorderen van personeel naar de normschaal en het benoemen van personeel na afronding van de proefperiode, in vaste dienst.

b&w

art. 10 Bezoldigingsverordening

secretaris-directeur, directeuren R&S, O&M

   

ondertekening van uitgaande brieven nav beheersbeslissing door b&w

b&w

art. 160 Gemeentewet

secretaris-directeur

   

inhuren van tijdelijk personeel

b&w

art. 160 Gemeentwet

secretaris-directeur

 

Binnen beschikbaar krediet in overleg met directeuren/hoofden.

verlenen (buitengewoon) verlof o.g.v. CAR/UWO

b&w

art. 6:1:1 CAR/UWO

secretaris-directeur, directeuren R&S, O&M, commandant brandweer en hoofden O&G, M&B, O&B, W&O, SZ, PZ, F&B, P&O, FZ en B&C

   

overschrijven van meer verlof uren naar een volgend kalenderjaar

b&w

art. 6:2:6, lid 1 en 106a:1:3 UWO

secretaris-directeur, directeuren R&S, O&M

 

Er ontstaan geen verlofstuwmeren

uitwisselen van verlof uren tegen geld en het uitwisselen van geld tegen verlof uren

b&w

art. 4a:1 en 2 CAR

secretaris-directeur, directeuren R&S, O&M, commandant brandweer en hoofden O&G, M&B, O&B, W&O, SZ, PZ, F&B, P&O, FZ en B&C

   

uitwisselen van verlof uren tegen geld en het uitwisselen van geld tegen verlof uren

b&w

art. 4a:1 en 2 CAR

secretaris-directeur, directeuren R&S, O&M, commandant brandweer en hoofden O&G, M&B, O&B, W&O, SZ, PZ, F&B, P&O, FZ en B&C

   

te beslissen op verzoeken om studiefaciliteiten

b&w

hfdst. 17 UWO en Strategisch Opleidingsplan (SOP)

secretaris-directeur, directeuren R&S, O&M, commandant brandweer en hoofden O&G, M&B, O&B, W&O, SZ, PZ, F&B, P&O, FZ en B&C

 

Op verzoeken om studiefaciliteiten die niet in het SOP zijn opgenomen, conform de uitgangspunten in de nota ‘Opleiding en Vorming Dalfsen’ te beslissen.

te beslissen over niet in te plannen kortlopende scholingsactiviteiten (na- en bijscholing)

b&w

Interne richtlijnen voor niet in te plannen kortlopende scholingsactiviteiten

secretaris-directeur, directeuren R&S, O&M, commandant brandweer en hoofden O&G, M&B, O&B, W&O, SZ, PZ, F&B, P&O, FZ en B&C

 

Vooraf overleg plegen met de afdeling P&O i.v.m. beheer opleidingsbudget.

         

Verzoeken

       

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

verstrekken van informatie/inzage in de boeken der sector aan wettelijk daartoe gerechtigde personen c.q. instanties.

bestuursorganen

secretaris-directeur, directeuren R&S, O&M, commandant brandweer en hoofden O&G, M&B, O&B, W&O, SZ, PZ, F&B, P&O, FZ en B&C

   

beslissen op verzoeken om informatie op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur

b&w en burgemeester

art. 5 WOB

secretaris-directeur, directeuren R&S, O&M, commandant brandweer en hoofden O&G, M&B, O&B, W&O, SZ, PZ, F&B, P&O, FZ en B&C

   
         

Rechtsgedingen

       

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

vertegenwoordigen bestuursorganen in gerechtelijke procedures

bestuursorganen

secretaris-directeur, directeuren R&S, O&M, commandant brandweer en hoofden O&G, M&B, O&B, W&O, SZ, PZ, F&B, P&O, FZ en B&C

 

Voordat van deze bevoegdheid gebruik wordt gemaakt b&w informeren. De gemandateerden kunnen een functionaris binnen de (hoofd)afdeling hiervoor aanwijzen.

vertegenwoordigen bestuursorganen bij bezwaarzaken bij de ‘Commissie voor de behandeling van bezwaarschriften’.

bestuursorganen

secretaris-directeur, directeuren R&S, O&M, commandant brandweer en hoofden O&G, M&B, O&B, W&O, SZ, PZ, F&B, P&O, FZ en B&C

 

De gemandateerden kunnen een functionaris binnen de (hoofd)afdeling hiervoor aanwijzen.

         

Beschikkingen

       

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

het horen van belanghebbenden o.g.v. de Algemene wet bestuursrecht

b&w en burgemeester

art. 4:7/4:8 Algemene wet bestuursrecht

secretaris-directeur, directeuren R&S, O&M, commandant brandweer en hoofden O&G, M&B, O&B, W&O, SZ, PZ, F&B, P&O, FZ en B&C

 

Submandaat

verdagen van de beslissing op een aanvraag

b&w en burgemeester

art. 4:14 Algemene wet bestuursrecht

secretaris-directeur, directeuren R&S, O&M, commandant brandweer en hoofden O&G, M&B, O&B, W&O, SZ, PZ, F&B, P&O, FZ en B&C

   

het stellen van een termijn om een niet complete aanvraag aan te vullen

b&w en burgemeester

art. 4:5 Algemene wet bestuursrecht

secretaris-directeur, directeuren R&S, O&M, commandant brandweer en hoofden O&G, M&B, O&B, W&O, SZ, PZ, F&B, P&O, FZ en B&C

   

besluiten over de verschuldigdheid en hoogte van de dwangsom wegens niet tijdig beslissen

bestuursorganen

art. 4:18 Algemene wet

bestuursrecht

secretaris-directeur,

directeuren R&S, O&M, commandant brandweer en hoofden O&G, M&B, O&B, W&O, SZ, PZ, F&B, P&O, FZ en B&C

   
         

Bezwaar- en beroepschriften

     

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

Verdagen van de beslissing op een bezwaar- of beroepschrift

Bestuursorganen

Artikel 7:10, lid 3 Awb

afdelingshoofden

directeuren

 

II Sector Ruimte en samenleving (R&S)

Afdeling Sociale Zaken (SZ)

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissingen inzake sociale regelingen WWB, BBZ

b&w

art. 7 WWB

hoofd SZ

directeur R&S

 

beslissingen inzake sociale regelingen IOAZ, IOAW

b&w

Art. 11 IOAW

Art. 11 IOAZ

hoofd SZ

directeur R&S

 

beslissen over bijdrage o.g.v. Besluit bijzondere bijstand

b&w

art. 7 WWB

consulenten Werk & Inkomen, medewerkers uitkeringsadministratie

directeur R&S

 

aangifte van loonbelasting en premie

b&w art. 8, lid 2 Algemene Wet inzake Rijksbelasting

medewerker uitkeringsadministratie

adm. medewerker uitkeringsadministratie

 

beslissen op aanvragen om loon-kostensubsidie en premie aanvaarding algemeen geaccepteerde arbeid.

b&w art. 10 en 13 Reïntegratieverordening

hoofd SZ

directeur R&S

 

beslissen inzake de WI

b&w Art. 2 WI

hoofd SZ

directeur R&S

 

afsluiten trajectcontract WWB

b&w Art. 6 reïntegratie verordening

hoofd SZ, consulenten arbeid en inkomen

directeur R&S

 

afsluiten WI-overeenkomsten met inburgeraars en onderwijsinstellingen

b&w

art.6 WI

hoofd SZ, consulenten Werk & Inkomen

   

beslissen op verzoeken om kwijtschel-ding gemeentelijke belastingen

invorderingambtenaar

art. 7 lid 1 Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

hoofd SZ, medewerker toetsing/bezwaar en beroep

directeur R&S

 

beslissen op aanvragen op tegemoet-

koming in de kosten kinderopvang

b&w art. 3 en 7 Verorde-ning Kinderopvang Dalfsen

hoofd SZ

directeur R&S

 

beslissen op aanvragen voorzieningen Wmo daar waar sprake is van prijsafspraken en voor het overige:

- tot € 3.000,--

- vanaf € 3.000,--

b&w artikelen 8, 13, 22, 27 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Dalfsen

- hoofd SZ, consulenten Wmo, medewer(st)er Wmoloket

- hoofd SZ

directeur R&S

 

aangaan bruikleen- en dienst-verleningsovereenkomst met leveranciers en gebruikers

college

art. 161 lid 1 sub e Gemeentewet

hoofd SZ, consulenten Wmo, medewerk(st)er Wmoloket

directeur R&S

 

ondertekenen bruikleen- en dienst-verleningsovereenkomst met leveranciers en gebruikers

burgemeester

art. 171 Gemeentewet

hoofd SZ, consulenten Wmo, medewerk(st)er Wmoloket

directeur R&S

 

terugbetaling bij verkoop

b&w

artikel 21 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Dalfsen

hoofd SZ, consulenten Wmo, medewerk(st)er Wmoloket

directeur R&S

 

aanvragen advies

b&w

artikel 32 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Dalfsen

hoofd SZ, consulenten Wmo, medewerk(st)er Wmoloket

directeur R&S

 

intrekken van een voorziening

b&w

artikel 35 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Dalfsen

hoofd SZ, consulenten Wmo, medewerk(st)er Wmoloket

directeur R&S

 

terugvordering van een financiële tegemoetkoming, persoonsgebonden budget of in eigendom verstrekte voorziening

b&w

artikel 36 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Dalfsen

hoofd SZ, consulenten Wmo, medewerk(st)er Wmoloket

directeur R&S

 

toepassen hardheidsclausule

b&w

artikel 37 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Dalfsen

hoofd SZ

directeur R&S

 

indexering categoriale tegemoetkoming

b&w

art. 9 Verordening WWB

hoofd SZ

Directeur R&S

 

Uitvoering algemene bijstand van 65plussers ogv de WWB

b&w

art. 7 WWB

Raad van bestuur van de Sociale Verzekeringsbank

Uitvoering algemene bijstand van 65plussers ogv de WWB

 

Afdeling Welzijn en Onderwijs (W&O)

Welzijn

       

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op verzoeken om (voorlopige) subsidies

b&w

hoofd W&O

hoofd SZ

directeur R&S

-Voorlopige subsidies: voor zover de bedragen zijn opgenomen in de begroting;

-Definitieve subsidies: voor zover de bedragen de voorlopige bedragen niet overschrijden. Dit onder de voorwaarde dat conform de Sub-sidieverordening en de beleids-regels wordt uitgevoerd.

beslissen op verzoeken om ontheffing van de sluitingstijden van de sportvelden

b&w

hoofd W&O

directeur R&S

Na overleg sector R&S

uitlenen van materialen gymtoestellen

b&w

hoofd W&O

directeur R&S

 

verhuren gymnastieklokalen en sportvelden (incl. opstellen roosters)

b&w

hoofd W&O

directeur R&S

Volgens vastgestelde uitgangs-punten

tussentijds bijstelling educatie-

programma Web

b&w

hoofd W&O

directeur R&S

 

inhuren tijdelijk personeel zwembaden en sporthallen

b&w

hoofd W&O

directeur R&S

Binnen budget op de begroting

benoemen van leden van de sportraad

b&w

Instellingsverordening sportraad (art. 4)

hoofd W&O

directeur R&S

Vooraf overleg met de portefeuillehouder.

benoemen van leden van de Kunstcommissie

b&w

art. 5 Verordening kunstcie.

hoofd W&O

directeur R&S

Vooraf overleg met de portefeuillehouder.

benoemen van leden van de WMO-raad

b&w

art. 5 Instellingsverordening WMO-raad

hoofd W&O

directeur R&S

Vooraf overleg met de portefeuillehouder.

benoemen van leden van de Programmaraad

raad

art. 82K Mediawet

b&w

   
         

Onderwijs

       

