Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Dalfsen

Mandaatstatuut gemeente Dalfsen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Dalfsen
Officiële naam regelingMandaatstatuut gemeente Dalfsen
CiteertitelMandaatstatuut gemeente Dalfsen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de heffingsambtenaar hebben per 1 januari 2015 het Mandaatstatuut gemeente Dalfsen 2015 vastgesteld. Dit Mandaatstatuut gemeente Dalfsen [2009] is daarbij ingetrokken, met uitzondering van hoofdstuk V Raad.

De vaststelling van het Mandaatstatuut gemeente Dalfsen 2015 is in deze regeling verwerkt als de 12e wijziging van het Mandaatstatuut gemeente Dalfsen [2009].

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Algemene wet bestuursrecht, artikel 10:3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201502-04-201612e wijziging

23-12-2014

Gemeenteblad 29-12-2014, nr. 82531

15-12-2014, nummer 1157
24-01-201401-01-201401-01-201511e wijziging

24-12-2013

Gemeenteblad 23-01-2014, nr. 3491

13-12-2013, nummer 606
01-04-201301-01-201324-01-201410e wijziging

18-03-2013

KernPUNTEN, 02-04-2013

05-02-2013, nummer 190
21-02-201301-04-20139e wijziging

11-02-2013

KernPUNTEN, 20-02-2013

23-01-2013, nummer 84
12-12-201212-12-20127e wijziging

26-11-2012

KernPUNTEN, 11-12-2012

19-11-2012, nummer 1008
12-12-201221-02-20138e wijziging

26-11-2012

KernPUNTEN, 11-12-2012

19-11-2012, nummer 1008
21-12-201112-12-20126e wijziging

08-08-2011

KernPUNTEN, 20-12-2011

21-07-2011, nummer 644
16-02-201121-12-20115e wijziging

31-01-2011

KernPUNTEN, 15-02-2011

18-01-2011, nummer 55
24-11-201016-02-20114e wijziging

16-11-2010

KernPUNTEN, 23-11-2010

03-11-2010, nummer 1557
01-07-201024-11-20103e wijziging

28-05-2010

KernPUNTEN, 2010-06-15

2010-05-26, nummer 581
11-11-20092e wijziging

27-10-2009

KernPUNTEN, 10-11-2009

19-10-2009, nummer 1652
01-05-20091e wijziging

14-04-2009

KernPUNTEN, 28-04-2009

04-04-2009, nummer 180
01-07-2008Nieuwe regeling

26-05-2008

KernPUNTEN, 01-07-2008

22-04-2008, nummer 486

Tekst van de regeling

Inhoudsopgave

V Raad

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen en

de burgemeester van de gemeente Dalfsen;

overwegende dat het uit een oogpunt van efficiency wenselijk is de in dit statuut genoemde zaken te mandateren;

gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

b e s l u i t (e n):

Onder de voorwaarden opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit:

A.de volgende bevoegdheden tot het afhandelen van zaken te mandateren aan:

V Raad

Omschrijving

Bevoegdheid/Wettelijke vindplaats

Naar

Bij afwezigheid

Voorwaarden

doorzenden van geschriften tot behandeling waarvan kennelijk een ander bestuursorgaan dan de raad bevoegd is, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de afzender.

raad

Art. 2:3 Awb

raadsgriffier

   

Artikel 2

Dit besluit kan worden aangehaald als mandaatstatuut gemeente Dalfsen.

Artikel 3

Na inwerkingtreding van dit mandaatstatuut, het mandaatstatuut van 26 mei 2008 in te trekken.

Artikel 4

Dit besluit treedt per 1 mei 2009 in werking.

Ondertekening

Aldus besloten te Dalfsen, 14 april 2009.

Raad van de gemeente Dalfsen,

de voorzitter, de plaatsvervangend griffier,

L.V. Elfers H.J. van der Woude

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de secretaris-directeur,

L.V. Elfers drs. H. Zwart

Burgemeester van Dalfsen,

L.V. Elfers

Bijlage 1 algemene voorwaarden voor het uitoefenen van mandaat

Artikel 1

 • 1.

  Bij de uitoefening van de in dit besluit opgenomen bevoegdheden, dienen de eventueel gestelde voorwaarden in acht te worden genomen.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt bij de uitoefening van bedoelde bevoegdheden het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, besluiten, verordeningen, circulaires, regelingen, aanwijzingen en richtlijnen van rijks- en provinciale en gemeentelijke wetgevers of bestuursorganen in acht genomen. Ten aanzien van bevoegdheden die financiële consequenties hebben, geldt bovendien dat hierin in de begroting moet zijn voorzien.

 • 3.

  Bij de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in dit besluit overlegt de gemandateerde vooraf met eventueel betrokken andere afdelingen.

 • 4.

  Voor de in dit besluit opgenomen bevoegdheden geldt de volledige afhandeling van zaken, dus zowel het positief als het negatief beslissen op een aanvraag.