Omschrijving

Bevoegdheid/wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op verzoeken om vervangende leerplicht en vrijstelling Leerplichtwet

b&w

art. 3a, 3b

art. 15 Leerplichtwet

medewerker Welzijn en Leerplicht

beleidsmedew. belast met onderwijsbeleid

Conform instructie leerplicht-

ambtenaar

beslissen op aanvragen om vergoeding o.g.v. de Verordening Godsdienst-onderwijs

b&w

Verordening Godsdienst-onderwijs

hoofd W&O

directeur R&S

 

zorgen voor een goede administratie

b&w

art. 2.3.6, lid 1 Wet edu-catie en beroepsonderwijs

hoofd W&O

directeur R&S

 

verschaffen van informatie aan Min. OCW i.v.m. bekostiging

b&w

hoofd W&O

directeur R&S

 

plegen van overleg met de ministers van OCW en LNV

b&w

art. 3.1.1 Wet educatie en beroepsonderwijs

hoofd W&O

directeur R&S

 

controle v.d. besteding v.d. gelden voor volwasseneneducatie op rechtmatigheid en doelmatigheid

b&w ‘Regeling vaststelling model fin. verantwoording en controleprotocol educatie’

hoofd W&O

directeur R&S

 

verschaffen van informatie over volwasseneneducatie aan CFI

b&w

art. 2.3.6 Wet educatie en beroepsonderwijs

hoofd W&O

directeur R&S

 

verantwoording van uitvoering Wet op de Kinderopvang aan ministerie

b&w

art. 67 en 69 Wet kinderopvang

hoofd W&O

directeur R&S

 

beslissen op aanvraag tot inschrijving in het register kinderopvang

b&w

art. 46 Wet kinderopvang

hoofd W&O

directeur R&S

 

het bijhouden van het register kinderopvang

b&w

art. 47 Wet kinderopvang

hoofd W&O

directeur R&S

 

het geven van schriftelijke aanwijzingen en verlenen van bevelen door toezichthouder

b&w

art. 65 Wet kinderopvang

hoofd W&O

directeur R&S

 

Afdeling Publiekszaken (PZ)

Begraafplaatsenadministratie

     

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

overschrijving graven

b&w

art. 17 Beheersverorde-ning Begraafplaatsen

allround medewerker Burgerzaken

hoofd PZ

 

vergunning grafsteen

b&w

art. 20 Beheersverorde-ning Begraafplaatsen

allround medewerker Burgerzaken

hoofd PZ

Advies O&B bij afwijking nadere regels

afgeven/verlengen grafakten

b&w

art. 15 Beheersverorde-ning Begraafplaatsen

allround medewerker Burgerzaken

hoofd PZ

 

beslissen op verzoeken om vergunning begraven op gangbare tijden/dagen

b&w

art. 10 Beheersverorde-ning Begraafplaatsen

allround medewerker Burgerzaken

hoofd PZ

Na overleg wijkteam

beslissen op verzoeken onderhoud graf zelf te verrichten

b&w

art. 24 Beheersverorde-ning Begraafplaatsen

allround medewerker Burgerzaken

hoofd PZ

 

intrekking onderhoud graf zelf te verrichten

b&w

art. 24 Beheersverorde-ning Begraafplaatsen

allround medewerker Burgerzaken

hoofd PZ

Na opgave O&B

uitstel begraven/crematie

b&w

art. 17 Wet op de Lijkbezorging

allround medewerker Burgerzaken

hoofd PZ

 

uitgifte urnennis/urnengraf

b&w

art. 15 Beheersverorde-ning Begraafplaatsen

allround medewerker Burgerzaken

hoofd PZ

 

opleggen heffingen begrafenisrechten

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b Gemeentewet

allround medewerker Burgerzaken

hoofd PZ

 

beslissen op verzoeken om recht op eigen graf of nis

b&w

art. 14 Beheersverorde-ning Begraafplaatsen

allround medewerker Burgerzaken

hoofd PZ

 

het overschrijven van verleende rechten

b&w

art. 16 Beheersverorde-ning Begraafplaatsen

allround medewerker Burgerzaken

hoofd PZ

 

beslissen op verzoeken om vergunning voor aanbrengen grafbedekking

b&w

art. 19 Beheersverorde-ning Begraafplaatsen

allround medewerker Burgerzaken

hoofd PZ

 

beslissen op verzoek onderhoud grafbedekking

b&w

art. 22 Beheersverorde-ning Begraafplaatsen

allround medewerker Burgerzaken

hoofd PZ

 

afwijken uitgeven graven voor directe begraving en in volgorde van ligging

b&w

art. 12 Beheersverorde-

ning Begraafplaatsen

hoofd PZ

directeur R&S

 
         

Reisdocumenten en rijbewijzen

     

Omschrijving

Bevoegdheid/wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

afgifte rijbewijzen

burgemeester

art. 113 WVR

allround medewerker Burgerzaken/medewerker publieksinfo Burger-zaken/algemene dienst-verlening

hoofd PZ

 

verantwoording aan min. VWS over de voorraadadministratie en financiële afwikkeling van rijbewijzen

correspondentie m.b.t. afgifte rijbewijzen

allround medewerker Burgerzaken

hoofd PZ

 

afgifte reisdocumenten

burgemeester

art. 26 Paspoortwet

allround medewerker Burgerzaken/medewerker publieksinfo Burger-zaken/algemene dienst-verlening

hoofd PZ

 

verantwoording voorraadadministratie en financiële afwikkeling van paspoorten

burgemeester

art. 40 Paspoortwet

allround medewerker Burgerzaken

hoofd PZ

 

correspondentie m.b.t. reisdocumenten

Burgemeester

art. 41 Paspoortwet

allround medewerker Burgerzaken

hoofd PZ

 
         

Afgifte diverse stukken

     

attestatie de vita (bewijs van in leven zijn)

burgemeester

art. 96 Wet GBA

allround medewerker Burgerzaken/medewerker publieksinfo Burger-zaken/algemene dienst-verlening

hoofd PZ

 

bewijzen van Nederlanderschap

burgemeester

art. 96 Wet GBA

allround medewerker Burgerzaken/medewerker publieksinfo Burger-zaken/algemene dienst-verlening

hoofd PZ

 

legalisatie handtekening

burgemeester

allround medewerker Burgerzaken/medewerker publieksinfo Burger-zaken/algemene dienst-verlening

hoofd PZ

 

verstrekken van inlichtingen uit de GBA

b&w

art. 96 Wet GBA

allround medewerker Burgerzaken/medewerker publieksinfo Burger-zaken/algemene dienst-verlening

hoofd PZ

 

afgifte uittreksels GBA

b&w

art. 96 Wet GBA

allround medewerker Burgerzaken/medewerker publieksinfo Burger-zaken/algemene dienst-verlening

hoofd PZ

 

waarmerken kopieën

burgemeester

allround medewerker Burgerzaken/medewerker publieksinfo Burger-zaken/algemene dienst-verlening

hoofd PZ

 

opgave sterfgevallen aan inspecteur der Registratie en Successie

burgemeester

allround medewerker Burgerzaken/medewerker publieksinfo Burger-zaken/algemene dienst-verlening

hoofd PZ

 

opvragen inlichtingen strafregister voor andere bestuursorganen

burgemeester

allround medewerker Burgerzaken/medewerker publieksinfo Burger-zaken/algemene dienst-verlening

hoofd PZ

 

medewerking te verlenen aan de in art. 5 van het ‘Privacyreglement gemeente Dalfsen’ genoemde instanties

b&w

art. 5 Privacyreglement gemeente Dalfsen

hoofd PZ

directeur R&S

 
         

Verkiezingen

       

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

verstrekken inlichtingen uit het kiezersregister

b&w

art. D4 Kieswet

allround medewerker Burgerzaken/medewerker publieksinfo Burger-zaken/algemene dienst-verlening

hoofd PZ

 

indeling stemdistricten

b&w

art. E2 Kieswet

allround medewerker Burgerzaken/medewerker publieksinfo Burger-zaken/algemene dienst-verlening

hoofd PZ

 

aanwijzing stembureaus

b&w

art. J4 Kieswet

allround medewerker Burgerzaken

hoofd PZ

 

uitreiken nieuwe oproepingskaarten

burgemeester

art. J8 Kieswet

allround medewerker Burgerzaken

hoofd PZ

 

benoeming leden en plv. leden stembureaus

b&w

art. E4 Kieswet

allround medewerker Burgerzaken

hoofd PZ

 

in ontvangst nemen kandidatenlijsten

voorz. hoofdstembureau

art. H1 Kieswet

allround medewerker Burgerzaken

hoofd PZ

 

afgeven kiezerspas (stembureau naar keuze)

burgemeester

art. K3 Kieswet

allround medewerker Burgerzaken

hoofd PZ

 

afgeven volmachtbewijs

burgemeester

art. L11 Kieswet

allround medewerker Burgerzaken

hoofd PZ

 

afgeven briefstembewijs

burgemeester

art. M4 Kieswet

allround medewerker Burgerzaken

hoofd PZ

 

in ontvangst nemen proces-verbaal en verzegelde pakken

burgemeester

art. N11 Kieswet

allround medewerker Burgerzaken

hoofd PZ

 

stellen van verklaring registratie als kiezer

burgemeester

Art. H4 Kieswet

allround medewerker Burgerzaken

hoofd PZ

 
         

Diversen

       

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

advisering geslachtsnaamwijziging

burgemeester

circulaire Mvj, nr. 509/187

allround medewerker Burgerzaken

hoofd PZ

 

behandelen optie- en naturalisatie-verzoeken

burgemeester

art. 6 en 8 Rijkswet Nederlanderschap

allround medewerker Burgerzaken

hoofd PZ

 

ambtshalve over-, in- en uitschrijving in het kader van de GBA

b&w

art. 83-85 wet GBA

allround medewerker Burgerzaken

hoofd PZ

 

correspondentie m.b.t. uitvoering wet GBA

b&w

art. 96 Wet GBA

allround medewerker Burgerzaken

hoofd PZ

 

benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Dalfsen voor een eenmalige huwelijksvoltrekking

b&w

art.16, lid 2 Burgerlijk Wetboek (Boek 1)

hoofd PZ

directeur R&S

 
         

Financiën

       

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen en het innen van leges als bedoeld in hoofdstukken1, 2,3,4 van titel 1 algemene dienstverlening van de bij de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet Invorderingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub c

Gemeentewet

allround medewerker Burgerzaken

medewerker Publieksinformatie/ algemene dienstverlening

hoofd PZ

Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen en het innen van leges als bedoeld in hoofdstuk 5 van titel 1 algemene dienstverlening van de bij de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet Invorderingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub c

Gemeentewet

allround medewerker Burgerzaken

medewerker Publieksinformatie/ algemene dienstverlening

hoofd PZ

Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen en het innen van leges als bedoeld in hoofdstuk 6 van titel 1 algemene dienstverlening van de bij de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet Invorderingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub c

Gemeentewet

allround medewerker Burgerzaken

medewerker Publieksinformatie/ algemene dienstverlening

hoofd PZ

Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen en het innen van leges als bedoeld in hoofdstuk 9 van titel 1 algemene dienstverlening van de bij de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet Invorderingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub c

Gemeentewet

allround medewerker Burgerzaken

medewerker Publieksinformatie/ algemene dienstverlening

hoofd PZ

Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen en het innen van leges als bedoeld in hoofdstuk 9 van titel 1 algemene dienstverlening van de bij de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet Invorderingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub c

Gemeentewet

allround medewerker Burgerzaken

medewerker Publieksinformatie/ algemene dienstverlening

hoofd PZ

Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen en het innen van leges voor bemiddeling kalligraferen en het in behandeling nemen van een aanvraag voor het luiden van de klokken als bedoeld in hoofdstuk 15 van titel 1 algemene dienstverlening van de bij de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet

allround medewerker Burgerzaken

medewerker Publieksinformatie/ algemene dienstverlening

hoofd PZ

Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen en het innen van leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor en kapvergunning als bedoeld in hoofdstuk 16.2 van de tarieventabel op de heffing en de invordering van leges 2009

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet

hoofd PZ

hoofd O&G

Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk

het verstrekken van gegevens aan belanghebbende op basis van de Wet WOZ

heffingsambtenaar

artikel 40 Wet WOZ

allround medewerker Burgerzaken

medewerker Publieksinformatie/ algemene dienstverlening

hoofd PZ

Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk

het verschuldigde bedrag van de Lijkbezorgingsrechten vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in de verordening Lijkbezorgingsrechten.

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet

allround medewerker Burgerzaken

medewerker Publieksinformatie/ algemene dienstverlening

hoofd PZ

Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk

het verschuldigde bedrag van de Precariobelasting vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen en te innen als bedoeld in hoofdstuk 3 en 4 van de tarieventabel behorende bij de verordening Precariobelasting.

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet Invorderingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub c

Gemeentewet

hoofd PZ

hoofd B&C

Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 2.3.10 van titel 2 dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet

allround medewerker Burgerzaken

medewerker Publieksinformatie/ algemene dienstverlening

hoofd PZ

Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk

         

Algemene plaatselijke verordening

     

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op verzoeken om vergunning voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg

b&w

art. 2:5 Apv

hoofd PZ

hoofd B&C

M.u.v. de tijdelijke verwijsbordjes

beslissen op verzoeken om een evenementenvergunning (o.a. voor het houden van circussen en kermissen)

burgemeester

art. 2:16 Apv

hoofd PZ

hoofd B&C

Conform beleidsregels

Evenementen. Overleg met R&S

beslissen op verzoeken om ontheffing geluidhinder

b&w

art. 4:5 Apv

hoofd PZ

hoofd B&C

 

beslissen op verzoeken om ontheffing voor recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen

b&w

art. 4:22 Apv

hoofd PZ

hoofd B&C

 

beslissen op verzoeken om vergunning inzamelen geld & goed/kleding en het houden van collectes

b&w

art. 5:12 Apv

hoofd PZ

hoofd B&C

Conform beleidsregels

beslissen op verzoeken om standplaats-vergunning

b&w

art. 5:17 Apv

hoofd PZ

hoofd B&C

Conform beleidsregels

beslissen op verzoeken om kapvergunning

b&w

art. 4:10 Apv

hoofd PZ

hoofd O&G

Op advies van de afdeling O&B. Conform lijst van vergunnings-plichtige bomen binnen de bebouwde kom.

beslissen op verzoeken om vergunning voor het houden van een snuffelmarkt

burgemeester

art. 5:21 Apv

hoofd PZ

hoofd B&C

 

beslissen op verzoeken om gebruiks-vergunning of gebruiksmelding (voor semi-permanente bouwwerken bijv. tenten, marktkramen)

b&w

§ 2 Brandbeveiligings-verordening Dalfsen

hoofd PZ

hoofd B&C

Mandaat geldt alleen als het gaat om samengestelde evenementen-vergunning als bedoeld in art. 2:16 Apv

brieven n.a.v. controle en toezicht op verleende gebruiksvergunningen (voor semi-permanente bouwwerken bijv. tenten, marktkramen)

b&w

§ 2 Brandbeveiligings-verordening Dalfsen

hoofd PZ

hoofd B&C

mandaat geldt alleen als het gaat om samengestelde evenementen-vergunning als bedoeld in art. 2:16 Apv

         

Verkeerswetgeving

     

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op verzoeken om ontheffing verbod om 3 of meer voertuigen op de weg te parkeren ter uitoefening (neven)bedrijf

b&w

art. 5:2 Apv

hoofd PZ

hoofd O&G

 

beslissen op verzoeken om ontheffing verbod kampeerwagen e.d. langer dan 3 achtereenvolgende dagen op de weg te parkeren

b&w

art. 5:6 Apv

hoofd PZ

hoofd O&G

 

beslissen op verzoeken om ontheffing verbod voertuig langer dan 6 meter op aangewezen wegen te parkeren

b&w

art. 5:8 Apv

hoofd PZ

hoofd O&G

 

beslissen op verzoeken om tijdelijke ontheffingen parkeerschijfzone centrum Dalfsen

b&w

art. 87 RVV

hoofd PZ

hoofd O&G

 

beslissen op verzoeken om een gehandicaptenparkeerkaart

b&w

art 49 BABW

hoofd SZ

hoofd W&O

 

beslissen op verzoeken van GS op grond van art 148, lid 1b Wegenverkeerswet om verklaring van geen bezwaar

burgemeester

werkinstructie provincie

hoofd PZ

hoofd B&C

 

aanstellen van verkeersregelaar(s)

burgemeester

art. 56 BABW

hoofd PZ

hoofd B&C

 
         

Kansspelen

     

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

correspondentie betreffende de melding van kleine kansspelen

b&w

art. 5:37 Apv

hoofd PZ

hoofd B&C

 
         

Weekmarkt

     

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op verzoeken om vergunning voor innemen standplaats op de weekmarkt

b&w

art. 5:47 Apv

hoofd PZ

hoofd B&C

In overleg met marktmeester.

bepalen van de afmetingen en opstelling van de standplaatsen op de weekmarkt

b&w

art. 5:46 Apv

marktmeester

hoofd B&C

 

inschrijven wachtlijst

b&w

art. 5:52 Apv

hoofd PZ

hoofd B&C

 

overschrijven vergunning

b&w

art. 5:55 Apv

hoofd PZ

hoofd B&C

In overleg met marktmeester.

toewijzing dagplaats

b&w

art. 5:56 Apv

hoofd PZ

hoofd B&C

In overleg met marktmeester.

beslissen op verzoeken om ontheffing en vervanging vergunninghouder

b&w

art. 5:60 Apv

hoofd PZ

hoofd B&C

In overleg met marktmeester.

beslissen op verzoeken om ontheffing gebruik elektriciteit

b&w

art. 5:64 Apv

hoofd PZ

hoofd B&C

In overleg met marktmeester.

beslissen op verzoeken om ontheffing gebruik luidsprekers, versterkers, etc.

b&w

art. 5:65 Apv

hoofd PZ

hoofd B&C

In overleg met marktmeester.

beslissen op verzoeken om ontheffing aanwezig hebben rij- en voertuigen op de markt.

b&w

art. 5:67 Apv

hoofd PZ

hoofd B&C

In overleg met marktmeester.

         

Onderwijs

       

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op verzoeken om leerlingenvervoer

b&w

Verordening Leerlingen-vervoer

hoofd PZ

hoofd W&O

beslissen op verzoeken om leerlingenvervoer

         

Luchtvaartwet

       

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op verzoeken om verklaring van geen bezwaar o.g.v. art 35 Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen

burgemeester

werkinstructie provincie

hoofd PZ

hoofd B&C

 
         

Vuurwerkbesluit

       

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op verzoeken van GS om verklaring van geen bezwaar om te beschikken op verzoeken om toepas-singsvergunning o.g.v. art. 3.3.2 Vuurwerkbesluit.

burgemeester

art. 3.3.4, lid 5 Vuurwerk-besluit

hoofd PZ

hoofd B&C

Brandweer vooraf informeren

         

Drank- en Horecawet

     

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op verzoeken om ontheffing t.a.v. het incidenteel verstrekken van zwak alcoholische drank

burgemeester

art. 35 Drank- en Horecawet

hoofd PZ, hoofd B&C

directeur O&M, directeur R&S

 

Afdeling Milieu en Bouwen (M&B)

Wet milieubeheer

       

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

bevestiging afspraken van controle-bezoeken

b&w

art. 18.2 Wet milieubeheer

hoofd M&B

directeur R&S/senior medewerker bouwen

 

voorbereiding en verlening ontwerpbeschikking

b&w

art. 8.6 en 13.2 Wet milieu-beheer

art. 3:11 Awb

hoofd M&B

directeur R&S/senior medewerker bouwen

 

beslissen op verzoeken om milieuvergunning

b&w

art. 8.2 Wet milieubeheer

hoofd M&B

directeur R&S/senior medewerker bouwen

 

akkoord verklaring melding

b&w

art. 8:19 Wet milieubeheer

hoofd M&B

directeur R&S/senior medewerker bouwen

 

instemmen met kennisgevingen amvb’s

b&w

art 8:40 Wet milieubeheer

hoofd M&B

directeur R&S/senior medewerker bouwen

 

te beslissen op verzoeken om ontheffing van het verbod afvalstoffen te ver-branden

b&w

art. 10.2, lid 2 en

art. 10.63, lid 2 Wet milieu-beheer

hoofd M&B

directeur R&S/senior medewerker bouwen

Conform beleidsnotitie.

accepteren van de melding grond te verzetten

b&w

art. 3 Vrijstellingsregeling grondverzet

hoofd M&B

directeur R&S/senior medewerker bouwen

 

accepteren van de melding een bouw-stof op of in de bodem te gebruiken

b&w

art. 32, lid 1 Besluit bodemkwaliteit

hoofd M&B

directeur R&S/senior medewerker bouwen

 

corresponderen naar aanleiding van herhalingscontroles/toezicht in het kader van de Wet milieubeheer

b&w

art. 18.2 Wet milieubeheer

hoofd M&B

directeur R&S/senior medewerker bouwen

 
         

Wet geluidhinder

       

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op verzoeken toekenning hogere grenswaarde

b&w

art. 110a Wet geluidhinder

hoofd M&B

directeur R&S/senior medewerker bouwen

 
         

Bouwverordening/Woningwet/Apv

     

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op aanvragen bouw-vergunning

b&w

art. 40 en 46 Ww

hoofd M&B

directeur R&S/senior medewerker bouwen

 

beslissen op verzoeken om vrijstellingen bouwverordening

b&w

hoofd M&B

directeur R&S/senior medewerker bouwen

 

beslissen op verzoeken om toestem-ming voor plaatsen caravan tijdens bouw

b&w

art. 45 Ww

hoofd M&B

directeur R&S/senior medewerker bouwen

 

beslissen op verzoeken om ontheffing van het bestemmingsplan, gerelateerd aan bouwaanvragen

b&w

art. 3.6 lid 1c, 3.22 en 3.23 Wro, art. 19 lid 2 WRO

hoofd M&B

directeur R&S/senior medewerker bouwen

De aanvraag voldoet aan provin-ciaal/gemeentelijk beleid, er zijn geen zienswijzen ingediend en er is vooraf overleg geweest tussen O&G en M&B met uitzondering van plannen op grond van art. 3.6, lid 1c Wro

beslissen op verzoeken om sloop-vergunning

b&w

art. 8.1.4 Bouwverordening

hoofd M&B

directeur R&S/senior medewerker bouwen

 

beslissen op sloopmeldingen (onder oplegging van voorschriften)

b&w

art. 8.2.1 Bouwverordening

hoofd M&B

directeur R&S/senior medewerker bouwen

 

aanhouden en verdagen beslissingen op bouwaanvragen

b&w

hfdst. IV Ww

art. 18 WSDV aanhouding ivm leefmilieuverordening

hoofd M&B

directeur R&S/senior medewerker bouwen

 

voorleggen bouwaanvragen aan

Welstandscie.

b&w

art. 48 Ww

hoofd M&B

directeur R&S/senior medewerker bouwen

 

verzoek tot aanvulling bouwaanvraag

b&w

art. 44 Ww en art. 40a Ww in samenhang met art. 4:5 Awb

hoofd M&B

directeur R&S/senior medewerker bouwen

 

overdragen van bouwvergunningen

b&w

art. 10.3 Bouwverordening

hoofd M&B

directeur R&S/senior medewerker bouwen

 

brieven n.a.v. bouwcontroles incl. aanschrijvingen

b&w

art. 100 Woningwet

art. 125 Gemeentewet

art. 5:34 Awb

hoofd M&B

directeur R&S/senior medewerker bouwen

 

stilleggen van bouw- en sloopwerkzaamheden

b&w

art. 100 Woningwet

hoofd M&B

directeur R&S/senior medewerker bouwen

Na overleg met de portefeuille-houder.

intrekken van bouwvergunningen en sloopvergunningen

b&w

art. 59 Woningwet/art. 4.1 en 8.1.7 Bouwverordening

hoofd M&B

directeur R&S/senior medewerker bouwen

Na overleg met de portefeuille-houder.

brieven n.a.v. controle en toezicht op verleende evenementenvergunningen

b&w

art. 2:16 Apv

hoofd M&B

directeur R&S/senior medewerker bouwen

brieven n.a.v. controle en toezicht op verleende evenementenvergunningen

         

Lozingenbesluit Bodembescherming

     

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op verzoeken om ontheffing lozingenbesluit bodembescherming

b&w

art. 3 Lozingsbesluit bodembescherming

hoofd M&B

directeur R&S/senior medewerker bouwen

beslissen op verzoeken om ontheffing lozingenbesluit bodembescherming

         

Reclame

       

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op verzoeken om vergunning permanente opschriften (incl. licht-reclames)

b&w

art. 4:19 Apv

hoofd M&B

directeur R&S/senior medewerker bouwen

 

het doen van bestuursdwang-aanschrijvingen n.a.v. illegaal geplaatste reclame-uitingen inclusief het opheffen, opschorten of verminderen

b&w

art. 125 Gemeentewet

art. 5:21 ev + 5:34 Awb

art. 4:19 Apv

hoofd M&B

directeur R&S/senior medewerker bouwen

 
         

Financiën

       

Omschrijving

Bevoegdheid Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 5 van de tarieventabel op de heffing en de invordering van leges 2009

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet

hoofd M&B

directeur R&S/senior medewerker bouwen

Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in titel 2 dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet

hoofd M&B en hoofd O&G

directeur R&S/senior medewerker bouwen

Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.