Artikel 2

 • 1.

  Besluiten die worden voorbereid door de medewerker die bij afwezigheid van de directeuren R&S en O&M bevoegd is het besluit te ondertekenen, worden bij afwezigheid van de directeuren ondertekend door burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Besluiten die worden voorbereid door de medewerker die bij afwezigheid van het afdelingshoofd bevoegd is het besluit te ondertekenen, worden bij afwezigheid van het afdelingshoofd ondertekend door de directeur van de betreffende afdeling.

Artikel 3

De bevoegdheden, bedoeld in dit besluit, worden door de functionarissen, verder te noemen gemandateerden, uitgeoefend namens het ter zake bevoegde bestuursorgaan.

Artikel 4

 • 1.

  Indien bij een namens burgemeester en wethouders te nemen besluit het beleid van het college in het geding zou kunnen komen, legt de gemandateerde de zaak vooraf aan de betrokken portefeuillehouder voor. Indien deze dat nodig acht, wordt de zaak ter verdere besluitvorming aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd.

 • 2.

  Voor de toepassing van het bepaalde in het eerste lid wordt in elk geval geacht het beleid van burgemeester en wethouders bij een te nemen besluit in het geding te zijn en wordt het te nemen besluit aan het college voorgelegd:

  • a.

   indien het voornemen bestaat tot aanvulling of afwijking van het tot dan gevoerde beleid;

  • b.

   indien er op voorhand rekening mee gehouden moet worden dat de betrokken portefeuillehouder en/of het college op zijn of haar verantwoordelijkheid voor het te nemen besluit zal worden aangesproken;

  • c.

   voor wat betreft personele aangelegenheden, indien er rekening mee gehouden moet worden dat de ambtenaar die het betreft, van zijn of haar bevoegdheden op grond van het bepaalde in het CAR/UWO om zijn of haar belangen rechtstreeks bij het tot aanstelling bevoegde gezag te bepleiten gebruik zal maken;

  • d.

   indien uit het te nemen besluit niet voorziene financiële of andere belangrijke consequenties kunnen voortvloeien.

 • 3.

  Het bepaalde in het eerste en tweede lid – met uitzondering van de slotzin van het eerste lid – is van overeenkomstige toepassing op namens burgemeester en wethouders te nemen besluiten.

Artikel 5

 • 1.

  In geval van uitoefening van bevoegdheden, namens burgemeester en wethouders als bedoeld in het mandaatstatuut, worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

  • a.

   Namens burgemeester en wethouders van Dalfsen,

  • b.

   <handtekening gemandateerde>

  • c.

   <naam gemandateerde>

  • d.

   <functieaanduiding gemandateerde>

 • 2.

  In geval van uitoefening van bevoegdheden, namens de burgemeester als bedoeld in het mandaatstatuut, worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

  • a.

   Namens de burgemeester van Dalfsen,

  • b.

   <handtekening gemandateerde>

  • c.

   <naam gemandateerde>

  • d.

   <functieaanduiding gemandateerde>

 • 3.

  In geval van uitoefening van bevoegdheden, namens de heffingsambtenaar als bedoeld in het mandaatstatuut, worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

  • a.

   Namens de heffingsambtenaar van de gemeente Dalfsen,

  • b.

   <handtekening gemandateerde>

  • c.

   <naam gemandateerde>

  • d.

   <functieaanduiding gemandateerde>

Artikel 6

Behoudens in zaken met een routinematig karakter geldt ondertekeningsmandaat niet ten aanzien van stukken gericht aan de Kroon, Minister, Staatssecretaris, Commissaris van de Koningin en Gedeputeerde Staten.

Artikel 7

Mandaat is niet van toepassing op de beslissingen op een bezwaar- of beroepschrift.

Artikel 8

 • 1.

  Indien en voor zover in deze voorwaarden niet anders is aangegeven, zijn de gemandateerden onder goedkeuring van de directeur van de betreffende afdeling, bevoegd functionarissen binnen hun (hoofd)afdeling te machtigen tot het geheel of gedeeltelijk uitoefenen van de hen bij dit besluit gegeven bevoegdheden (submandaat). De gemandateerden plegen daarbij vooraf overleg met de directeur van de betreffende afdeling.

 • 2.

  Ingeval de uitoefening van (sub)mandaat als bedoeld in het eerste lid, worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

  • a.

   Namens burgemeester en wethouders van Dalfsen,

  • b.

   c.q.

  • c.

   Namens de burgemeester van Dalfsen,

  • d.

   <handtekening sub-gemandateerde>

  • e.

   <naam sub-gemandateerde>

  • f.

   <functieaanduiding sub-gemandateerde>

Artikel 9

Het college van burgemeester en wethouders kan besluiten over welke gemandateerde zaken verslag moet worden gedaan en de frequentie hiervan.