Afdeling Ontwikkeling en Grondzaken (O&G)

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

opdrachtverlening werkzaamheden aan derden voor zover de opdrachten de hiervoor vastgestelde kredieten of aan-bestedingsramingen niet overschrijden

b&w

art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet

betreffende budgethouder

   

invullen CBS statistieken

b&w

hoofd M&B, O&G

directeur R&S

 

opdracht verstrekken n.a.v. uitgebrachte offertes binnen beschikbare kredieten

b&w

art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet

betreffende budgethouder

 

Cfr. Aanbestedingsnota.

Na overleg portefeuillehouder.

beslissen op verzoeken om ontheffing van het bestemmingsplan

b&w

art. 3.22 en 3.23 Wro

hoofd O&G

directeur R&S

hoofd M&B

De aanvraag voldoet aan provin-ciaal/gemeentelijk beleid, er zijn geen zienswijzen ingediend en er is vooraf overleg geweest tussen O&G en M&B.

elektronisch waarmerken en publiceren van Wro-instrumenten en het manifest

b&w

art. 1.2.1 lid 1 en 1.2.2 lid 2 Bro

Medewerkers ruimtelijke ordening

   
         

Gronduitgifte

     

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

het doen van aanbiedingen particuliere woningbouw

b&w

art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet

hoofd O&G

directeur R&S

conform het vastgestelde uitgifte-systeem bouwgrond. M.u.v. het toepassen van de hardheids-clausule.

verkoopbesluiten particuliere woning-bouw

b&w

art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet

hoofd O&G

directeur R&S

 

het sluiten van intentieovereenkomsten voor de verkoop van een bouwkavel of een kavel op het industrieterrein

burgemeester

art. 171 Gemeentewet

hoofd O&G

directeur R&S

 

jaarlijks in gebruik geven gemeentelijke gronden

b&w

art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet

hoofd O&G

directeur R&S

 

ontheffing bewoningsverplichting

b&w

hoofd O&G

directeur R&S

 

tekenen van notariële akten

burgemeester

art. 171 Gemeentewet

   

Afzonderlijk besluit (medew. Not.kant.).

         

Diversen

       

aangaan van mestafzetovereenkomsten

b&w

art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet

hoofd O&G

directeur R&S

 

tekenen van mestafzettingsovereenkomsten

burgemeester

art. 171 Gemeentewet

     

het vestigen van beperkt zakelijke rechten op onr. zaken die in eigendom zijn bij de gemeente

b&w

art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet

hoofd O&G

directeur R&S

 

verhuren volkstuinencomplexen

b&w

art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet

hoofd O&G

directeur R&S

 

beslissen op verzoeken om aanlegvergunning

b&w

art 3.3 Wro

hoofd O&G

directeur R&S

 

het nemen van besluiten en het voeren van correspondentie in het kader van de procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade

b&w

procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade

hoofd O&G

directeur R&S/

hoofd M&B

 
         

Verkeer

       

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

verlenen van ontheffingen en vrijstel-lingen

b&w

art. 87 RVV 1990

hoofd O&G

seniormedew. Civiele werken

 

nemen van verkeersbesluiten

b&w

art. 18, lid 1d WVW

hoofd O&G

seniormedew. Civiele werken

 

nemen van tijdelijke verkeersmaat-regelen t.b.v. werken in uitvoering

b&w

art. 34 BABW

hoofd O&G

seniormedew. Civiele werken

 

ontheffing verlenen van het bepaalde in art. 21 Wet vervoer gevaarlijke stoffen

b&w

art. 22 Wvgs

hoofd O&G

seniormedew. Civiele werken

 
         

Civiel

       

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

verlenen toestemming tot het leggen van kabels en leidingen in gemeentegrond in nieuwe bestemmingsplannen

b&w

hoofd O&G

seniormedew. Civiele werken

 

aanschrijven omwonenden bij werkzaamheden in uitvoering

b&w

hoofd O&G

seniormedew. Civiele werken

 

vertegenwoordiging van de gemeente bij grensaanwijzingen door het kadaster

b&w

beleidsondersteunend medewerker NW&V

beleidsmedewerker Civiele werken

 

aanschrijven omwonenden bij werk-zaamheden in uitvoering (kleine pro-jecten op wijkniveau)

b&w

wijkuitvoerders

   
         

Monumentenwet

     

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op verzoeken om vergunning voor rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en ingrepen in archeologisch waardevol gebied of archeologisch onderzoeksgebied

b&w

art. 14 lid 1 Monumentenwet 1988

art. 9 Monumenten-verordening Dalfsen

hoofd M&B

directeur R&S/senior medewerker bouwen

 

beslissen op verzoeken om subsidie voor werkzaamheden aan monumenten

b&w

art. 2 Subsidieverordening instandhouding monumen-ten

hoofd O&G

directeur R&S

 
         

Hemelwater

     

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

Beslissen op verzoeken om subsidies voor het afkoppelen van hemelwater

b&w

art. 6 Subsidieverordening afkoppelen hemelwater

hoofd O&G

directeur R&S

 
         

Startersleningen

     

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

ondertekening van stukken met betrekking tot startersleningen

b&w

hoofd O&G

directeur R&S

 
         

Financiën

       

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 13 van titel 1 algemene dienstverlening van de bij de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet

hoofd O&G

senior medewerker civiele werken

Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 14 van titel 1 algemene dienstverlening van de bij de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet

hoofd O&G

senior medewerker civiele werken

Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 5 van de tarieventabel op de heffing en de invordering van leges 2009

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet

hoofd O&G

directeur R&S

Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 2.3.8 en 2.3.9 van titel 2 dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet

hoofd O&G

directeur R&S

Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.

Afdeling Onderhoud en Beheer (O&B)

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

opdrachtverlening werkzaamheden aan derden voor zover de opdrachten de hiervoor vastgestelde kredieten of aan-bestedingsramingen niet overschrijden

b&w

art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet

betreffende budget-houder

medewerker groen en landschap

 

afwerking van brieven waarin het gaat om meldingen van derden over onderhoudszaken die direct zijn uitgevoerd en waar het gaat om zaken waarin het beleid is vastgesteld en zonder meer duidelijk is te nemen

b&w

hoofd O&B

Wijkuitvoerders/ medewerker groen en landschap

Er dient sprake te zijn van een duidelijke beleidslijn.

invullen CBS statistieken

b&w

hoofd O&B

wijkuitvoerders

 

aanschrijven bewoners inzake over-hangende takken in bebouwde kom; uitzichtbelemmering (niet de formele aanschrijving)

b&w

wijkuitvoerders

   

formele aanschrijving bewoners inzake overhangende takken in bebouwde kom

b&w

hoofd O&B

medewerker groen en landschap

 

beslissen op subsidieaanvragen voor aanleg + onderhoud landschappelijke beplantingen van particuliere objecten

b&w

medewerker groen en landschap

hoofd O&B

 

data sluiting sportvelden voor groot onderhoud

b&w

hoofd O&B

wijkuitvoerders

Na overleg met afdeling W&O.

beslissen op verzoeken om vergunning voor aanleg inrit of dam in het buiten-gebied of het aanbrengen van een inrit in de bebouwde kom incl. vaststelling van de te betalen kosten

b&w

art. 2:7 Apv

hoofd O&B

directeur R&S

 

beslissen op verzoeken om vergunning voor het leggen of vervangen van leidingen

b&w

hoofd O&B

medewerker groen en landschap

 

beslissen op verzoeken om vergunning voor rioolaansluitingen incl. vaststelling van de te betalen kosten.

b&w

senior medewerker civiel

hoofd O&B

Conform beleidsnotitie vergunningen.

aangifte bij politie in geval van vandalis-me, diefstal e.d. m.b.t. gemeente-eigen-dommen en zaken in gemeentelijk beheer

b&w

wijkuitvoerders

   

beschikbaar stellen van afzetmaterialen en van dranghekken

b&w

wijkuitvoerders

 

Conform beleidsregel beschikbaar stellen dranghekken.

het aanvragen kapvergunning door gemeente Dalfsen m.b.t. gemeentelijke bomen

b&w

wijkuitvoerders

   

verlenen van kapvergunningen

b&w

art. 4:10 Apv

hoofd O&B

medewerker groen en landschap

Conform beleidsnotitie.

verkopen openhaard hout

b&w

wijkuitvoerder buiten-gebied

hoofd O&B

 

beslissen op aanvragen afstoten openbaar groen

b&w

hoofd O&B

medewerker groen en landschap

Conform groenstructuurplan.

beslissen op aanvragen om (ver)huur en in gebruik geven van openbaar groen

b&w

hoofd O&B

medewerker groen en landschap

Conform groenstructuurplan.

vaststellen van een gladheidsbestrij-dingsplan

b&w

hoofd O&B

directeur R&S

 

het bepalen van de locaties van de displays

b&w

art. 4:19 en 2:5 Apv en art. 3 overeenkomst plaatsing, onderhoud en exploitatie displays

wijkuitvoerders

hoofd O&B

 

het vastleggen en wijzigen van de Wegenlegger

raad (zie delegatiebesluit GS d.d. nov. 1994).

art.35 Wegenwet

b&w

   

WABO: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. In de bijlage is een transponeringstabel opgenomen waarin de wetsartikelen zijn opgenomen die vanaf het moment van inwerkingtreding van de WABO in de plaats treden van de in het mandaat statuut opgenomen wetsartikelen. Wanneer de WABO daadwerkelijk is ingevoerd zullen bij de volgende actualisatie van het mandaatstatuut, voorjaar 2011, de wijzigingen in het statuut worden verwerkt.

III Sector organisatie en middelen (O&M)

Afdeling Financiën en Belastingen (F&B)

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

aangifte omzetbelasting

b&w

seniormedew. fin. beleid & beheer

hoofd F&B

 

het opnemen van kasmiddelen, het-zij in de rekening-courant, hetzij in de vorm van kas- of callgeldleningen

raad

hoofd F&B

seniormedew. fin. beleid & beheer

Conform instructie.

uitzetten van gelden (belegging over-schot)

raad

medewerker geldverkeer

seniormedew. fin. beleid & beheer

Conform instructie.

het toepassen van art. 63 Alg. wet inzake rijksbelastingen (tegemoet komen aan onbillijkheden van overwegende aard)

b&w

art. 63 Alg. wet inzake rijksbelastingen jo. art. 231 Gemeentewet

heffingsambtenaar

Senior medewerker WOZ, Belastingen en Verzekeringen

Submandaat is niet toegestaan.

het geheel of gedeeltelijk oninbaar ver-klaren van gemeentelijke belastingen

b&w

art. 255, lid 5 Gemeentewet

invorderings-ambtenaar

seniormedew. fin. beleid & beheer

Submandaat is niet toegestaan.

het aangaan, wijzigen en opzeggen van verzekeringen voor alle in beheer zijnde gebouwen en andere accommodaties met inventaris en apparatuur alsmede van voertuigen en voorwerpen en het aanmelden en afwikkelen van schade-gevallen

b&w

hoofd F&B

medewerker belastingen en verzekeringen

 

het aansprakelijk stellen ter zake van beschadiging van gemeente-eigendommen en mededeling aan-gaande verschuldigd schade-vergoedingsbedrag en wijze van betaling daarvan

b&w

hoofd F&B

medewerker belastingen en verzekeringen

 

het verstrekken van informatie aan derden (toezichthouder en CBS)

b&w

art 8 Wet Fido

hoofd F&B

seniormedew. fin. beleid en beheer

 

Afdeling Personeel en Organisatie (P&O)

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

plaatsen advertenties bij vacatures intern/extern

b&w

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

in overleg met secretaris-directeur.

brieven ontvangstbevestiging

b&w

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

 

uitnodiging voor sollicitatiegesprek (1e en 2e ronde)

b&w

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

 

afschrijven sollicitanten/mededeling in portefeuille

b&w

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

 

regelen geneeskundig onderzoek

b&w

art. 2:3 CAR

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

 

waarnemingsvergoeding

b&w

art. 3:1:2 UWO

hoofd P&O

beleidsmedewerker P&O

 

declaraties overwerkvergoedingen

b&w

art. 3:2:1 UWO

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

 

uitvoering regeling Toelage Onregelmatige Dienst

b&w

art. 3:3 CAR

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

 

vaststelling uitbetaling gratificaties bij jubilea

b&w

art. 3:5:1 UWO

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

 

uitvoering regelingen t.b.v. bedrijfs-vereniging en ABP/loyalis/Belasting-dienst/UWO

b&w

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

 

uitvoering regelingen t.b.v. ambtenaren in militaire dienst

b&w

art. 3:7:1 t/m 3:7:7 UWO

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

 

beslissen op verzoeken om wijziging werktijd (in overeenstemming met vastgestelde regeling (=deelt. + senioren mtr.)

b&w

art. 2:7, 5:1, 5:3 CAR

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

 

verlof i.v.m. vakbondsactiviteiten

b&w

art. 6:4:2 UWO

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

 

ouderschapsverlof

b&w

art. 6:5:1 t/m 6:5:7 UWO

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

 

uitvoering regeling verlof zwanger-schap/bevalling

b&w

art. 7:11 CAR

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

 

bedrijfsgeneeskundige begeleiding

b&w

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

 

uitvoering regeling overlijdensuitkering

b&w

art. 8:16:2 UWO

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

 

adoptieverlof

b&w

art. 6:5A CAR

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

 

verplaatsingskosten

b&w

art. 18:1:1 e.v. UWO

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

 

vergoedingsregeling niet-verhuis-plichtige ambtenaren

b&w

art. 18:1:8 UWO

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

 

te beslissen over doorbetaling van het salaris bij ziekte

b&w

art. 7:3 CAR

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

 

regeling alternatieve samenlevings-vormen

b&w

art. 21:1:1 e.v. UWO

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

 

uitvoeren spaarloonregeling/levensloop-

regeling

b&w

art. 6a:3 CAR

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

 

kledingtoelage, vaststelling en bedrag

b&w

art. 15:1:6 UWO

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

 

plaatsing stagiaires

b&w

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

Conform regeling stagiaires.

uitvoering vergoedingsregeling voor reis- en verblijfskosten terzake van dienst-reizen

b&w

art. 15:1:22 UWO

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

 

afgifte van inkomensverklaringen en verklaringen van dienstverband

b&w

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

 

opstellen van aanvragen t.b.v. FPU, Ouderdomspensioen en Arbeids-ongeschiktheid

b&w

art. 5a:7 CAR

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

 

beslissen op verzoeken over het toekennen van schadevergoeding wegens schade aan kleding e.d.

b&w

art. 15.1.23, lid 1 UWO

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

Tot max. € 227,--.

ondertekenen van overeenkomsten met werknemers voor het fietsenplan

b&w

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

 

verlenen van een toelage bedrijfshulp-verlening

b&w

art. 23 Bezoldigingsverordening

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

 

uitvoering rechtspositieregeling (vrijwillige) Brandweer

b&w

art. 19:1:1 e.v. UWO

hoofd P&O

beleidsmedewerker

P&O

 

verstrekken van (kerst)gratificaties

b&w

art. 12 en 13 Bezoldigings-verordening

secretaris-directeur

 

In overleg met de betr. afdelingshoofden.

Afdeling Facilitaire Zaken (FZ)

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

doen van aanschaffingen van kantoor-benodigdheden, meubilair, representatie artikelen en restauratievoorzieningen

b&w

art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet

gemeentebode/

huismeester

hoofd FZ

Conform beleidsnotitie.

verzorgen van interne telefoon-aansluitingen

b&w

art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet

gemeentebode/

huismeester

hoofd FZ

 

het in ontvangst nemen van aan-getekende stukken, postwissels en cheques

burgemeester

art. 171 Gemeentewet

hoofd FZ, recep-tionistes, gemeente-bodes en medewerkers postregistratie

directeur O&M

 

het in ontvangst nemen van deur-waardersexploten

burgemeester

art. 171 Gemeentewet

hoofd FZ, gemeente-bodes en receptionistes

directeur O&M

 

het in ontvangst nemen van gerechtelijke schrijvens

burgemeester

art. 171 Gemeentewet

hoofd FZ, gemeente-bodes en receptionistes

directeur O&M

 

aanvragen van offertes, het doen van bestellingen en het onderhoud van apparatuur t.b.v. keuken(s) en kantine

b&w

art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet

gemeentebode/

huismeester

hoofd FZ

 

het toetsen van de brondocumenten aan vereisten voor inschrijving

b&w

art. 6 Wkpb

medewerker gegevensbeheer en geo-informatie

allround medewerker geo-informatie

-er wordt jaarlijks voor 1 maart verslag gedaan van de wijze waarop van de bevoegdheid gebruik is gemaakt;

-de bevoegdheid mag worden doorgemandateerd aan de waarnemend beheerder;

-geschillen omtrent de toepassing van dit mandaat worden voorgelegd aan b&w.

het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers

b&w

art. 7 lid 1 Wkpb

medewerker gegevensbeheer en geo-informatie

allround medewerker geo-informatie

-er wordt jaarlijks voor 1 maart verslag gedaan van de wijze waarop van de bevoegdheid gebruik is gemaakt;

-de bevoegdheid mag worden doorgemandateerd aan de waarnemend beheerder;

-geschillen omtrent de toepassing van dit mandaat worden voorgelegd aan b&w.

het inschrijven van documenten in het register en het opnemen van gegevens daarover in de registratie

b&w

art. 7 lid 1 en 8 lid 1 Wkpb

medewerker gegevensbeheer en geo-informatie

allround medewerker geo-informatie

-er wordt jaarlijks voor 1 maart verslag gedaan van de wijze waarop van de bevoegdheid gebruik is gemaakt;

-de bevoegdheid mag worden doorgemandateerd aan de waarnemend beheerder;

-geschillen omtrent de toepassing van dit mandaat worden voorgelegd aan b&w.

het plaatsen van aantekeningen op het brondocument

b&w

art. 7 lid 2 Wkpb

medewerker gegevensbeheer en geo-informatie

allround medewerker geo-informatie

-er wordt jaarlijks voor 1 maart verslag gedaan van de wijze waarop van de bevoegdheid gebruik is gemaakt;

-de bevoegdheid mag worden doorgemandateerd aan de waarnemend beheerder;

-geschillen omtrent de toepassing van dit mandaat worden voorgelegd aan b&w.

het verwerken van kadastrale mutaties in de administratie

b&w

art. 8 lid 1d Wkpb

medewerker gegevensbeheer en geo-informatie

allround medewerker geo-informatie

-er wordt jaarlijks voor 1 maart verslag gedaan van de wijze waarop van de bevoegdheid gebruik is gemaakt;

-de bevoegdheid mag worden doorgemandateerd aan de waarnemend beheerder;

-geschillen omtrent de toepassing van dit mandaat worden voorgelegd aan b&w.

het verstrekken van een bewijs van inschrijving

b&w

art. 9 lid 1 Wkpb

medewerker gegevensbeheer en geo-informatie

allround medewerker geo-informatie

-er wordt jaarlijks voor 1 maart verslag gedaan van de wijze waarop van de bevoegdheid gebruik is gemaakt;

-de bevoegdheid mag worden doorgemandateerd aan de waarnemend beheerder;

-geschillen omtrent de toepassing van dit mandaat worden voorgelegd aan b&w.

het waarmerken van afschriften van brondocumenten, waarbij publiekrechtelijke beperkingen zijn opgelegd

b&w

art. 9 lid 1 Wkpb

medewerker gegevensbeheer en geo-informatie

allround medewerker geo-informatie

-er wordt jaarlijks voor 1 maart verslag gedaan van de wijze waarop van de bevoegdheid gebruik is gemaakt;

-de bevoegdheid mag worden doorgemandateerd aan de waarnemend beheerder;

-geschillen omtrent de toepassing van dit mandaat worden voorgelegd aan b&w.

het op verzoek verstrekken van afschriften of uittreksels uit het register en registratie

b&w

art. 9 lid 1 Wkpb

medewerker gegevensbeheer en geo-informatie

allround medewerker geo-informatie

-er wordt jaarlijks voor 1 maart verslag gedaan van de wijze waarop van de bevoegdheid gebruik is gemaakt;

-de bevoegdheid mag worden doorgemandateerd aan de waarnemend beheerder;

-geschillen omtrent de toepassing van dit mandaat worden voorgelegd aan b&w;

-de bevoegdheid mag doorgemandateerd worden aan medewerkers van de afdeling publiekszaken.

het verstrekken van verklaringen, dat uit het register blijkt, dat op het betreffende aangevraagde perceel geen gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingen van toepassing zijn

b&w

art. 9 lid 1c Wkpb

medewerker gegevensbeheer en geo-informatie

allround medewerker geo-informatie

-er wordt jaarlijks voor 1 maart verslag gedaan van de wijze waarop van de bevoegdheid gebruik is gemaakt;

-de bevoegdheid mag worden doorgemandateerd aan de waarnemend beheerder;

-geschillen omtrent de toepassing van dit mandaat worden voorgelegd aan b&w;

-de bevoegdheid mag doorgemandateerd worden aan medewerkers van de afdeling publiekszaken.

het herstellen van fouten en doorvoeren van correcties

b&w

art. 11 Wkpb

medewerker gegevensbeheer en geo-informatie

allround medewerker geo-informatie

-er wordt jaarlijks voor 1 maart verslag gedaan van de wijze waarop van de bevoegdheid gebruik is gemaakt;

-de bevoegdheid mag worden doorgemandateerd aan de waarnemend beheerder;

-geschillen omtrent de toepassing van dit mandaat worden voorgelegd aan b&w.

het (doen) verstrekken van berichten aan de landelijke voorziening

b&w

art. 10 Wkpb

medewerker gegevensbeheer en geo-informatie

allround medewerker geo-informatie

-er wordt jaarlijks voor 1 maart verslag gedaan van de wijze waarop van de bevoegdheid gebruik is gemaakt;

-de bevoegdheid mag worden doorgemandateerd aan de waarnemend beheerder;

-geschillen omtrent de toepassing van dit mandaat worden voorgelegd aan b&w.

toekennen, wijzigen en intrekken van een nummer aan een object of een te onderscheiden deel daarvan

b&w

art. 3 Verordening naamgeving en nummering gemeente Dalfsen

hoofd FZ

medewerker gegevensbeheer en geo-informatie

 

het toetsen van (overige) brondocumenten aan de vereisten voor inschrijving ingevolge artikel 11 van de Wet BAG

b&w

artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG)

medewerker gegevensbeheer en geo-informatie

allround medewerker geo-informatie

 

het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers

b&w

artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG)

medewerker gegevensbeheer en geo-informatie

allround medewerker geo-informatie

 

het, op grond van het bepaalde in artikel 10, tweede lid, van de Wet BAG, inschrijven van de in of op grond van artikel 10, eerste lid van de Wet BAG aangewezen brondocumenten in het adressenregister dan wel het gebouwenregister

b&w

artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG)

medewerker gegevensbeheer en geo-informatie

allround medewerker geo-informatie

 

het ingevolge artikel 9 van de Wet BAG verzorgen van een zodanige opzet van het adressenregister en het gebouwenregister, dat de inhoud daarvan duurzaam kan worden bewaard en te allen tijde binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar is

b&w

artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG)

medewerker gegevensbeheer en geo-informatie

allround medewerker geo-informatie

 

het, ingevolge artikel 14 van de Wet BAG, zorg dragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie

b&w

artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG

medewerker gegevensbeheer en geo-informatie

allround medewerker geo-informatie

 

het op basis van de brondocumenten opnemen van gegevens in de adressenregistratie en de gebouwenregistratie overeenkomstig de voorschriften uit de artikelen 14A en 15 van de Wet BAG

b&w

artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG)

medewerker gegevensbeheer en geo-informatie

allround medewerker geo-informatie

 

het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen zoals bedoeld in artikel 37 en verzoeken zoals bedoeld in artikel 38 van de Wet BAG, inclusief de verwerking daarvan zoals bedoeld in de artikelen 31, 39, 40 en 41 van de Wet BAG

b&w

artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG)

medewerker gegevensbeheer en geo-informatie

allround medewerker geo-informatie

 

het onderhouden dan wel doen onderhouden van het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening basisregistraties adressen en gebouwen zoals bedoeld in artikel 31 van de Wet BAG

b&w

artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG)

medewerker gegevensbeheer en geo-informatie

allround medewerker geo-informatie

 

het op verzoek aan eenieder verlenen van inzage in het adressenregister, het gebouwenregister, de adressenregistratie en de gebouwenregistratie, alsmede het aan eenieder verstrekken van de in de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie opgenomen gegevens zoals bedoeld in artikel 32, eerste lid onder a van de Wet BAG

b&w

artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG)

medewerker gegevensbeheer en geo-informatie

allround medewerker geo-informatie

 

het bevorderen van de nakoming van de gemeentelijke verplichtingen in het kader van de Wet BAG, met inbegrip van de inrichting van de processen, de conformiteit van het gebruikte informatiesysteem en de beveiligingsmaatregelen alsmede het rapporteren over die nakoming daarvan aan burgemeester en wethouders

b&w

artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG)

medewerker gegevensbeheer en geo-informatie

allround medewerker geo-informatie

 

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 8 van titel 1 algemene dienstverlening van de bij de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet

senior medewerker vastgoedinformatie

hoofd FZ

Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 10 van titel 1 algemene dienstverlening van de bij de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet

allround medewerker documentatie en informatie

hoofd FZ

Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.

het verschuldigde bedrag van de Precariobelasting vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen en te innen als bedoeld in hoofdstuk 3 en 4 van de verordening Precariobelasting.

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet Invorderingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub c

Gemeentewet

marktmeester

hoofd FZ

Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.

Afdeling Bestuurszaken en Communicatie (B&C)

Koninklijke Onderscheiding

     

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

alle van de burgemeester uitgaande bescheiden die vooruitlopen op een voordracht voor een Koninklijke onder-scheiding

burgemeester

art. 9 Reglement op de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje Nassau

hoofd B&C

directeur O&M

 

aanvragen om inlichtingen uit het straf-register en het politieregister voor aanvraag Koninklijke onderscheiding

burgemeester

art. 1 Besluit inlichtingen

strafregisters en art. 7

Besluit inlichtingen justitiële documentatie

hoofd B&C

directeur O&M

 
         

Algemene plaatselijke verordening

     

Omschrijving

Bevoegdheid Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op verzoeken om vergunning evenementen

burgemeester

art. 2:16 Apv

hoofd B&C

directeur O&M

Conform beleidsregels.

beslissen op verzoeken om ontheffing eindtijd evenement tot 01.00 uur

burgemeester

Beleidsregels evenemen-

ten gemeente Dalfsen

hoofd B&C

directeur O&M

 

beslissen op verzoeken om ontheffing geluidhinder

b&w

art. 4:5 Apv

hoofd B&C

directeur O&M

 

beslissen op aanvragen tijdelijke opschriften en aankondigingen

b&w

art. 4:19 en 2:5 Apv

hoofd B&C

directeur O&M

Conform beleidsregels.

goedkeuren van de plaatsingstarieven van de displays

art. 10 overeenkomst plaatsing, onderhoud en exploitatie displays

hoofd B&C

directeur O&M

 

het doen van bestuursdwang-aanschrijvingen n.a.v. woning-uitzettingen

b&w

art. 125 Gemeentewet en art. 5:21 e.v. Awb en

art. 2 :5 Apv

hoofd B&C

directeur O&M

 

beslissen op verzoeken om ontheffing sluitingsuur

burgemeester

art. 2:19 Apv

hoofd B&C

directeur O&M

In overleg met portefeuillehouder

beslissen op verzoeken om vergunning verbod carbid te schieten

b&w

art. 2:55 Apv

hoofd B&C

directeur O&M

 

beslissen op verzoeken om gebruiks-vergunning of gebruiksmelding (voor semi-permanente bouwwerken bijv. tenten, marktkramen)

b&w

§ 2 Brandbeveiligings-verordening Dalfsen

hoofd B&C

directeur O&M

Mandaat geldt alleen als het gaat om samengestelde evenementen-vergunning als bedoeld in art. 2:16 Apv

brieven n.a.v. controle en toezicht op verleende gebruiksvergunningen (voor semi-permanente bouwwerken bijv. tenten, marktkramen)

b&w

§ 2 Brandbeveiligings-verordening Dalfsen

hoofd B&C

directeur O&M

Mandaat geldt alleen als het gaat om samengestelde evenementen-vergunning als bedoeld in art. 2:16 Apv

         

Drank- en Horecawet

     

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op verzoeken om drank- en horecavergunning

b&w

art. 3 en 27 Drank- en Horecawet

hoofd B&C

directeur O&M

 

beslissen op verzoeken om ontheffing t.a.v. het incidenteel verstrekken van zwakalcoholische drank

burgemeester

art. 35 Drank- en Horecawet

hoofd B&C/hoofd PZ

directeur O&M/directeur R&S

 

aanschrijvingen tot het treffen van voor-zieningen o.g.v. het Inrichtingenbesluit Drank- en Horecawet

b&w

art. 32 Drank- en Horecawet

hoofd B&C

directeur O&M

 

opvragen inlichtingen straf- en politie-register

burgemeester

art. 1 Besluit inlichtingen

strafregisters en art. 7

Besluit inlichtingen justitiële documentatie

hoofd B&C

directeur O&M

 
         

Winkeltijdenwet

     

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

beslissen op verzoeken om aanwezigheidsvergunning

burgemeester

art. 30c

hoofd B&C

directeur O&M

 

beslissen op verzoeken om vrijstelling van het verbod (art. 2) winkel geopend te hebben

B&w

art. 5:73 en 5:74 Apv

hoofd B&C

directeur O&M

m.u.v. de zondag.

         

Wegenverkeerswet

     

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

het treffen van tijdelijke verkeers-

maatregelen t.b.v. evenementen

b&w

art. 12 en 34 BABW

hoofd B&C

directeur O&M

In overleg met politie en afdeling ROB

aanstellen van verkeersregelaar(s)

burgemeester

art. 56 BABW

hoofd B&C

directeur O&M

 
         

Voorlichting

       

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

doen van aanschaffingen voorlichtings-materialen

b&w

art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet

hoofd B&C

 

Binnen het opgenomen budget.

opstellen van het programma voor de Open Monumentendag

b&w

art. 160 lid 1 sub b Gemeentewet

hoofd B&C

directeur O&M

 

opstellen planning voor de exposities in de Burgerzaal

b&w

art. 160 lid 1 sub b Gemeentewet

hoofd B&C

directeur O&M

 

vaststellen programma herdenkings-diensten 4 mei

b&w

art. 160 lid 1 sub a Gemeentewet

directeur O&M

 

Vooraf overleg met de burgemeester.

         

Digitale dienstverlening

     

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

de bevoegdheid om producten aan te

wijzen die via de elektronische weg

(e-mail) aangevraagd kunnen worden

b&w/burgemeester

secretaris-directeur

hoofd B&C

 
         

Flora- en Faunawet

     

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

het aangaan van overeenkomsten met de Wildbeheereenheden en de Jagersvereniging Nieuwleusen voor de (ver)huur van het genot van de jacht

b&w/burgemeester

art. 34 Flora- en Faunawet

hoofd B&C

directeur O&M

 
         

Financiën

       

Omschrijving

Bevoegdheid Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 11 en 12 van titel 1 algemene dienstverlening van de bij de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet

hoofd B&C

directeur O&M

Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 1, 2 en 3 van titel 3 dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn van de bij de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet

hoofd B&C

directeur O&M

Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 4 van titel 3 dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn van de bij de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet

hoofd B&C

directeur O&M

Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 15.1 van titel 1 algemene dienstverlening van de bij de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b

Gemeentewet

hoofd B&C

directeur O&M

Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.

IV Afdeling Brandweer

Personeel

       

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

het benoemen, bevorderen en ontslaan van medewerkers vrijwillige brandweer Dalfsen-Nieuwleusen-Lemelerveld binnen de bestaande formatie

b&w

Besluit brandweer-personeel

Rechtspositie vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer

secretaris-directeur

 

Tot en met de rang van brandmeester (niet zijnde ondercommandant). In overleg met de brandweercommandant.

te beslissen over studiefaciliteiten voor de medewerkers van de vrijwillige brandweer

b&w

commandant van de brandweer

officier preventie& proactie

 

het aanwijzen van chauffeurs van voorrangsvoertuigen

commandant brandweer

Branche richtlijn Optische- en geluidsignalen

 

officier preventie& proactie

.

         

Materiaal/materieel

     

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

doen van aanschaffingen brandweer-materialen

b&w

art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet

commandant van de brandweer

 

Binnen het opgenomen budget.

         

Bouwbesluit

       

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

Ontheffing bouw tot niveau bestaande bouw of rechtensverkregen niveau.

b&w

Bouwbesluit art. 1.11

officier preventie& proactie

commandant brandweer

Beperkt tot hoofdstuk 2 Bouwbesluit

         

Brandveilig gebruik

     

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

aanvullende behandeling constructieonderdelen met geldig document

b&w

Besluit brandveilig gebruik bouwwerken art. 2.1.7

officier preventie& proactie

commandant brandweer

 

verlenen ontheffing om meer dan 100kg of L gevaarlijke stoffen op te slaan als bedoeld in art. 2.1.8 lid 2a

b&w

Besluit brandveilig gebruik bouwwerken art. 2.1.8 lid 4

officier preventie& proactie

commandant brandweer

Advies inwinnen bij adviseur gevaarlijke stoffen (AGS) Veiligheidsregio

kwaliteit programma van eisen brandmeldinstallatie

b&w

Besluit brandveilig gebruik bouwwerken art. 2.2.1

officier preventie& proactie

commandant brandweer

 

kwaliteit programma van eisen ontruimingsalarminstallatie en ontruimingsplan

b&w

Besluit brandveilig gebruik bouwwerken art. 2.3.6 lid 1 en 3.

officier preventie& proactie

commandant brandweer

 

geldig document waarmee de kwaliteit van een rookbeheersingssysteem wordt aangetoond

b&w

Besluit brandveilig gebruik bouwwerken art. 2.3.9.

officier preventie& proactie

commandant brandweer

 

geldig document waarmee de kwaliteit van een automatische brandblusinstallatie wordt aangetoond

b&w

Besluit brandveilig gebruik bouwwerken art. 2.5.1.

officier preventie& proactie

commandant brandweer

 

beslissen op aanvraag gebruiksvergunning

b&w

Besluit brandveilig gebruik bouwwerken § 2.11.1

commandant brandweer

officier preventie& proactie

 

beslissen op aanvraag gebruiksmelding

b&w

Besluit brandveilig gebruik bouwwerken § 2.12.1

commandant brandweer

officier preventie& proactie

 

beslissen op aanvraag gebruiksvergunning voor inrichtingen die niet vallen onder de werkingssfeer van de Woningwet

b&w

Brandbeveiligings-verordening § 2.

commandant brandweer

officier preventie& proactie

 

brieven n.a.v. controles op brandveiligheid incl. aanschrijvingen

b&w

Woningwet art. 100

   

Bij zwaarwegende besluiten na overleg met portefeuillehouder

ontheffing van verbindingsweg en opstelplaats brandweerauto

b&w

Bouwverordening art. 2.5.3 lid 6

officier preventie& proactie

commandant brandweer

 
         

Financiën

       

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 3, art. 2.3.5 van titel 2 dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving omgevingsvergunning van de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b Gemeentewet

commandant brand-weer

officier preventie& proactie

Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.

het verschuldigde bedrag van de leges vast te stellen, bekend te maken en in eerste aanleg op te leggen als bedoeld in hoofdstuk 4 van titel 3 dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn van de legesverordening behorende tarieventabel

heffingsambtenaar

art. 231 lid 2 sub b Gemeentewet

commandant brand-weer

officier preventie& proactie

Ondermandaat of ondermachtiging van genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.

V Raad

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

doorzenden van geschriften tot behandeling waarvan kennelijk een ander bestuursorgaan dan de raad bevoegd is, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de afzender.

raad

Art. 2:3 Awb

raadsgriffier

   

Artikel 2

Dit besluit kan worden aangehaald als mandaatstatuut gemeente Dalfsen.

Artikel 3

Na inwerkingtreding van dit mandaatstatuut, het mandaatstatuut van 26 mei 2008 in te trekken.

Artikel 4

Dit besluit treedt per 1 mei 2009 in werking.

Ondertekening

Aldus besloten te Dalfsen, 14 april 2009.

Raad van de gemeente Dalfsen,

de voorzitter, de plaatsvervangend griffier,

L.V. Elfers H.J. van der Woude

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de secretaris-directeur,

L.V. Elfers drs. H. Zwart

Burgemeester van Dalfsen,

L.V. Elfers

Bijlage 1 algemene voorwaarden voor het uitoefenen van mandaat

Artikel 1

 • 1.

  Bij de uitoefening van de in dit besluit opgenomen bevoegdheden, dienen de eventueel gestelde voorwaarden in acht te worden genomen.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt bij de uitoefening van bedoelde bevoegdheden het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, besluiten, verordeningen, circulaires, regelingen, aanwijzingen en richtlijnen van rijks- en provinciale en gemeentelijke wetgevers of bestuursorganen in acht genomen. Ten aanzien van bevoegdheden die financiële consequenties hebben, geldt bovendien dat hierin in de begroting moet zijn voorzien.

 • 3.

  Bij de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in dit besluit overlegt de gemandateerde vooraf met eventueel betrokken andere afdelingen.

 • 4.

  Voor de in dit besluit opgenomen bevoegdheden geldt de volledige afhandeling van zaken, dus zowel het positief als het negatief beslissen op een aanvraag.

Artikel 2

 • 1.

  Besluiten die worden voorbereid door de medewerker die bij afwezigheid van de directeuren R&S en O&M bevoegd is het besluit te ondertekenen, worden ondertekend door burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Besluiten die worden voorbereid door de medewerker die bij afwezigheid van het afdelingshoofd bevoegd is het besluit te ondertekenen, worden ondertekend door de secretaris-directeur.

Artikel 3

De bevoegdheden, bedoeld in dit besluit, worden door de functionarissen, verder te noemen gemandateerden, uitgeoefend namens het ter zake bevoegde bestuursorgaan.

Artikel 4

 • 1.

  Indien bij een namens burgemeester en wethouders te nemen besluit het beleid van het college in het geding zou kunnen komen, legt de gemandateerde de zaak vooraf aan de betrokken portefeuillehouder voor. Indien deze dat nodig acht, wordt de zaak ter verdere besluitvorming aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd.

 • 2.

  Voor de toepassing van het bepaalde in het eerste lid wordt in elk geval geacht het beleid van burgemeester en wethouders bij een te nemen besluit in het geding te zijn en wordt het te nemen besluit aan het college voorgelegd:

  • a.

   indien het voornemen bestaat tot aanvulling of afwijking van het tot dan gevoerde beleid;

  • b.

   indien er op voorhand rekening mee gehouden moet worden dat de betrokken portefeuillehouder en/of het college op zijn of haar verantwoordelijkheid voor het te nemen besluit zal worden aangesproken;

  • c.

   voor wat betreft personele aangelegenheden, indien er rekening mee gehouden moet worden dat de ambtenaar die het betreft, van zijn of haar bevoegdheden op grond van het bepaalde in het CAR/UWO om zijn of haar belangen rechtstreeks bij het tot aanstelling bevoegde gezag te bepleiten gebruik zal maken;

  • d.

   indien uit het te nemen besluit niet voorziene financiële of andere belangrijke consequenties kunnen voortvloeien.

 • 3.

  Het bepaalde in het eerste en tweede lid – met uitzondering van de slotzin van het eerste lid – is van overeenkomstige toepassing op namens burgemeester en wethouders te nemen besluiten.

Artikel 5

 • 1.

  In geval van uitoefening van bevoegdheden, namens burgemeester en wethouders als bedoeld in het mandaatstatuut, worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

  • a.

   Namens burgemeester en wethouders van Dalfsen,

  • b.

   <handtekening gemandateerde>

  • c.

   <naam gemandateerde>

  • d.

   <functieaanduiding gemandateerde>

 • 2.

  In geval van uitoefening van bevoegdheden, namens de burgemeester als bedoeld in het mandaatstatuut, worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

  • a.

   Namens de burgemeester van Dalfsen,

  • b.

   <handtekening gemandateerde>

  • c.

   <naam gemandateerde>

  • d.

   <functieaanduiding gemandateerde>

 • 3.

  In geval van uitoefening van bevoegdheden, namens de heffingsambtenaar als bedoeld in het mandaatstatuut, worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

  • a.

   Namens de heffingsambtenaar van de gemeente Dalfsen,

  • b.

   <handtekening gemandateerde>

  • c.

   <naam gemandateerde>

  • d.

   <functieaanduiding gemandateerde>

Artikel 6

Behoudens in zaken met een routinematig karakter geldt ondertekeningsmandaat niet ten aanzien van stukken gericht aan de Kroon, Minister, Staatssecretaris, Commissaris van de Koningin en Gedeputeerde Staten.

Artikel 7

Mandaat is niet van toepassing op de beslissingen op een bezwaar- of beroepschrift.

Artikel 8

 • 1.

  Indien en voor zover in deze voorwaarden niet anders is aangegeven, zijn de gemandateerden onder goedkeuring van de secretaris-directeur, bevoegd functionarissen binnen hun (hoofd)afdeling te machtigen tot het geheel of gedeeltelijk uitoefenen van de hen bij dit besluit gegeven bevoegdheden (submandaat). De gemandateerden plegen daarbij vooraf overleg met de secretaris-directeur.

 • 2.

  Ingeval de uitoefening van (sub)mandaat als bedoeld in het eerste lid, worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

  • a.

   Namens burgemeester en wethouders van Dalfsen,

  • b.

   c.q.

  • c.

   Namens de burgemeester van Dalfsen,

  • d.

   <handtekening sub-gemandateerde>

  • e.

   <naam sub-gemandateerde>

  • f.

   <functieaanduiding sub-gemandateerde>

Artikel 9

In het college van burgemeester en wethouders dient te worden besproken over welke gemandateerde zaken verslag moet worden gedaan. Tevens moet de frequentie van verslaglegging hier worden bepaald.

Transponeringstabel Wabo

 • Omgevingsvergunning voor:

  Vervangt oude regeling:

  Bouwen van een bouwwerk, artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo

  Bouwvergunning, artikel 40, lid 1 Ww

  Ontheffing Bouwbesluit, artikel 6 Ww

  Ontheffing bouwverordening, bouwverordening

  Uitvoeren van een werk, artikel 2.1, lid 1, onder b Wabo

  Aanlegvergunning op grond van:

  - bestemmingsplan, artikel 3.3 Wro

  - voorbereidingsbesluit artikel 3.7, lid 3 Wro

  - beheersverordening, artikel 3.38, lid 3 Wro

  - voorbereidingsbesluiten van Rijk en provincie, artikelen 3.26, 3.28, 4.1, 4.2, 4.3 en 4.4 Wro

  - inpassingsplan, artikel 3.26 en 3.28 Wro

  - exploitatieplan, artikel 6.12, lid 6 Wro

  Weigeren omgevingsvergunning voor uitvoering van een werk, artikel 2.11 Wabo

  Weigeren aanlegvergunning, artikel 3.6 Wro

  Binnenplans afwijken van bestemmingsplan, inpassingsplan en beheersverordening, artikel 2.1, lid 1, sub c j° artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 1° Wabo

  Binnenplanse ontheffing van:

  - bestemmingsplan, artikel 3.6, lid 1 onder c Wro

  - inpassingsplan, artikel 3.26 en 3.28 Wro

  - beheersverordening, artikel 3.38, lid 4 Wro

  Buitenplans afwijken van bestemmingsplan, inpassingsplan en beheersverordening (kruimelgevallen), artikel 2.1, lid 1, onder c j° artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2° Wabo

  Buitenplanse ontheffing van:

  - bestemmingsplan, artikel 3.23, lid 1 Wro

  - inpassingsplan, artikel 3.26 en 3.28 Wro

  - beheersverordening, artikel 3.38, lid 6 Wro

  * Buitenplans afwijken van bestemmingsplan, inpassingsplan en beheersverordening, artikel 2.1, lid 1, onder c j° artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° Wabo

  Projectbesluit bij:

  - bestemmingsplan, artikel 3.10 Wro

  - bestemmingsplan, artikel 3.27, lid 1 en 3.29 lid 1 Wro

  - beheersverordening, artikel 3.40, lid 1 Wro

  - beheersverordening, artikel 3.41 en 3.42 Wro

  * Procedure 3.10 en 3.13 Wabo

  Procedure projectbesluit artikel 3.11 Wro

  Afwijken van de regels van een exploitatieplan, artikel 2.1, lid 1, onder c j° artikel 2.12, lid 1 onder b Wabo

  Binnenplanse ontheffing exploitatieplan artikel 6.13, lid 2 onder e Wro

  Afwijken van de regels van een provinciale verordening of de AmvB Ruimte, artikel 2.1, lid 1, onder c j° artikel 2.12, lid 1 onder c Wabo

  Ontheffing van regels van:

  - provinciale verordening, artikel 4.1, lid 3 Wro

  - AmvB Ruimte, artikel 4.3, lid 3 Wro

  Afwijken van het verbod om bestaand gebruik te wijzigen op grond van een voorbereidingsbesluit, artikel 2.1, lid 1, onder c j° artikel 2.12, lid 1 onder d Wabo

  Ontheffing van het verbod om bestaand gebruik te wijzigen op grond van een voorbereidingsbesluit t.b.v. een:

  - bestemmingsplan, artikel 3.7, lid 4 Wro

  - inpassingsplan, artikel 3.26, lid 2 en 3.28, lid 2 Wro

  - aanwijzing provincie of Rijk, artikel 4.2 en 4.4 Wro

  - provinciale verordening, artikel 4.1, lid 5 Wro

  - AmvB (Ruimte), artikel 4.3, lid 4 Wro

  * Tijdelijk afwijken van een bestemmingsplan, inpassingsplan of beheersverordening, artikel 2.1, lid 1, onder c j° artikel 2.12, lid 1, onder d wabo

  Tijdelijke ontheffing van:

  - bestemmingsplan, artikel 3.22, lid 1 Wro

  - inpassingsplan, artikel 3.26, lid 4 en 3.28, lid 4 Wro

  - beheersverordening, artikel 3.38, lid 6 Wro

  * Brandveilig gebruiken, artikel 2.1, lid 1 onder d Wabo

  Gebruiksvergunning, artikel 2.11, lid 1 Besluit brandveilig gebruik bouwwerken

  * Oprichten of veranderen van een milieu-inrichting, artikel 2.1, lid 1 onder e Wabo

  Milieuvergunning, artikel 8.1, lid 1 Wm

  Beperkt veranderen van een milieu-inrichting, artikel 2.1, lid 1, onder e j° artikel 3.20, lid 3 Wabo

  Meldingsplicht veranderingen met geringe gevolgen, artikel 8.19, lid 2 Wm

  * Oprichten of veranderen van een mijnbouwwerk, artikel 2.1, lid 1 onder e Wabo

  Mijnbouwmilieuvergunning, artikel 40 Mijnbouwwet

  * Oprichten of veranderen van een milieu-inrichting, artikel 2.1, lid 1 onder e Wabo

  Vergunning voor indirecte lozingen binnen inrichtingen, artikel 1, lid 2 Wvo

  * Veranderen beschermd Rijksmonument, artikel 2.1, lid 1 onder f Wabo

  Monumentenvergunning, artikel 11, lid 2 Monumentenwet

  Slopen in Rijks beschermd stads- of dorpsgezicht, artikel 2.1, lid 1, onder h Wabo

  Sloopvergunning in Rijks beschermd stads- of dorpsgezicht, artikel 37, lid 1 Mw

  Slopen van een bouwwerk op grond van een bestemmingsplan, inpassingsplan of beheersverordening, artikel 2.1, lid 1 onder g Wabo

  Sloopvergunning op grond van:

  - bestemmingsplan, artikel 3.3 Wro

  - inpassingsplan, artikel 3.26, lid 4 en 3.28, lid 4 Wro

  - beheersverordening, artikel 3.38, lid 3 Wro

  - voorbereidingsbesluit, artikel 3.7, lid 3 Wro en artikel 3.26, lid 2, artikel 3.38, lid 2, artikel 4.1 lid 5, artikel 4.2, lid 3, artikel 4.3, lid 4 en artikel 4.4, lid 3 Wro

  Weigeren omgevingsvergunning voor sloop, artikel 2.16 Wabo

  Weigeren sloopvergunning, artikel 3.20 Wro

  Slopen, artikel 2.2, lid 1, onder a Wabo

  Sloopvergunning, bouwverordening

  Veranderen van een provinciaal of gemeentelijk monument, artikel 2.2, lid 1, onder b Wabo

  Provinciale of gemeentelijke monumentenvergunning, provinciale of gemeentelijke monumentenverordening

  Slopen van een gebouw in provinciaal of gemeentelijk stads- of dorpsgezicht, artikel 2.2, lid 1 onder c Wabo

  Sloopvergunning in provinciaal of gemeentelijk stads- of dorpsgezicht, provinciale of gemeentelijke monumentenverordening

  Aanleggen en veranderen van een weg, artikel 2.2, lid 1 onder d Wabo

  Aanleggen of veranderen van een weg, provinciale of gemeentelijke verordening

  Uitwegen, artikel 2.2, lid 1, onder e Wabo

  Uitwegvergunning, provinciale of gemeentelijke verordening

  Hebben van een alarminstallatie, artikel 2.2, lid 1, onder f Wabo

  Vergunning voor alarminstallatie, gemeentelijke verordening

  Kappen van bomen of vellen van houtopstanden, artikel 2.2, lid 1, onder g Wabo

  Kapvergunning, gemeentelijke verordening

  Handelsreclame maken, artikel 2.2, lid 1, onder i en j Wabo

  Reclamevergunning, gemeentelijke verordening

  Opslaan van roerende zaken, artikel 2.2, lid 1, onder k en l Wabo

  Opslagvergunning roerende zaken, provinciale of gemeentelijke verordening

  Toestemmingen uit gemeentelijke, provinciale of waterschapsverordeningen waarvoor via artikel 2.2 Wabo een omgevingsvergunning nodig is

  Toestemmingen uit gemeentelijke, provinciale en waterschapsverordeningen

     

   * besluiten waarop de uitgebreide voorbereidingsprocedure, paragraaf 3.3 Wabo, van toepassing is 

Transponeringstabel Wabo

Omgevingsvergunning voor:Vervangt oude regeling:
  
Besluiten die bij samenloop met een omgevingsvergunning daarbij aanhaken
Handelen in afwijking van Provinciale milieuverordening, artikel 1.3a WmOntheffing van PMV, artikel 1.3 lid 1 Wm
Handelen in beschermd natuurgebied, Hoofdstuk IX, titel 2 Natuurbeschermingswet 1998Vergunning m.b.t. handelingen in een beschermd natuurgebied, artikel 16 Natuurbeschermingswet 1998
Handelen in habitatgebied, Hoofdstuk IX, titel 2 Natuurbeschermingswet 1998Vergunning m.b.t. handelingen met gevolgen voor habitats en soorten, artikel 19d Natuurbeschermingswet 1998
Handelen met gevolgen voor beschermde soorten, Hoofdstuk V, titel III, afdeling 2a Flora- en faunawetOntheffing diverse verplichtingen, artikel 75, lid 3 Flora- en faunawet
  
Procedure omgevingsvergunning uitsluitend voor het bouwen van een bouwwerk
Procedure nieuwProcedure bouwvergunning (oud)
Verbod bouwen zonder vergunning, artikel 2.1, lid 1, onder a WaboVerbod op bouwen zonder vergunning, artikel 40, lid 1 Ww
Indieningsvereistenaanvraag omgevingsvergunning in AmvB (Bor), artikel 2.8 WaboIndieningsvereisten aanvraag bouwvergunning in AmvB (Biab), artikel 40a Ww
Ontvangstbevestiging aanvraag omgevingsvergunning, artikel 3.1, lid 2 WaboOntvangstbevestiging aanvraag bouwvergunning, artikel 40b Ww
Kennisgeving van aanvraag om omgevingsvergunning, artikel 3.8 waboKennisgeving aanvraag bouwvergunning, artikel 41 Ww
Omgevingsvergunning vrij bouwen, artikel 2.1, lid 3 Wabo j° artikel 2.3 en Bijlage II BorBouwvergunningvrij bouwen, artikel 43 Ww j° artikel 2 en 3 Blbb
Weigeringsgronden omgevingsvergunning voor het bouwen, artikel 2.10 WaboWeigeringsgronden bouwvergunning, artikel 44 Ww
Weigering op grond van wet Bibob, artikel 2.20 WaboWeigering op grond van Wet bibob, artikel 44a Ww
Tijdelijke omgevingsvergunning, artikel 2.23 WaboTijdelijke bouwvergunning, artikel 45 Ww
Termijn beslissing omtrent aanvraag, artikel 3.9 WaboTermijn beslissing omtrent aanvraag, artikel 46 Ww
Welstandsadvies, artikel 2.10, lid 1, onder d WaboWelstandsadvies, artikel 48 Ww
Aanhouding (bestemmingsplan), artikel 3.3 WaboAanhouding (bestemmingsplan), artikel 50 Ww
Aanhouding (exploitatieplan), artikel 3.5 WaboAanhouding (exploitatieplan), artikel 50a Ww
Aanhouding (beschermd stads- of dorpsgezicht), artikel 3.3, lid 4 WaboAanhouding (beschermd stads- of dorpsgezicht), artikel 51 Ww
Voorschriften in vergunning, artikel 2.22 WaboVoorschriften in vergunning, artikel 56 Ww
Vergunning in 2 fasen, artikel 2.5 WaboVergunning in fasen, artikel 56a Ww
Aanhouding vergunning 2e fase, artikel 2.5 WaboAanhouding vergunning 2e fase, artikel 56b Ww
Kennisgeving bij vergunning van rechtswege, artikel 4.20c AwbKennisgeving vergunning van rechtswege, artikel 58 Ww
Intrekken van vergunning, artikel 5.19 WaboIntrekken van vergunning, artikel 59 Ww

Transponeringstabel Besluit Omgevingsrecht

Besluit omgevingsrechtOnderwerpHuidige grondslagGrondslag Wabo
2.1, lid 1 + bijlage IAanwijzingen inrichtingen1 lid 3 Wm en bijlage bij Activiteitenbesluit1.1 lid 3
2.1, lid 2 + bijlage IAanwijzingen vergunningplichtige inrichtingen1 lid 3 Wm en bijlage bij Activiteitenbesluit1.1 lid 3
2.1, lid 3 + bijlage IAanwijzing inrichtingen met belangrijke geluidhinder41 Wet geluidhinder en 2.4 Ivb41 Wet geluidhinder
2.2Aanwijzing van met het oog op de brandveiligheid vergunningplichtig gebruikGebruiksbesluit2.1 lid 1 onder d
2.3 + bijlage IIAanwijzing vergunningvrij bouwen en vergunningvrij planologische gebruiksactiviteiten43 Ww2.1 lid 3
2.4Aanwijzing vergunningvrije verandering inrichting8.1 lid 3 Wm2.1 lid 3
2.5Aanwijzing vergunningvrije mijnbouwwerken40, tweede lid, Mijnbouwwet40, tweede lid, Mijnbouwwet
2.6Aanwijzing vergunningvrij slopen  2.1 lid 3
2.7 + bijlage IIAanwijzing gevallen verlening omgevingsvergunning planologische gebruiksactiviteiten3.23 Wro en 4.1.1 Bro2.12, eerste lid, onder a, onder 2°
3.1Aanwijzing GS als bevoegd gezag bij Wro-project3.26 Wro2.4 lid 2
3.2Aanwijzing Minister als bevoegd gezag bij Wro-project3.28 Wro2.4 lid 3
3.3 + bijlage IAanwijzing GS of Minister bevoegd gezag bij inrichtingen8.2 Wm en bijlage I Ivb2.4 lid 2 en lid 3
3.4Aanwijzing GS bevoegd gezag bij gesloten stortplaatsenNieuw2.4 lid 2
3.5Wijziging bevoegd gezag8.3 Wm8.2
4.1 lid 1(Digitaal) formulier voor aanvraag4.1 Ivb en 2 Biab2.8 lid 1
4.1 lid 2Verplicht elektronisch aanvragenNieuw2.8 lid 1
4.2 lid 1Formulier aanvraag ter beschikking stellenNieuw2.8 lid 1
4.2 lid 2 en 3Aantal exemplaren aanvraag meer dan 44.1 lid 3 Ivb2.8 lid 1
4.3 lid 1 en 2Regels voor elektronische aanvraagNieuw2.8 lid 1
4.3 lid 3MR: nadere regels voor elektronische aanvraag3 Biab2.8 lid 1
4.4 lid 1MR: indieningsvereistenNieuw2.8 lid 1
4.4 lid 2Geen dubbele indiening van gegevens5.7 Ivb2.8 lid 1
4.4 lid 3Kenmerken van stukken bij de aanvraag§ 2.1 van de bijlage van Biab2.8 lid 1
4.5Gefaseerde aanvraag4 lid 1 sub b Biab2.8 lid 1
4.6Indieningsvereisten in geval van BRZO inrichting5.15a lid 3 Ivb2.8 lid 1
4.7Uitgestelde gegevensverstrekking4 lid 2 en 3 Biab2.8 lid 1
4.8Melding overgang vergunning5.19 Ivb2.25 lid 2
5.1Voorschriften i.v.m. bouwen45 lid 6 Wow2.22 lid 3
5.2Voorschriften i.v.m. archeologische monumentenzorg39 Mon.wet2.22 lid 3, onder d
5.3BBT8.11 lid 3 Wm2.22 lid 3
5.4BBT5a.1 Ivb2.22 lid 3
5.5Doelvoorschriften8.12 Wm2.22 lid 3
5.6Technische maatregelen8.12a Wm2.22 lid 3
5.7 lid 1Voorschriften in het belang van bescherming van het milieu8.12b Wm2.22 lid 3
5.7 lid 2Voorschriften in het belang van bescherming van het milieu8.13 Wm2.22 lid 3
5.7 lid 3Voorschriften i.v.m. werking waterzuiveringstechnisch werk en i.v.m bescherming oppervlaktewaterNieuw2.22 lid 3
5.7 lid 4/5Betreft afwijking of nadere regeling van art. 5.7 lid 28.13 Wm2.22 lid 3
5.8Voorschriften vanwege afvalstoffen8.14 Wm2.22 lid 3
5.9Afwijkende inwerkingtreding en geldingsduur van voorschriften8.16 Wm2.22 lid 3
5.10Actualisatie voorschriften milieu8a.1 Ivb2.22 lid 3
5.11Relatie BRZO-bedrijven -- natuurgebiedenNieuw2.14 lid 2
5.12Geen voorschriften omtrent broeikasgas of energie8.13a lid 2 Wm2.22 lid 3 onder e
5.13Geen voorschriften omtrent overbrenging afvalstoffen8.13a lid 1 Wm2.22 lid 3 onder e
5.14Voorschriften Verdrag21.6, lid 6 Wm2.22 lid 3 onder a
5.15Voorschriften PMV1.2 Wm2.22 lid 4
5.16Tijdelijke vergunning voor bouwen45 Ww2.23 lid 2 en 2.24 lid 1
5.17Tijdelijke afwijking bestemmingsplan voor werken3.22 Wro2.23 lid 2 en 2.24 lid 1
5.18Tijdelijke of persoonsgebonden afwijking bestemmingsplan voor planologische gebruiksactiviteiten3.22 Wro, 3.23 Wro in samenhang met 4.1.1 lid 1 onderdeel j en lid 2 Bro2.23 lid 2, 2.24 lid 1 en 2.25 lid 3
5.19Relatie met GrondwaterrichtlijnNieuw2.23 lid 2
6.1B&W of GS adviseurNieuw2.26 lid 3
6.2Welstand48 Wow2.26 lid 3
6.3Adviseurs voor inrichtingen en mijnbouwwerken7.1 t/m 7.4 Ivb2.26 lid 3
6.4Adviseurs voor monumenten16 Mon.wet2.26 lid 3 en 3.12 lid 6
6.5Vvgb afwijken bestemmingsplan of beheersverordening4.1 en 4.3 Wro2.27
6.6Vvgb afwijken provinciale beheersverordening of amvbNieuw2.27
6.7Voormalige provinciale inrichtingenNieuw2.27+ 5.2, lid 4
6.8Vvgb opslag afvalstoffen of gevaarlijke stoffenNieuw2.27
6.9Vvbg inrichting tevens mijnbouwwerkNieuw2.27+ 5.2, lid 4
6.10Geen vvbg bij wijzigingen ex art. 3.10, lid 3, van WaboNieuw2.27
6.11-Toezending aanvraag aan andere lidstaat EU -Toezending aanvraag aan Minister van Defensie8.4 Ivb nieuw3.1 lid 4
6.12Toezending ontwerpbesluitNieuw3.12 lid 4
6.13Toezending beschikkingNieuw3.9 lid 1 sub b en 3.12 lid 4
6.14Publicatie in Staatscourant3.11 lid 1 onder a Wro3.12 lid 2 sub a en b
6.15Toezending aanvraag BRZO5.15 lid 3 Ivb3.1 lid 4 en 3.12 lid 4
6.16Toezending risico-analyse BRZO8.1 Ivb3.1 lid 4
6.17Toezending veiligheidsrapport BRZO8.2 Ivb3.1 lid 4
7.1 t/m 7.7Kwaliteitseisen handhavingHfst. 18 Wm en Bkhm5.3 lid 1